De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

eHealth & elektronische communicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "eHealth & elektronische communicatie"— Transcript van de presentatie:

1 eHealth & elektronische communicatie
Luc Maes Programma directeur eHealth-platform Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website eHealth-platform:

2 Agenda (1/2) Inleiding Taken Rechtszekerheid & Privacy
Evoluties in IT en in de gezondheidszorg Doel van het eHealth-platform Taken Basisarchitectuur met basisdiensten Standaarden Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

3 Agenda: (2/2) Multidisciplinair gegevens delen Actieplan 2013-2018 Q&A
Verzenden: eHealthBox Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan Actiepunten eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

4 Agenda: Inleiding Taken Rechtszekerheid & Privacy
Evoluties in IT en in de gezondheidszorg Doel van het eHealth-platform Taken Basisarchitectuur met basisdiensten Standaarden Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

5

6 Evolutie in gezondheidszorg
Acuut  Chronisch Hypertensie Hart&vaatziekten Diabetes COPD Nier-insufficiëntie Patiëntenpopulatie verandert veroudering activiteitsgraad

7

8 Multidisciplinair samenwerken
Nood aan communicatie tussen de zorgverstrekkers Delen van nuttige informatie Zorgpaden, zorgtrajekten, zorgplannen,… 1e, 2de, 3de lijn

9 Doel van het eHealth-platform
Hoe ? door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie-veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim

10 Doel van het eHealth-platform
Wat ? optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking optimaliseren van de veiligheid van de patiënt vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

11 Agenda: Inleiding Doel van het eHealth-platform Taken
Evoluties in IT en in de gezondheidszorg Doel van het eHealth-platform Taken Basisarchitectuur met basisdiensten Standaarden Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

12 Patiënten, zorgverleners
Basisarchitectuur Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen Software zorgverlener Portal Health DTW DTW DTW Software zorginstelling DTW DTW Site RIZIV DTW Portal eHealth-platform MyCareNet DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW Gebruikers Basisdiensten eHealth-platform Netwerk GAB GAB GAB GAB GAB GAB Leveranciers 12 12

13 10 basisdiensten Portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)
Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer Beheer van loggings Systeem voor end-to-end vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de vercijfering Persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener (eHealthBox)

14 10 basisdiensten Elektronische datering (timestamping)
Codering en anonimisering Coördinatie van elektronische deelprocessen Raadpleging Rijksregister en Kruispuntbankregisters Verwijzingsrepertorium (Metahub)

15 Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer

16 Coördinatie elektronische deelprocessen
Clients Application Application Application Exposed services eHealth Service Bus (ESB) Orchestration Orchestration Application Integration & Monitoring Consulted services Providers Application Application Application

17 Standaarden

18 Standaarden IT-standaarden Medische standaarden
Webservices, XML, Encryptie, certificaten,… Medische standaarden Berichten: KMEHR, HL7, DICOM,… Semantisch: Snomed, ICD9, ICF, KATZ,… IHE-profielen

19 Registratie van software
Informatiseringspremie RIZIV Huisartsen, kinesitherapeuten en thuisverpleegkundigen

20 Agenda: Inleiding Taken Rechtszekerheid & Privacy
Evoluties in IT en in de gezondheidszorg Doel van het eHealth-platform Taken Basisarchitectuur met basisdiensten Standaarden Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

21 Waarborgen bij gebruik eHealth-platform
Verhoging van de rechtszekerheid bij gebruik van het eHealth-platform basisdiensten ter ondersteuning van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gebruikers- en toegangsbeheer end-to-end vercijfering logging zijn conform wettelijke vereisten terzake basisdiensten ter ondersteuning van de bewijskracht zoals time stamping ontvangstmeldingen bij deze basisdiensten gebruikte gevalideerde authentieke bronnen zoals gegevensbank met hoedanigheid van zorgverstrekker gegevensbanken met therapeutische relaties zijn betrouwbaar

22 Waarborgen bij gebruik eHealth-platform
Rechtszekerheid wordt gewaarborgd door wet op het eHealth-platform specifieke wetgeving uitgewerkt op initiatief van het eHealth-platform (bvb. elektronisch voorschrijven) voorafgaande machtiging en permanente controle door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité controle door het Beheerscomité bestaande uit vertegenwoordigers van alle stakeholders Voorafgaande rechtszekerheid over legitimiteit van de uitwisseling van persoonsgegevens en van de omstandigheden waarin ze geschiedt bij machtiging door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité Service level agreements waarborgen beschikbaarheid performantie

23 Privacy Finaliteit Proportionaliteit Veiligheid Transparantie

24 Agenda: Inleiding Taken Rechtszekerheid & Privacy
Evoluties in IT en in de gezondheidszorg Doel van het eHealth-platform Taken Basisarchitectuur met basisdiensten Standaarden Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

25 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde
Invoer in en raadpleging van het Kankerregister het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride) de registers m.b.t. de verstrekte zorg inzake hartimplantaten (Qermid) het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe)

26 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde
PROCARE RX waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of second opinion Beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) Ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in 95 ziekenhuizen Recip-e

27 Elektronisch voorschrift ziekenhuizen
1 Voorschrift A Voorschrift B Electronic signature 5 2 Hashcode A Hashcode B 3 6 Timestamp bag 4 Archive Electronic timestamping 6 Archive

28 Vercijfering onbekende bestemmeling
Key Management / Depot Symmetric key Encrypted with public key of user 1 Encrypted with public key of user 2 Symmetric key 2 sends key 5 receives key User 1 Originator 1 asks for key User 2 Recipient 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message 3 sends encrypted message Encrypted with public key of Message depot 5 receives message Encrypted with public key of User 2 Message encrypted with symmetric key Messages Depot Message encrypted with symmetric key Message encrypted with symmetric key

