De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh poluvmhtiV jOdusseuvV` “ «W guvnai aijdoivh Laertiavdew jOdush:oV, mhkevti nu:n ajnavballe dovmoiV e[ni tou:ton a[eqlon`

Verwante presentaties


Presentatie over: "Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh poluvmhtiV jOdusseuvV` “ «W guvnai aijdoivh Laertiavdew jOdush:oV, mhkevti nu:n ajnavballe dovmoiV e[ni tou:ton a[eqlon`"— Transcript van de presentatie:

1 Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh poluvmhtiV jOdusseuvV` “ «W guvnai aijdoivh Laertiavdew jOdush:oV, mhkevti nu:n ajnavballe dovmoiV e[ni tou:ton a[eqlon` Tot haar sprak antwoordend/als antwoord de schrandere Odysseus: ‘Eerbiedwaardige vrouw van Odysseus, zoon van Laërtes, stel nu niet langer in je huis deze wedstrijd uit; aijdoih : hoort natuurlijk bij gunai ! mh-keti : + imperativus! ajeqlon : uit je vertaling van zo’n woord blijkt of je voldoende kennis hebt van wat zich hier zoal afspeelt! Hier: de boogschietwedstrijd, waarmee de vrijers Penelope kunnen winnen

2 pri;n gavr toi poluvmhtiV ejleuvsetai ejnqavd j jOdusseuvV, pri;n touvtouV tovde tovxon eju?xoon ajmfafovwntaV neurhvn t j ejntanuvsai dioi>steu:saiv te sidhvrou. ” want (eerder) zal voor jou de schrandere Odysseus hierheen komen, voordat die, deze gladgepolijste boog hanterend, de pees hebben gespannen én met een pijl door het ijzer hebben geschoten.’ prin toutouV... + 2 x een infinitivus aoristus let op het tweede te ! (voordat zij dit gedaan hebben en dat gedaan hebben) dioisteuw = met een pijl door iets heen schieten. Datgene, waar men doorheen schiet, staat in de genitivus.

3 To;n d j au\te proseveipe perivfrwn Phnelovpeia` “Ei[ k j ejqevloiV moi, xei:ne, parhvmenoV ejn megavroisi tevrpein, ou[ kev moi u{pnoV ejpi; blefavroisi cuqeivh. Tot hem sprak op haar beurt de zeer verstandige Penelope: ‘Als je bereid zou zijn, vreemdeling, (bij mij) zittend mij in het paleis op te vrolijken, dan zou de slaap zich niet op/over mijn oogleden uitstorten. Volgens de regels in de grammatica zou bij een optativus potentialis in de bijzin geen ajn (of ke ) hoeven staan. Bij Homerus zien we echter een redelijke vrijheid in het gebruik van ajn ( ke ). hJmai = zitten kaq-hmai = zitten par-hmai = naast/bij iemand zitten

4 jAll j ouj gavr pwV e[stin aju?pnouV e[mmenai aije;n ajnqrwvpouV` Maar het is hoe dan ook geenszins mogelijk dat mensen steeds slapeloos zijn; ajupnoV = a– uJpnoV = zonder slaap ejmmenai = eijnai !

5 ejpi; gavr toi eJkavstw/ moi:ran e[qhkan ajqavnatoi qnhtoi:sin ejpi; zeivdwron a[rouran. want heus de onsterfelijken kenden voor elk ding aan de stervelingen op het graan schenkend land een bepaalde maat toe. ejqhkan : normaal gesproken: ejqesan moira = bepaalde maat, beschikking De drie schikgodinnen heten dus ook: Moiren (Klotho, Lachesis en Atropos) http://nl.wikipedia.org/wiki/Schikgodinnen

6 jAll j h\ toi me;n ejgw;n uJperwvi>on eijsanaba:sa 595 levxomai eijV eujnhvn, h{ moi stonovessa tevtuktai, Maar ik zal, nadat ik naar boven naar de bovenverdieping ben gegaan, mij ter ruste leggen in het bed, dat voor mij vol tranen is, Op dit plaatje (gereconstrueerd paleis van Knossos) is goed te zien dat er meerdere verdiepingen moeten zijn geweest. lecomai : stam: lec- to lecoV = bed Latijn: lectus = bed stono-eiV = vol stonoV (= klagen, jammeren)

7 aijei; davkrus j ejmoi:si pefurmevnh, ejx ou| jOdusseu;V oi[cet j ejpoyovmenoV Kakoi?lion oujk ojnomasthvn. steeds bevochtigd/nat door/van mijn tranen, sinds Odysseus is weggegaan om het verfoeide Ongeluks-Ilios te bezoeken. dakrus j = dakrusi ejx ouJ : let op de spiritus asper! ejpi + oJraw = ejf-oraw ejpi + ojyomai = ejp-oyomai oujk ojnomastoV : staat letterlijk in je woordenboek!

8 “Enqa ke lexaivmhn` su; de; levxeo tw:/d j ejni; oi[kw/, h] camavdiV storevsaV, h[ toi kata; devmnia qevntwn. ” Dan zal ik me wel ter ruste leggen. Leg jij je ter ruste in dit/hier in het huis, of nadat je op de grond (een bed) hebt uitgespreid of zij moeten voor jou een ledikant neerzetten.’ Nee, niet zo een … …maar meer zo een! ejnqa : ook goed te vertalen door: ‘daar’ (nl. in bed/ op de bovenverdieping)

9 600 ’WV eijpou:s j ajnevbain j uJperwvi>a sigaloventa, oujk oi[h, a{ma th:/ ge kai; ajmfivpoloi kivon a[llai. Nadat zij zó had gesproken, ging zij omhoog naar de schitterende bovenvertrekken, niet alleen, tegelijk met haar gingen eveneens ook dienaressen. http://www.youtube.com/watch?v=-_UwU-RRqSE Penelope’s song van Loreena McKennit Now that the time has come Soon gone is the day There upon some distant shore You'll hear me say Long as the day in the summer time Deep as the wine dark sea I'll keep your heart with mine. Till you come to me. There like a bird I'd fly High through the air Reaching for the sun's full rays Only to find you there And in the night when our dreams are still Or when the wind calls free I'll keep your heart with mine Till you come to me oiJh : let op de spiritus asper! kion = ejkion ajmfipoloi ajllai : letterlijk natuurlijk: de andere/overige dienaressen

10 jEV d j uJperw:/ j ajnaba:sa su;n ajmfipovloisi gunaixi; klai:en e[peit j jOdush:a, fivlon povsin, Nadat zij naar de bovenvertrekken was gegaan samen met haar dienaressen, huilde zij vervolgens om Odysseus, haar lieve echtgenoot, uJperw/ j = ujperw/a klaien = ejklaien

11 o[fra oiJ u{pnon hJdu;n ejpi; blefavroisi bavle glaukw:piV jAqhvnh. totdat de uilogige Athene haar een zoete slaap op haar oogleden gestort had. to blefaron = ooglid, oog (van blepw = kijken) ballw : letterlijk: gooien, werpen hier: brengen oiJ = aujth/ !! ojfra + indic. = totdat Succes met je examen!


Download ppt "Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh poluvmhtiV jOdusseuvV` “ «W guvnai aijdoivh Laertiavdew jOdush:oV, mhkevti nu:n ajnavballe dovmoiV e[ni tou:ton a[eqlon`"

Verwante presentaties


Ads door Google