De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Impact van de wijzigingen in het Communautair douanewetboek en PLDA die vanaf 1 juli 2009 van kracht worden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Impact van de wijzigingen in het Communautair douanewetboek en PLDA die vanaf 1 juli 2009 van kracht worden."— Transcript van de presentatie:

1 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Impact van de wijzigingen in het Communautair douanewetboek en PLDA die vanaf 1 juli 2009 van kracht worden 7/01/2009

2 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
De douane in 2007, 2008, 2009, ? PLDA Safety & Security e-Customs R1875/2006 PLDA2009 NCTS AEO e-Gov MASP.be MASP Strategisch meerjarenplan BPR ICS EMCS ECS Single Window R648/2005 De douane is de laatste jaren continu in verandering. Ongetwijfeld pikken velen onder jullie links en rechts allerlei zaken op: letterwoorden, projecten, slogans… De samenhang is niet altijd even duidelijk en ik kan me goed voorstellen dat jullie regelmatig worden geconfronteerd met een reeks vragen: “Naar het schijnt verandert er heel wat op 1 juli Wat komt er op korte termijn op de douane af?”, “Heeft dat iets met mij en mijn werksituatie te maken en zo ja, wat dan wel?” “Stopt het daar bij? Wat staat ons op lange termijn te wachten?” We gaan proberen met deze presentatie een antwoord te geven op deze vragen. Wanneer is deze infosessie voor ons geslaagd? Wij hopen dat u hier straks naar buiten stapt met een duidelijk idee over wat er verandert voor u vanaf begin juli volgend jaar (2009). Daarnaast moet dit infopakket de kapstok bieden, zodat u niet alleen weet wat er verandert, maar waarom dit alles staat te gebeuren. One Stop Shop EORI

3 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Inhoudstafel Inleiding ICS – Import Control System ECS – Export Control System MASP.be programma We beginnen met een (korte) inleiding, Gaan verder met drie (veranderings-)projecten (voor import, export en accijnzen) En besluiten met het algemeen kader: het programma waaronder deze projecten vallen

4 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
1. Inleiding

5 Douanecontext – vandaag en morgen
CORRECTIEVE MAATREGELEN (Conformiteit) Focus op conformiteit correctieve maatregelen Bedreiging antwoord formuleren (politieke consequentie) = PREVENTIE Douane best geplaatst op vlak van goederen betrokkenheid in logistieke keten Europees plan voor de douane operationalisering op 1 juli 2009 PREVENTIEVE MAATREGELEN (Veiligheid) PREVENTIEVE MAATREGELEN (Veiligheid) Als we praten over de veranderingen op 1 juli 2009, komen we onvermijdelijk terecht bij de context waarin we werken. U kan de taken van de douane voorstellen als tweeledig (uiteraard is dit beeld sterk vereenvoudigd) Het afdwingen van conformiteit tegenover de fiscaal-economische verplichtingen (Eng.: compliance). Het instrument om die conformiteit af te dwingen zijn meestal correctieve maatregelen. Daarnaast is er ook een veiligheidsaspect (maatschappijbescherming) waar preventieve maatregelen tegenover staan. De nadruk ligt duidelijk op het fiscaal-economische aspect, waarbij het veiligheidsaspect tot hiertoe een vrij “brave” positie inneemt. En dan gebeurde er dit… 11 september Het laatste woord over deze gebeurtenissen is ongetwijfeld nog niet gezegd, maar hoe men het ook draait of keert, vanaf dan heeft de westerse wereld, inclusief de EU, een meer uitgesproken bedreiging ervaren. Die hadden onder meer tot gevolg dat op politiek niveau een antwoord werd geformuleerd: preventie tegenover bedreiging. Zulk antwoord werd niet alleen in de EU geformuleerd, maar in heel de wereld – alleen zal die formulering bij de een wat vlugger zijn gegaan dan bij de ander. Door de betrokkenheid van de douane in de logistieke keten en haar jarenlange expertise, is zij het best geplaatst voor het toezicht op deze preventie – uiteraard voor wat betreft goederen. Het luik ‘maatschappijbescherming’ zal belangrijker worden dan vandaag. Op Europees niveau werd een plan uitgewerkt waarin deze veiligheidsaspecten zijn verwerkt. De operationalisering is voorzien voor 1 juli 2009.

6 Operationalisering van deze verruiming
vandaag 1 juli 2009 2013 tijd PLDA2006 PLDA2009 PLDA2013 In 3 golven PLDA2006 – Elektronische douane, nieuw Enig Document PLDA2009 – Veiligheid & beveiliging PLDA2013 – Centralisatie & Integratie integratie verschillende controles bij douane (en andere overheden) integratie geïnformatiseerde processen (1 gegeven 1x aanleveren) Zo’n plan operationaliseren gebeurt niet van vandaag op morgen. Zoals ik al zei werden de veiligheidsaspecten ingepast in het al bestaande moderniseringsprogramma voor de douane. Die modernisering verloopt in 3 golven: De eerste golf hebben wij reeds gehad: De eerste golf hebben wij reeds gehad: de aanpassing van de douaneaangifte aan een elektronische omgeving en het nieuwe Enig Document vinden hun toepassing in de huidige versie van PLDA. De tweede golf staat voor de deur: 1 juli 2009 en omvat de aspecten voor Veiligheid en Beveiliging waarover we het juist hadden. Maar ook daar stopt het niet: er komt nog een derde golf (voorzien voor 2013) met centralisatie en integratie van een aantal processen. Het controleproces bij de douane (op Europees niveau) zal worden geïntegreerd, zelfs met andere overheden (bv. FAVV, politie, …) Doordat we dan in een situatie belanden waarbij een heleboel zaken reeds zijn geïnformatiseerd, is het tijd om terug te gaan kijken naar facilitatie (van de handel) en deze geïnformatiseerde processen met elkaar te gaan integreren. Concreet wil men er toe komen dat een marktdeelnemer (een burger) in zijn contact met de overheid niet dezelfde informatie telkens opnieuw moet aanleveren, maar dat men de overheden als één geheel beschouwt, waarbinnen een heleboel interacties plaatsvinden. Dit komt later in de presentatie nog wel aan bod – verder uitweiden zou ons nu te ver leiden. Ik wil wel nog even benadrukken dat voor deze 3e golf alleen nog maar de concepten gedefinieerd zijn. Meer details kunnen we niet geven omdat die nog moeten worden uitgewerkt door de Europese Commissie en de lidstaten.

7 Inhoud van deze informatiesessie
Waarover gaat het NIET? vervanging van SADBEL door PLDA (2006) introductie van nieuw Enig Document PLDA2013 AEO Procedurele wijzigingen te bepalen door dienst Douaneprocedures Uitstel EC Customs Code Committee 14/1/2009 Waarover gaat het WEL? Impact Verordening “Veiligheid & Beveiliging”? nieuwigheden CDW vanaf 1/07/2009 Volgende fase PLDA Wijzigingen IT-systeem Wat is PLDA2009? Wat is MASP.be? relatie e-Customs, MASP en MASP.be We kennen nu in grote lijnen wat er gaat veranderen en waarom. Wat krijgen we nog te zien in deze sessie en – minstens even belangrijk – wat gaan we vandaag niet bekijken? We hebben het om te beginnen niet over de vervanging van SADBEL door de huidige versie van PLDA of de introductie van het nieuwe Enig Document. De concepten die aan bod komen in de 3e golf van verandering (operationeel in PLDA2013) Alles wat te maken heeft met het statuut ‘geautoriseerde marktdeelnemer’ (AEO) Procedurele wijzigingen ten gevolge van de nieuwe toepassingen – deze zijn te bepalen door de respectievelijke diensten en worden gecommuniceerd door de dienst Douaneprocedures. Vragen hierover kan u doorgeven via het contact-formulier op de MASP web-site. Het al dan niet uitstellen van de deadline van 1 juli Deze materie is uitsluitend de bevoegdheid van het Customs Code Committee bij de Europese Commissie en wordt daar gestemd op 14 januari 2009. We praten wel over de veiligheidsaspecten die werden geïntroduceerd met een wijziging op de verordeningen met het Communautair Douanewetboek en de toepassingbepalingen, over de volgende fase van PLDA (die deze aspecten in 2009 operationaliseert) en over de kadering van dit project in het groter geheel. Hoe gaan we dat bekijken? We vertrekken vanuit de nieuwe concepten, principes vanaf 1 juli 2009 We bekijken waar die nieuwe principes vandaan komen We gaan zien hoe dat in praktijk zal komen – de operationalisering Niet zozeer het procedureel aspect (=hoe de verschillende diensten zullen werken), maar Hoe en door welke IT-projecten dit wordt ondersteund.

