De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Verwerking Persoonsgegevens en de werking van de sectorale comités 8 MEI 2006 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Verwerking Persoonsgegevens en de werking van de sectorale comités 8 MEI 2006 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid."— Transcript van de presentatie:

1 Wet Verwerking Persoonsgegevens en de werking van de sectorale comités 8 MEI 2006 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 2 8/5/2006 Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer n artikel 22 van de Grondwet: «Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven […].» -algemeen principe -verder uitgewerkt in diverse wetten n Wet 8 december 1992 -regelt het aspect verwerking van persoonsgegevens -géén allesomvattende «Privacywet»

3 3 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Historiek (1/3) n Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens n Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

4 4 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Historiek (2/3) n Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG n Koninklijk besluit van 13 februari 2001 (uitvoering van de wet van 8 december 1992) n Wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 (CBPL) n Koninklijk besluit van 17 december 2003 (sectorale comités van de CBPL)

5 5 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Historiek (3/3) n enkele specifieke wetten -Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen -Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen

6 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens gecoördineerde versie beschikbaar op http://www.privacycommission.be/normatieve_teksten.htm 6 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 24/05/200 6 KSZ-BCSS

7 7 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Definities n persoonsgegevens (art. 1, § 1) n verwerking (art. 1, § 2) n bestand (art. 1, § 3) n verantwoordelijke voor de verwerking (art. 1, § 4) n verwerker (art. 1, § 5) n derde (art. 1, § 6) n ontvanger (art. 1, § 7) n toestemming v/d betrokkene (art. 1, § 8)

8 8 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Persoonsgegevens n iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon -informatie -m.b.t. natuurlijke persoon -geïdentificeerd of (direct of indirect) identificeerbaar aan de hand van een identificatienummer aan de hand van andere specifieke elementen

9 9 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Verwerking n elke bewerking of elk geheel van bewerkingen m.b.t. persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés -verzamelen -bewaren -bijwerken -wijzigen -verspreiden -met elkaar in verband brengen -...

10 10 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Bestand n elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn -gestructureerd geheel van persoonsgegevens logische ordening maakt systematische raadpleging van de gegevens mogelijk -toegankelijk volgens bepaalde criteria naam rijksregisternummer/KSZ-nummer...

11 11 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Verantwoordelijke / verwerker n verantwoordelijke voor de verwerking: de (al dan niet natuurlijke) persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt n verwerker: de (al dan niet natuurlijke) persoon die ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt -(  de persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken)

12 12 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Derde / ontvanger n derde: elke (al dan niet natuurlijke) persoon, andere dan -de betrokkene -de verantwoordelijke voor de verwerking -de verwerker -de persoon die onder het rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker gemachtigd is om de gegevens te verwerken n ontvanger: de (al dan niet natuurlijke) persoon aan wie de gegevens worden meegedeeld -ruim begrip -al dan niet een “derde”

13 13 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Algemeen principe (art. 2) n iedere natuurlijke persoon heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens […] recht op […] bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer n géén definitie van het begrip “persoonlijke levenssfeer” n residuaire rechtsgrond

14 14 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Materieel toepassingsgebied van de wet (art. 3, § 1) n geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens n niet-geautomatiseerde verwerkingen van persoons- gegevens -opgenomen in een bestand -bestemd voor opname in een bestand

15 15 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Volledig uitgesloten verwerkingen (art. 3, § 2) n verwerkingen door een natuurlijke persoon voor uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden -enkel verwerkingen door een natuurlijke persoon (niet door een onderneming, een feitelijke vereniging,…) -voor uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden (bv. correspondentie en bijhouden van adressenbestanden) -dus NIET: persoonsgegevens die door een werknemer thuis worden verwerkt voor zijn bedrijf (adressen van zakenrelaties of klanten), examenresultaten bewaard door een leraar,...

