De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overdracht van Persoonsgegevens naar Derde Landen Praktische Case Studies Thomas De Meese Advocaat Kunstlaan 27 - 1040 Brussel Tel : 02/231.17.99 - Fax.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overdracht van Persoonsgegevens naar Derde Landen Praktische Case Studies Thomas De Meese Advocaat Kunstlaan 27 - 1040 Brussel Tel : 02/231.17.99 - Fax."— Transcript van de presentatie:

1 Overdracht van Persoonsgegevens naar Derde Landen Praktische Case Studies Thomas De Meese Advocaat Kunstlaan 27 - 1040 Brussel Tel : 02/231.17.99 - Fax : 02/230.63.99 Email : tdemeese@crowell.com www.crowell.com

2 Inhoud Persoonsgegevens en due diligence in het kader van een internationale overname Doorgifte van klantenbestand na een internationale overname Casus 1 Casus 2

3 Persoonsgegevens en due diligence in het kader van een internationale overname Casus 1

4 Due diligence Company A Company B JAPAN EU werknemers klanten leveranciers Data ? Casus 1

5 Due diligence Company A Company B JAPAN EU werknemers klanten leveranciers Data ? Casus 1

6 Due diligence Verwerkingen : –Personeelsadministratie –Loonadministratie Bron : –werknemers zelf informatieverstrekking (art. 9§1) : –in AO of op formulier waarmee gegevens worden verkregen; –“behalve indien hij hiervan reeds op de hoogte is”. Casus Vertrekpunt

7 Due diligence Aangifte CBPL : –Personeelsadministratie : vrijstelling (art. 52 KB van 13 februari 2001) –Loonadministratie : vrijstelling (artikel 51 KB van 13 februari 2001 Casus Vertrekpunt

8 Considerans n°60 “Overwegende dat doorgifte naar derde landen slechts mogelijk is met volledige inachtneming van de bepalingen welke de Lidstaten hebben vastgesteld ter uitvoering van deze richtlijn en met name (o.a.) van artikel 8” Richtlijn 95/46/EG

9 Compatibiliteitsvereiste (…) niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene, …, onverenigbaar is met die doeleinden. Art. 4§1, 2° WBPL

10 Compatibiliteitsvereiste (…) niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene, …, onverenigbaar is met die doeleinden. Art. 4§1, 2° WBPL

11 Compatibiliteitsvereiste Registratiekamer (NL) 2 november 1998 Nevendoel ‘verstrekken van persoons- gegevens aan (potentiële) overnemers’ staat te ver af van de oorspronkelijke arbeidsverhouding Art. 4§1, 2° WBPL

12 Legitimiteitsvereisten Voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en verwerkt Art. 4§1, 2° WBPL

13 Legitimiteitsvereisten ondubbelzinnige toestemming noodzaak voor de uivoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is wettelijke verplichting (…) gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt dat zwaarder doorweegt dan het belang en de rechten van de betrokkene op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Art. 5 WBPL

14 Legitimiteitsvereisten ondubbelzinnige toestemming noodzaak voor de uivoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is wettelijke verplichting (…) gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt dat zwaarder doorweegt dan het belang en de rechten van de betrokkene op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer Art. 5 WBPL

15 Proportionaliteitsvereiste Toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn gelet op de doeleinden van de verwerking. Art. 4§1, 3° WBPL

16 Legitimiteit & proportionaliteit Belangenafweging Proportionaliteit Dubbele test

17 Legitimiteit & proportionaliteit Registratiekamer (NL) 2 november 1998 Belang van de werkgever weegt in dit geval niet op tegen het privacybelang van de werknemer Potentiële koper heeft in principe voldoende aan gegevens op gegaggregeerd niveau Belangen- afweging Propor- tionaliteit

18 Basisregel Belang van de werknemer weegt het zwaarst Geen doorgifte aan Company B van tot personen herleidbare gegevens Belangen- afweging

19 Uitzondering Gerechtvaardige noodzaak werkgever (Company A) /overnemer (Company B) Beperking van het aantal ontvangers tot strikte minimum Geen vrijgave van meer gegevens dan strikt noodzakelijk Belangen- afweging Propor- tionaliteit

20 Uitzondering Lopende fraudeonderzoeken binnen Company A Claims wegens arbeidsongevallen bij company A Enkel advocaten van Company B die het due diligence onderzoek verrichten Belangen- afweging Propor- tionaliteit

21 Uitzondering Vervaldatum van het uitgavecontract met een auteur van bestsellers Company B zelf. Belangen- afweging Propor- tionaliteit

22 Praktische problemen “ (…) wanneer de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor die loonadministratie en alleen worden meegedeeld aan de ontvangers die daartoe gerechtigd zijn (…)” Art. 51 KB 13/02/01

23 Praktische problemen “ (…) wanneer de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor die loonadministratie en alleen worden meegedeeld aan de ontvangers die daartoe gerechtigd zijn (…)” Vrijstelling laat geen mededeling aan Company B toe Art. 51 KB 13/02/01

24 Praktische problemen “ De verwerkte persoonsgegevens (…) mogen alleen in het kader van de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling of indien nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking aan derden worden meegedeeld” Art. 52 KB 13/02/01