8 2. Import Control System (ICS)
Laat ons beginnen met import.

9 Wat verandert er op 1 juli 2009?
vandaag 1 juli 2009 Summiere aangifte Goederen- comptabiliteit vervoerder/ goederen- behandelaar En laat ons meteen met de deur in huis vallen: hoe verloopt het import-proces (schematisch en vereenvoudigd) vandaag en wat verandert er op 1 juli 2009? We vertrekken van de huidige situatie, waarbij de invoerbeweging (voor de douane) start bij de behandelende partij (goederenbehandelaar of vervoerder) die een summiere aangifte indient. De gegevens in deze summiere aangifte voeden vervolgens de goederencomptabiliteit In de volgende stap gebeurt de aangifte voor een geoorloofde bestemming door de aangever door middel van een douaneaangifte. Op dit ogenblik bestaat er een relatie tussen de gegevens van de douaneaangifte en die in de goederencomptabiliteit (namelijk een aanzuivering) Deze aangifte is het startschot voor een controle door de douane (voor wat betreft fiscaal-economische belangen en een deel maatschappij-bescherming) Fiscaal-econ. controle & maatschappij- bescherming declarant Douane- aangifte douane

10 Wat verandert er op 1 juli 2009?
vandaag 1 juli 2009 Summiere aangifte bij binnenkomst Risico-inschatting vóór aankomst vervoerder/ goederen- behandelaar douane Summiere aangifte Aankomst- melding Goederen- comptabiliteit Veiligheids- controle vervoerder/ goederen- behandelaar douane Vanaf 1 juli 2009 zien we het volgende gebeuren: Het begrip ‘summiere aangifte’ wordt naar voren getrokken (in de tijd) Hoe zoiets precies tot stand komt, bekijken we zo dadelijk van naderbij. en geeft het startschot voor een risico-inschatting. Dit kan ik niet genoeg benadrukken: wat we nu goed moeten inzien, is dat concept van verschuiving in de tijd. De gegevens van de goederen die nu met de summiere aangifte worden verstrekt, worden naar voren geschoven met de bedoeling hier meteen, vóór aankomst, de risico’s hiervan te bepalen en te voorzien van een afdekkingsmaatregel bij aankomst. (Zoals we dadelijk zullen zien: een veiligheidscontrole) Wat gebeurt er dan met wat we vandaag ‘summiere aangifte’ noemen? Als bericht blijft deze wel bestaan, maar de functie en de naam veranderen: de aankomstmelding. Waarom die verandert, vertel ik bij één van de volgende slides. (Let op: we bekijken het verhaal hier vanuit het standpunt van de goederen en niet van het vervoermiddel – ik weet dat er momenteel zoiets bestaat als een aankomstmelding voor een schip of vliegtuig, maar daarover hebben we het niet in dit verhaal) De aankomstmelding waarover ik hier praat, kan men zien als een ‘lijst met te lossen goederen’. En, net zoals daarstraks een relatie kan gelegd worden tussen de gegevens in de goederencomptabiliteit en die in een aangifte, zijn de gegevens in de aankomstmelding verbonden met die in de nieuwe ‘summiere aangifte bij binnenkomst’. Bij aankomst stuurt de behandelende partij of de vervoerder een lijst met te lossen goederen. Net zoals vandaag worden deze gegevens gebruikt om de goederencomptabiliteit te voeden. Het grote verschil is dat we niet langer spreken over een summiere aangifte, maar over een aankomstmelding. De risico-inschatting van daarjuist kan bij aankomst tot gevolg hebben dat er een veiligheidscontrole plaatsvindt. De verschuiving van de relatie goederencomptabiliteit-douaneaangifte naar veiligheidscontrole-douaneaangifte heeft te maken met het preventief aspect van deze controle: goederen die niet conform worden bevonden, krijgen geen toegang tot de EU. Omgekeerd – vanuit het standpunt van de aangifte – kan men stellen dat een aangifte enkel kan worden gemaakt voor goederen die het groen licht krijgen van de douane (voor wat betreft veiligheid van de goederen). Fiscaal-econ. controle & maatschappij- bescherming declarant Douane- aangifte douane

11 Aangiften en controles – vandaag
1. Te lossen goederen = SUMMIERE AANGIFTE 2. Douanebestemming = DOUANEAANGIFTE Voor wat betreft aangiften en controles kunnen we het voorgaande samenvatten als volgt: vandaag bestaan er twee soorten “aangiften”, gevolgd door 1 controle-moment. De (huidige) summiere aangifte die een lijst aanbrengt met te lossen goederen. De douaneaangifte wordt gebruikt om aan deze goederen een douanebestemming te geven en is het startschot voor de (hoofdzakelijk) fiscaal-economische controle. Dat alles start bij de aankomst van de goederen binnen onze nationale grenzen. Als we de bedreiging van daarstraks in deze context gaan bekijken, kunnen we ons afvragen of we op die manier onze leefomgeving op een ernstige manier kunnen beveiligen? Het antwoord op die vraag is duidelijk: als we gaan beginnen te kijken op het ogenblik wanneer de goederen bij ons aankomen, zijn we in feite al te laat. Dan gaan we er vanuit dat veiligheid iets is wat we kunnen corrigeren – opnieuw dat correctieve aspect. Als we over veiligheid praten, gaat het om preventie. We worden verplicht verder te kijken dan onze eigen, nationale situatie.

12 Aangiften en controles – 1 juli 2009
Tijdslimiet 1. ALLE goederen aan boord = SUMMIERE AANGIFTE X uur vóór aankomst goederen & transport Nieuw soort “aangifte” 2. Te lossen goederen = AANKOMSTMELDING Zelfde inhoud, nieuwe naam! 3. Douanebestemming = DOUANEAANGIFTE Vanaf juli volgend jaar blijven deze twee aangiften bestaan – alleen krijgt de ene een nieuwe naam. Voor de rest verandert hier niets. Omwille van het preventieve aspect, ontstaat er nu een virtuele grens – een tijdslimiet (rond een geografische grens). Voordat goederen deze grens overschrijden, verwachten we een nieuw soort aangifte, waarbij we enkele zaken eisen: We wensen alle goederen aan boord van een voertuig te kennen: niet enkel de goederen zelf, maar ook de gegevens van het voertuig Dit alles moet gebeuren vóór aankomst, vandaar het instellen van een tijdslimiet (de virtuele grens) Ten slotte vindt een extra controle plaats vóór het geven van een douanebestemming. Wat betekent dit nu allemaal? Onze blik verruimt van een nationaal naar een Europees niveau. De recente veranderingen inzake Enig Document en vooral het elektronisch maken ervan hebben dit perfect mogelijk gemaakt. Wanneer we over elektronische gegevens praten, wordt het tijdsaspect flexibeler. Een papieren formulier vereist een fysieke aanwezigheid: de vervoerder overhandigt de gegevens in persoon aan een douanier. Door dit proces elektronisch te maken, hebben we twee zaken uit elkaar getrokken: het presenteren van de goederen zelf – dit gebeurt nog steeds van persoon tot persoon – en het aanleveren van de gegevens over die goederen.

