De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie Europese Richtlijn ‘Energieprestaties van gebouwen’ in het Vlaamse Gewest - EPB & EPC Algemene presentatie VEA Oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie Europese Richtlijn ‘Energieprestaties van gebouwen’ in het Vlaamse Gewest - EPB & EPC Algemene presentatie VEA Oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie Europese Richtlijn ‘Energieprestaties van gebouwen’ in het Vlaamse Gewest - EPB & EPC Algemene presentatie VEA Oktober 2012

2 Europese Richtlijn-EPB-EPC2 Europees BeleidEPB EPC

3 Europees Energiebeleid Liberalisering; Veiligstellen energievoorziening; Ontwikkeling van duurzame energiebronnen; Link met Klimaatbeleid. Europese Richtlijn-EPB-EPC3

4 Europees Energiebeleid Strategie: 2020: –- 20% CO 2 ; –- 20% energieverbruik; –20% hernieuwbare energie; –doel Δθ <2°C. - 80% CO 2 in 2050: –scenario's en consequenties koolstofvrij energiesysteem; –beleidskeuzes lidstaten. Europese Richtlijn-EPB-EPC4

5 Europees energiebeleid 5 Verordening Regulation Bindend Hele EU Richtlijn Directive Legt doel vast EU-landen bepalen manier waarop Besluit Bindend Enkel doelgroep (land, bedrijf)

6 Europees energiebeleid Richtlijnen: Ecodesign: –Productbeleid = federale bevoegdheid; –Kaderrichtlijn + verordeningen; –Ondersteund door normen. EPBD, hernieuwbare en energie-efficiëntie: –Gewestelijke bevoegdheid; –Belgische rapportering; –Richtlijn: elk land/gewest kan manier om doel te halen, anders invullen; –Normen in EPBD: ‘calculation methodology should take into account European Standards’ ≠ shall. 6

7 Europees energiebeleid Gebouwen: –Richtlijn hernieuwbare 2009/28/EG: O.a. minimumniveau energie uit hernieuwbare bronnen in nieuwe gebouwen. –Richtlijn energie-efficiëntie: Recent politiek akkoord over herziening; O.a. renovatieverplichting overheidsgebouwen. –EPBD ‘Energy Performance of Buildings Directive’: 2002/91/EG; Revisie EPBD 2010/31/EU. 7

8 Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) Nationaal plan ‘aandeel hernieuwbare energie’; Minimumniveau energie uit hernieuwbare bronnen: –december 2014; –nieuwe gebouwen ; –bestaande gebouwen bij ingrijpende renovatie. Certificering installateurs hernieuwbare energie. 8Europese Richtlijn-EPB-EPC

9 9 DOEL : CLOSE THE GAP TOWARDS THE EUROPEAN 20% ENERGY SAVING TARGET (slide EC) Voorstel richtlijn Energie-Efficiëntie Europese Richtlijn-EPB-EPC

10 Voorstel richtlijn Energie-Efficiëntie Richtlijn Energie Efficiëntie (2006/32/EC) in onderhandeling: –Renovatieverplichting overheidsgebouwen; –Energie-efficiënt aankoopbeleid; –Energy Performance Contracting & Energy Service Companies; –Verplichtingen voor energieleveranciers of – distributeurs; –Slimme meters; –…–… 10Europese Richtlijn-EPB-EPC

11 Richtlijn Energieprestaties van gebouwen EPBD = ‘Energy Performance of Buildings Directive’ 2002/91/EG (16 december 2002): Europese Richtlijn-EPB-EPC11 De lidstaten zijn verplicht om: een berekeningsmethode te hebben van de energieprestaties van gebouwen minimumeisen op te leggen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen minimumeisen op te leggen aan de energieprestatie van bestaande grote gebouwen bij renovatie een energiecertificaat in te voeren bij bouw, verkoop of verhuur v.e. gebouw en publieke gebouwen regelmatige keuring van verwarmingsketels en airconditioningsystemen in te voeren Deadline 4 januari 2006 Onder bep. voorwaarden 4/01/2009

