De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

’WV e[fat j, aujta;r ejgwv g j e[qelon fresi; mermhrivxaV 205mhtro;V ejmh:V yuch;n eJlevein katateqnhuivhV. Zo sprak zij, maar ik wilde, in mijn hart overwegend,

Verwante presentaties


Presentatie over: "’WV e[fat j, aujta;r ejgwv g j e[qelon fresi; mermhrivxaV 205mhtro;V ejmh:V yuch;n eJlevein katateqnhuivhV. Zo sprak zij, maar ik wilde, in mijn hart overwegend,"— Transcript van de presentatie:

1 ’WV e[fat j, aujta;r ejgwv g j e[qelon fresi; mermhrivxaV 205mhtro;V ejmh:V yuch;n eJlevein katateqnhuivhV. Zo sprak zij, maar ik wilde, in mijn hart overwegend, de ziel/schim van mijn gestorven moeder vastpakken. Voor de stamboom van Odysseus: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/La%C3%ABrtes_%28Homerus%29 eJleein = eJlein : hoe noemen we dit verschijnsel? Diectasis ; de vorm eJleein bestaat eigenlijk niet, maar ontstaat door uit de klank -ei- nog een extra -e te halen. (H.T. 14) katateqnhuihV : normaal: teqnewshV of teqnhkuiaV. Je herkent echter redelijk makkelijk de genit. ev. F van het werkwoord sterven

2 Tri;V me;n ejformhvqhn, eJlevein tev me qumo;V ajnwvgei, tri;V dev moi ejk ceirw:n skih:/ ei[kelon h] kai; ojneivrw/ e[ptat j` Driemaal snelde ik (op haar) toe, en mijn gemoed spoorde mij aan om (haar) vast te pakken, en driemaal vloog zij (de schim) mij uit mijn handen gelijkend op een schaduw of ook een droom(ge­stalte); ajnwga : perf., dus ajnwgei = plusquamperf.! (3 e pers. ev.) ejformhqhn : aoristus passief, maar je hebt als ‘uitgangspositie ‘ een zgn. betekenismedium. (vergelijk: diafqeiromai : aor.: diefqarhn ) Actief vertalen dus. Wees overigens alert bij dit soort vormen; jullie zijn geneigd bij de letter f- te gaan zoeken! (maar.. ejf j = ejpi !) De stam pet-, pt-, (alsook pta- en pter- ) wordt gebruikt bij alles wat vliegt. Kijk maar eens in je woordenboek!

3 ejmoi; d j a[coV ojxu; genevsketo khrovqi ma:llon, kaiv min fwnhvsaV e[pea pteroventa proshuvdwn` voor mij werd het scherpe verdriet in mijn hart steeds heviger en na mijn stem verheven te hebben sprak ik de gevleugelde woorden tot haar: N.B.: to ajcoV Achtervoegsels: - de : geeft richting aan : ‘ naar …. - qen : geeft aan waarvandaan : ‘van … - qi : geeft ‘de plaats waar’ aan: ‘in … fwnew en prosaudaw betekenen beiden : spreken Vandaar de wat gekunstelde oplossing: ‘na mijn stem verheven te hebben…’

4 “Mh:ter ejmhv, tiv nuv m j ouj mivmneiV eJlevein memaw:ta, o[fra kai; eijn jAi?dao fivlaV peri; cei:re balovnte ajmfotevrw krueroi:o tetarpwvmesqa govoio~ ‘Moeder van mij, waarom vermijd jij mij nu, hoewel ik verlang (jou) vast te pakken, opdat wij beiden ook in (het huis van) de Hades, nadat wij onze armen om elkaar heen hebben geworpen/geslagen, ons verzadigen aan ijselijk gejammer? Orpheus in de onderwereld, door Jan Brueghel Tweemaal een dualisvorm: ajmfoterw ….. peribalonte (nomin.) : nadat wij beiden ….. om (elkaar) hebben geworpen. ceire (accus.): beide armen -mesqa = -meqa (H.T. 36) - oio = -ou (H.T. 8) ijselijk gejammer : van wie? van Odysseus en zijn moeder; ze huilen a.h.w. bij elkaar uit.

