De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

F. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224) JW" ejfavmhn, hJ d j aujtivk j ajmeivbeto povtnia mhvthr: jW moi, tevknon ejmovn, peri; pavntwn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "F. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224) JW" ejfavmhn, hJ d j aujtivk j ajmeivbeto povtnia mhvthr: jW moi, tevknon ejmovn, peri; pavntwn."— Transcript van de presentatie:

1 f. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224) JW" ejfavmhn, hJ d j aujtivk j ajmeivbeto povtnia mhvthr: jW moi, tevknon ejmovn, peri; pavntwn kavmmore fwtw'n, ou[ tiv se Persefovneia, Dio;" qugavthr, ajpafivskei, ajll j au{th divkh ejsti; brotw'n, o{te tiv" ke qavnh/sin: • Zo sprak ik, en zij, mijn eerbiedwaardige moeder, zei meteen: • ‘Wee mij, mijn kind, rampzalige meer dan alle mensen, • geenszins misleidt Persephone, de dochter van Zeus, jou, • maar dit is het lot van de stervelingen, (telkens) wanneer (/altijd als) iemand gestorven is; •Kavmmore vocativus •qavnh/sin conjunctivus generalis, evt. iterativus

2 ouj ga;r e[ti savrka" te kai; ojsteva i\ne" e[cousin, ajlla; ta; mevn te puro;" kratero;n mevno" aijqomevnoio damna'/, ejpeiv ke prw'ta livph/ leuvk j ojsteva qumov", yuch; d j hju?t j o[neiro" ajpoptamevnh pepovthtai. • want niet meer houden de spieren het vlees en de botten bijeen, • maar de sterke kracht van het brandende vuur vernietigt deze, • (telkens) wanneer het leven eenmaal de witte botten heeft verlaten • en de ziel als een droomgestalte, weggevlogen, heen en weer fladdert. •Livph/ 3 e ev conj aor act • Ziel/droom: kun je allebei niet beetpakken. • In deze zin lijkt het net of overledenen standaard worden gecremeerd.

3 • jAlla; fovwsde tavcista lilaiveo: tau'ta de; pavnta •i[sq j, i{na kai; metovpisqe teh'/ ei[ph/sqa gunaikiv. ” • Maar hunker zeer snel naar het daglicht; weet al deze dingen, • opdat jij het ook later aan jouw vrouw vertelt.’ •i[sq j = i[sqi Imp van oijda •ei[ph/sqa 3 e ev conj aor act


Download ppt "F. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224) JW" ejfavmhn, hJ d j aujtivk j ajmeivbeto povtnia mhvthr: jW moi, tevknon ejmovn, peri; pavntwn."

Verwante presentaties


Ads door Google