12 EPBD 2002 in Vlaanderen EPB-eisen, methode en EPC: –2004: Energieprestatiedecreet (nu: Energiedecreet van 8 mei 2009); –2005 en… : besluit VR (nu: Energiebesluit van 19 november 2010); –Ministeriële besluiten. Inspectie verwarmingsketels: 2008 besluit VR: –vloeibare of vaste brandstof jaarlijks sinds 2009; –gas tweejaarlijks sinds 06/2010; –éénmalige audit na 15 jaar van de volledige installatie. Inspectie van airconditioningsystemen: –In Vlarem; –MB 10 februari 2011. Europese Richtlijn-EPB-EPC12

13 EPBD 2002 in de andere gewesten Brussels Gewest: –EPB-eisen sinds 2 juli 2008: Verschil in procedures. –EPC bestaand residentieel sinds mei 2011; –Eisen regelmatige inspectie; –http://www.ibgebim.behttp://www.ibgebim.be Waals Gewest: –EPB-eisen sinds mei 2010: Verschil in definitie eis woongebouwen; Andere procedures. –EPC bestaande residentieel sinds juni 2010); –http://energie.wallonie.be/http://energie.wallonie.be/ Europese Richtlijn-EPB-EPC13

14 Revisie EPBD 2010/31/EU Europese Richtlijn-EPB-EPC14 9/05/2010 goedkeuring 9/07/2012 omzetten 9/01/2013 toepassen (9/07/2013)

15 Revisie EPBD 2010/31/EU Europese Richtlijn-EPB-EPC15 Breder Haalbaarheid hernieuwbare Eisen bij renovatie EPC publiek > 250 m² EffectieverAmbitieuzer

16 Revisie EPBD 2010/31/EU Haalbaarheid alternatieve systemen (art. 6): –Welke systemen: Gedecentraliseerde systemen op hernieuwbare energie; WKK; Stadsverwarming- of koeling (liefst met hernieuwbare bronnen); Warmtepomp. –Voor elke gebouw haalbaarheid onderzoeken ↔ nu enkel > 1000 m²; –Kan per groep gelijkaardige gebouwen of vaak voorkomende typologieën in zelfde gebied; –Rapportering. Europese Richtlijn-EPB-EPC16

17 Revisie EPBD 2010/31/EU Eisen bij renovatiewerken (art. 7): –Eis bij ingrijpende renovaties: Ingrijpende renovatie = één van volgende definities: –Renovatiekost van gebouwenschil en installaties > 25% waarde gebouw (excl. grond); –> 25% van gebouwenschil wordt gerenoveerd. Alle ingrijpende renovaties ↔ nu enkel > 1000 m²; Globale eis of eis per gerenoveerd onderdeel; –Eis bij vervanging van onderdelen van gebouwenschil dat grote impact heeft op de energieprestatie van die gebouwenschil; –Kunnen ook niet-vergunningsplichtige werken zijn! Europese Richtlijn-EPB-EPC17

18 Revisie EPBD 2010/31/EU Energieprestatiecertificaat (art. 11, 12, 13): –Energieprestatie-indicator vermelden op alle advertenties; –Maatregelen: Maatregelen uitvoerbaar bij ingrijpende renovatie; Voor individuele elementen los van ingrijpende renovatie; Technische haalbaar; Indicatie van terugverdientijd. –Publieke gebouwen vanaf 500 m², na 5 jaar vanaf 250 m². Europese Richtlijn-EPB-EPC18

19 Revisie EPBD 2010/31/EU Eisen op vlak van technische installaties (art. 8) = systeemeisen: –Eisen aan technische installaties bij vervanging/ nieuw in bestaande gebouwen: Verwarming; Koeling; Ventilatie; Warm water; Verlichting (niet-residentieel). –Geen producteis, wel systeemeis; –Voorstel: koppelen aan reeds bestaande regelgeving: EPB-aangifte bij vergunnings- of meldingsplichtige werken; Keuring verwarming/airco; … Europese Richtlijn-EPB-EPC19

20 Revisie EPBD: systeemeisen Vlaanderen Europese Richtlijn-EPB-EPC20 Richtlijn EPBD 2010/31/EU: artikel 8 Eind 2011- zomer 2012: studie door Ingenium Februari en mei 2012: overleg met stakeholders Verwerken studie en feedback stakeholders tot voorstel eisen, handhavingskader, sancties. Vermoedelijk 2014: invoering

21 Revisie EPBD 2010/31/EU Europese Richtlijn-EPB-EPC21 Breder Haalbaarheid hernieuwbare Eisen bij renovatie EPC publiek > 250 m² Effectiever Publicatie energie- index Sancties Inspectierapport Kwaliteitscontrole Ambitieuzer

