De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Unieke identificatie: herziening Rijksregisterwet en oprichting Kruispuntbank Ondernemingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Unieke identificatie: herziening Rijksregisterwet en oprichting Kruispuntbank Ondernemingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale."— Transcript van de presentatie:

1 Unieke identificatie: herziening Rijksregisterwet en oprichting Kruispuntbank Ondernemingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.be

2 2 Frank Robben 18/03/2002 Structuur van de uiteenzetting n het kader: E-government n belang van juiste identificatie n wetsontwerp tot herziening Rijksregisterwet n wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van de Ondernemingen

3 3 Frank Robben 18/03/2002 Wat is E-government ? n E-government heeft als doel de dienstverlening en de beleidsvoering voortdurend te verbeteren door interne en externe relaties om te vormen door de inzet van technologie, internet en nieuwe media n interne relaties -tussen overheden onderling -tussen de overheid en haar werknemers n externe relaties -tussen de overheid en de burgers -tussen de overheid en de ondernemingen gebruiker van overheidsdiensten dienstverlener

4 4 Frank Robben 18/03/2002 Niveaus van dienstverlening bij realisatie E-government Niveau 1 Informatie Overheidsdiensten publiceren informatie op het web Niveau 2 Interactie Gebruikers kunnen elektronisch communiceren met afzonderlijke overheidsdiesnsten maar diensten kunnen niet per definitie elektronisch communiceren met de gebruiker Niveau 3 Transactie Gebruiker kan elektronisch communiceren met afzonderlijke overheids- diensten en de toepassingen van de overheidsdiensten antwoorden elektronisch op het verzoek van de gebruiker Niveau 4 Integratie Overkoepelende informatie en transacties zijn toegankelijk via intentiegerichte portalen De back offices zijn geïntegreerd en de bedrijsprocessen zijn re-engineered Complexiteit / Kostprijs Waarde voor de klant

5 5 Frank Robben 18/03/2002  vermindering reisduur, wachttijd, administratieve formaliteiten,...  realtime feedback  permanente toegang van overal  gemakkelijk vindbare informatie  gepersonaliseerde dienst- verlening  eenmalige gegevensinzameling  proactief beheer  grotere inspraak bij beslissingen  rechtstreekse communicatie met bevoegde overheidsdienst  toegang tot persoonlijke gegevens Verbetering dienstverlening

6 6 Frank Robben 18/03/2002 E-government: structureel hervormingsproces n technlogie is enkel een middel n E-government vereist -verandering van de mentaliteit: klantgericht ipv overheidsgericht -re-engineering van de bedrijfsprocessen -reorganisatie van de overheidsdiensten -aanpassing regelgeving -samenwerking tussen de verschillende overheidsniveaus: één virtuele overheid

7 7 Frank Robben 18/03/2002 Back office integratie is noodzakelijk n gebrek aan coördinatie inzake informatiebeheer leidt tot -overbelasting van informanten meervoudige opvraging van dezelfde gegevens door verschillende overheidsdiensten aan de hand van verschillende instructies -efficiëntie- en tijdverlies bij instellingen -verhoogde kans op fraude -suboptimale ondersteuning van beleid

8 8 Frank Robben 18/03/2002 Back office integratie: basisprincipes n gedecentraliseerde, maar unieke gegevensinzameling n gedecentraliseerd en gedistribueerd gegevensbeheer -functionele taakverdeling tussen overheidsdiensten -principe van de authentieke bron n elektronische gegevensuitwisseling en work flow -elke overheidsdienst kan gegevens verstrekken en verkrijgen -gegevensuitwisseling kan worden geïnitieerd door overheidsdienst die informatie nodig heeft overheidsdienst die over informatie beschikt overheidsdienst die netwerk voor elektronische gegevensuitwisseling beheert -van toepassing tot toepassing (geen manuele interventie)

9 9 Frank Robben 18/03/2002 Belang van juiste identificatie n basis voor juiste dienstverlening n basis voor snelle dienstverlening n basis voor gepersonaliseerde dienstverlening n basis voor maximaal hergebruik van gegevens door back office integratie n bij heel wat toepassingen, noodzakelijk om waarborgen te bieden inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

10 10 Frank Robben 18/03/2002 Keuze van Regering n voor de voornaamste entiteiten voorkomend in informatiesystemen van de overheidsdiensten -natuurlijke personen -ondernemingen en organisaties -vestigingseenheden van ondernemingen en organisaties n worden basisidentificatiegegevens opgeslagen in authentieke vorm in een gegevensbank, toegankelijk voor gemachtigde belanghebbenden n wordt een identificatienummer toegekend, aan de hand waarvan de betrokken entiteit wordt geïdentificeerd in alle informatiesystemen van de overheid en in alle gegevensuitwisselingen met de overheid

