De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
De preek gaat over Psalm 40: 17b God groot maken Welkom in deze kerkdienst Het eerste lied is: Liedboek 444: 1, 2, 3 Zit jij in het gat ?? Regelmatig kun je in allerlei verbanden horen over 'het gat' dat er is tussen jeugdvereniging en de bijbelstudie/mannen/vrouwenvereniging. Het gaat dan met name om twintigers en dertigers die geen groep vinden om met regelmaat samen bijbelstudie mee te doen. Misschien zit jij wel in dat gat. Kom dan zondag 16 november 's morgens naar de kerk en doe mee aan het overleg na afloop van de dienst (in de kerk of in de kerkraadskamer, afhankelijk van het aantal mensen). tot dan!  Jarno en Jeroen In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Voorganger: E.J. Sytsma

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3

3 Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U
Liedboek 444: 1, 2, 3 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

4 looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen,
Liedboek 444: 1, 2, 3 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: Heilig, heilig, heilig toe!

5 neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan
Liedboek 444: 1, 2, 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

6 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3 Maaltijd Formulier III Liedboek 358: 1, 2, 4 Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 40 Zingen: Psalm 95: 2, 3 Preek: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

7 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Gemeente van onze Here Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze Verlosser zelf ingesteld. De apostel Paulus getuigt immers in 1 Korintiërs 11 : 23-26: Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weer overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei:

8 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Here, totdat Hij komt.

9 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Gedachtenis In gehoorzaamheid aan het woord van Christus – Doet dit tot mijn gedachtenis – gedenken wij dat onze Here Jezus Christus overeenkomstig Gods beloften door de Vader in deze wereld gezonden is. Aan het avondmaal vieren wij de heerlijke gedachtenis aan de zelfovergave van onze Here Jezus voor ons, zondaren. Met blijdschap verkondigen wij dat in zijn dood ons leven ligt.

10 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Wij aanbidden de barmhartigheid van onze hemelse Vader, die zijn lieve Zoon voor ons allen overgaf. Wij danken onze getrouwe Heiland, die als Goede Herder zijn leven stelde voor de schapen. Wij roemen in het geheimenis van de godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. (1 Tim. 3 : 16)

11 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Gezindheid en verzekering Om blij en dankbaar Christus aan zijn tafel te kunnen gedenken, moeten wij vanwege onze zonden een afkeer hebben van onszelf en ons voor God verootmoedigen. Wij moeten ons vastklampen aan de belofte dat ons alle zonden vergeven zijn om het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Zijn volkomen gerechtigheid is ons toegerekend en geschonken.

12 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Zo komen wij niet tot het avondmaal op grond van enige waardigheid in onszelf. Wij komen als armen tot de milde Gever, als zieken tot de Geneesheer, als zondaren tot de Werker van gerechtigheid, als doden tot Hem, die levend maakt. Wij komen, omdat wij niets in onszelf hebben, maar alles in Christus.

13 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Wanneer wij in deze gezindheid het brood eten en uit de beker drinken, worden wij als door een onmiskenbaar teken en zegel verzekerd van Christus’ hartelijke liefde en trouw. Wij mogen weten dat Hij in ons werkt alles wat Hij ons door deze heilige tekenen voor ogen stelt, en dat Hij in waarheid voor ons het Brood des levens is. Hij geeft ons dit geestelijke feestmaal en doet ons genieten de verdiensten van zijn lijden en sterven.

14 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Gemeenschap Door zijn dood heeft Christus ook de levendmakende Geest voor ons verworven. Door die Geest doet Hij ons in zijn gemeenschap leven, zodat wij met de apostel mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij (Gal. 2 : 20).

15 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Hij maakt ons tot ranken aan de hemelse Wijnstok, en zo dragen wij door Hem vrucht. Door deze zelfde Geest verbindt Hij ons ook met elkaar in echte broederlijke liefde als leden van één lichaam. Want de apostel zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood (1 Kor. 10 : 17).

16 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Daarom zullen wij ons beijveren dat wij samen één lichaam zijn door elkaar in liefde te dienen. Juist aan de tafel van Christus’ liefde komt zijn woord tot ons: Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad (Joh.15 : 12).

17 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Verwachting De apostel Paulus plaatst het avondmaal ook in het perspectief van Christus’ wederkomst, wanneer hij zegt: Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Here totdat Hij komt (1 Kor. 11 : 26). Bij brood en beker verheugen wij ons erover dat wij deelhebben aan het nieuwe verbond, dat rust in Christus bloed. Wij danken de Vader dat wij mogen kennen het heil waarvan door de profeten gesproken is.

18 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Wij vieren de vrede die door onze Heer is aangebracht. Tegelijk zien wij aan het avondmaal uit naar de verschijning van onze Verlosser in heerlijkheid, naar de overvloed van vreugde, die Hij ons heeft toegezegd, naar de bruiloft van het Lam, waar Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren wij het avondmaal met grote blijdschap en bidden met Gods kerk: Amen, kom, Here Jezus! (Op. 22 : 20).

19 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3 Maaltijd Formulier III Liedboek 358: 1, 2, 4 Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 40 Zingen: Psalm 95: 2, 3 Preek: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

20 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
Liedboek 358: 1, 2, 4 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

21 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
Liedboek 358: 1, 2, 4 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, het heilig feest van uw gedachtenis; schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

22 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
Liedboek 358: 1, 2, 4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, waar is de bron waaruit ik drinken moet? Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

23 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3 Maaltijd Formulier III Liedboek 358: 1, 2, 4 Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 40 Zingen: Psalm 95: 2, 3 Preek: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

24 De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.
Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen geloften dag aan dag. U hoort hen die uw heil verwachten, o Hoorder van 't gebed. Zo naderen al de geslachten tot U, die 't leven redt.