16 16 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Gedeeltelijk uitgesloten verwerkingen (art. 3, §§ 3-6) n verwerkingen -voor uitsluitend journalistieke/artistieke/literaire doeleinden -door bepaalde overheden (Staatsveiligheid, politie,…) -door het Europees Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen n gedeeltelijk uitgesloten -onder bepaalde voorwaarden zijn bepaalde artikelen van de WVP niet van toepassing op deze verwerkingen

17 17 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Territoriaal toepassingsgebied (art. 3bis) n verwerkingen in het kader van de activiteiten van een vaste vestiging van de verantwoordelijke -op Belgisch grondgebied -op een plaats waar de Belgische wet van toepassing is n verwerkingen door een verantwoordelijke zonder vaste vestiging in EG indien gebruik wordt gemaakt van middelen op het Belgisch grondgebied -(  de middelen uitsluitend bestemd voor doorvoer)

18 18 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Principes (art. 4) n eerlijkheid en rechtmatigheid n doelbinding (finaliteit) n evenredigheid (proportionaliteit), waaronder redelijke bewaarduur n nauwkeurigheid

19 19 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Doelbinding, evenredigheid en nauwkeurigheid n doelbinding -verwerking voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden -zowel bij verwerving van de gegevens als bij verdere verwerking (verenigbaarheid met initieel doeleinde, rekening houdend met redelijke verwachtingen van de betrokkene en de wetgeving) n evenredigheid -gegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn -gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor de verwezenlijking van het doeleinde van de verwerking n nauwkeurigheid -gegevens moeten nauwkeurig zijn en zo nodig worden bijgewerkt

20 20 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Verwerking is slechts toegestaan (art. 5) (1/2) n wanneer de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend n wanneer ze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen n wanneer ze noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen n wanneer ze noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene

21 21 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Verwerking is slechts toegestaan (art. 5) (2/2) n wanneer ze noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag n wanneer ze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke/derde, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen (belangenafweging !)

22 22 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Bijzondere verwerkingen: principieel verbod n gevoelige gegevens (art. 6) n gezondheidsgegevens (art. 7) n gerechtelijke gegevens (art. 8)

23 23 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Gevoelige gegevens (art. 6) n persoonsgegevens met betrekking tot -de raciale of etnische afkomst -de politieke opvattingen -de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging -het lidmaatschap van een vakvereniging -het seksuele leven n principieel verwerkingsverbod => uitzonderingen -na schriftelijke toestemming van de betrokkene -nodig in kader van arbeidsrechtelijke verplichtingen of voor de toepassing van de sociale zekerheid -wanneer om een belangrijke reden van publiek belang toegelaten door een wet, een decreet of een ordonnantie -…

24 24 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Gezondheidsgegevens (art. 7) (1/2) n geen definitie n principieel verwerkingsverbod => uitzonderingen -na schriftelijke toestemming van de betrokkene -nodig voor preventieve geneeskunde, medische diagnose, verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant, of het beheer van de gezondheidsdiensten, mits onder toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg -nodig in kader van arbeidsrechtelijke verplichtingen of voor de toepassing van de sociale zekerheid -wanneer om redenen van zwaarwegend algemeen belang verplicht door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie -… n moeten in principe worden ingezameld bij de betrokkene zelf

25 25 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Gezondheidsgegevens (art. 7) (2/2) n mogen enkel worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg => uitzonderingen -na schriftelijke toestemming van de betrokkene -wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen van een dringend gevaar of voor de beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke inbreuk n recht op mededeling (art. 10) -rechtstreeks -met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg wanneer de betrokkene of de verantwoordelijke hierom verzoeken

26 26 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Gerechtelijke gegevens (art. 8) n persoonsgegevens inzake -geschillen -verdenkingen -vervolgingen -veroordelingen -administratieve sancties -veiligheidsmaatregelen n principieel verwerkingsverbod => uitzonderingen -wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van wettelijk vastgestelde doeleinden -…

