De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Workshops Samenvatting en conclusies 15 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Workshops Samenvatting en conclusies 15 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 Workshops Samenvatting en conclusies 15 juni 2006

2 2 Workshop schadegevallen 15 juni 2006 Saskia Verriest

3 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 3 Wat is schadegeval + aanpak –Schadegeval: onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging –Onderscheid melding - vaststelling -melding: vermoeden, onzekere gegevens -vaststelling: zekere gegevens over verontreiniging, alle administratieve gegevens zijn gekend

4 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 4 Schadegeval  BSD –Schadegeval = nieuwe bodemverontreiniging Ô lange en kostelijke procedure Ô DUS -bronaanpak -snelle ontgraving + controlestaalname -beperkt BO door EBSD Conclusie: snel en efficiënt optreden bespaart kosten! Opm. OBO niet nodig (enkel bij Vlarebo)

5 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 5 Rol gemeente - OVAM –Gemeente is zeer belangrijke bondgenoot voor de OVAM bij aanpak schadegevallen! –OVAM geeft maximale ondersteuning aan gemeenten -milieutechnisch advies -administratieve opvolging -samenwerkingsovereenkomst –Optreden gemeente op privé terrein toegestaan

6 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 6 Aanpak - verzekering contacteren - opstarten schadeprocedure (art. 1382 Burgerlijk Wetboek) OPMERKING: Wanneer een terrein gelegen is in een waterwingebied dient zeer snel gereageerd te worden en dient de OVAM onmiddellijk verwittigd te worden.

7 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 7 Niet alles is bodemverontreiniging Omvallen vat verf, emmer water met oliefilm: geen bodemverontreiniging, afschrapen toplaag Ô melding aan OVAM niet nodig Ôopstarten procedure BSD zinloos en niet nuttig

8 8 Workshop schadegevallen: conclusies Saskia Verriest

9 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 9 Inventaris verontreinigende activiteiten Uitwisseling heeft voor elke partij voordelen

10 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 10 Volgens Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo: Ô tegen 2000 moet elke gemeente een IVA hebben. Bij opname in, wijziging aan of verwijdering uit de inventaris: OVAM verwittigen = > Probleem: manier waarop is niet bepaald. 2001: IVA-programma: vrij weinig resultaat 2005: IVA-webloket (http://services.ovam.be/ivaex): echte uitwisseling mogelijk, geen onnodig dubbel werk Situering

11 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 11 “De milieuambtenaar heeft al zoveel werk, dit komt erbij” “Het zijn vooral (werk)kosten, geen baten,...” “Hoe kunnen de baten nog verhoogd worden?” Stellingen

12 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 12 IVA: conclusies Uitwisseling heeft voor elke partij voordelen

13 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 13 Brownfields Initiatief in kader van de milieusamenwerkingsovereenkomst

14 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 14 Inhoud 1 Definitie, knelpunten en potenties van brownfields 2 Ondersteunende overheidsinitiatieven 3 Samenwerkingsovereenkomst en brownfields - doelstelling - ondersteuning van projecten - lopende projecten

15 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 15 Enkele bestaande initiatieven - subsidies voor afbraak via vernieuwingsfonds - subsidies (her)inrichting bedrijventerreinen - stadsvernieuwingsprojecten - ambtshalve tussenkomst in de bodemsanering (onschuldig bezitter) - gesubsidieerde (adm. Economie) studieprojecten in kader van herinrichting en vernieuwing van verouderde bedrijventerreinen - werkgroepen/initiatieven ad hoc (bijv. START),... -... Nieuw initiatief Voorontwerp van decreet betreffende de brownfield- convenanten (principiële goedkeuring Vl. Regering op 28/04/06) Ondersteunende overheidsinitiatieven

16 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 16 Samenwerkingsovereenkomst / Vlaams Gewest - Gemeenten 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.’ (www.samenwerkingsovereenkomst.be) Doelstelling: -Lokale overheid ondersteunen bij een geïntegreerde aanpak van lokale brownfield projecten -Bodemsanering integreren bij de herontwikkeling -Bodemsanering stimuleren door herontwikkeling Samenwerkingsovereenkomst en brownfields

17 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 17 Ondersteuning van projecten: Samenwerkingsovereenkomst en brownfields InitiatiefaseConceptfasePlanfaseRealisatie I II III IV 31.250 EUR Subsidie van OVAM voor 75% kosten met maximum van vermeld bedrag Aanvraagdossier Conceptfase inclusief verkenningsnota (Leidraad Brownfieldmanagement - www.ovam.be) Aanvraag Planfase

18 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 18 Ondersteuning van projecten: Samenwerkingsovereenkomst en brownfields Verkenningsnota Aanvraagdossier o inventarisatie objectieve gegevens o denkpistes voor de herontwikkeling o stakeholdersplan o eerste aanzet projectbeheer o verkenningsnota o overzicht van uit te voeren studies en te ondernemen acties tijdens conceptfase o timing en budgetraming conceptfase o engagement gemeente en evt. derden

19 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 19 Brownfields: conclusies

20 15 juni 2006 20 Woonzones: samenvatting en conclusies 15 juni 2006 Tine Struyve

21 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 21 Selectie en prioriteiten woonzoneprojecten Selectie: – Voor 2006 : lijst art. 46 als vertrekpunt – Vervolgens: gemeentelijke inventaris Prioriteiten binnen de lijst: – (Vermoedelijke) ernst bodemverontreiniging – Grootte van het project – Andere criteria, o.a. de mate waarin het project deel kan uitmaken van een groter gebiedsgericht project – Extra prioriteit: percelen met “onschuldig eigenaars” Daarnaast prioriteit aan projecten aangedragen tot gemeente

22 15.06.2006 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 22 Financiering Voormalige industrie, illegale stortplaatsen Gemeentelijke stortplaatsen

23 15 juni 2006 23 Woonzones: conclusies 15 juni 2006 Tine Struyve


Download ppt "1 Workshops Samenvatting en conclusies 15 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google