25 Een stroom van ongerechtigheden had d' overhand op mij,
Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Een stroom van ongerechtigheden had d' overhand op mij, maar U verzoent ons overtreden en maakt van schuld ons vrij. Welzalig die U hebt verkoren om in uw heilig hof te wonen om uw heil te horen, te zingen tot uw lof.

26 Daar worden wij door U verzadigd met heil voor ons bereid.
Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Daar worden wij door U verzadigd met heil voor ons bereid. U antwoordt ons met grote daden in uw gerechtigheid. God van ons heil, o vast vertrouwen van ieder volk en land, de verste volkeren aanschouwen de werken van uw hand.

27 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3 Maaltijd Formulier III Liedboek 358: 1, 2, 4 Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 40 Zingen: Psalm 95: 2, 3 Preek: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

28 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3 Maaltijd Formulier III Liedboek 358: 1, 2, 4 Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 40 Zingen: Psalm 95: 2, 3 Preek: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

29 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3 Maaltijd Formulier III Liedboek 358: 1, 2, 4 Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 40 Zingen: Psalm 95: 2, 3 Preek: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

30 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3 Maaltijd Formulier III Liedboek 358: 1, 2, 4 Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 40 Zingen: Psalm 95: 2, 3 Preek: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

31 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 444: 1, 2, 3 Maaltijd Formulier III Liedboek 358: 1, 2, 4 Viering: Psalm 65: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 40 Zingen: Psalm 95: 2, 3 Preek: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

32 Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

33 Steeds weer zeggen: Groot is de Heer." God grootmaken 1. wat is dat?
Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7 Steeds weer zeggen: Groot is de Heer." God grootmaken 1. wat is dat? 2. wie doen dat? 3. wat is het effect?

34 God grootmaken 1. Wat is dat? Tekst: Psalm 40: 17b
Zingen: Psalm 40: 5, 7 God grootmaken 1. Wat is dat?

35 Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

36 "Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten,
Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7 "Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik er over spreken, het is teveel om op te sommen." psalm 40:6

37 theologische astronomie:
Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7 theologische astronomie: Het bestuderen van God om zijn grootheid te leren kennen en bekend maken

38 Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7

39 Groot is de Heer! karakter daden plannen Jezus Tekst: Psalm 40: 17b
Zingen: Psalm 40: 5, 7 Groot is de Heer! karakter daden plannen Jezus

40 God grootmaken 2. Wie doen dat? 1. Wat is dat? Tekst: Psalm 40: 17b
Zingen: Psalm 40: 5, 7 God grootmaken 1. Wat is dat? 2. Wie doen dat?

41 NBV: Wie bij U hun geluk zoeken
Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7 Hebr: Wie U zoeken NBV: Wie bij U hun geluk zoeken Hebr.: zullen lachen en vrolijk zijn in U NBV: zullen lachen en vrolijk zijn

42 God vinden is een zaak van groot geluk
Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7 God vinden is een zaak van groot geluk

43 je geluk in God vinden = God grootmaken Dus:
Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7 je geluk in God vinden = God grootmaken Dus: Hoe meer wij ons geluk in God vinden, hoe meer wij Hem grootmaken

44 God grootmaken 3. Wat is het effect? Wat is dat? 2. Wie doen dat?
Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7 God grootmaken Wat is dat? 2. Wie doen dat? 3. Wat is het effect?

45 Groot is de Heer! 3. Wat is het effect? vertrouwen in lijden
Tekst: Psalm 40: 17b Zingen: Psalm 40: 5, 7 Groot is de Heer! 3. Wat is het effect? vertrouwen in lijden vertrouwen als je zondigt vertrouwen in gebed

46 Zingen: Psalm 40: 5, 7 Gebed Collecte Zingen: Liedboek 288: 1, 2, 8 Zegen

47 Zingen: Psalm 40: 5, 7 Gebed Collecte Zingen: Liedboek 288: 1, 2, 8 Zegen

48 de 1e collecte is voor de Kerk
Vandaag: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: Emeritering Volgende week: de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ” de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Ellis Joosse volgende week: Adriana Smit Na de collecte zingen we: Liedboek 288: 1, 2, (melodie gz 119)

49 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt.
Liedboek 288: 1, 2, 8 (melodie gz 119) Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

50 Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk,
Liedboek 288: 1, 2, 8 (melodie gz 119) Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk, met niets te vergelijken dat schone koninkrijk. Als God zich openbaren zal op de jongste dag dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag.

51 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon,
Liedboek 288: 1, 2, 8 (melodie gz 119) Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

52 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

53 OP WEG NAAR HET GEMEENTEKERSTFEEST
Houd jij van zingen? We zijn nog op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen, We willen een paar eigentijdse kerstnummers oefenen op 3 zaterdagochtenden. Dus… ben je 12, 30, of 40+?! Geef je op!! Opgeven kan via een invulstrookje, die liggen bij de bar, stop hem in de kerstdoos. Of zeg het even aan een van ons. Karianne, Petra, Irma, Hendrika, Eline Zit jij in het gat ?? Regelmatig kun je in allerlei verbanden horen over 'het gat' dat er is tussen jeugdvereniging en de bijbelstudie/mannen/vrouwenvereniging. Het gaat dan met name om twintigers en dertigers die geen groep vinden om met regelmaat samen bijbelstudie mee te doen. Misschien zit jij wel in dat gat. Kom dan zondag 16 november 's morgens naar de kerk en doe mee aan het overleg na afloop van de dienst (in de kerk of in de kerkraadskamer, afhankelijk van het aantal mensen). tot dan! Jarno en Jeroen


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google