27 27 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Rechten van de betrokkene (1/2) n recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 2) -vormt een residuaire rechtsgrond n recht op informatie -bij inzameling van gegevens bij de betrokkene (art. 9, § 1) -bij registratie/mededeling van gegevens (art. 9, § 2) n recht op kennisname en mededeling (art. 10) n recht op verbetering (art. 12, § 1, eerste lid) n recht op verzet (art. 12, § 1, tweede en derde lid)

28 28 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Rechten van de betrokkene (2/2) n recht op verwijdering en niet-aanwending (art. 12, § 1, vijfde lid) n recht om niet onderworpen te worden aan bepaalde geautomatiseerde besluiten (art. 12bis) n recht op verhaal: -bij de rechter (art. 14 + strafbepalingen) -bij de CBPL (art. 31) n recht op inzage van het CBPL-register (art. 18)

29 29 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Recht op informatie n mededeling van informatie aangaande de verwerking de identiteit van de verantwoordelijke de doeleinden van de verwerking het bestaan van een recht op kosteloos verzet bij direct marketing (zie verder) andere bijkomende informatie opgelegd bij koninklijk besluit n bij inzameling van gegevens bij de betrokkene zelf behalve indien de betrokkene reeds op de hoogte is n bij registratie/mededeling van gegevens behalve indien de betrokkene reeds op de hoogte is behalve indien de registratie/mededeling gebeurt voor onderzoeks- doeleinden en de kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost behalve indien de registratie/mededeling gebeurt met het oog op de toepassing van een wettelijke bepaling

30 30 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Recht op kennisname/mededeling n heeft betrekking op -het al dan niet bestaan van een verwerking -algemene informatie over de verwerking (doeleinden, categorieën gegevens, categorieën ontvangers) -de concrete gegevens (in begrijpelijke vorm) -informatie over de oorsprong van de gegevens -de logica van de geautomatiseerde besluitvorming -de andere hogervermelde rechten van de betrokkene n gedagtekend en ondertekend verzoek n antwoord binnen max. 45 dagen n redelijke termijn voor nieuwe aanvraag n specifieke regeling gezondheidsgegevens (zie hoger)

31 31 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Recht op verbetering n van onjuiste gegevens n gedagtekend en ondertekend verzoek n kosteloos n antwoord binnen max. 1 maand n mededeling van de verbeteringen aan de personen aan wie de onjuiste gegevens werden meegedeeld -voor zover de verantwoordelijke nog kennis heeft van de bestemmelingen -voor zover de kennisgeving aan de bestemmelingen niet onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost

32 32 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Recht op verzet n om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen n niet mogelijk tegen verwerkingen noodzakelijk voor -het sluiten/uitvoeren van een overeenkomst -het nakomen van een wettelijke verplichting n gegevens verkregen voor direct marketing -verzet is kosteloos -verzet moet niet gemotiveerd worden n gedagtekend en ondertekend verzoek n antwoord binnen max. 1 maand

33 33 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Recht op verwijdering en niet-aanwending n heeft betrekking op gegevens -die onvolledig of niet ter zake dienend zijn -waarvan registratie/mededeling/bewaring verboden is -die na verloop van de toegestane duur worden bewaard n gedagtekend en ondertekend verzoek / kosteloos n antwoord binnen max. 1 maand n mededeling van de verwijderingen aan de personen aan wie de gegevens werden meegedeeld -voor zover de verantwoordelijke nog kennis heeft van de bestemmelingen -voor zover de kennisgeving aan de bestemmelingen niet onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost

34 34 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Recht van niet-onderwerping aan bepaalde geautomatiseerde besluiten n besluiten -waaraan voor een persoon rechtsgevolgen verbonden zijn -die een persoon in aanmerkelijke mate treffen n mogen niet louter worden genomen op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te evalueren n geldt niet voor besluiten genomen in het kader van een overeenkomst of een wettelijke bepaling (wel: passende maatregelen voorzien)

