De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe kwartaalpublicatie van de POD MI Persconferentie van 9 juli 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe kwartaalpublicatie van de POD MI Persconferentie van 9 juli 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe kwartaalpublicatie van de POD MI Persconferentie van 9 juli 2012

2 NIEUWE KWARTAALPUBLICATIE DOELSTELLINGEN Kennis en ervaring delen op het vlak van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting... Betrouwbare en bijgewerkte informatie verspreiden... Ervoor zorgen dat de problemen die onze maatschappij raken makkelijker begrepen worden... … door het voeren van een transparanter beleid in competentiedomeien die sterk beïnvloed worden door socio-economische bewegingen TWEE GEDEELTEN Statistisch verslag en statistische focus

3 NIEUWE KWARTAALPUBLICATIE PUBLIEK OCMW's, actoren op het terrein, instellingen, onderzoekscentra, politiek, media, … KALENDER juli / oktober / januari / april

4 STATISTISCH VERSLAG INHOUD

5 AUTHENTIEKE BRON Cijfers gebaseerd op de betalingen die de POD MI maandelijks doet aan het OCMW MAATREGELEN RMI : recht op maatschappelijke integratie (Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie) Menswaardig leven verzekeren aan mensen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en aan de wettelijke voorwaarden voldoen –leefloon (LL) –arbeidsplaats/tewerkstelling(TW RMI) –installatiepremie (IP) RMH: recht op maatschappelijke hulp (Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk) Toegekend aan personen die wegens nationaliteit of leeftijd uitgesloten worden van het RMI –financiële hulp (FH) –arbeidsplaats/tewerkstelling(TW RMH) –medische hulp (MH)

6 INHOUD STABIELE CIJFERS Rekening houdend met de administratieve termijnen waarover de OCMW's beschikken om hun terugbetalingsaanvragen in te dienen

7 INHOUD OMVANG België en 4 grootteclusters GROOTTECLUSTERS OCMW's gegroepeerd op basis van de bevolking van de gemeente Grote steden Antwerpen – Brussel – Charleroi – Gent – Luik

8 STATISTISCH VERSLAG KERNCIJFERS

9 1.LEEFLOON (LL)  minimuminkomen bestemd voor personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken  het laatste vangnet van de sociale zekerheid

10 KERNCIJFERS GROEIPERCENTAGE LL Voor 2009 – Tussen + 1% en + 3.2% In 2009 en 2010 –+ 9.7% in 2009 –+ 4.8% in 2010 De economische crisis beïnvloedt het aantal leefloners naar boven toe, echter heeft de economische groei van voor 2008 er niet toe geleid dat het aantal leefloners zakte dit als gevolg van structurele factoren Structurele factoren die tot een stijging geleid hebben – Groeiende kwetsbaarheid van de risicogroepen (eenoudergezinnen, allochtonen, …) – Sancties RVA – Transfers vreemdelingenregister naar Belgisch bevolkingsregister In 2011 – Begin van daling (- 1.1%) maar niveau een eind boven het niveau van voor de crisis – 94.432 rechthebbenden gemiddeld in 2011 tegenover 83.036 in 2008, ofwel 13,7 % meer

11 KERNCIJFERS OPMERKINGEN Seizoenseffect Piek in maart/april (einde wachtstages) Dal in juli/augustus (jobstudenten) Grote gemeenten (GC3) en grote steden (GC4) Snellere groei Impact crisis Eind 2008 onafhankelijk van de beschouwde cluster

12 KERNCIJFERS

13 PROFIEL LL 2011 –In verhouding meer vrouwen dan mannen (54,7% vs 51% belgische bevolking) –1/3 jongeren onder de 25 jaar –2/5 van 25-44 jaar –1/4 van 45-64 jaar –Meer vrouwen dan mannen in de categorie "gezinslast"

14 KERNCIJFERS OPMERKINGEN Studenten kunnen een leefloon genieten in het kader van een geïntegreerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) meer dan een leefloner op tien is student. 1/3 van de leefloners van 25 jaar en jonger zijn studenten in 2011

