De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"het boek der Psalmen"*? VIJF boeken! 1. 1-41 2. 42-72 3. 73-89 4. 90-106 5. 107-150 Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium 2 * "Het" ontbreekt.

Verwante presentaties


Presentatie over: ""het boek der Psalmen"*? VIJF boeken! 1. 1-41 2. 42-72 3. 73-89 4. 90-106 5. 107-150 Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium 2 * "Het" ontbreekt."— Transcript van de presentatie:

1

2 "het boek der Psalmen"*? VIJF boeken! 1. 1-41 2. 42-72 3. 73-89 4. 90-106 5. 107-150 Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium 2 * "Het" ontbreekt in het origineel van Luc.20:42 en Hand.1:20.

3 "Het christendom erkent algemeen 66 boeken als behorende tot de Bijbel…" Psalmen NIET één boek maar vijf boeken! = 66 + 4 = 70 boeken 70 = 10 x 7 woord van God volheid 3

4 Daarna kwamen zij in Elim; daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en zij legerden zich daar aan het water. Exodus 15:27 Israël na de doortocht door de Rode Zee … 4

5 Daarna kwamen zij in Elim; daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en zij legerden zich daar aan het water. 12 > Israël waterbronnen > Woord van God 70 palmbomen > wat het Woord Gods voortbrengt 5

6 1 Welzalig… Toen zeide Lea: Ik gelukkige! Voorzeker zullen de jongedochters mij gelukkig prijzen; en zij gaf hem de naam Aser. Genesis 30:13 6

7 1 … de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; 7

8 2 maar aan des HEREN wet … Torah = onderwijzing De Torah vangt niet aan bij Exodus 20 (Sinaï) maar bij Genesis 1. 2500 jaar eerder. 8

9 2 maar aan des HEREN wet … Het onderricht (lett. Torah) van de wijze is een bron des levens*, om de strikken des doods te ontwijken (lett. te ontkomen). Spreuken 13:14 *De Torah wijst op Leven uit de dood! 9

10 2 … zijn welgevallen heeft,… Zij (=de onderwijzing) is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, (chepets) kan haar niet evenaren. Spreuken 3:15 10 Hebr. chephets

11 2 … en diens wet overpeinst… lett. murmelen Dit wetboek (lett. boekrol van onderwijzing) mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht… >> Jozua 1:8 11

12 2 … en diens wet overpeinst… … opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Jozua 1:8 12

13 2 … bij dag en bij nacht. 4 Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! 5 Gij ZULT de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. >> Deuteronomium 6 13

14 2 … bij dag en bij nacht. 6 Wat ik u heden gebied, ZAL in uw hart zijn, 7 gij ZULT het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis ZIT, wanneer gij ONDERWEG zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij OPSTAAT. Deuteronomium 6 14

15 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen… lett. verplant geboren in "dorre aarde" opgestaan "aan waterstromen" 15

16 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen… 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Jesaja 53 16

17 3 … die zijn vrucht geeft op zijn tijd… "… ieder in zijn eigen rangorde, Christus als Eersteling…" 1Kor.15:22 17

18 3 … welks loof niet verwelkt… overgankelijk leven!! 18

19 3 …– al wat hij onderneemt, gelukt. 10 Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. Jesaja 53 19

20 3 …– al wat hij onderneemt, gelukt. 21 En de HERE was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. (…) 23 De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem (=Jozef) was toevertrouwd, omdat de HERE met hem was; en wat hij verrichtte, deed de HERE gelukken. Genesis 39 20

21 4 Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf … 21 kaf = de omhulling waarin de tarwekorrel ontbreekt.

22 4 … kaf dat de wind verstrooit. 5 Maar de menigte uwer vijanden zal worden als fijn stof en de menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf; onverwachts, plotseling zal het geschieden. Jesaja 29 22

23 4 … kaf dat de wind verstrooit. 35 … toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was… Daniël 2 23

24 5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht… lett. daarom zullen de goddelozen niet opstaan in het gericht… De overige doden (= de goddelozen) werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Openbaring 20:5 24

25 5 noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, 21 Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking. Jesaja 60 25

26 6 want de HERE kent de weg der rechtvaardigen… God rekent geloof (in zijn onvoorwaardelijke belofte!) tot gerechtigheid - Gen.15 6 ; Rom.4 3 26

27 6 … maar de weg der goddelozen vergaat. de dood de weg van de goddeloze 27

28 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. (…) 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. 1Korinthe 15 28


Download ppt ""het boek der Psalmen"*? VIJF boeken! 1. 1-41 2. 42-72 3. 73-89 4. 90-106 5. 107-150 Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium 2 * "Het" ontbreekt."

Verwante presentaties


Ads door Google