13 Wat betekent dit in praktijk? – Samenvatting
ADMINISTRATIEF PROCES Nieuwe “aangiften” = summiere aangifte bij binnenkomst Veiligheid & Beveiliging vóór aankomst in de EU (soms zelfs vóór lading) gegevens over alle goederen, route én vervoermiddel Bestaande “aangiften” summiere aangifte AANKOMSTMELDING = goederenmanifest Inhoud blijft dezelfde douaneaangifte = SAD CONTROLE-PROCES Extra controle-MOMENT bij lossing verschuiving klemtoon naar PREVENTIE = Veiligheid & beveiliging Meer expliciete risico- inschatting dan vroeger Resultaat  goederen Vrij voor binnenkomst Gestopt bij binnenkomst Niet conform, geen SAD! Samenvallende controles voor bepaalde SAD-types operationele kwestie Samengevat heeft dat alles een impact op twee zaken: Het administratief proces wijzigt met nieuwe en bestaande aangiften Naast het controle-proces Nieuw is de summiere aangifte bij binnenkomst: Speciaal voor veiligheid en beveiliging, Vóór de goederen in de EU zijn (en in sommige gevallen zelfs nog overzee, in derde landen) En we vragen niet alleen gegevens over wat bij ons gelost wordt, maar over alles aan boord van een voertuig, samen met de gegevens over het voertuig zelf (identiteit, route,…) Bij de bestaande aangiften krijgen we te maken met Een naamsverandering van de lossingslijst: ipv summiere aangifte noemen we dit de aankomstmelding. De inhoud blijft in eerste instantie gelijk. De douanebestemming wordt gegeven met het Enig Document; daar verandert niets. Voor wat het controleproces betreft, komt er een extra moment voor controle bij lossing precies door de verschuiving van klemtoon naar de preventieve taak die gebeurt op basis van een meer expliciete risico-inschatting dan vroeger. Het resultaat van deze controle zal de goederen ofwel toelaten voor verdere douaneprocedures, of ze stoppen bij de uitvoer in het derde land of ten laatste aan de toegangspoort van de EU. Wat niet veilig is, kan niet worden ingeklaard. Waarom benadruk ik het extra controle-MOMENT? Er komt geen nieuw TYPE controle! We werken immers met de bestaande middelen: fysieke verificatie, document controle, ... Nu zullen sommigen onder u opmerken wat ik ook daarstraks heb vermeld: de doelstelling om controles te laten samenvallen en te concentreren op één locatie, op één moment. Op het eerste zicht staat wat we hier introduceren haaks tegenover die doelstelling. Nochtans is het in praktijk mogelijk om de veiligheids- en fiscaal-economische controle zodanig te organiseren, dat de controlemomenten bij elkaar aansluiten. De wetgeving voorziet de mogelijkheid om de gegevens van de summiere aangifte te verstrekken d.m.v. bepaald types van het Enig Document (bv. type D). De coördinatie van de uitvoering van deze controles is een operationele kwestie die niets afdoet aan de principes die hier zijn voorgesteld. Dit aspect zal zeker een uitdaging zijn voor de operationele diensten en de economische operatoren: het gaat hier over de facilitatie aan het bedrijfsleven.

14 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Waar komt dit vandaan? vandaag 1-juli-2009 CDW 1992R2913 CTW 1993R2454 ED 2003R2286 Veiligheid (CDW) 2005R648 Veiligheid (CTW) 2006R1875 PLDA2006 PLDA2009 tijd Uitgangspunten Gelijkwaardig beschermingsniveau in volledige EU Geharmoniseerde douanecontroles Gemeenschappelijk kader voor risicobeheer Waar komen deze wijzigingen, deze contextverruiming nu vandaan? Wij hebben dit niet zelf uitgevonden: deze principes vinden hun oorsprong in enkele wijzigingen op de verordeningen met het Communautair Douanewetboek en de Toepassingsbepalingen. Ik wil hier even benadrukken dat deze verordeningen geen eenrichtingsverkeer van Europa naar de lidstaten zijn, maar zijn tot stand gekomen in samenspraak tussen Europese Commissie en de lidstaten. Als we teruggrijpen naar onze tijdlijn van daarnet en de 3 golven van operationalisering in PLDA, zien we dat we de eerste golf reeds achter de rug hebben met PLDA2006. De vernieuwingen die daarmee geoperationaliseerd werden, vinden zowel hun oorsprong in het Communautair Douanewetboek en de Toepassingsbepalingen, als in het amendement waarin de bepalingen voor het nieuwe Enig Document werden vastgelegd. Net zoals de eerste golf, vinden ook de wijzigingen voor volgend jaar hun oorsprong in enkele amendementen op CDW en CTW – deze keer voor Veiligheid & Beveiliging. Hierbij worden de volgende uitgangspunten geïntroduceerd: Om te beginnen streeft men naar een gelijkwaardig (Gemeenschappelijk met grote G) beschermingsniveau voor de volledige EU. Dit heeft rechtstreeks betrekking op de profielen die zullen gebruikt worden bij de inschatting van de risico’s, immers: wat gevaarlijk of veilig is voor één lidstaat, moet ook gevaarlijk of veilig zijn voor de hele EU. Hieruit volgt dat douanecontroles worden geharmoniseerd. Als men dezelfde criteria hanteert, zullen daar ook dezelfde afdekkingsmaatregelen, zijnde controles, tegenover staan. In deze fase beperken we ons wel tot de controles inzake Veiligheid & Beveiliging. (Voor een harmonisering van fiscaal- economische controles moeten eerst aan andere voorwaarden voldaan zijn, meer bepaald gecentraliseerde vrijgave – maar dat is voor later, na 2009) Tot slot krijgen we ook een Gemeenschappelijk kader (alweer met grote G) voor risicobeheer. Onder risicobeheer verstaan we het analyseren van de resultaten van het aangifte- en controle-proces, met de bedoeling de risicoprofielen te kunnen verfijnen. Op die manier kan men komen tot betere selectie-profielen en een meer gerichte selectie van goederen voor controle. Op Europees niveau zijn hier gespecialiseerde werkgroepen actief (die bovendien ondersteund worden door een eigen netwerk voor risicobeheer – het RIF, Risk Management Framework)