5 «H tiv moi ei[dwlon tovd j ajgauh; Persefovneia o[trun j, o[fr j e[ti ma:llon ojdurovmenoV stenacivzw~ ” Stuurde de edele Persephone mij dit als een of ander drogbeeld opdat ik nog meer, al jammerend, kreun?’ Persephone, door Dante Gabriel Rossetti; wat heeft zij in haar hand? Een granaatappel; Vanwege de rode kleur van het binnenste van hun vrucht staat deze vrucht symbool voor de dood; Persephone had 6 pitjes/zaden van deze vrucht gegeten en moest daarom 6 maanden bij Hades verblijven. ojtrun j = wjtrune eijdwlon = beeld, schim, spook ; in het Grieks van het Nieuwe Testament werd het gebruikt voor afgodsbeeld ; daarna werd het afgod in figuurlijke zin en is het bij ons in ‘idool’ nog te herkennen.

6 215 ’WV ejfavmhn, hJ d j aujtivk j ajmeivbeto povtnia mhvthr` ““W moi, tevknon ejmovn, peri; pavntwn kavmmore fwtw:n, Zo sprak ik, en zij, mijn eerbiedwaardige moeder, zei meteen: ‘Wee mij, mijn kind, rampzalige meer dan alle mensen, Regel 215 is identiek aan regel 180 ! Een vaak gestelde vraag op het examen gaat over het tot stand komen van dit soort zinnen (formules) (bijv. Homerus, examen 2006, vraag 7) Kijk voor oude (Homerus)- examens op : http://www.stilus.nl/ Klik op archief klassieken (linksonder) en ga dan naar oude centraal eindexamens. kammore : de normale vocativus-uitgang van de woorden op - oV !

7 ou[ tiv se Persefovneia, Dio;V qugavthr, ajpafivskei, ajll j au{th divkh ejsti; brotw:n, o{te tivV ke qavnh/sin` geenszins misleidt Persephone, de dochter van Zeus, jou, maar dit is het lot van de stervelingen, (telkens) wanneer iemand gestorven is; Persephone en Hades auJth ≠ aujth !! ke + coniunctivus = ???? Futuralis of Generalis – iterativus Hier duidelijk de tweede.

8 ouj ga;r e[ti savrkaV te kai; ojsteva i\neV e[cousin, ajlla; ta; mevn te puro;V kratero;n mevnoV aijqomevnoio damna:/, want niet meer houden de spieren het vlees en de botten bijeen, maar de sterke kracht van het brandende vuur vernietigt deze, Skelet + spieren Grieks in het Nederlands: sarx, sarkoV vind je terug in sarcophaag ojsteon in osteoporose dam-naw = dam-azw = dam-nhmi

9 ejpeiv ke prw:ta livph/ leuvk j ojsteva qumovV, yuch; d j hju?t j o[neiroV ajpoptamevnh pepovthtai. (telkens) wanneer het bewustzijn/leven eenmaal de witte botten heeft verlaten en de ziel als een droom(gestalte), weggevlogen, heen en weer fladdert. Men stelde zich de yuch in de Homerische wereld dus voor als een eijdwlon (zie dia 2 en 5) ; De yugh wordt wel vergeleken met een ojneiroV of een skia, omdat deze ook geen concreet lichamelijke eigenschappen bezitten. Na de dood verlaat de qumoV, net als de yuch, het lichaam. qumoV is echter slechts de bron voor emoties, en ‘leeft’ niet verder na de dood! Veel p- en t-klanken in de laatste twee woorden; wij zouden er haast over struikelen.

10 jAlla; fovwsde tavcista lilaiveo` tau:ta de; pavnta i[sq j, i{na kai; metovpisqe teh:/ ei[ph/sqa gunaikiv. ” Maar hunker zeer snel naar het daglicht; weet al deze dingen, opdat jij het ook later aan jouw vrouw vertelt.’ oJ fwV, fwtoV = man, mens to fwV, fwtoV = licht. Deze vorm is afkomstig van faoV, faeoV wat je weer terugziet in Fae-twn, de zoon van de Zonnegod Helios. lilaieo = lilaieso = lilaiou ijsqi = wees / jij moet zijn ( eijmi ) weet/ jij moet weten ( oijda )


Download ppt "’WV e[fat j, aujta;r ejgwv g j e[qelon fresi; mermhrivxaV 205mhtro;V ejmh:V yuch;n eJlevein katateqnhuivhV. Zo sprak zij, maar ik wilde, in mijn hart overwegend,"

Verwante presentaties


Ads door Google