De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh nefelhgerevta ZeuV` “Tevknon ejmovn, poi:ovn se e[poV fuvgen e{rkoV ojdovntwn. Haar antwoordend sprak de wolkenverzamelaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh nefelhgerevta ZeuV` “Tevknon ejmovn, poi:ovn se e[poV fuvgen e{rkoV ojdovntwn. Haar antwoordend sprak de wolkenverzamelaar."— Transcript van de presentatie:

1 Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh nefelhgerevta ZeuV` “Tevknon ejmovn, poi:ovn se e[poV fuvgen e{rkoV ojdovntwn. Haar antwoordend sprak de wolkenverzamelaar Zeus tot haar: ‘Mijn kind, wat voor een woord ontsnapte aan jou aan de omheining van je tanden. ‘ontsnapte aan de haag der tanden’ De tanden worden hier als een soort wachtpost neergezet. Simon Vestdijk baseert op deze Homerische formule de boektitel: ‘Ivoren wachters’ (dat dan natuurlijk ook gaat over een gymnasiast, die Homerus leest)

2 PwV a]n e[peit j jOdushoV ejgw; qeivoio laqoivmhn, o}V peri; me;n novon ejsti; brotw:n, peri; d j iJra; qeoi:sin ajqanavtoisin e[dwke, toi; oujrano;n eujru;n e[cousin~ Hoe zou ik dan de goddelijke Odysseus kunnen vergeten, die de stervelingen overtreft in verstand en die meer dan anderen offers aan de onsterfelijke goden heeft gegeven/gebracht, die de brede hemel hebben/bewonen?  qeioio = qeiou  ajn + optativus = ?? potentialis  peri... ejsti :Dit verschijnsel noemen we : ?? tmesis (H.T. 7)

3 jAlla; Poseidavwn gaihvocoV ajskele;V aije;n KuvklwpoV kecovlwtai, o}n ojfqalmou: ajlavwsen, ajntivqeon Poluvfhmon, o{ou kravtoV ejsti; mevgiston pa:sin Kuklwvpessi` Maar de aardschokker Poseidon is steeds onbedaarlijk boos vanwege de Cycloop, die hij aan zijn oog heeft blindgemaakt, de goddelijke Polyphemus, wiens kracht onder alle Cyclopen de grootste is - kecovlwtai : N.B. perfectum vorm: geeft een toestand aan Poseidon is boos Cyclopen : de eerste zijn de zonen van Ouranos en Gaia, die door hun vader in de Tartaros werden geworpen (en later door Zeus werden bevrijd om hem te steunen in zijn strijd tegen de Titanen) Bij Homerus is Polyphemus weliswaar de zoon van Poseidon en de nimf Thoosa (zie volgende regels), maar maakt hij ook deel uit van een woest volk van menseneters. Waar die andere Cyclopen dus vandaan komen is onduidelijk. - ajlavwsen = hjlawsen

4 Qovwsa dev min tevke nuvmfh, FovrkunoV qugavthr, aJlo;V ajtrugevtoio mevdontoV, ejn spevssi glafuroi:si Poseidavwni migei:sa. de nimf Thoösa heeft hem gebaard, de dochter van Phorkys, de heerser van de onmetelijke zee, nadat ze in een gewelfde grot met Poseidon naar bed was geweest. - op de site www.theoi.com vind je alles over de Griekse goden.www.theoi.com Onder families, chart 5 vind je dat Poseidon ook de voorvader is van de Laestrygonen, het volk dat de schepen van Odysseus zo vernielde, dat alleen het schip van Odysseus zelf overbleef. - Vers 72 bevat 4 x een genitief. Uitkijken dus wat bij wat hoort.

5 jEk tou: dh; jOdush:a Poseidavwn ejnosivcqwn ou[ ti katakteivnei, plavzei d j ajpo; patrivdoV ai[hV. Sindsdien/om die reden doodt de aardschokker Poseidon Odysseus (wel) niet/(probeert hij hem niet te doden), maar hij slaat hem ver van zijn vaderland uit de koers. - patrivdoV ai[hV = ??? Ithaka natuurlijk

6 jAll j a[geq j, hJmei:V oi{de perifrazwvmeqa pavnteV novston, o{pwV e[lqh/si` Poseidavwn de; meqhvsei o}n covlon` Maar welaan, laten wij hier allen zorgvuldig beraadslagen over zijn terugkeer, opdat hij (naar huis) komt. Poseidon zal zijn toorn laten varen; - meqhsei = meta + hsei Door de q in meqhsei kun je ervan uitgaan dat het werkwoord achter het voorvoegsel meta met een spiritus asper begint. iJhmi dus. - ajgeq j = ajgete ; de –e valt weg (elisie), maar het volgende woord begint met een klinker + spiritus asper (hJmeiV) ; en dus krijg je dan ajgeq j

7 ouj me;n gavr ti dunhvsetai ajntiva pavntwn ajqanavtwn ajevkhti qew:n ejridainevmen oi\oV. want hij zal zeker geenszins in staat zijn om alleen tegen alle onsterfelijken tegen de wil van de goden te strijden.’ - oi\oV : let ook hier weer op de spiritus! - Tegenover de ajqanatoi (de goden) staan de qnhtoi (de sterfelijken, wij dus)

8 To;n d j hjmeivbet j e[peita qea; glaukw:piV Aqhvnh` “«W pavter hJmevtere Kronivdh, u{pate kreiovntwn, Hem antwoordde vervolgens de godin, de uilogige Athene: ‘Vader van ons, zoon van Cronus, hoogste van de heersers, - Een duidelijker voorbeeld van de formulaire techniek, gebaseerd op mondelingen overlevering, kun je haast niet krijgen. De regels 80 en 81 zijn een kopie van regels 44 en 45! (en het plaatje dus ook!)

9 eij me;n dh; nu:n tou:to fivlon makavressi qeoi:si, nosth:sai jOdush:a poluvfrona o{nde dovmonde, als nu dit aan de gelukzalige goden behaagt, (nl.) dat de zeer verstandige Odysseus terugkeert naar zijn huis, o{nde dovmonde : -de is hier geen los woordje, maar wordt vastgekoppeld aan een ander woord; het geeft dan een richting aan: naar....... ( H.T. 12) - makaressi = makarsi

10 ÔErmeivan me;n e[peita, diavktoron ajrgei>fovnthn, nh:son ejV jWgugivhn ojtruvnomen, laten we dan Hermes, de begeleider, de argusdoder, aansporen om naar het eiland Ogygia te gaan - ojtrunomen = ojtrunwmen (een coniunctivusvorm). Dat kun je zelf natuurlijk niet weten, dus wordt het altijd vermeld. Natuurlijk moet je wel weten wat je met zo’n coniunctivusvorm moet doen (qua vertaling)

11 o[fra tavcista nuvmfh/ eju>plokavmw/ ei[ph/ nhmerteva boulhvn, novston jOdussh:oV talasivfronoV, w{V ke nevhtai. opdat hij heel snel aan de nimf met mooie vlechten ons onwrikbaar besluit zal vertellen, (nl.) de terugkeer van de onverschrokken Odysseus, opdat hij zal terugkeren.’ ke = ajn ; dat moet je vanaf nu weten. Tsja, bij super-Mario schijnen ze ook een Kalypso te kennen!


Download ppt "Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh nefelhgerevta ZeuV` “Tevknon ejmovn, poi:ovn se e[poV fuvgen e{rkoV ojdovntwn. Haar antwoordend sprak de wolkenverzamelaar."

Verwante presentaties


Ads door Google