22 Revisie EPBD 2010/31/EU Inspectie van verwarmingssystemen (art. 14): –Geen onderscheid meer tussen inspectie ketel en eenmalige (/15j.) systeem; –Regelmatige inspectie van toegankelijke onderdelen zoals ketel, controlesysteem en circulatiepomp; Ketelrendement; Ketelgrootte. –Ketel > 100 kW: elke 2 jaar (gas 4 jaar); –Verplichte aanbevelingen voor kosteneffectieve verbeteringen; –Verslag met aanbevelingen overhandigen. Europese Richtlijn-EPB-EPC22

23 Revisie EPBD 2010/31/EU Inspectie van airconditioningsystemen (art. 14): –Regelmatige inspectie van toegankelijke onderdelen: Efficiëntie; Dimensionering. –> 12 kW: lidstaat bepaalt periodiciteit; –Verplichte aanbevelingen voor kosteneffectieve verbeteringen; –Verslag met aanbevelingen overhandigen; –Alternatieve acties mogelijk i.p.v. verplichte individuele inspectie. Europese Richtlijn-EPB-EPC23

24 Revisie EPBD 2010/31/EU Deskundigen: –Onafhankelijk; –Publiek toegankelijke lijsten. Onafhankelijk controlesysteem voor certificaten en inspecties: –Kwaliteitscontrole; –Bijlage II bepaalt verschillende types: Validatie van inputgegevens; Check van inputgegevens, resultaten en aanbevelingen; Volledige controle met bezoek ter plaatse indien mogelijk. –Statistisch significant percentage. Europese Richtlijn-EPB-EPC24

25 Revisie EPBD 2010/31/EU Sancties voor inbreuken (art. 27): –Elke lidstaat moet sancties vastleggen die van toepassing zijn op inbreuken: Doeltreffend; Evenredig; Afschrikkend. –Maatregelen treffen om sancties toe te passen. Europese Richtlijn-EPB-EPC25

26 Revisie EPBD 2010/31/EU Europese Richtlijn-EPB-EPC26 Breder Haalbaarheid hernieuwbare Eisen bij renovatie EPC publiek > 250 m² Effectiever Publicatie energie- index Sancties Inspectierapport Kwaliteitscontrole Ambitieuzer Kostenoptimaal

27 Revisie EPBD: kostenoptimum 27 Richtlijn EPBD 2010/31/EU: artikels 4 en 5Maart 2012: Europese verordening legt methodiek vast Juli 2012- maart 2013: studies door 3 E en KHK 24/10/2012: stakeholdersoverleg i.v.m. maatregelen en prijzen Maart 2013: rapportering aan Europese Commissie Voorstel verstrengingspad in EPB-evaluatie

28 Revisie EPBD: kostenoptimum Eisen ~ kostenoptimum; –Indien eis minder streng: Verantwoorden; Verstrengingspad; 28 DOEL: focus initiële investering  kost totale levenscyclus. Europese Richtlijn-EPB-EPC

29 EPBD: kostenoptimum Vlaanderen Studieopdracht: –Kostenoptimale EP-eisenniveaus bepalen: Methodiek Commissie; Stappen: –16 referentiegebouwen; –Pakketten met maatregelen; –Energieprestatie berekenen; –Levenscycluskost NPV met prijzen materialen, energie; –EP t.o.v. NPV => kostenoptimum. –Kostenoptimale en kostenefficiënte maatregelen of maatregelenpakketten definiëren; –Vergelijken met geldende eisen; –Voorstel aanvulling of bijsturing. Europese Richtlijn-EPB-EPC29

30 EPBD: kostenoptimum Vlaanderen Stand van zaken; Planning: –Opstart eind juni; –Doorlooptijd 8 maanden; –Eindrapport: februari 2013. Workshop: –Voor stakeholders; –Aftoetsen invoergegevens (o.a. prijzen); –Bijsturingen mogelijk. Europese Richtlijn-EPB-EPC30

31 EPBD: kostenoptimum Vlaanderen Voorstel in EPB-evaluatie: –EPB-eisen op niveau kostenoptimum; –Definitie BEN; –Verstrengingspad tot 2021. 31 2010 E80 2014 E60 2012 E70 2019 E? PROGNOSE