15 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Een blik in de toekomst vandaag 1-juli-2009 2013 CDW 1992R2913 CTW 1993R2454 ED 2003R2286 Veiligheid (CDW) 2005R648 Veiligheid (CTW) 2006R1875 Gemoderniseerd CDW 2008R450 Gemoderniseerd CTW 200?/??? PLDA2006 PLDA2009 PLDA2013 tijd Nieuwe uitgangspunten Geïntegreerde controles (One Stop Shop) Gecentraliseerde vrijgave (Centralised Clearance) Enig Loket (Single Window) Dit is een geschikt moment om een voorsmaakje te geven van wat ons daarna te wachten staat, want inderdaad: de veranderingen komen niet tot stilstand op 1 juli 2009. Al enkele jaren is er sprake van een modernisering van het Communautair Douanewetboek (Modernised Customs Code), die uiteindelijk eerder dit jaar (2008) werd gepubliceerd. Tegelijkertijd werkt men ook aan de toepassingsbepalingen, die vermoedelijk volgend jaar zullen klaar zijn voor publicatie. De principes in dit gemoderniseerd douanewetboek zullen operationeel worden in de derde golf van PLDA, in 2013. Nogmaals, voorlopig kennen we zelf alleen maar de principes; de details worden later uitgewerkt. Het gemoderniseerd douanewetboek zal een aantal nieuwe uitgangspunten introduceren: Nadat we de (veiligheids-) controles reeds geharmoniseerd hebben, is het de bedoeling dat alle controles geïntegreerd worden. Dit wil zeggen dat alle controles op één en hetzelfde ogenblik worden geconcentreerd. Uiteindelijk is dit een facilitatie naar de marktdeelnemers toe: het aantal controlemomenten wordt herleid tot een noodzakelijk minimum. Dat houdt natuurlijk niet in dat de controles verminderen: ze worden alleen geconcentreerd op één moment, zodat goederen geen 3 keer worden gestopt in hun beweging. Het is belangrijk op te merken dat we hier niet alleen spreken over douanecontroles, maar ook die van andere betrokken autoriteiten (FAVV, eventueel politie, enz.) Nogmaals, we kennen de principes, maar niet de details. Waar het nu slechts mogelijk is een douaneaangifte in te dienen op dezelfde plaats als waar de douanebestemming wordt gegeven, zal Gecentraliseerde Vrijgave mogelijk maken dit eventueel in een andere lidstaat te doen. Het Enig Loket tenslotte, maakt het mogelijk dat een marktdeelnemer eenzelfde gegeven (data-eenheid) slechts één keer aanlevert, en dit voor alle overheden tegelijk. Wat moeten we ons hierbij nu voorstellen? Waarom zouden we zoiets doen? (Voorbeeld: voor het invoeren van goederen waar ook een gezondheidscontrole moet gebeuren., bestaan er een aantal administratieve processen. Een marktdeelnemer wordt om te beginnen geconfronteerd met douanerechten, met BTW, met veterinaire keuring… Inning van BTW en douanerechten zijn reeds geïntegreerd d.m.v. de douaneaangifte, maar de verplichtingen tegenover het FAVV worden voldaan door het Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst. Nochtans staat op dat document een groot aantal gegevens die dezelfde zijn als voor de douaneprocessen. Op die manier moet een marktdeelnemer bepaalde gegevens verschillende keren aanleveren en we moeten ons daar de vraag stellen ‘waarom?’ Vanuit ons standpunt zijn de ontvangers wel verschillende partijen, maar het merendeel van de marktdeelnemers ziet er maar één: ‘de overheid’.)

16 De Europese Commissie als coördinator
RU UK NL CCN/CSI* SPEED+ BE FR Deze wijzigingen worden niet alleen van toepassing in het Belgische douanesysteem, maar ook in de douanesystemen van de andere EU-lidstaten. Het CCN/CSI-netwerk van de Europese Commissie zal worden gebruikt voor alle communicatie tussen deze douanesystemen onderling. Dit opent de poorten naar derde landen met bv. het SPEED-platform waar momenteel de Russische Federatie als eerste aan connecteert. …? IT GR *CCN/CSI=Common Communication Network and Common System Interface +SPEED=Single Portal for Entry or Exit of Data

17 Tijd voor een voorbeeld
Nu we de concepten hebben bekeken, kunnen we een concreet voorbeeld bekijken.

18 Containervervoer over zee
4. (Volgende) lossing in Antwerpen 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen 3. (Eerste) lossing in Le Havre Opmerking vooraf: elk voorbeeld zal links of rechts wel iets te kort komen, en ik spreek me niet uit over het realiteitsgehalte ervan. Dit voorbeeld moet een overzicht geven welke aangiften wanneer vereist zijn, hoe de communicatie tussen de verschillende actoren (marktdeelnemers, douane) verloopt. We bekijken maritiem containervervoer met vertrek uit Shanghai. In Shanghai worden goederen aan boord genomen voor Antwerpen. Onderweg worden in Singapore goederen geladen voor Le Havre. De eerste lossing in de EU zal gebeuren in Le Havre. De volgende lossing vindt plaats in Antwerpen. 2. goederen van Singapore naar Le Havre

19 Verplichtingen marktdeelnemers
Summiere aangifte Wat in te dienen? elektronische gegevens over alle goederen die binnenkomen op een vervoermiddel X (exacte lijst: zie 1875R2006 bijlage 30 bis) ongeacht uiteindelijke douanebestemming: invoer, transshipment, ... Wanneer in te dienen? Vóór binnenkomst in de EU Termijnen vb. luchtvracht: in principe 4 uur voor aankomst (korte vluchten: 2 uur) vb. maritiem containervervoer: 24 uur vóór lading verbodsmaatregelen! (NO LOAD!) Waar in te dienen? Algemeen: EERSTE kantoor van binnenkomst in de EU Onder voorwaarden: willekeurig douanekantoor in de EU Na dit voorbeeld moeten we nog even stilstaan bij de verplichtingen van de marktdeelnemers de douane Hierbij kunnen we telkens uitgaan van een aantal vragen: Wat moet ik indienen? (=welke gegevens) Wanneer moet dat gebeuren? Waar – bij wie – moeten deze gegevens terecht komen? Alle goederen (tenzij 'lage waarde') moeten worden vermeld in de summiere aangifte goederen voor invoer, transit, ... goederen voor transsshipment - de summiere aangifte is daarmee niet uitsluitend gekoppeld aan het fiscaal-economisch aspect, maar expliciet verbonden aan 'Veiligheid & Beveiliging‘ Al deze gegevens moeten de douane bereiken vóór de binnenkomst in de EU. De termijnen verschillen onder meer naargelang het vervoermiddel, de aard van de goederen (bulk, containers) en de duur van het traject. Voor de exacte termijnen verwijs ik naar de verordening 1875/2006. Waarom deze verschillende termijnen? Men heeft geprobeerd de termijnen af te stemmen op de business. Een belangrijke vraag voor ICS is ook “waar” deze informatie moet worden ingediend: het eerste kantoor van binnenkomst in de EU heeft de grootste verantwoordelijkheid. In sommige gevallen kan dat ook gebeuren bij een ander kantoor (in de EU), maar dit gebruik zal in praktijk eerder beperkt zijn. Ref. 1875R2006 art. 183; art. 184 bis; 648R2005 art. 36 bis, ter en quater

20 Verplichtingen douane
Summiere aangifte registreren toekenning MRN behandeling wijzigingen Risico-inschatting (EU) vóór aankomst goederen resultaat type A, B of C Resultaten doorsturen naar alle volgende kantoren van binnenkomst (alle types) marktdeelnemer (type A) onvoorziene kantoren (op aanvraag) Veiligheidscontrole bij lossing (type B-risico's) Eerste kantoor van binnenkomst (Le Havre)‏ Ook de douane heeft verplichtingen in het nieuwe systeem en hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheden van het eerste en de volgende kantoren van binnenkomst in de EU. Het eerste kantoor van binnenkomst heeft de grootste verantwoordelijkheid. Dit kantoor zal de summiere aangifte registreren. Dit houdt ook het toekennen van een uniek MRN-nummer in. Dit is ook het enige kantoor dat bevoegd is om eventuele wijzigingen aan de ENS te behandelen. een risico-inschatting uitvoeren volgens Europese criteria voor veiligheid en beveiliging. Dit moet zeker gebeuren vóór de aankomst van de goederen (op voorwaarde dat de ENS binnen de termijn werd ingediend) Als er risico’s werden geïdentificeerd, zullen deze automatisch worden doorgestuurd naar de andere kantoren van binnenkomst op de route. De meest ernstige risico’s worden meegedeeld aan de marktdeelnemer. Het zal ook de nodige gegevens doorsturen naar kantoren die niet voorzien zijn op de oorspronkelijke route – dit gebeurt op aanvraag van dat kantoor. Het zal instaan voor de veiligheidscontrole bij lossing. Ref. 1875R2006, art. 183, 5e lid; art. 184 quinquies, 1e lid;