35 35 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Recht op verhaal n bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg -schending van de rechten op kennisname/mededeling, verbetering, verzet en verwijdering/niet-aanwending n bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer -schending van elke bepaling van de WVP n bij de strafrechter -schending van de strafbepalingen (artikelen 37-43 van de WVP)

36 36 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Recht op inzage van het CBPL-register n register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens n bevat informatie uit de aangiften (art. 17) n staat ter inzage van eenieder

37 37 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Uitoefening van bepaalde rechten bij CBPL (art. 13) n gedeeltelijk uitgesloten verwerkingen -door bepaalde overheden (Staatsveiligheid, politie,…) -door het Europees Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen n uitoefening van de rechten op kennisname/mededeling, verbetering, verzet en verwijdering/niet-aanwending gebeurt via de CBPL n kosteloos

38 38 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Verplichtingen van de verantwoordelijke (1/4) n naleven principes (art. 4) n informatieverstrekking (art. 9) -bij inzameling van gegevens bij de betrokkene (art. 9, § 1) -bij registratie/mededeling van gegevens (art. 9, § 2) n mededeling van het betwist karakter van een gegeven (art. 15) n aansprakelijkheid voor schade (art. 15bis)

39 39 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Verplichtingen van de verantwoordelijke (2/4) n controle op de verwerker (art. 16, § 1) -een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de uitgewerkte beveiligingsmaatregelen -toezien op de naleving van de uitgewerkte beveiligingsmaatregelen -in het contract met de verwerker opnemen de uitgewerkte beveiligingsmaatregelen de aansprakelijkheid van de verwerker de beperkte bevoegdheid van de verwerker –de verwerker handelt slechts in opdracht van de verantwoordelijke –de verwerker heeft dezelfde verplichtingen als de verantwoordelijke

40 40 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Verplichtingen van de verantwoordelijke (3/4) n bijwerking, verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens (art. 16, § 2, 1°) n ten aanzien van de medewerkers -toegangs- en bevoegdheidsbeperking (art. 16, § 2, 2°) -verstrekking van informatie m.b.t. de gegevensbeschermende bepalingen (art. 16, § 2, 3°) n controle m.b.t. computerprogramma’s (art. 16, § 2, 4°) -conformiteit met de aangifte aan de CBPL -rechtmatig gebruik

41 41 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Verplichtingen van de verantwoordelijke (4/4) n verplichting voor de medewerkers: verwerking enkel in opdracht van de verantwoordelijke (art. 16, § 3) n nemen van de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen (art. 16, § 4) -voorkomen van vernietiging, verlies, wijziging,... -passend beveiligingsniveau vergt afweging stand van de techniek en kosten van de maatregelen aard van de gegevens en potentiële risico’s n aangifte aan de CBPL (art. 17)

42 42 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Aangifte aan de CBPL (1/2) n voor elk doeleinde (of geheel van samenhangende doeleinden) waarvoor tot één of meer (volledig of gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerkingen wordt overgegaan, is een aangifte vereist n voorafgaandelijk aan de verwerking n ontvangstbewijs CBPL binnen de drie werkdagen n inhoud van de aangifte: zie art. 17, §§ 3 en 6 n nieuwe aangifte bij -wijziging van de aangegeven informatie -beëindiging van de verwerking

43 43 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Aangifte aan de CBPL (2/2) n vrijstellingen -voor verwerkingen die kennelijk geen gevaar inhouden voor schending van de persoonlijke levenssfeer -moeten bepaald worden bij koninklijk besluit -KB van 13/02/2001 bevat voorwaardelijke vrijstellingen verwerkingen voor personeels- en loonadministratie en boekhouding verwerkingen voor administratie van aandeelhouders en vennoten verwerkingen voor beheer van klanten en leveranciers verwerkingen voor communicatiedoeleinden en bezoekersregistratie verwerkingen door instellingen zonder winstoogmerk verwerkingen door onderwijsinstellingen voor beheer van leerlingen en studenten verwerkingen door gemeenten voor beheer van registers verwerkingen door administratieve overheden indien specifiek geregeld verwerkingen door instellingen van sociale zekerheid -dan wel de inlichtingen vermeld in art. 17, §§ 3 en 6, meedelen aan iedereen die daarom verzoekt