32 Revisie EPBD 2010/31/EU Europese Richtlijn-EPB-EPC32 Breder Haalbaarheid hernieuwbare Eisen bij renovatie EPC publiek > 250 m² Effectiever Publicatie energie- index Sancties Inspectierapport Kwaliteitscontrole Ambitieuzer Kostenoptimaal Bijna- energieneutraal

33 Revisie EPBD: bijna-energieneutraal Bijna nulenergiegebouwen (art. 9): –Definitie: Zeer lage energievraagrestatie; Compensatie door hernieuwbare. Europese Richtlijn-EPB-EPC33

34 Revisie EPBD: bijna-energieneutraal 34 ENERGIEVRAAG HERNIEUWBARE ENERGIE PRODUCTIE ENERGIEVEREISTEN BEN-NIVEAU PLUSENERGIE ENERGIENEUTRAAL Europese Richtlijn-EPB-EPC

35 Revisie EPBD: bijna-energieneutraal Timing: –2019: alle nieuwe overheidsgebouwen; –2021: alle nieuwe gebouwen. Nationaal plan (2012): –Definitie door lidstaten te bepalen: Vlaanderen wacht op resultaten studie kostenoptimaal niveau (idem Duitsland, Portugal…). –Streefcijfers 2015; –Maatregelen voor toename BEN-gebouwen; –Stimuleren renovatie naar BEN. Transitie naar een samenleving met bijna-energieneutrale gebouwen als norm…  grote maatschappelijke uitdaging ! 35Europese Richtlijn-EPB-EPC

36 Revisie EPBD: bijna-energieneutraal Enkele bedenkingen: –Welke overheidsgebouwen? –Bijna-Energieneutraal = Nearly Zero Energy ? –Welk energieverbruik meerekenen? productie-energie (LCA), situering, toestellen, verlichting… –Hernieuwbare energie - wat is dichtbij? 50km Luxemburg = 4 landen 50km Londen = 1 stad 36Europese Richtlijn-EPB-EPC

37 37 Revisie EPBD: bijna-energieneutraal: actieplan Richtlijn EPBD 2010/31/EU: artikel 9 2010: opstart overleg met stakeholders 2011: bilateraal overleg stakeholders 05/2012: advies MinaRaad en Serv 06/2012: mededeling aan Vlaamse Regering Samenvoegen tot nationaal plan 09/2012: nationaal plan aan Europese Commissie + aankondiging addendum in 2013 (definitie BEN) Uitvoeren…

38 Revisie EPBD: bijna-energieneutraal Doelstellingen actieplan BEN: –Maatschappelijk draagvlak voor BEN-gebouwen: voorlopersbeleid  voorbeeldrol door overheid; i.s.m. stakeholders. –Nieuwbouw: BEN-gebouwen als haalbare eis; –Bestaande gebouwen: minimaliseren discrepantie energieprestatie tussen bestaande & nieuwe gebouwen; –Kwalitatieve uitvoering HE & EE-technieken. 38

39 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen 39 Verstrengingspad naar BEN: 2012: 3 de EPB-evaluatie (in overleg met stakeholders); Studie kostenoptimaal niveau; Nationaal plan naar Europese Commissie (sept.). 2013: Vastleggen kostenoptimaal niveau, definitie BEN en verstrengingspad tot 2021. 2014: E60 voor woon, kantoor- en schoolgebouwen; minimum % hernieuwbare energie. Europese Richtlijn-EPB-EPC

40 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen 40 2010 E80 2014 E60 2012 E70 2019 E? PROGNOSE Europese Richtlijn-EPB-EPC

41 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen 41 Knelpunten technisch economisch persoonsgebonden beleidsgericht Europese Richtlijn-EPB-EPC

42 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen 42 actievoorstellen financiering innovatie kwaliteitskader energiebeleid Sensibilisatie & informatie Europese Richtlijn-EPB-EPC

43 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen 43Europese Richtlijn-EPB-EPC

44 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen O&O innovatieve systemen/technieken: –VRWI: Innovatieregiegroep Bouw. Demo => volumemarkt; EPB-kader voor erkenning & valorisatie. 44 innovatie Europese Richtlijn-EPB-EPC

45 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen Kennisverhoging in de bouwsector: –Build Up Skills Belgium; –roadmap naar 2020. Kwaliteitskader: –Hernieuwbare Energie: Individueel; Bedrijfslabel. –Energie-Efficiëntie: Pragmatisch en effectief. 45 kwaliteitskader Europese Richtlijn-EPB-EPC