21 Verplichtingen douane (2)‏
Registreren doorgestuurde gegevens gegevens summiere aangifte resultaten risico-inschatting Aanvullende risico- inschatting optioneel nationale veiligheidscriteria fiscale criteria Veiligheidscontrole bij lossing Volgend kantoor van binnenkomst (Antwerpen)‏ De rol van het volgend kantoor van binnenkomst is eerder beperkt. Dit kantoor moet enkel de ontvangen gegevens registreren (validatie en risico-inschatting zijn reeds gebeurd in het eerste kantoor van binnenkomst) kan eventueel een aanvullende risico-inschatting uitvoeren (elke plaats van lossing kan dit doen!) voert de veiligheidscontrole bij lossing uit. Deze controle is de afdekkingsmaatregel die tegenover het geïdentificeerde risico staat. Ref. 1875R2006, art. 184 sexies

22 Risico-inschatting (veiligheid) van naderbij
Eerste kantoor van binnenkomst is verantwoordelijk Verplicht! Geautomatiseerd vóór aankomst goederen (containervervoer over zee: vóór lading) Dezelfde criteria in alle lidstaten van de EU 3 mogelijke resultaten type A zeer ernstige bedreiging mag niet geladen worden UITZONDERLIJK! type B onmiddellijke actie in eerste kantoor van binnenkomst type C actie in volgend kantoor van binnenkomst (voorziene plaats van lossing) Voor alle duidelijkheid kunnen we nog iets meer vertellen over de risico-inschatting (voor veiligheid) De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ligt bij het eerste kantoor van binnenkomst, dat het verplicht moet uitvoeren, geautomatiseerd en aangepast aan de opgelegde termijnen voor de summiere aangifte. De gebruikte criteria zijn in alle EU-lidstaten dezelfde. Er zijn drie types risico’s, volgens dalende ernst. Hoe paranoïde het ook klinkt, risico type A is een zeer ernstige bedreiging voor de veiligheid van de EU (zo ernstig, dat de goederen zeker niet mogen geladen worden) Maak u geen zorgen – dit mag en zal in praktijk zeer zelden voorkomen. Type B risico’s worden aan controle onderworpen in het eerste kantoor van binnenkomst Type C risico’s worden gecontroleerd op de voorziene plaats van lossing.

23 Containervervoer over zee
4. Lossing in Antwerpen 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen Aankomstmelding Summiere aangifte 3. Lossing in Le Havre Aankomstmelding Nu we de verplichtingen van de verschillende actoren kennen, werken we het voorbeeld verder uit. In het scenario van daarnet krijgen we te maken met (in essentie) 4 berichten. 2. goederen van Singapore naar Le Havre Summiere aangifte

24 Stap 1 – indienen summiere aangifte (Shanghai)
4 vragen Wat? (=welke goederen)‏ Shanghai-Antwerpen route: FR, BE Waar? eerste kantoor van binnenkomst Le Havre, FR Wanneer? 24u voor lading (Shanghai) (containervervoer over zee) Wie? geregistreerde marktdeelnemer (EORI) locatie maakt niet uit carrier = verantwoordelijk 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen Daarstraks heb ik vermeld dat we ons bij de summiere aangifte enkele vragen moeten stellen: wat, waar, wanneer en door wie. Ten eerste: welke gegevens – over welke goederen – moet ik verstrekken? Ten tweede: onze eerste binnenkomst in de EU is Frankrijk. De gegevens worden bijgevolg verstrekt aan het Franse douanesysteem. Ten derde: het gaat over maritiem containertransport, dus worden de gegevens verstrekt 24u voor lading. Ten vierde: in principe is de carrier verantwoordelijk voor het indienen van de ENS. Hij kan deze taak wel delegeren, maar niet: de verantwoordelijkheid. Hoe moet men zich dan als carrier organiseren? Als douane laten we u daar volledig vrij in. Zelf zie ik twee scenario’s: ofwel aanvaardt een carrier alle goederen en dient in geval van twijfel zelf een ENS in voor de goederen waarvoor hij geen MRN heeft gekregen, ofwel aanvaardt men enkel goederen waarvoor hij een MRN-nummer krijgt. Ieder moet voor zich uitmaken, hoe hij zich organiseert. Tot slot, waar moet deze marktdeelnemer zich bevinden? Dit maakt niet uit: BE, EU, Shanghai (etc.)‏ De enige voorwaarde is dat de marktdeelnemer moet gekend zijn. (Wanneer is een marktdeelnemer gekend? Wanneer deze over een EORI- nummer beschikt.)

25 Stap 1 – indienen summiere aangifte (Singapore)
4 vragen Wat? (=welke goederen)‏ Singapore-Le Havre route: FR, BE Waar? eerste kantoor van binnenkomst Le Havre, FR Wanneer? 24u voor lading (Singapore) (containervervoer over zee) Wie? geregistreerde marktdeelnemer (EORI) locatie maakt niet uit carrier = verantwoordelijk Voor de goederen die in Singapore worden geladen met bestemming Le Havre, gelden dezelfde vragen. Zoals u kan zien, zijn de gegevens van het transportmiddel dezelfde. De enige verschillend zijn de goederengegevens en het tijdstip van indienen. 2. goederen van Singapore naar Le Havre

26 Stap 1 – indienen summiere aangifte
marktdeelnemer vervoerder 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen ENS (summiere aangifte) MRN Douane FR FR Validatie Het proces start met de marktdeelnemer die 24u voor lading een elektronische ENS instuurt bij het franse douanesysteem. Dit systeem zal bericht (indien geldig) valideren en een MRN-nummer toekennen. Dit MRN-nummer wordt elektronisch aan deze marktdeelnemer teruggestuurd. De MRN wordt eveneens (elektronisch) aan de vervoerder bezorgd, op voorwaarde dat deze in de ENS wordt vermeld en we over IP- of -adres beschikken. Voor het indienen van de summiere aangifte is dit alles. In Singapore is het procesverloop identiek. Over de symbolen: Een elektronisch bericht wordt aangegeven met een bliksem Een computer-systeem wijst op een geautomatiseerd proces Papieren staan voor een manueel proces buiten het ICS (berichten-) systeem. Identiek proces 2. goederen van Singapore naar Le Havre

27 Stap 2 – risico-inschatting (FR)‏
marktdeelnemer vervoerder 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen NO LOAD! Douane FR FR Risico- inschatting Douane BE De tweede stap start bij de Franse douane, die een risico-inschatting uitvoert. Als er ernstige risico’s werden vastgesteld, wordt een elektronisch ‘NO LOAD’- bericht gestuurd naar de marktdeelnemer die de ENS heeft ingediend en indien gekend, een kopie naar de vervoerder. ALS er risico’s werden vastgesteld, stuurt het franse douanesysteem dit (via het netwerk van de EC) naar PLDA. Merk op: dit is de eerste keer dat PLDA ter sprake komt. Als er geen risico’s worden geïdentificeerd, zal dat zelfs nog later in het proces gebeuren. P L D A P L D A Registratie risico's Nationale risico-inschatting

28 Stap 3 – aanpassingen (FR)‏
marktdeelnemer 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen NO LOAD! MRN+ aanpassingen accept/ reject Douane FR FR Risico- inschatting Douane BE Voor aanpassingen ziet het proces er voor een groot deel gelijkaardig uit: De marktdeelnemer stuurt zijn aanpassingen met de oorspronkelijke MRN door (opnieuw aan de Franse douane) De Franse douane stuurt een bericht over al dan niet aanvaarden van het amendement. Er wordt een nieuwe risico-inschatting uitgevoerd. Als op dit ogenblik ernstige risico’s worden geïdentificeerd, heeft het geen zin meer een elektronisch ‘NO LOAD’-bericht te sturen – de goederen zijn immers al onderweg. In dat geval zal echter een proces buiten het systeem in werking treden om de nodige maatregelen te treffen met de marktdeelnemer. Het verdere verloop is gelijkaardig aan de vorige stap. Risico’s worden doorgestuurd naar volgende kantoren van binnenkomst, in dit voorbeeld het Belgische douanesysteem PLDA. Dit is de laatste stap in het zogenaamde pre-arrival proces. P L D A P L D A Registratie risico's Nationale risico-inschatting