25 Praktische problemen “ De verwerkte persoonsgegevens (…) mogen alleen in het kader van de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling of indien nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking aan derden worden meegedeeld” Vrijstelling laat geen mededeling aan Company B toe Art. 52 KB 13/02/01

26 Praktische problemen Nieuwe aangifte aan de CBPL Oplossing?

27 Praktische problemen Verplichting tot informatieverstrekking aan de betrokkene –op het ogenblik van de eerste registratie of –bij de eerste mededeling aan de derde ontvanger Art. 9§2 WBPL

28 Praktische problemen Uitzondering op de verplichting tot informatieverstrekking : “ wanneer de kennisgeving aan de betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost” Informatieverstrekking bij eerste contactname Art. 9§2 WBPL Art. 30 KB 13/02/01

29 Preventieve maatregelen? Ondubbelzinnige toestemming in AO? Geen vrije toestemming in actuele of potentiële arbeidsrelatie Art. 5 WBPL Art. 27 KB 13/02/01

30 Preventieve maatregelen? Informatieverstrekking bij het verkrijgen van de gegevens Art. 9§1 WBPL

31 Preventieve maatregelen? Aangifte doen van uw personeelsadministratie en loonsadministratie bij de CBPL, ook indien u in aanmerking komt voor een vrijstelling. Art. 17§1 WBPL

32 Japan Geen doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Gemeenschap die geen passend beschermingsniveau bieden Art. 21 WBPL

33 Uitzonderingen Ondubbelzinnige toestemming Uitvoering overeenkomst tussen werknemer en Company A Uitvoering overeenkomst tussen Company A en derde in het voordeel van werknemer Individuele machtiging door de Koning. Art. 22 WBPL

34 Uitzonderingen Standaard clausules om contractuele garanties te verkrijgen inzake een adequaat beschermingsniveau. Beschikking 2001/497/EG

35 Samenvattend Correcte informatie aan de werknemers bij het inzamelen van de gegevens Toestemming in de AO Aangifte van de verwerkingen aan de CBPL Preventief (Company A)

36 Samenvattend TBDF contract overeenkomstig de clausules van het standaardcontract in bijlage bij Beschikking 2001/479/EG. Vóór due diligence (Company A/B)

37 Samenvattend Basisregel : –Enkel doorgifte van gegaggregeerde, niet tot personen herleidbare gegevens. Uitzondering : –specifieke noodzaak om persoonsgegevens door te geven –beperking van het aantal ontvangers tot strikte minimum –geen vrijgave van meer gegevens dan strikt noodzakelijk Tijdens due diligence (Company A/B)

38 Doorgifte van klanten- bestand na een inter- nationale overname Casus

39 eBay-iBazar iBazar EU US Klantengegevens Casus 2 Opt out 

40

41 Toestemming ‘Opt Out’ ‘Opt out’ mogelijkheid = ondubbelzinnige toestemming in de zin van artikel 22,1° WBPL Toestemming veronderstelt “wilsuiting”. eBay Registratie- kamer (NL)

42 Toestemming ‘Opt Out’ ‘Opt out’ mogelijkheid = ondubbelzinnige toestemming in de zin van artikel 22,1° WBPL Toestemming veronderstelt “wilsuiting”. eBay Registratie- kamer (NL)

43 Overeenkomst iBazar- Klant Doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen iBazar en de klant (art. 22,2° WBPL) Er bestaat geen overeenkomst Klant-eBay. Doorgifte is niet noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst Klant-iBazar. eBay Registratie- kamer (NL)

44 Overeenkomst iBazar- Klant Doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen iBazar en de klant (art. 22,2° WBPL) Er bestaat geen overeenkomst Klant-eBay. Doorgifte is niet noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst Klant-iBazar. eBay Registratie- kamer (NL)

45 Overeenkomst in belang Klant Doorgifte is in voordeel Klant (art. 22,3° WBPL) : privacyverklaring eBay biedt betere garanties Privacyverklaring kan niet gelijk worden gesteld met wetgeving eBay doet niet mee aan ‘Safe Harbor’ Overeenkomst eBay-iBazar is niet in het belang van de klant gesloten. eBay Registratie- kamer (NL)

46 Overeenkomst in belang Klant Doorgifte is in voordeel Klant (art. 22,3° WBPL) : privacyverklaring eBay biedt betere garanties Privacyverklaring kan niet gelijk worden gesteld met wetgeving eBay doet niet mee aan ‘Safe Harbor’ Overeenkomst eBay-iBazar is niet in het belang van de klant gesloten. eBay Registratie- kamer (NL)

47 Toestemming ‘Opt in’ Actief onderschrijven van statement : "… j'accepte : que mes coordonnées personnelles ainsi que mes informations de facturation soient transférées et traitées aux Etats-Unis" Registratie- kamer (NL)

48 Alternatieven Individuele machtiging in Lidstaten Contractuele garanties inzake een adequaat beschermingsniveau Garanties door zelfcontrole onder toezicht FTC Beschikking 2001/497/EG Art 22 in fine WBPL US Safe Harbor

49 Dank U


Download ppt "Overdracht van Persoonsgegevens naar Derde Landen Praktische Case Studies Thomas De Meese Advocaat Kunstlaan 27 - 1040 Brussel Tel : 02/231.17.99 - Fax."

Verwante presentaties


Ads door Google