46 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen 46 Sensibilisatie & informatie Europese Richtlijn-EPB-EPC

47 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen Erkenning energieprestatie door banken: –Energiebeleidsovereenkomst met banken. Derde partijfinanciering: –Energy Performance Contracting. 47 financiering Europese Richtlijn-EPB-EPC

48 EPBD: Vlaams actieplan BEN-gebouwen Langetermijnpad EPB-eisen: –Kostenoptimaal niveau & minimum aandeel HE; –Verstrengingspad nieuwe gebouwen en doorgedreven renovatie; –Tweesporenbeleid; –Communicatie. Voorbeeldrol overheidsgebouwen. 48 energiebeleid Europese Richtlijn-EPB-EPC

49 49 Europees BeleidEPB EPC

50 EPB: 1. Regelgevend kader Energiedecreet van 8 mei 2009: –Uitvoerings- en handhavingsmaatregelen. Energiebesluit van 19 november 2010 –Berekeningsmethode; –EPB-eisen, uitzonderingen en afwijkingen; –Energieprestatiecertificaat bij de bouw; Ministeriële besluiten: –Startverklaring; –EPB-aangifte; –Bevoegde ambtenaren voor controle (VEA); –Haalbaarheidsstudie. Europese Richtlijn-EPB-EPC50

51 Gebouw of deel van gebouw; Energieverbruik voor mensen; Aard van werken & bestemming: –Bouwproject, deelproject, subdossier; –http://www.energiesparen.be/epb/prof/indelinggeb ouw. Aanvraagdatum vergunning of melding. Europese Richtlijn-EPB-EPC51 EPB: 2. eisen

52 5 types eisen: –Thermische isolatie-eis: Maximaal K-peil; Maximale U- en/of minimale R-waarden; –Energieprestatie-eis: Maximaal E-peil; –Binnenklimaateisen: Minimum aan ventilatievoorzieningen; Beperken van risico op oververhitting. Europese Richtlijn-EPB-EPC52 EPB: 2. eisen

53 Europese Richtlijn-EPB-EPC53 EPB: 2. eisen

54 Europese Richtlijn-EPB-EPC54 EPB: 2. eisen Aanvraag vanaf 1/1/2012:

55 Europese Richtlijn-EPB-EPC55 EPB: 2. eisen

56 56 EPB: 2. Nieuwe eis: min. aandeel hernieuwbare Richtlijn HE 2009/28/EG, artikel 13, 4° 2010: Studie 3 E Res.: economisch optimum mits steun PV en zonneboiler Niet-res: economisch optimum zonder steun lucht-water WP en PV Stakeholdersoverleg juni 2011: studie + voorbeelden buitenlandApril – september 2012: besluitvormingsproces 1/1/2013: nieuwe scholen en kantoren publieke overheden 1/1/2014: alle nieuwbouw

57 57 Besluit: Residentieel Zonneboiler 0,02m²/m² PV 7kWh/m² Biomassa hoofdverwarming WP hoofdverwarming Stadsverwarming, - koeling Participatie 20€/m² Kantoor & school 10kWh/m² Ook mogelijk bij Res > 1 WE EPB: 2. Nieuwe eis: min. aandeel hernieuwbare

58 58 Sanctie: –E-peil-eis 10% strenger; –Als HE-technologie niet kostenefficiënt  bv. bijkomende isolatie, betere luchtdichtheid …; –+/- dubbele besparing t.o.v. HE hoeveelheid. Invoeringsdatum: –1/1/2013: nieuwe en ingrijpend gerenoveerde scholen en kantoren van publieke organisaties; –1/1/2014: alle nieuwe en ingrijpend gerenoveerde gebouwen, waarvoor E-peileis geldt (woongebouwen, kantoren & scholen). EPB: 2. Nieuwe eis: min. aandeel hernieuwbare

59 Uitzonderingen: –Volledige vrijstelling: geen procedure: Eenvoudige dossiersamenstelling < 3.000 m³; Tijdelijke vergunning maximaal twee jaar; Alleenstaande gebouwen < 50 m². –Gedeeltelijke vrijstelling: Beschermde monumenten en bestaande gebouwen in beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht: –Voor ‘verbouwing’: »Vóór 8/09/2011: volledige vrijstelling voor dit deel; »Vanaf 8/09/2011: »Umax voor dak & vloer »Geen andere eisen. »Startverklaring en EPB-aangifte nodig. –Voor ‘uitbreiding’: wél eisen, geen vrijstelling. Europese Richtlijn-EPB-EPC59 EPB: 2. eisen