29 Stap 4 – Aankomst eerste kantoor van binnenkomst
vervoerder/ goederenbehandelaar accept/ reject aankomst-melding 3. lossing in Le Havre Douane FR FR Validatie & registratie Op het ogenblik dat de goederen aankomen in Le Havre ontvangt de Franse douane een aankomstmelding van de vervoerder (of de goederenbehandelaar) Dit bericht wordt gevalideerd en geregistreerd en wordt eventueel gevolgd door een nationale risico-inschatting (voor zover dat al niet eerder gebeurde) FR Nationale risico-inschatting

30 Stap 5 – Controle eerste kantoor van binnenkomst
Wel/geen controle vervoerder/ goederenbehandelaar FR Controle-beslissing 3. lossing in Le Havre Douane FR Controle Conform/ Conform mits aanpassingen/ Niet conform Hierna krijgt de partij die de aankomstmelding verstuurde een bericht met de controlebeslissing, gevolgd door de feitelijke controle. Het controleresultaat wordt in het douanesysteem geregistreerd en meegedeeld aan de marktdeelnemer. Bij een conform controle-resultaat (of wanneer geen controle vereist was) zijn de goederen en bijbehorende gegevens beschikbaar voor verdere douaneprocedures. FR Registreer controle-resultaat

31 Stap 6 – Aankomst volgend kantoor v. binnenkomst
4. lossing in Antwerpen vervoerder/ goederenbehandelaar accept/ reject aankomst-melding reject item P L D A P L D A Douane BE Validatie & registratie Verzamelen gegevens aanvraag Het aankomstproces in de volgende kantoren van binnenkomst is iets complexer. Op het ogenblik dat de goederen aankomen in Antwerpen ontvangt PLDA een aankomstmelding van de vervoerder (of de goederenbehandelaar) Dit bericht wordt gevalideerd en geregistreerd. Op dit ogenblik zien we een verschil met het eerste kantoor van binnenkomst: PLDA verzamelt de nodige gegevens. Wat bedoelt men hiermee? Indien geen risico’s werden vastgesteld (noch A, noch B, noch C) heeft BE nog niets ontvangen. Plots krijgen we goedereninformatie (MRN’s) gepresenteerd waarover we niets kennen. Op dit ogenblik start een communicatie tussen BE en het eerste kantoor van binnenkomst (FR) – via het netwerk van de EC. PLDA vraagt gegevens op bij FR en ontvangt en registreert het antwoord. Op dat ogenblik kan een bepaalde lijn uit de aankomstmelding worden verworpen. Hoe moeten we dit interpreteren? Het is perfect mogelijk dat de aankomstmelding als bericht werd geaccepteerd. Dat heeft dan enkel en alleen te maken met de vormvereisten van dat bericht zelf. Nu kan het best zijn dat – al dan niet door een fout – een foute MRN werd opgenomen in de aankomstmelding. BE zal deze goederengegevens opvragen bij FR, maar die zullen ook daar onbekend blijken. In dat geval kunnen we uiteraard de goederenlijn in kwestie niet accepteren en zal dit gevolgd worden door één of andere correctie. Als de gegevens compleet zijn, kan eventueel een nationale risico-inschatting volgen (voor zover dat al niet eerder gebeurde) Douane FR P L D A FR Nationale risico-inschatting Doorsturen ontbrekende gegevens antwoord

32 Stap 7 – Controle volgend kantoor van binnenkomst
4. lossing in Antwerpen Wel/geen controle vervoerder/ goederenbehandelaar P L D A Controle-beslissing Douane BE Controle Conform/ Conform mits aanpassingen/ Niet conform Voor wat de controle betreft, is het proces identiek aan dat van Le Havre. De partij die de aankomstmelding verstuurde, krijgt een bericht met de controlebeslissing, gevolgd door de feitelijke controle. Het controleresultaat wordt in het douanesysteem geregistreerd en meegedeeld aan de marktdeelnemer. Bij een conform controle-resultaat (of wanneer geen controle vereist was) zijn de goederen en bijbehorende gegevens beschikbaar voor verdere douaneprocedures. P L D A Registreer controle-resultaat

33 Wat hebben we NIET getoond?
Vóór aankomst Willekeurig kantoor van indienen (Office of Lodgement) Bij aankomst Mogelijkheid om aankomstmelding te wijzigen bestaande mogelijkheden PLDA Verandering van reisweg gegevens in systeem zonder aankomst goederen perfect bonafide 30% van de gevallen Internationale omleiding (Diversion) ander kantoor 1e binnenkomst (niet op oorspronkelijke route) vooral voor koerierdiensten luchtvracht 1% van de gevallen Om het voorbeeld van daarjuist niet te overladen, hebben we ook een aantal zaken niet behandeld. Het Office of Lodgement – het principe waarbij men de gegevens niet rechtstreeks bij het eerste kantoor van binnenkomst indient, maar in een ander kantoor (andere lidstaat). Dit is echter aan twee voorwaarden onderworpen: Office of Lodgement is een optioneel systeem, waar niet alle landen aan meedoen. Als één van beide lidstaten deze functionaliteit niet aanbiedt, moet de marktdeelnemer alsnog de ENS indienen bij het eerste kantoor van binnenkomst. Om een voorbeeld te geven: van onze buurlanden bieden enkel FR en LU de functionaliteit Office of Lodgement. Als uw goederen de gemeenschap binnenkomen via NL of het VK, kan u geen gebruik maken van dit systeem. De mogelijkheid bestaat om de aankomstmelding te wijzigen, bv. wanneer een foutieve MRN-referentie werd opgegeven. Verandering van reisweg werd niet behandeld. Stel dat de goederen niet in Antwerpen, maar in Rotterdam worden gelost hebben we de volgende situatie: BE had (bij risico’s) van FR reeds gegevens ontvangen. Doordat deze goederen elders worden gelost, heeft PLDA nu gegevens over goederen zonder dat er ooit een aankomstmelding zal komen. NL maakte geen deel uit van de oorspronkelijke route en heeft bijgevolg nog geen gegevens ontvangen uit FR. De gegevens worden opgevraagd nadat het NL systeem de aankomstmelding ontvangt. Indien het eerste kantoor van binnenkomst zou veranderen en de goederen worden binnengebracht in een lidstaat die niet op de oorspronkelijke route lag, spreekt men van een ‘internationale omleiding (diversion)’. Dit is iets zeer specifieks voor ICS en is bedoeld als facilitatie voor de marktdeelnemers. Ik verklaar mij nader. Als we het normale proces voor verandering van reisweg toepassen, dan worden de ontbrekende gegevens pas opgevraagd op het moment van aankomst. Voor zeer specifieke gevallen, bv. koerierdiensten luchtvracht, zou dit tot problemen leiden. In die gevallen spreken we gemakkelijk over ENS-en per vliegtuig. Als al deze gegevens pas op moment van lossing moeten worden overgepompt tussen twee nationale systemen, zou dit tot vertragingen zorgen. Diversion is een manier om nog voor aankomst de Franse douane op de hoogte te stellen, zodat deze proactief gegevens kan beginnen doorsturen, bv. naar NL. Ter verduidelijking: dit proces is niet voorbehouden voor koerierdiensten luchtvracht. Iedereen kan (moet) er van gebruik maken als het eerste kantoor van binnenkomst naar een andere lidstaat wordt verplaatst (niet op de route).