29 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde
Elektronische mededeling van wachtverslagen door geneesheren van wacht aan de houder van een GMD Rapportering over MUG-interventies incidenties van bepaalde ziekten (bvb. H1N1-virus) Elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) Elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen

30 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde
Elektronische aangifte van de geboorte - eBirth Raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie Resident Assessment Instrument (BelRAI) Elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de personen met een handicap in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) Platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA)

31 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde
Online registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen Zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair oncologisch consult

32 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen Actieplan 2013-2018 Q&A
Verzenden: eHealthBox Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan Actiepunten eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

33 Prioriteit: Multidisciplinaire gegevensdeling
Verzenden momentopname van de gegevens verzender kiest bestemmeling verzender is verantwoordelijk om de gegevens enkel te verzenden naar bestemmelingen die rechtmatige toegang hebben tot deze gegevens

34 Prioriteit: Multidisciplinaire gegevensdeling
Delen evolutieve gegevens de bron weet niet op voorhand wie de gegevens zal raadplegen (bv. arts met wachtdienst) duidelijkheid nodig over wie toegang heeft tot de gegevens

35 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen Actieplan 2013-2018 Q&A
Verzenden: eHealthBox Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan Actiepunten eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

36 eHealthBox Verzenden van berichten naar “actoren in gezondheidszorg”
op basis van rijksregisternummer RIZIV-nummer KBO-nummer via webtoepassing of geïntegreerd in het medisch dossier met (of zonder) encryptie op basis van eHealth certificaten/ sleutels andere functionaliteiten: (ontvangst-, publicatie-, leesbevestiging; reply & forward; raadpleging van meervoudige mailboxen; prioriteitsniveau; auto-delete)

37 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen Actieplan 2013-2018 Q&A
Verzenden: eHealthBox Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan Actiepunten eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

38 Multidisciplinaire gegevensdeling
Gegevens uit ziekenhuizen delen van decentrale documenten tussen ziekenhuizen en artsen het “hubs en metahub systeem” Extramurale gegevens delen van gestructureerde gecentraliseerde gegevens tussen 1ste lijn en andere extramurale zorgverstrekkers de “extramurale kluizen” Gekoppeld en interoperabel standaarden informed consent therapeutische / zorg-relatie

39 Hubs & Metahub systeem : oprichting van de "hubs"
3 technische implementaties 95 % van de Belgische ziekenhuizen (hebben het protocol 2011 ondertekend)

40 Hub–metahub: vroeger

41 Hub–metahub: in uitvoering
3: Fetch data from hub A 1: Where can we find data? METAHUB 2: In hub A and C 4: All data available 3: Fetch data from hub C C B

42 Extramurale gegevens 2/2
METAHUB Inter-Med C B

43 Casus: Maria 79 jaar (1) Voorgeschiedenis:
hartfalen NYHA klasse II post-infarct gekende diabetes type 2, behandeld met medicatie en dieet Op bezoek bij dochter, valt, breekt heup Opname in ziekenhuis waar ze ongekend is quid voorgeschiedenis? >> beschikbaar via Hubs-Metahub quid huidige medicatie? >> beschikbaar via Vitalink Heelkundige behandeling en ontslag naar woon-zorgcentrum

44 Casus: Maria 79 jaar (2) Aankomst in woonzorgcentrum
quid verdere verzorging ? >> ontslagbrief via eHealthBox >> verdere info in Hubs-Metahub quid medicatieschema ? >> Vitalink Opvolging door huisarts 2 dossiers (woonzorgcentrum en huisarts) >> synchronisatie via Vitalink communicatie met verpleging >> Vitalink, eHealthBox

45 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen Actieplan 2013-2018 Q&A
Verzenden: eHealthBox Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan Actiepunten eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

46 Informed consent & therapeutische relatie
patiënt informeren over het systeem patiënt kan toestemming verlenen en besluiten “in het systeem te stappen” zorgverstrekker en patiënt bepalen samen welke informatie gedeeld wordt

47 Informed consent & therapeutische relatie
enkel zorgverstrekkers die een therapeutische relatie hebben met de patiënt (1) hebben toegang tot die informatie die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren (2) (1) bewijs van therapeutische relatie bepaalt toegang tot welke patient (2) rol bepaalt tot welk type gegevens

48 eHealthConsent

49 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen Actieplan 2013-2018 Q&A
Verzenden: eHealthBox Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan Actiepunten eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

50

51 Administratieve voordelen
(nabije) Toekomst: eHealth in de praktijk Administratieve voordelen De patiënt raadpleegt zijn geneesheer Authentificatie van de identiteit van de patiënt Verificatie van de verzekerbaarheid GMD ? Via eID van de patiënt Mogelijkheid om therapeutische linken te leggen

52 (nabije) Toekomst: eHealth in de praktijk
Opzoeken voorgeschiedenis via de SumEHR Online advies en guidelines Medische voordelen Medicatie- schema Elektronische voorschriften Raadplegen van laboresultaten Elektronische verwijsbrief

53 (nabije) Toekomst: eHealth in de praktijk
Tarificatie, facturatie SumEHR, medicatie-schema, ... updaten Voordelen bij afsluiting Attesten aanmaken en versturen Registraties Verslag versturen naar GMD-houder

54 DANK U ! Vragen ?


Download ppt "eHealth & elektronische communicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google