60 Uitzonderingen: –Gedeeltelijke vrijstelling: melden in startverklaring: Gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed: –Voor 14/09/2009: ‘gewoon gebouw’ –Vanaf 14/09/2009: »Vrijstelling Umax voor geveldelen zichtbaar van op openbare weg; »Vrijstelling van luchttoevoereisen in ruimten waarin ramen vervangen worden, indien alle ramen van die ruimte zichtbaar zijn vanop de openbare weg. Europese Richtlijn-EPB-EPC60 EPB: 2. eisen

61 Uitzonderingen: –Aan te vragen vrijstelling en afwijking: Uiterlijk 3 maand na aanvragen stedenbouwkundige vergunning of na meldingsdatum aan te vragen; Gebouwen gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten; Industriële gebouwen waarin industriële productieprocessen plaatsvinden die zelf warmte produceren; Projecten waarbij EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar (geen uitzondering op E-peileis mogelijk). http://www.energiesparen.be/epb/uitzonderingen Europese Richtlijn-EPB-EPC61 EPB: 2. eisen

62 Bouwknopen: –melding of aanvraag vergunning sinds 1/1/2011. Europese Richtlijn-EPB-EPC62 EPB: 2. eisen Koudebruggen = belangrijk warmteverlies

63 Bouwknopen: Europese Richtlijn-EPB-EPC63 EPB: 2. eisen

64 Rechtstreeks: –Aangifteplichtige; –Verslaggever. Onrechtstreeks: –Architect; –Aannemer/installateur … Aangifteplichtige: –Houder stedenbouwkundige vergunning: Uitzondering: promotor-bouwheer bij verkoop aan natuurlijk persoon => aangifteplichtige; Uitzondering: bij verkoop van wind & waterdicht gebouw. –Verplicht tot naleven van de EPB-eisen en procedures. Europese Richtlijn-EPB-EPC64 EPB: 3. verantwoordelijkheden

65 Verslaggever: –Taken : Correct rapporteren van naleven van EPB-eisen; Dient startverklaring en EPB-aangifte in: in naam van aangifteplichtige. –Wie? Diplomavereiste: –Architect; –Burgerlijk, industrieel, technisch of bio-ingenieur. Onafhankelijk: –T.o.v. AGP: niet voor eigen woning! Niet in loondienst promotor-bouwheer! –Geen commerciële voorstellen. Natuurlijk persoon of rechtspersoon. –Aanmelden & registreren bij het VEA. Europese Richtlijn-EPB-EPC65 EPB: 3. verantwoordelijkheden

66 Architect: –Leeft wettelijke en reglementaire bepalingen na: Tijdens ontwerp en lastenboeken. –Waarschuwingsplicht naar bouwheer toe; –Controle op de uitvoering. Aannemer/installateur …: –Aansprakelijk voor goede uitvoering; –Afwijken: beter of na akkoord; –Kan verantwoordelijk gesteld worden als hij afwijkt van de voorgeschreven eisen die voor zijn lot gelden; –Gegevens ter beschikking stellen. Europese Richtlijn-EPB-EPC66 EPB: 3. verantwoordelijkheden

67 Bij de aanvraag vergunning of melding: –Vanaf ontwerp: stimuleren van communicatie tussen architect en bouwheer over prestatieniveau en maatregelen om te voldoen aan EPB-eisen tijdens ontwerpfase; –Verklaring: kennisname energieprestatieregelgeving en EPB-eisen in formulier. Europese Richtlijn-EPB-EPC67 EPB: 4. procedure

68 Haalbaarheidsstudie (zie verder); Startverklaring: –Melding aanstellen verslaggever; –Uiterlijk voor start werken; –Sinds01/01/2012: verplichte voorafberekening. EPB-aangifte: bewijs van voldoen aan EPB-eisen: –As-build; –uiterlijk 6 maand na ingebruikname. Europese Richtlijn-EPB-EPC68 EPB: 4. procedure