44 44 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU n het niet-EU-land moet een passend beschermings- niveau bieden (art. 21) n de doorgifte naar een niet-EU-land dat géén passend beschermingsniveau biedt, is evenwel mogelijk -in zes vermelde gevallen (art. 22, eerste lid) -indien gemachtigd bij KB (art. 22, tweede lid)

45 45 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 CBPL - algemeen (1/2) n Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer n ingesteld bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (art. 23) n samenstelling en aanwijzing (art. 24) -acht vaste leden, onder wie de voorzitter (= een magistraat) de ondervoorzitter (= van een andere taalrol dan de voorzitter) -acht plaatsvervangende leden -gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige leden -benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar

46 46 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 CBPL - algemeen (2/2) n onafhankelijkheid (art. 24) -de leden moeten waarborgen bieden met het oog op een onafhankelijke uitoefening van hun opdracht (§ 4) -de leden krijgen van niemand onderrichtingen (§ 6) n vertrouwelijkheid (art. 33) n verslag over de werkzaamheden (art. 32, § 2) -wordt jaarlijks opgesteld -wordt ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers

47 47 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 CBPL - taken (1/2) n adviezen (art. 29) - aanbevelingen (art. 30) -hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van wetgevende of uitvoerende overheden -omtrent iedere aangelegenheid die betrekking heeft op de toepassing van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de Wet Verwerking Persoonsgegevens in het kader van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens -zijn met redenen omkleed

48 48 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 CBPL - taken (2/2) n behandeling van klachten (art. 31) -aard van de klachten met betrekking tot de wettelijke opdrachten van de CBPL getekend en gedateerd -indien de klacht ontvankelijk is, treedt de CBPL op als bemiddelaar indien een minnelijke schikking wordt bereikt, stelt de CBPL een proces- verbaal op waarin de oplossing wordt uiteengezet indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, geeft de CBPL een advies over de gegrondheid van de klacht of een aanbeveling -recht van verdediging -doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om naar de rechtbank te stappen

49 49 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 CBPL - bevoegdheden n bevoegdheden (art. 32, § 1) -inschakelen van deskundigen -uitvoeren van onderzoeken ter plaatse -opeisen van nuttige documenten -betreden van plaatsen waar vermoedelijk werkzaamheden i.v.m. de toepassing van de wet worden verricht n relatie met de rechterlijke macht -de CBPL doet bij de procureur des Konings aangifte van de door haar gekende misdrijven (art. 32, § 2) -de voorzitter kan ieder geschil aangaande de wet en haar uitvoeringsmaatregelen aan de rechtbank van eerste aanleg voorleggen (art. 32, § 3)

50 50 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Sectorale comités (art. 31bis) (1/3) n opgericht binnen de CBPL n o.a. bevoegd voor het machtigen van de uitwisseling van persoonsgegevens waarvoor bijzondere wetgevingen gelden -sectoraal comité van de sociale zekerheid zie Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 -sectoraal comité van het Rijksregister zie Rijksregisterwet van 8 augustus 1983 -sectoraal comité voor de Kruispuntbank Ondernemingen zie KBO-wet van 16 januari 2003 -sectoraal comité voor de federale overheid zie artikel 36bis WVP -sectoraal comité Phenix -…

51 51 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Sectorale comités (art. 31bis) (2/3) n elke mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsinstelling of een instelling van sociale zekerheid vereist een voorafgaande machtiging van het bevoegde sectorale comité n zolang een sectoraal comité niet is ingesteld, oefent de CBPL de opdrachten van dat sectoraal comité uit n tot op heden is enkel het sectoraal comité van de sociale zekerheid ingesteld; binnenkort wordt dat van Phenix ingesteld n nadere regels: zie KB van 17 december 2003 en wetgeving die het betrokken sectoraal comité instelt

