De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Els Gielis MaNaMa JGZ 23 mei 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Els Gielis MaNaMa JGZ 23 mei 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Els Gielis MaNaMa JGZ 23 mei 2008
Risico-analyse: Lokaal voor de lessen en practica chemie van het Sint-Jan Berchmanscollege Antwerpen. Els Gielis MaNaMa JGZ 23 mei 2008

2 Lokaal voor de lessen en practica chemie van het Sint-Jan Berchmanscollege Antwerpen: overzicht
+ Verantwoording keuze

3 Overzicht 1. Wettelijke en organisatorische bepalingen
2. Risico-analyse 3. Milieu 4. Bewaking arbeidsmilieu 5. Suggesties ter verbetering 6. Samenvatting 7. Bronnen 8. Bijlagen (zie documenten)

4 1. Wettelijke en organisatorische bepalingen
WETTEKST/RICHTLIJN SCORE I. ORGANISATIE VAN WELZIJNSBELEID I.1 Schoolbestuur of gemandateerde. Codex, titel I, hfdst III, art 3 I.2 Hiërarchische lijn I.3 Comité PBW Codex, titel II, hfdst I art 17§2, hfdst IV afd II & III en hfdst Iv art 31 I.4 IDPBW Codex, titel II, hfdst I art 4-18 en art 21 I.5 EDPWB Codex, titel II, hfdst I art 4 en hfdst II art 19§1, art 21, art 23, art 25 I.6 Attitude personeel/leerlingen ARAB, art 28; KB 13/3/1991 art 184 quater en art 184 quinter 2-3 II. ARBEIDS- EN LEERMIDDELEN II.1 Aankoop- en indienststellingsbewijs Codex, titel VI, hfdst I art 3 en 8.1 II.2 Geschreven instructies voor apparaten en machines Codex, titel VI, hfdst I art 7 ARAB= algemeen reglement voor arbeidsbescherming I.6: 0= personeel en lln staan onverschillig tegenover PBW en tegenover beschermingsmiddelen 1= de veiligheidsinstructies zijn niet gekend of ontbreken 2= Personeel en lln leven de instructies onvoldoende na 3= Leraars bespreken de veiligheidsinstructies en de beschermingsmiddelen in de lessen op gestructureerde wijze 4= Verbeteringen worden door personeel en lln aan de hiërarchische lijn gesuggereerd en de realisatie ervan opgevolgd

5 1. Wettelijke en organisatorische bepalingen (2)
III. LEER- EN WERKOMGEVING III.1 Risico valgevaar ARAB, art 36, 69 en 73 2 III.2 Brandveiligheid ARAB, titel II, art 52; KB 19/12/1997 (N) N.B.N. S (oud) 3 III.3 Evacuatie ARAB, titel II, art 52 en art 63bis III.4 Bewoonbaarheid (comforteisen) (zeer verscheiden) 1 III.5 Elektrische installaties ARAB, titel V, hfdst I ? III.6 Producten met gevaarlijke eigenschappen ARAB, titel III, hfdst III; ARAB art. 723 bis2; klassering van stoffen bepaald volgens KB 11/01/1993, KB 23/06/1995 en KB 13/11/1997 IV. HYGiËNE EN GEZONDHEID IV.1 Sanitaire Installaties ARAB Art 92-96 IV.2 Voedingsmiddelenhygiëne KB 4/12/1995, KB 7/02/1997 IV. EHBO met inbegrip van CPR-technieken ARAB art 177, art 835 III.1: risico valgevaar: 0= zeer grote wanorde 1= bevloering niet slipvrij, trappen gevaarlijk, gevaarlijke zones niet afgeschermd, ... 2= op enkele plaatsen nog maatregelen nemen 3= vigerende reglementering wordt nageleefd 4= aandacht voor en beperking van risico III.2: Brandveiligheid: 0= geen recent of een ongunstig brandveiligheidsverslag 1= nooduitgangswegen en evacuatiewegen zijn niet vrij, geen stookplaats of gasvoorziening die voldoet aan de reglementering, geen geschikte en voldoende blusmiddelen 2= nog gevolg geven aan enkele minder belangrijke opmerkingen 3= gevolg gegeven aan alle opmerkingen van het brandveiligheidsverslag 4= samenwerking met bevoegde diensten en voorbeeld van goede praktijk III.3: evacuatie 0= geen scenario of onvoldoende uitgewerkt, slechte alarminstallatie, geen pictogrammen, geen noodverlichting 1= geen oefeningen of geen evaluatie ervan 2= nog enkele tekortkomingen (uit oefening en evaluatie hiervan) 3= reglementering wordt nageleefd 4= scenario voorbeeldig uitgewerkt en geïntegreerd in schoolbeleid III.4: Bewoonbaarheid (comforteisen) 0= geen gevolg aan klachten omtrent omgevingsfactoren 1= onvoldoende gevolg aan belangrijkste klachten 2= bewoonbaarheid voldoet niet in enkele lokalen 3= bewoonbaarheid voldoende 4= in logistiek beleid: systematisch aandacht voor verbetering en veiligheid van leer/werkomgeving III.5: Elekstrische installaties 0= geen recent keuringsverslag of geen gevolg gegeven aan fundamentele bemerkingen, acuut elektrocutiegevaar 1= geen actieplan met tijdspad om tekortkomingen te verhelpen 2= keuringsverslag vermeldt nog tekortkomingen zonder onmiddelijk gevaar voor lln of personeel 3= gevolg gegeven aan alle opmerkingen 4= in logistiek beleid: toezicht op technische installaties III.6: producten met gevaarlijke eigenschappen 0= meer dan 50l ontvlambare producten (ontvalmmingspunt <55°C), ontvlambare producten (<50l) zijn niet opgeslagen in geschikte afsluitbare stalen kast, geen etikettering, geen inventaris, radioactieve stoffen aanwezig 1=school kan geen risico-analyse voorleggen v gevaarlijke producten of preparaten, kan niet aantonen dat nodige preventiemaatregelen genomen zijn, geen asbestinventaris. 2= andere punten uit reglementering worden niet nageleefd 4= schoolbeleid beheerst de stroom van gevaarlijke producten met de betracting het volume te beperken NBN= belgische normen