34 Wat hebben we NIET getoond? (2)‏
Alternatieve scenario's 1 ENS voor alle goederen in te dienen vóór lading (Shanghai) goederen Shanghai-Antwerpen goederen Singapore-Le Havre Bepaalde types Enig Document (SAD) vóór aankomst moet gegevens summiere aangifte bevatten status vóór aankomst = summiere aangifte status na aankomstmelding én conform controleresultaat = aangifte Er zijn ook een aantal alternatieve scenario’s mogelijk. In theorie ondersteunt het systeem de mogelijkheid om de 2 summiere aangiftes uit het voorbeeld te vervangen door 1 ENS, waarin zowel de goederen geladen te Shanghai als Singapore zijn opgenomen. Nogmaals: over het realiteitsgehalte van dit voorbeeld spreek ik me niet uit, maar gesteld dat men de lijst met goederen op voorhand zou kennen, is dit een mogelijkheid. Het is ook mogelijk om bepaalde types van het Enig Document te gebruiken ipv een apart ENS-bericht. In dat geval moeten de gegevens van bijlage 30bis hierin zijn opgenomen. Het ingestuurde bericht heeft vóór aankomst van de goederen niet de status van aangifte, maar van summiere aangifte bij binnenkomst. Pas na aankomstmelding én conform controleresultaat krijgt dit bericht de status van aangifte.

35 Einde van dit voorbeeld

36 Conclusie – nieuwe concepten en terminologie
3 kernwoorden Meer (verruimd) – ‘preventie’ naast ‘correctie’ Vroeger – virtuele tijdsgrens rond geografische EU Internationaal – van nationaal naar Europees vóór 648R2005 Na 648R2005 Voor aankomst - Summiere aangifte Aankomst vervoermiddel Aankomstmelding (vervoermiddel) Lossing goederen Aankomstmelding Douaneregeling Douaneaangifte We zijn aan het einde gekomen van het deel over ICS. We willen nog eens de belangrijkste concepten herhalen, omdat ze zo dadelijk in het gedeelte voor ECS opnieuw gelden. Men kan de impact van de verordeningen 648/2005 en 1875/2006 samenvatten in 3 kernwoorden Meer (verruimd) Vroeger Internationaal Tenslotte vindt u nog een tabel, waarin we nog eens expliciet de begrippen van vandaag en 1 juli 2009 naast elkaar zetten. Ik geef nu het woord aan mijn collega voor ECS.

37 3. Export Control System (ECS)‏

38 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Inleiding We moeten onderscheid maken tussen : Vandaag PLDA, pakket 2 ECS, fase 2

39 In de praktijk, op de tijdslijn
01/07/2009 ECS 2 Vandaag April 2009 PLDA 2 2013 CDW 1992R2913 CTW 1993R2454 ED 2003R2248 veiligheid (CDW) 2005R648 veiligheid (CTW) 2006R1875 gemoderniseerd CDW 2008R450 gemoderniseerd CTW 200?/??? PLDA2006 PLDA2009 PLDA2013 Tijd

40 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Kantoor van uitvoer

41 Kantoor van uitvoer : vandaag
P L D A Douane-aangifte Risico-inschatting Vrijgave van de goederen + Transport van de goederen naar het kantoor van uitgang Aangever Douane

42 Kantoor van uitvoer : ECS fase 2 (1/7/2009)
P L D A Douane- aangifte + De gegevens van bijlage 30 bis Risico-inschatting (nationaal + communautair) Douane Aangever Douane- aangifte Risico-inschatting Vrijgave van de goederen + Transport van de goederen naar het kantoor van uitgang

43 Verschuiving van invloed op timing
Fase 1 : De invloed is volledig bepaald door de timing vanuit het kantoor van uitvoer. De aangever heeft zijn timing volledig zelf in de hand. De invloedsfeer is daarom beperkt tot het gebied van België (de kantoren van uitvoer) Fase 2 : Het kantoor van uitvoer bepaalt niet langer zelf de timing van zijn handelingen. Er dient rekening gehouden te worden met de noodzakelijke timing voor het kantoor van uitgang. Hierdoor is de invloedssfeer uitgebreid tot de volledige EC, de timing van ieder kantoor van uitgang kan het handelen beïnvloeden van het kantoor van uitvoer

44 Nieuwe deadlines (vertrek vanuit het kantoor van uitgang)
Zeevracht : container  tenminste 24u voor lading van de goederen op het kantoor van uitgang bulk  ten minste 4u Luchtvracht  tenminste 30 min voor vertrek op het kantoor van uitgang Wegvervoer  ten minste 1u voor vertrek op het kantoor van uitgang

45 Kantoor van uitgang in België

46 Vandaag : kantoor van uitgang  Zeevracht (1)
Aankomst-melding van de goederen P L D A Risico-inschatting Douane Douane

47 Vandaag : Kantoor van uitgang  zeevracht (2)
Manuele controle van de ladinglijst + nakijken op verschillen met andere documenten Ladinglijst bij uitvoer Scheepsagent Eventueel onderzoek Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangiften) Douane Vertrek Bevestiging P L D A Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Uitgangbevestiging van de goederen in PLDA (enkel bij elektronische aangiften) Havenautoriteiten

48 1/7/2009 : kantoor van uitgang  zeevracht (1)
P L D A Douane Douane Economische operator (Goederenbehandelaar) Aankomst-melding van de goederen Risico-inschatting Uitzonderlijk ! Is het een EO ? Stuurt deze via systeem ? Is RA nu volledig electronisch, moet de douanepersoon er nog bij ?

49 1/7/2009 : kantoor van uitgang  zeevracht (2)
Eventueel onderzoek Ladinglijst bij uitvoer Scheepsagent Ladinglijst bij uitvoer Manuele controle van de ladinglijst + nakijken op verschillen met andere documenten Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangiften) Douane P L D A Vertrek Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Wat is 2de ? Manueel ? Uitgangbevestiging van de goederen in PLDA (ALLE elektronische aangiften) Uitgangsbevestiging van de goederen in PLDA (enkel bij elektronische aangiften) Havenautoriteiten

50 Proces : Uitgaande zeevracht
Stap 1 insturen en geldigmaking van aangifte SAD indirecte of directe uitvoer Insturen en geldigmaking van NCTS aangifte Stap 2 Aankomstbevestiging van goederen vergezeld van PLDA-, ECS- of NCTS-aangifte Wie? Goederenbehandelaar Bericht Containervoer : CODECO IN Parameters: containernummer, MRN-nummer Bericht RoRovervoer : IFTSTA Parameters: chassisnummer, MRN-nummer Bericht Conventioneel : IFTSTA Parameters: Permis-nummer, MRN-nummer Douane : via web applicatie ingeval van problemen bij de goederenbehandelaar Aankomstbevestiging van goederen vergezeld van andere dan PLDA-, ECS- of NCTS-aangifte Geen specifieke procedure voorzien

51 Proces : Uitgaande zeevracht
Stap 3 Insturen ladingslijst bij uitvoer Wie? Scheepsagenten Hoe? CUSREP : info betreffende het zeeschip (IMOFAL1) CUSCAR : info betreffende de goederen Containervervoer : containernummer RoRo vervoer : Chassisnummer Conventioneel : Permis-nummer Wanneer? Vóór het vertrek van het zeeschip Stap 4 Bevestigen van uitgaan van het vervoermiddel Wie? Havenautoriteiten Hoe? CUSREP Douane Hoe? WEB Wanneer? Als het havenbedrijf door omstandigheden de uitvoer niet kan bevestigen Stap 5 Scheepsagenten kunnen tot 3 dagen na het vertrek van het zeeschip wijzigingen aanbrengen aan ladingslijst bij uitvoer en dit op basis van het laadrapport van de goederenbehandelaar. Hoe? CUSCAR