52 52 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Sectorale comités (art. 31bis) (3/3) n typische aandachtspunten van de sectorale comités alvorens ze een machtiging tot mededeling van persoonsgegevens verstrekken -toetsing beginselen van doelbinding en evenredigheid zijn de doeleinden waarvoor de mededeling wordt gevraagd welbepaald, duidelijk omschreven en wettig ? indien de mededeling wordt gevraagd door een overheidsinstelling, geschiedt dat dan in het kader van een wettelijke opdracht ? zijn de gevraagde gegevens uitgaande van die doeleinden ter zake dienend en niet overmatig ? -toetsing afdoende maatregelen inzake informatieveiligheid informatieveiligheidsconsulent informatieveiligheidsplan -bijzondere aandacht voor gevaren gebonden aan geïntegreerde elektronische dienstverlening

53 Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Specifieke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer --- gecoördineerde versie beschikbaar op http://www.ksz.fgov.be/nl/Legislation/legislat_1.htm 53 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 KSZ-BCSS

54 54 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Algemeen (1/2) n beveiligende effecten voortvloeiend uit het concept van de Kruispuntbank -geen centrale gegevensopslag -voorafgaande machtiging van de uitwisseling van persoons- gegevens door een sectoraal comité -verplichte passage via de Kruispuntbank van de uitwisseling van persoonsgegevens preventieve toetsing van de rechtmatigheid van de uitwisseling waarborgen van het doelbindings- en evenredigheidsbeginsel

55 55 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Algemeen (2/2) n organisatorische maatregelen -informatieveiligheidsconsulent -informatieveiligheidsplan en –verslag -erkende gespecialiseerde informatieveiligheidsdienst -sectoraal comité van de sociale zekerheid n technische maatregelen -fysische beveiliging -logische toegangscontrole -back-upprocedures -transactielogging -... n strafsancties (art. 61-71)

56 56 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Mededeling sociale persoonsgegevens (1/2) n verplicht via Kruispuntbank (art. 14), tenzij -aan de betrokkene zelf, zijn wettelijke vertegenwoordigers en de door hem gemachtigden -aan personen, andere dan de ISZ, die de gegevens nodig hebben voor de toepassing van de sociale zekerheid bv. werkgevers, sociale secretariaten,… -aan externe diensten voor preventie en bescherming op het werk -aan aangestelden, lasthebbers, gemachtigden en onderaannemers van voorgaande twee categorieën -aan buitenlandse instellingen van sociale zekerheid in het kader van internationale overeenkomsten inzake sociale zekerheid -voorzien bij koninklijk besluit => zie KB van 4 februari 1997 aan eigen onderaannemers tussen instellingen van sociale zekerheid die tot hetzelfde secundair netwerk behoren in het kader van de toepassing van de sociale zekerheid tussen RIZIV en NIC/ziekenfondsen in het kader van de toepassing van de sociale zekerheid

57 57 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Mededeling sociale persoonsgegevens (2/2) n voorafgaande machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist (art. 15) -tenzij de uitwisseling gebeurt binnen het netwerk en er een uitzondering werd voorzien bij koninklijk besluit zie het KB van 4 februari 1997: geen machtiging vereist voor –uitwisselingen met eigen onderaannemers –mits aangifte aan sectoraal comité en Kruispuntbank: uitwisselingen van basisidentificatiegegevens uitwisselingen tussen ISZ van hetzelfde secundair netwerk in het kader van de toepassing van de sociale zekerheid uitwisselingen tussen RIZIV en NIC/ziekenfondsen in het kader van de toepassing van de sociale zekerheid -tenzij mededeling van gecodeerde persoonsgegevens aan bepaalde bestemmelingen overeenkomstig art. 5, § 1