11 11 Frank Robben 18/03/2002 Nagestreefde kenmerken identificatienummer n uniciteit -één entiteit - één nummer -zelfde nummer niet toegekend aan meerdere entiteiten n exhaustiviteit -alle te identificeren entiteiten hebben een nummer n stabiliteit doorheen de tijd -nummer bevat geen veranderlijke inhoudelijke kenmerken -nummer bevat geen verwijzing naar andere entiteiten -nummer verandert niet wanneer hoedanigheid of kenmerk van entiteit verandert

12 12 Frank Robben 18/03/2002 Mogelijke rollen n nummerinitiator: initieert de toekenning van een identificatienummer n nummercreator: kent het identificatienummer toe n beheerder basisidentificatiegegevensbank: beheert de basisidentificatiegegevens in een gegevensbank n leverancier basisidentificatiegegevensbank: verstrekt gegevens aan de basisidentificatiegegevensbank n gebruiker basisidentificatiegegevensbank: gebruikt gegevens uit de basisidentificatiegegevensbank

13 13 Frank Robben 18/03/2002 Invulling rollen natuurlijke personen n als ingeschreven in gemeentelijke bevolkings- en vreemdelingenregisters -nummerinitiator en gegevensleverancier: gemeente of diplomatieke of consulaire post -nummercreator en gegevensbeheerder: Rijksregister -gegevensgebruikers: gemachtigden krachtens rijksregisterwet voor gebruiksdoeleinden vastgelegd in rijksregisterwet n anders, als gekend in de sociale zekerheid -nummerinitiator en gegevensleverancier: instelling van sociale zekerheid -nummercreator en gegevensbeheerder: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -gegevensgebruikers: gemachtigden krachtens wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid

14 14 Frank Robben 18/03/2002 Invulling rollen ondernemingen & co n wat ? -ondernemingen (rechtspersoon en natuurlijk persoon of vereniging met sociale of economische activiteit) -vestigingseenheden n nummerinitiator -vast te leggen per soort entiteit en per soort evenement dat een invloed heeft op het ondernemingsnummer -basisprincipe: nummercreatie geschiedt zo snel mogelijk bij ontstaan van de onderneming

15 15 Frank Robben 18/03/2002 Invulling rollen ondernemingen & co n nummercreator en gegevensbeheerder: Kruispuntbank Ondernemingen binnen FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie n gegevensleveranciers -bij nummercreatie: nummerinitiator -nadien: zoveel mogelijk bronnen, in eerste plaats onderneming zelf, met inachtname van vaste procedures vast te leggen per entiteit

16 16 Frank Robben 18/03/2002 Invulling rollen n gegevensgebruikers -openbare gegevens: iedereen -andere gegevens: gemachtigden krachtens wet Kruispuntbank Ondernemingen

17 17 Frank Robben 18/03/2002 Ontwerp herziening Rijksregisterwet n toepassingsgebied n inhoud n toegang tot gegevens n gebruik van identificatienummer n andere nieuwigheden n elektronische identiteitskaart: PM (zie volgende spreker)

18 18 Frank Robben 18/03/2002 Toepassingsgebied (art. 2) n huidige regeling -personen ingeschreven in bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters van de gemeenten registers van de diplomatieke zendingen en consulaire posten wachtregister n wijzigingen ontwerp -geen

19 19 Frank Robben 18/03/2002 Inhoud (art. 3) n huidige regeling -11 gegevens en hun historiek: naam en voornamen, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, plaats en datum van overlijden, beroep, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, opname in wachtregister en administratieve toestand in wachtregister n wijzigingen ontwerp -2 bijkomende gegevens en hun historiek: wettelijke samenwoning en het bestaan van het identiteits- en handtekeningscertificaat

20 20 Frank Robben 18/03/2002 Toegang tot gegevens (art. 5) n huidige regeling -toegang tot Rijksregister mogelijk, mits machtiging bij KB, voor openbare overheden en instellingen van openbaar nut notarissen en gerechtsdeurwaarders (beperkt tot informatie die zij wettelijk of reglementair mogen kennen) Orde van Vlaamse, Franstalige en Duitstalige balies (beperkt tot de informatie die advocaten nodig hebben voor hun taken als medewerker van het gerecht) -toegang tot Rijksregister mogelijk, mits machtiging bij in Ministerraad overlegd KB en na advies van de CBPL, voor instellingen van Belgisch recht die opdrachten van algemeen belang vervullen -mededeling vanuit Rijksregister mogelijk van bepaalde persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden, voor instellingen van Belgisch recht die opdrachten van algemeen belang vervullen