6 2. Risico-analyse: A) Huidige risico’s
Volgens checklist van Coprant (bijlage): 1. Het chemielokaal heeft een afzonderlijke les- en practicumzone met een aansluitend preparatielokaal.  Preparatielokaal: niet aanwezig. Doorgang naar leslokaal Leslokaal

7 2. Risico-analyse: A) Huidige risico’s
2. Preparatielokalen bieden ruimte voor: het opbergen van demonstratiemateriaal op een veilige, overzichtelijke en vlot toegankelijke wijze.

8 de administratie betreffende “veiligheid – gezondheid – verfraaiing”-beleid (chemiekaarten, veiligheidsinformatieblad volgens norm EEG/155/91, inventaris van gevaarlijke stoffen en preparaten, …)  beide zaken zijn aanwezig in de practicumruimte.

9 2. Risico-analyse: A) Huidige risico’s
3. In het vaklokaal chemie zijn minstens de volgende voorzieningen aanwezig: De mogelijkheid om lichtontvlambare en corrosieve producten afzonderlijk op te bergen;  JA Oogdouches en eventueel ook nooddouches afhankelijk van de activiteiten;  JA Een naadloze en voldoende stroeve vloer die bestand is tegen morsen met chemicaliën;  NEE Afvoerbuizen uit hitte- en corrosiebestendige materialen;  JA Een krachtige en efficiëntie lokaalverluchting;  NEE Een gasgebrekbeveiliging.  JA

10

11 2. Risico-analyse: A) Huidige risico’s
4. Er is een afzuigsysteem (zuurkast) aangesloten op een verluchtingsschouw). De kasten moeten voorzien zijn van een kuipbodem zodat bij een eventueel lekkende verpakking de resten in de kast blijven.  Dit is recent vernieuwd en conform de vereisten.

12 2. Risico-analyse: A) Huidige risico’s
5. Voor de demonstratietafel geldt: Groot, zuurbestendig, wit, niet poreus oppervlak met verhoogde randen, en ofwel met zuurbestendige voegen (bijvoorbeeld met siliconen) ofwel zonder voegen.  JA Voorzieningen voor warm en koud water, elektriciteit en gas, waterstraalzuigpomp.  JA Voldoende grote en diepe afloopbak.  JA Regelbare spanningsbron voor laagspanning – waar mogelijk zeer lage veiligheidsspanning.  ? Centrale afsluiting van energie en water, met noodstopschakelaar. ? Veiligheidsscherm gemonteerd op de demonstratietafel of los te gebruiken. JA Vrije wand voor het ophangen van tabellen (o.a. het periodiek systeem van de elementen.  JA De demonstratietafel bevindt zich op vloerniveau (niet op een trede) en is aan de vloer verankerd.  JA De demonstratietafel is zodanig geplaatst dat alle leerlingen de tafel vanaf hun zitplaats duidelijk, veilig en in haar geheel kunnen overzien.  JA Tussen het bord en de demonstratietafel moet men voldoende afstand laten, 1,2m is een minimum.  JA ?