58 58 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Plichten van de KSZ en de ISZ n treffen van maatregelen om een perfecte bewaring van de sociale gegevens te verzekeren (art. 22) n aanduiden van een veiligheidsconsulent (art. 24-25) -doelstellingen veiligheid van de door de ISZ verwerkte of uitgewisselde sociale gegevens bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen -taken adviesverstrekking, documentatie, sensibilisering en interne audit uitvoeren van opdrachten toevertrouwd door het algemeen bestuur -nadere regels: zie het KB van 12 augustus 1993 n aanduiden van een geneesheer verantwoordelijk voor de behandeling, uitwisseling en bewaring van gezondheidsgegevens (art. 26)

59 59 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Plichten van eenieder betrokken bij toepassing van de sociale zekerheid n naleving van het doelbindingsbeginsel (art. 23) -enkel gegevens nodig voor toepassing van de sociale zekerheid inzamelen -gegevens enkel gebruiken voor doeleinden vastgelegd door KSZ- wet of voor het vervullen van wettelijke verplichtingen -gegevens slechts bijhouden gedurende tijd nodig voor toepassing van de sociale zekerheid n plicht tot informatieverstrekking over de KSZ-wet aan het personeel (art. 27) n waarborgen van het beroepsgeheim (art. 28 KSZ-wet)

60 60 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Sectoraal comité sociale zekerheid (1/3) n art. 37-52 n comité opgericht binnen de CBPL n samenstelling -voorzitter (= de voorzitter of een lid van de CBPL) -een lid van de CBPL -3 werkende externe leden (+ 3 plaatsvervangers) 1 doctor/licentiaat in de rechten (+ 1 plaatsvervanger) 1 informaticadeskundige (+ 1 plaatsvervanger) 1 arts (+ 1 plaatsvervanger) n benoeming door de Kamer voor 6 jaar n onafhankelijkheid van de leden -de leden krijgen van niemand onderrichtingen

61 61 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Sectoraal comité sociale zekerheid (2/3) n relatie met de CBPL -de voorzitter van het sectoraal comité en het ander CBPL-lid zorgen voor de coördinatie tussen de werkzaamheden van beide organen -de voorzitter kan de behandeling van een dossier uitstellen en het eerst aan de CBPL voor advies voorleggen n opdrachten -toezien op de informatieveiligheid -formuleren van adviezen en aanbevelingen -behandelen van klachten -machtigen van gegevensuitwisselingen -bijhouden van een openbare lijst van machtigingen -uitgeven van een jaarlijks activiteitenverslag

62 62 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Sectoraal comité sociale zekerheid (3/3) n bevoegdheden -inschakelen van deskundigen -uitvoeren van onderzoeken ter plaatse -opeisen van nuttige documenten -betreden van plaatsen waar vermoedelijk werkzaamheden inzake de toepassing van de sociale zekerheid worden verricht

63 Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen gecoördineerde versie beschikbaar op http://www.rijksregister.fgov.be/rrn_nl/wetgeving/nl_basiswetten.pdf 63 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 KSZ-BCSS

64 64 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Doelstellingen Rijksregister (art. 1, § 2) n uitwisseling van informatiegegevens tussen administraties vergemakkelijken n automatische bijwerkingen van algemene gegevens over burgers in bestanden vergemakkelijken, voor zover wettelijk toegelaten n gemeentelijk beheer over de bevolkingsregisters rationaliseren n sommige administratieve formaliteiten die geëist worden van de burgers vergemakkelijken

65 65 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Toepassingsgebied (art. 2) en organisatie Rijksregister n natuurlijke personen ingeschreven -in de bevolkingsregisters en de vreemdelingenregisters van de gemeenten -in de registers van de diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland -in het wachtregister van de kandidaat-vluchtelingen n centrale gegevensbank bij de FOD Binnenlandse Zaken