21 21 Frank Robben 18/03/2002 Toegang tot gegevens (art. 5) n huidige regeling -toegang tot wachtregister mogelijk, mits machtiging bij KB, voor informatie die zij wettelijk of reglementair mogen kennen ministers bevoegd voor maatschappelijke dienstverlening, tewerkstelling en arbeid, vreemdelingenbeleid en financiën Directie Inschrijving Voertuigen gemeenteoverheden, gemeentelijke politie, voorzitters OCMW Commissaris-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voorzitter van de vaste beroepscommissie voor vluchtelingen commandant van de Federale politie magistraten van de hoven en rechtbanken Eerste Voorzitter en Auditeur-generaal Raad van State Kruispuntbank Sociale Zekerheid en instellingen van sociale zekerheid administrateur-generaal Staatsveiligheid -zeer tijdrovende procedure en enorm veel, disparate koninklijke besluiten

22 22 Frank Robben 18/03/2002 Toegang tot gegevens (art. 5) n wijzigingen ontwerp -toegang tot/mededeling door Rijksregister en wachtregister mogelijk, mits machtiging van een onafhankelijk Machtigingscomité of uitzonderlijk bij in Ministerraad overlegd KB, voor de Belgische openbare overheden voor het vervullen van hun wettelijke of reglementaire taken de instellingen en ondernemingen van Belgisch recht voor het uitvoeren van opdrachten van algemeen belang de instellingen van Belgisch recht die een opdracht van algemeen belang vervullen voor het uitvoeren van wetenschappelijke werkzaamheden onderaannemers en aangestelden van hogergenoemde instanties notarissen, gerechtsdeurwaarders en leden van de Orde van Apothekers (beperkt tot de informatie die zij wettelijk of reglementair mogen kennen) Orde van Vlaamse, Franstalige en Duitstalige balies (beperkt tot de informatie die advocaten nodig hebben voor hun taken als medewerker van het gerecht) -Machtigingscomité gaat na of aan toegang voldoet aan voorwaarden Rijksregisterwetgeving en wetgeving bescherming persoonlijke levenssfeer (oa finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel) -bestaande toegangsmachtigingen blijven geldig

23 23 Frank Robben 18/03/2002 Gebruik Rijksregisternummer (art. 8) n huidige regeling -Rijksregisternummer wordt toegekend onmiddellijk na inschrijving -gebruik enkel mogelijk, mits machtiging bij in Ministerraad overlegd KB en na advies van de CBPL, voor openbare overheden en instellingen van openbaar nut voor doeleinden en binnen grenzen bepaald in KB -gebruik ook mogelijk voor onderlinge uitwisseling van gegevens uit wachtregister door instanties die toegang hebben tot wachtregister -zeer tijdrovende procedure en enorm veel, disparate koninklijke besluiten

24 24 Frank Robben 18/03/2002 Gebruik Rijksregisternummer (art. 8) n wijzigingen ontwerp -gebruik van het rijksregisternummer is vrij -wel: bepalingen Wet Verwerking Persoonsgegevens naleven -in aangifte aan CBPL moet worden vermeld of het rijksregisternummer wordt verwerkt en welke verbanden en koppelingen aan de hand van dat nummer worden gemaakt

25 25 Frank Robben 18/03/2002 Andere nieuwigheden in ontwerp n oprichting van een onafhankelijk Machtigingscomité voor het Rijksregister en de Identiteitskaarten, dat ook toezichtstaken uitoefent en aan aanbevelingen en adviezen verstrekt inzake veiligheid n Rijksregister houdt een “register van machtigingen” bij n verplichting tot aanstelling van een veiligheidsconsulent bij het Rijksregister en bij iedere openbare overheid, instelling of openbare onderneming die toegang heeft tot het Rijksregister, met duidelijk gedefinieerde opdrachten n regeling inzake vernietiging van de gegevensbanken van het Rijksregister bij bezetting van grondgebied

26 26 Frank Robben 18/03/2002 Korte evaluatie n versnelling van procedures n van organiek criterium voor toegang tot gegevens naar functioneel criterium n Machtigingscomité zou meer waarborgen moeten kunnen bieden voor precieze definiëring finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel dan KB’s n legalisering praktijk van veralgemeend gebruik van Rijksregisternummer n grotere responsabilisering van gebruikers van Rijksregister inzake veiligheid

