De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Workshops Samenvatting en conclusies 15 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Workshops Samenvatting en conclusies 15 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 Workshops Samenvatting en conclusies 15 juni 2006

2 2 Workshop schadegevallen 15 juni 2006 Saskia Verriest

3 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 3 Wat is schadegeval + aanpak –Schadegeval: onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging –Onderscheid melding - vaststelling -melding: vermoeden, onzekere gegevens -vaststelling: zekere gegevens over verontreiniging, alle administratieve gegevens zijn gekend

4 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 4 Schadegeval  BSD –Schadegeval = nieuwe bodemverontreiniging Ô lange en kostelijke procedure Ô DUS -bronaanpak -snelle ontgraving + controlestaalname -beperkt BO door EBSD Conclusie: snel en efficiënt optreden bespaart kosten! Opm. OBO niet nodig (enkel bij Vlarebo)

5 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 5 Rol gemeente - OVAM –Gemeente is zeer belangrijke bondgenoot voor de OVAM bij aanpak schadegevallen! –OVAM geeft maximale ondersteuning aan gemeenten -milieutechnisch advies -administratieve opvolging -samenwerkingsovereenkomst –Optreden gemeente op privé terrein toegestaan

6 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 6 Aanpak - verzekering contacteren - opstarten schadeprocedure (art Burgerlijk Wetboek) OPMERKING: Wanneer een terrein gelegen is in een waterwingebied dient zeer snel gereageerd te worden en dient de OVAM onmiddellijk verwittigd te worden.

7 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 7 Niet alles is bodemverontreiniging Omvallen vat verf, emmer water met oliefilm: geen bodemverontreiniging, afschrapen toplaag Ô melding aan OVAM niet nodig Ôopstarten procedure BSD zinloos en niet nuttig

8 8 Workshop schadegevallen: conclusies Saskia Verriest

9 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 9 Inventaris verontreinigende activiteiten Uitwisseling heeft voor elke partij voordelen

10 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 10 Volgens Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo: Ô tegen 2000 moet elke gemeente een IVA hebben. Bij opname in, wijziging aan of verwijdering uit de inventaris: OVAM verwittigen = > Probleem: manier waarop is niet bepaald. 2001: IVA-programma: vrij weinig resultaat 2005: IVA-webloket (http://services.ovam.be/ivaex): echte uitwisseling mogelijk, geen onnodig dubbel werk Situering

11 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 11 “De milieuambtenaar heeft al zoveel werk, dit komt erbij” “Het zijn vooral (werk)kosten, geen baten,...” “Hoe kunnen de baten nog verhoogd worden?” Stellingen

12 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 12 IVA: conclusies Uitwisseling heeft voor elke partij voordelen

13 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 13 Brownfields Initiatief in kader van de milieusamenwerkingsovereenkomst

14 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 14 Inhoud 1 Definitie, knelpunten en potenties van brownfields 2 Ondersteunende overheidsinitiatieven 3 Samenwerkingsovereenkomst en brownfields - doelstelling - ondersteuning van projecten - lopende projecten

15 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 15 Enkele bestaande initiatieven - subsidies voor afbraak via vernieuwingsfonds - subsidies (her)inrichting bedrijventerreinen - stadsvernieuwingsprojecten - ambtshalve tussenkomst in de bodemsanering (onschuldig bezitter) - gesubsidieerde (adm. Economie) studieprojecten in kader van herinrichting en vernieuwing van verouderde bedrijventerreinen - werkgroepen/initiatieven ad hoc (bijv. START), Nieuw initiatief Voorontwerp van decreet betreffende de brownfield- convenanten (principiële goedkeuring Vl. Regering op 28/04/06) Ondersteunende overheidsinitiatieven

16 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 16 Samenwerkingsovereenkomst / Vlaams Gewest - Gemeenten 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.’ (www.samenwerkingsovereenkomst.be) Doelstelling: -Lokale overheid ondersteunen bij een geïntegreerde aanpak van lokale brownfield projecten -Bodemsanering integreren bij de herontwikkeling -Bodemsanering stimuleren door herontwikkeling Samenwerkingsovereenkomst en brownfields

17 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 17 Ondersteuning van projecten: Samenwerkingsovereenkomst en brownfields InitiatiefaseConceptfasePlanfaseRealisatie I II III IV EUR Subsidie van OVAM voor 75% kosten met maximum van vermeld bedrag Aanvraagdossier Conceptfase inclusief verkenningsnota (Leidraad Brownfieldmanagement - Aanvraag Planfase

18 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 18 Ondersteuning van projecten: Samenwerkingsovereenkomst en brownfields Verkenningsnota Aanvraagdossier o inventarisatie objectieve gegevens o denkpistes voor de herontwikkeling o stakeholdersplan o eerste aanzet projectbeheer o verkenningsnota o overzicht van uit te voeren studies en te ondernemen acties tijdens conceptfase o timing en budgetraming conceptfase o engagement gemeente en evt. derden

19 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 19 Brownfields: conclusies

20 15 juni Woonzones: samenvatting en conclusies 15 juni 2006 Tine Struyve

21 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 21 Selectie en prioriteiten woonzoneprojecten Selectie: – Voor 2006 : lijst art. 46 als vertrekpunt – Vervolgens: gemeentelijke inventaris Prioriteiten binnen de lijst: – (Vermoedelijke) ernst bodemverontreiniging – Grootte van het project – Andere criteria, o.a. de mate waarin het project deel kan uitmaken van een groter gebiedsgericht project – Extra prioriteit: percelen met “onschuldig eigenaars” Daarnaast prioriteit aan projecten aangedragen tot gemeente

22 studiedag VVSG - OVAM Cel Datastromen 22 Financiering Voormalige industrie, illegale stortplaatsen Gemeentelijke stortplaatsen

23 15 juni Woonzones: conclusies 15 juni 2006 Tine Struyve


Download ppt "1 Workshops Samenvatting en conclusies 15 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google