66 66 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Inhoud Rijksregister (art. 3) n uniek identificatienummer n basisidentificatiegegevens en hun historiek -naam en voornamen -geboorteplaats en -datum -geslacht -nationaliteit -hoofdverblijfplaats -plaats en datum van overlijden -burgerlijke staat -beroep -gezinssamenstelling -opname in wachtregister en administratieve toestand in wachtregister -wettelijke samenwoning -binnenkort: afstamming n het bestaan van een authentiserings- en handtekeningscertificaat voor de houders van een elektronische identiteitskaart

67 67 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Toegang tot het Rijksregister (art. 5) (1/2) n vergt een machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister n machtiging kan worden verleend aan -Belgische openbare overheden -openbare en private instellingen van Belgisch recht belast met taken van algemeen belang -onderaannemers van voorgaande categorieën -notarissen -gerechtsdeurwaarders -orde van apothekers -orde van advocaten

68 68 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Toegang tot het Rijksregister (art. 5) (2/2) n toegang tot wachtregister kan slechts worden verleend aan instanties aangeduid bij koninklijk besluit n vroeger: machtiging bij koninklijk besluit nodig – bestaande machtigingen verleend bij koninklijk besluit blijven behouden

69 69 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Gebruik van het rijksregisternummer (art. 8) n vergt een machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister n machtiging kan worden verleend aan dezelfde instanties die toegang tot het Rijksregister kunnen krijgen n gebruik enkel mogelijk voor de doeleinden vermeld in de machtiging

70 70 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Recht op inzage/verbetering n aan de hand van de elektronische identiteitskaart of bij de gemeente n ook recht op kennisname van de instanties die de gegevens gedurende de laatste zes maanden hebben geraadpleegd of bijgewerkt n https://mijndossier.rrn.fgov.be

71 71 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 KSZ-registers n Kruispuntbank beheert KSZ-registers -KSZ-registers zijn complementair en subsidiair aan het Rijksregister -KSZ-registers bevatten basisidentificatiegegevens aangaande personen die niet in het Rijksregister zijn opgenomen personen van wie de identificatiegegevens in het Rijksregister niet langer worden geactualiseerd -zelfde soorten basisidentificatiegegevens als in het Rijksregister, met uitzondering van het beroep, de gezinssamenstelling, de wettelijke samenwoning en de afstamming n toegang vergt machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid n gebruik van het KSZ-nummer is vrij

72 Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) gecoördineerde versie beschikbaar op http://mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/bce_kbo_nl_009.htm 72 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 KSZ-BCSS

73 73 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Doelstelling en organisatie KBO n doelstelling: door de realisatie van het principe van de unieke gegevensinzameling de administratieve verplichtingen opgelegd aan ondernemingen vereenvoudigen en de werking van de overheidsdiensten efficiënter organiseren n gegevensbank bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

74 74 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Inhoud KBO (1/2) n uniek identificatienummer per onderneming en per vestiging n basisidentificatiegegevens vastgelegd per soort entiteit en hun historiek -naam of firmanaam -adres van zetel en vestigingseenheden -juridische vorm -juridische toestand -overige basisidentificatiegegevens van openbare aard te verstrekken bij inschrijving als handelaar

75 75 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Inhoud KBO (2/2) n verbanden tussen entiteiten -onderneming – vestiging(en) -onderneming/vestiging(en) - technische bedrijfseenheid -onderneming - verantwoordelijke natuurlijke perso(o)n(en) n verwijzing naar authentieke bronnen waar andere gegevens dan basisidentificatiegegevens bewaard worden

76 76 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8/5/2006 Toegang tot de KBO n toegang tot openbare gegevens is vrij n gebruik van het ondernemingsnummer is vrij n toegang tot niet-openbare gegevens vergt een machtiging van het sectoraal comité KBO

77 Verdere informatie?

78 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Tel. 02/741.83.66 E-mail study@ksz.fgov.be


Download ppt "Wet Verwerking Persoonsgegevens en de werking van de sectorale comités 8 MEI 2006 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid."

Verwante presentaties


Ads door Google