52 Proces : Uitgaande zeevracht
Stap 6 Verwerking en koppeling van de uitvoeraangiften en de laadlijsten bij uitvoer door PLDA Versturen van de nodige berichten “bevestiging van uitgaan” aan de aangever : directe uitvoer de lidstaat van uitvoer : indirecte uitvoer NCTS ingeval van Transit-aangiften : nog te ontwikkelen Stap 7 Manuele controle van de laadlijst bij uitvoer door de plaatselijke douane Toevoegen van de manuele documenten aan nog openstaande artikelen Stap 8 Onderzoek wordt gestart voor artikelen waaraan nog geen aangifte kon worden gekoppeld artikelen waarvoor voor de totale hoeveelheid nog geen voldoende PLDA-, ECS-, NCTS- aangiften werden voorgelegd Toevoegen van de nodige informatie Stap 9 Afsluiten van de laadlijst bij uitvoer

53 Vandaag : kantoor van uitgang  luchtvracht (1)
Aankomst-melding van de goederen P L D A Risico-inschatting Douane Afstempelen van de eerste 3 exemplaren van luchtvrachtbrief Douane Douane-expediteur Opslaan in zijn uitvoerentrepôt in afwachting van de uitvoer RA manueel ? Handling…. Is dit juiste naam ? Handler of Luchtvrachtmaatschappij

54 Vandaag : kantoor van uitgang  luchtvracht (2)
Eventueel onderzoek Handler of luchtvrachtmaatschappij Uitvoermanifest Manuele controle : nakijken op verschillen tussen douanedocumenten en de uitvoermanifesten Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangiften) Douane Uitgangbevestiging van de goederen in PLDA (enkel bij elektronische aangiften) P L D A Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Wat is 2de ? Manueel ? Luchtvaartautoriteiten

55 1/7/2009 : kantoor van uitgang  luchtvracht (1)
Uitzonderlijk ! Aankomst-melding van de goederen P L D A Douane Douane-expediteur Douane Risico-inschatting P L D A Opslaan in zijn uitvoerentrepot in afwachting van de uitvoer Elektronisch bericht gestuurd door PLDA Afstempelen van de eerste 3 exemplaren van de luchtvrachtbrief Handler of luchtvrachtmaatschappij

56 1/7/2009 : kantoor van uitgang  luchtvracht (2)
Eventueel onderzoek Handler of luchtvracht- maatschappij Uitvoermanifest Manuele controle van de uitvoermanifesten + nakijken op verschillen met andere documenten Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangifte) Douane Vertrek P L D A Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Wat is 2de ? Manueel ? Bevestigen van de uitgang van de goederen in PLDA (ALLE elektronische aangiften) Uitgangsbevestiging van de goederen in PLDA (enkel voor elektronische aangiften) Luchthavenuitbater

57 Proces : Uitgaande luchtvracht
Stap 1 Insturen en geldigmaking van aangifte SAD indirecte of directe uitvoer Insturen en geldigmaking van NCTS aangifte Stap 2 Aankomstbevestiging van goederen vergezeld van PLDA-, ECS- of NCTS- aangifte Wie? Douane expediteur Hoe?  XML bericht Parameters: MAWB+HAWB, AWB en MRN-nummer Wanneer : elke keer bij aankomst van een zending ( groeperen van zendingen is mogelijk) Douane Hoe?  WEB Wanneer? Ingeval van problemen systeem expediteur Stap 3 Bevestiging aankomst uitvoermagazijn Handling of luchtvrachtmaatschappij Hoe?  TSU/RCS Wanneer : bij aankomst van de zending in het uitvoermagazijn

58 Proces : Uitgaande luchtvracht
Stap 4 Ladingslijst bij uitvoer Wie? Luchtvracht of handlingmaatschappij Hoe? FFM bericht Wanneer? Vóór vertrek van het vervoermiddel Stap 5 Bevestiging van uitgaan van het vervoermiddel Uitbater van de luchthaven Hoe? XML bericht Wanneer? Moment van opstijgen Douane Hoe? Web Wanneer : ingeval van problemen Stap 6 De luchtvaart of handlingmaatschappijen hebben tot drie dagen na het vertrek van het vliegtuig de tijd om nog wijzigingen aan de reeds ingestuurde informatie in te sturen

59 Proces : Uitgaande luchtvracht
Stap 7 Verwerking en koppeling van de uitvoeraangiften en de laadlijsten bij uitvoer door PLDA Versturen van de nodige berichten “bevestiging van uitgaan” aan de aangever : directe uitvoer de lidstaat van uitvoer : indirecte uitvoer NCTS ingeval van Transit aangiften : nog te ontwikkelen Stap 8 Manuele controle van de laadlijst bij uitvoer door de plaatselijke douane Toevoegen van de manuele documenten aan nog openstaande artikelen Stap 9 Onderzoek wordt gestart voor artikelen waaraan nog geen aangifte kon worden gekoppeld artikelen waarvoor voor de totale hoeveelheid nog geen voldoende PLDA-, ECS-, NCTS- aangifte werden voorgelegd Toevoegen van de nodige informatie Stap 10 Afsluiten van de laadlijst bij uitvoer

60 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
In de praktijk, op de tijdslijn PLDA PLDA Fase 2 01/07/2009 ECS 2 Nu April 2009 1 juli 2009 2013 Bijlage 30 bis Elektronische aankomstmelding van de goederen op het kantoor van uitgang door de EO Elektronische uitgangbevestiging van de goederen

61 Summiere aangifte bij uitgang - EXS
(Art. 842bis van verordening 1875/2006)

62 ECS, fase 2 : Summiere aangifte bij uitgang (1)
Douane Verzending van de summiere aangifte bij uitgang Risico-inschatting Economische operator Enkel wanneer geen douane-aangifte bestaat Aanzuivering  cf PLDA pakket 2 Identieke termijnen als deze van de aangifte verzonden naar het kantoor van uitvoer

63 ECS, fase 2 : Summiere aangifte bij uitgang (2)
U vindt een beschrijving van de verplichte gegevens in de bijlagen van deze presentatie

64 Vereenvoudigde procedures

65 ECS, fase 2  vereenvoudigde procedures
3 types vereenvoudigde procedures : Onvolledige aangifte (Art van de toepassingsbepalingen bij het CDW) Aangifte op factuur (Art. 288) Domiciliëring (Art ) Altijd : Elektronische verzending (behalve in uitzonderlijke gevallen) Verplichting om de gegevens van bijlage 30 bis te leveren ! Bijgevolg is het verschil met de normale procedure minimaal.

66 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
4. MASP.be programma

67 ? De Europese context Lissabon- strategie e-Government actieplan
e-Customs Initiative MASP Het MASP.be-programma vindt haar oorsprong in Europa. Hoe dat verloopt, staat in de volgende dia’s. MASP.be POLITIEK UITVOERING

68 De Europese context (2) Lissabon- strategie e-Government actieplan
Overheidsdiensten Meer efficiëntie en toegankelijkheid door elektronisering Lissabon- strategie e-Government actieplan Europese Unie Meest competitieve economie en maximale tewerkstelling tegen 2010 Douanediensten Faciliteren in- en uitvoer, beter verdedigen financiële belangen EU en strijd tegen terrorisme door e-Customs e-Customs Initiative

69 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Van Europa naar België MASP MASP.be E-Customs 3 sporen: wetgevend, interoperabiliteit toegankelijkheid =

70 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Communicatiemiddel Web-site MASP.be sedert april 2008 om praktische redenen naast bestaande site PLDA (http://plda.fgov.be) Planning, wettelijke verplichtingen, specificaties (MIG’s) FAQ Contact-formulier Ad-hoc werkgroep MASP in Nationaal Forum sedert mei 2008 Verslagen gepubliceerd op MASP web-site

71 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Vragen? Rustig af te werken!


Download ppt "Http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Impact van de wijzigingen in het Communautair douanewetboek en PLDA die vanaf 1 juli 2009 van kracht worden."

Verwante presentaties


Ads door Google