13

14 2. Risico-analyse: A) Huidige risico’s
6. Tussen de eerste rij leerlingentafels en de demonstratietafel moet voldoende plaats zijn om roltafels te plaatsen zonder de snelle evacuatie van de klas in noodsituaties te belemmeren en ook om occasioneel een groep leerlingen van nabij een demonstratie – experiment te laten volgen. Daartoe is 1,5 m een minimum.  NEE ?

15 2. Risico-analyse: A) Huidige risico’s
7. Het practicumlokaal: 7.1: De practicumtafels zijn aan de vloer verankerd. Ze moeten ontworpen zijn voor rechtstaand werk (hoogte 0,85 m).  NEE 7.2: Het werkblad van de werktafels is gemaakt van een zuur- en hittebestendig materiaal (geen asbest).  JA 7.3: Verhoogde randen zijn aanwezig om te voorkomen dat glaswerk, gemorste vloeistof afdruipen, … .

16 2. Risico-analyse: A) Huidige risico’s
Niet vermeld op die lijst: Verlichting: Geen meting mogelijk, maar volgens inschatting is de verlichting onvoldoende in meer dan helft van het lokaal. Brandveiligheid: Ook brandblusser en branddeken aanwezig; Evacuatie van de ruimte: via 3 uitgangen: 2 naar naburig lokaal, 1 naar de gang. Werkkleding: Labojassen en veiligheidsbrillen ter beschikking van de leerlingen. Signalering: Veiligheid: gevarensymbolen en uitgang staan aangegeven, geen signalisatie thv de bovenste trede van de trap. Chemische stoffen: R- en S-zinnen op posters aan wand. EHBO: Verbandkoffer aanwezig in het lokaal Ergonomie: Krukjes, werktafels: niet ergonomisch

17

18 2. Risico-analyse: B) Afgelopen 5 jaar
Ongevallen: Brandwonde  EHBO Incidenten: Geen veiligheidsbril willen opzetten  Leerling de klas uit sturen want gehoorzaamt het reglement niet. Ongemakken: Slechte verluchting door verouderde zuurkast  Installatie van nieuwe zuurkast met goed afzuigsysteem.

19 3. Milieu: sorteren van afval
Gebruikte chemische stoffen Sorteren van afval

20 4. Bewaking van arbeidsmilieu
Gebruiker Gebruikte stoffen Omgeving door middel van: Vakvergaderingen Reglement chemielokaal (bijlage) Risico-analyse Afval correct sorteren Aangepaste werkkledij

21 5. Suggesties ter verbetering
Korte termijn: Aanbrengen geel-zwarte kleefstrip bovenste trede Werktafels nabij de demonstratietafel verwijderen Lange termijn: Practicumtafels verankeren Verlichting Vloer Verluchting Ergonomie ‘Onmogelijk’: Geen preparatielokaal Trap naar gang is niet ideaal bij evacuatie

22 6. Samenvatting Voldoet aan meeste lokaalspecifieke eisen
Nood aan aandacht voor algemene eisen Probleem met verouderde infrastructuur

23 7. Referenties Brochure ‘ De Risico-analyse’, versie 05/2006, geraadpleegd via op 20/05/2008. Brochure ‘SOBANE strategie en opsporingsmethode DEPARIS’, versie 11/2004, geraadpleegd via op 20/05/2008. Welzijn op het werk, 9e herwerkte uitgave van ‘Veiligheid&gezondheid bij de arbeid’ door het Provinciaal Veiligheidsinstituut van de Provincie Antwerpen, 1999. Coördinerende Preventieadviseurs Antwerpen: geraadpleegd op 19/05/2008. ‘Dynamische Inspectie-index: Veiligheid en Welzijn op School’, Inspectie Secundair Onderwijs, Departement Onderwijs, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Versie 1 september ‘Checklist lokalen natuurwetenschappen’ van Marc Verhaeghe, versie 16/10/2007 op

24 8. Bijlagen ‘3.5 Lokaal Chemie’ Coördinerende Preventieadviseurs Antwerpen: geraadpleegd op 19/05/2008. ‘ Risicoanalyse lokalen natuurwetenschappen’ uit: ‘Checklist lokalen natuurwetenschappen’ van Marc Verhaeghe, versie 16/10/2007 op Reglement Chemielokaal Sint-Jan Berchmanscollege Antwerpen.

25 1 Minuut is er nodig om een veiligheidsregel te schrijven, 1 Uur is er nodig om een veiligheidsvergadering te houden, 1 Week is er nodig om een veiligheidsprogramma op te stellen, 1 jaar is er nodig om hiervan resultaten te bekomen, 1 mensenleven om een veilig persoon te worden, en... Slechts 1 seconde ...om alles te vernietigen.


Download ppt "Els Gielis MaNaMa JGZ 23 mei 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google