27 27 Frank Robben 18/03/2002 Wetsontwerp Kruispuntbank Ondernemingen n toepassingsgebied n inhoud n toegang tot gegevens n gebruik van identificatienummer n andere bepalingen

28 28 Frank Robben 18/03/2002 Toepassingsgebied (art. 4) n rechtspersonen naar Belgisch recht n rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht met zetel of vertegenwoordiging in België n natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging die in België -handelsonderneming voert -als werkgever aan sociale zekerheid is onderworpen -aan de BTW is onderworpen -als zelfstandige een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep uitoefent n vestigingseenheden van deze personen

29 29 Frank Robben 18/03/2002 Inhoud (art.6) n naam of firmanaam n adres van zetel en vestigingseenheden n juridische vorm n juridische toestand n overige basisidentificatiegegevens van openbare aard te verstrekken bij inschrijving als handelaar n bron van deze gegevens n eventuele andere gegevens vastgelegd bij in Ministerraad overlegd KB na advies Machtigingscomité n verwijzingen naar plaats waar andere gegevens over ondernemingen bij andere overheidsdiensten worden bewaard, vastgelegd bij in Ministerraad overlegd KB na advies CBPL n historiek van deze gegevens

30 30 Frank Robben 18/03/2002 Toegang tot gegevens (art. 13) n openbare gegevens: iedereen n andere gegevens, mits machtiging van onafhankelijk Machtigingscomité of uitzonderlijk bij in Ministerraad overlegd KB, voor -door de Koning aangeduide overheden, besturen en diensten voor het vervullen van hun wettelijke of reglementaire taken en verplichtingen -andere instanties in de mate dat zij de gegevens nodig hebben voor welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde dat zwaarder doorweegt dan belang of fundamentele rechten van entiteit waarop gegevens betrekking hebben

31 31 Frank Robben 18/03/2002 Toegang tot gegevens (art. 13) n Machtigingscomité gaat na of aan toegang voldoet aan voorwaarden wetgeving bescherming persoonlijke levenssfeer (oa finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel) en bepaalt in machtiging: -gegevens waarop ze betrekking heeft -categorieën van personen die gegevens mogen verkrijgen -doeleinden waarvoor gegevens mogen worden gebruikt

32 32 Frank Robben 18/03/2002 Gebruik ondernemingsnummer (art. 10) n ondernemingsnummer (verderbouwend op huidig BTW-nummer) wordt toegekend onmiddellijk na de inschrijving (dus oa handelsregisternummer en RSZ- nummer verdwijnen) n gebruik ondernemingsnummer is vrij n gebruik ondernemingsnummer is verplicht in betrekkingen met de overheidsdiensten n Kruispuntbank Ondernemingen en door de Koning aangeduide overheden, besturen en diensten zijn verplicht ondernemingsnummer op te nemen als identificatiesleutel in hun bestanden

33 33 Frank Robben 18/03/2002 Andere bepalingen n oprichting van een onafhankelijk Machtigingscomité voor de Kruispuntbank Ondernemingen binnen de schoot van de CBPL n oprichting Coördinatiecommissie voor de Kruispuntbank Ondernemingen n verbod tot heropvraging bij de ondernemingen van gegevens beschikbaar in de Kruispuntbank Ondernemingen n vrijstelling van meervoudige mededelingsplicht van ondernemingen als gegevens beschikbaar zijn in de Kruispuntbank Ondernemingen n oprichting van een Coördinatiecommissie, met voornaamste gegevensleveranciers en –gebruikers n bepaling i.v.m. beveiliging n regeling inzake vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank Ondernemingen bij bezetting van grondgebied n integratie Handelsregister in Kruispuntbank Ondernemingen, herziening procedures voor inschrijving in Handelsregister en oprichting ondernemingsloketten (PM)

34 34 Frank Robben 18/03/2002 Conclusie n keuze voor gebruik -van unieke identificatienummers voor elke entiteit -gecontroleerde toegankelijkheid van basisidentificatiegegevens m.b.t. elke entiteit in authentieke vorm n als basis voor -efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening -maximale administratieve vereenvoudiging n met verhoogde aandacht voor veiligheid en bescherming persoonlijke levenssfeer

35 D@nk u ! Frank Robben


Download ppt "Unieke identificatie: herziening Rijksregisterwet en oprichting Kruispuntbank Ondernemingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale."

Verwante presentaties


Ads door Google