15 KERNCIJFERS 2.FINANCIELE HULP (FH)  in principe equivalent met het leefloon  toegekend aan asielzoekers en geregulariseerde vreemdelingen

16 KERNCIJFERS EVOLUTIES VAN DE FINANCIELE HULP Dalend effect Financiële hulp toegekend tot 2007 (spreidingsplan) waarna er enkel materiele steun werd toegekend Nieuwe stijging Verzadiging van de opvangcentra Verschil in effecten grote gemeenten en grote steden vs kleine en middelgrote gemeenten Het spreidingsplan van 1995 werd stopgezet in 2007 + het aantal regularisaties verhogen

17 KERNCIJFERS

18 PROFIEL VAN DE FINANCIELE HULP –Meer mannen dan vrouwen (58,1% tov 45,3% bij leefloners) –Oververtegenwoordiging van de 24-44 jaar (56,2%) –Aandeel van de asielzoekers in het totaal vertoont een sterke daling

19 KERNCIJFERS 3.DAKLOZEN De daklozen kunnen een maal in hun leven een installatiepremie genieten –Sterke stijging in 2005 en van 2007 tot 2009 –Groei ondersteund in 2010-2011 Premies geven eerder een uitstap uit de toestand van dakloosheid weer dan de evolutie van het aantal daklozen

20 STATISTISCHE FOCUS

21 INHOUD Elk kwartaal dieper ingaan op een bepaald thema TWEEDE KWARTAAL 2012 "ACTIVERINGSMAATREGELEN"

22 INHOUD DOELSTELLINGEN VAN DE MAATREGELEN De OCMW-gebruikers ondersteunen in hun inschakelingstraject via een aangepaste opleiding, een zoektocht naar werk en/of een baan SOORTEN MAATREGELEN –Het OCMW is werkgever of begeleider tewerkstellingen bij toepassing van artikel 60, §7 of van artikel 61 –Het OCMW gebruikt federale socio professionele inschakelingsmaatregelen activa-plan, sociale inschakelingsinitiatieven, doorstromingsprogramma, invoeginterim en partnerschapsovereenkomsten

23 OPVOLGINGSINSTRUMENT INSTRUMENT VOOR DE OPVOLGING VAN HET TRAJECT Welke is de socioprofessionele toestand van de personen die een activeringstraject hebben beëindigd? BRON Kruising tussen de Databank Prima POD MI en de datawarehouse "Arbeidsmarkt en sociale bescherming" van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4 GEVOLGDE GROEPEN Art. 60§7 en 61 Andere activeringsmaatregelen + maatregelen ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF) ESF-trajecten Voortrajecten ESF

24 OPVOLGINGSINSTRUMENT SOCIOPROFESSIONELE TOESTAND Toestand op de laatste dag van elk kwartaal –Werknemers –Werkzoekenden –Inactiviteit –Andere situatie TWEE INDICATOREN Toestand over 1 jaar: verdeling van de individuen naar gelang zij 0,1,2,3,4 kwartalen hebben gewerkt tijdens het eerste jaar van opvolging Onmiddellijke toestand (na 1 kwartaal): verdeling van de individuen volgens hun socioprofessionele positief tijdens het eerste kwartaal van opvolging

25 OPVOLGINGSINSTRUMENT

26 STEUN AAN DE OCMW's MAATREGELEN DIE TOT DOEL HEBBEN DE ACTIVERING TE BEVORDEREN VAN KWETSBARE PERSONEN 1.Clusterplan voor kleine OCMW's –groepering van kleine OCMW's –een traject aanbieden naar tewerkstelling dat gelijk is aan wat de grote OCMW's aanbieden 2.Verhoogde toelage grote steden –overeenkomst gesloten met de Staatssecretaris die specifieke doelstellingen vastlegt op het vlak van geactiveerde personen –2010: 36 OCMW's hebben een overeenkomst gesloten

27 VERHOOGDE TOELAGE

28 WEBSITE Website http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties-en-statistieken/statistieken vraag@mi-is.be


Download ppt "Nieuwe kwartaalpublicatie van de POD MI Persconferentie van 9 juli 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google