69 Haalbaarheidsstudie: –Doel: bouwheren informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen in hun project. –Voor welke gebouwen? Nieuwe gebouwen groter dan 1.000 m² (per vergunning); Stedenbouwkundige vergunningen vanaf 1 februari 2008. –Procedure: Binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning of na melding; Resultaten via een webformulier indienen bij het VEA. –www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/haalbaarheids onderzoekwww.energiesparen.be/milieuvriendelijke/haalbaarheids onderzoek Europese Richtlijn-EPB-EPC69 EPB: 4. procedure

70 Haalbaarheidsstudie: –Te onderzoeken technologieën: Stads-/blokverwarming; WKK; Warmtepomp; Biomassaketel; Zonneboiler of warmtepompboiler; PV. –Afhankelijk van grootte en bestemming gebouw; –Te rapporteren: Investeringskost met en zonder overheidssteun; Meerkost; Besparing; Terugverdientermijn. –Geen verplichting tot toepassen. Europese Richtlijn-EPB-EPC70 EPB: 4. procedure

71 Energieprestatiedatabank: –e-government toepassing: elektronische informatiedoorstroming & dossierbehandeling: –Beveiligd: token of e-ID. –Gemeenten en RO-Vlaanderen: Vergunningen. –Verslaggevers: Registratie; Startverklaringen; EPB-aangiften. –VEA: handhaving. www.energieprestatiedatabank.be Europese Richtlijn-EPB-EPC71 EPB: 4. procedure

72 Eerste kwaliteitsbewaking = verslaggever: –Verantwoordelijk voor correct weergeven van as-built- situatie in EPB-aangifte. Tweede kwaliteitsbewaking = VEA: –Naleven procedures; –Naleven EPB-eisen; –Overeenstemming EPB-aangifte met uitgevoerde werkzaamheden a.h.v. controles op de bouwplaats: EPB-aangifte vergelijken met vaststellingen van controleur; Nazien van de berekeningen op fouten. Europese Richtlijn-EPB-EPC72 EPB: 5. handhaving

73 Sanctie voor AGP = administratieve geldboete: –bij niet-naleven procedures: Geen startverklaring = 250€; Geen EPB-aangiftes = 250 €+ 1€/m³. –bij niet-naleven EPB-eisen: ~ overtreding; ~ 3* uitgespaarde investering; Max. 25€/m³ nieuw, 10€/m³ verbouwd. Sanctie voor VG: –administratieve geldboete: bij niet-correct rapporteren: ~verschil EPB-aangifte – as-build. –schorsen: Kennelijk onbekwaam; Niet onafhankelijk. Europese Richtlijn-EPB-EPC73 EPB: 5. handhaving

74 Elke 3 maand rapportering op: http://www.energiesparen.be/vlaamsenieuwbo uw http://www.energiesparen.be/vlaamsenieuwbo uw 3.000 actieve verslaggevers. Startverklaring: –+/- 25.000/jaar; –> 125.000 in totaal. EPB-aangifte: –2011: 34.000; –>100.000 in totaal. Europese Richtlijn-EPB-EPC74 EPB: 6. stand van zaken

75 Cijferrapport 2006-2011: Europese Richtlijn-EPB-EPC75 EPB: 6. stand van zaken

76 Evolutie E-peil (cijfers t.e.m. 31/12/2011) : Europese Richtlijn-EPB-EPC76 EPB: 6. stand van zaken

77 Evolutie E-peil woningen (cijfers t.e.m. 31/12/2011) : Europese Richtlijn-EPB-EPC77 EPB: 6. stand van zaken

78 Evolutie E-peil woningen (cijfers t.e.m. 31/12/2011) : Europese Richtlijn-EPB-EPC78 EPB: 6. stand van zaken

79 Evolutie E-peil appartementen (cijfers t.e.m. 31/12/2011) : Europese Richtlijn-EPB-EPC79 EPB: 6. stand van zaken

80 Karakteristieken nieuwe woongebouwen qua geometrie: Europese Richtlijn-EPB-EPC80 EPB: 6. stand van zaken

81 Evolutie U-waarde woningen bij buitenmuur: Europese Richtlijn-EPB-EPC81 EPB: 6. stand van zaken

82 Luchtdichtheid: Europese Richtlijn-EPB-EPC82 EPB: 6. stand van zaken

83 Ventilatiesysteem: Europese Richtlijn-EPB-EPC83 EPB: 6. stand van zaken

84 Hernieuwbare energie: Europese Richtlijn-EPB-EPC84 EPB: 6. stand van zaken

85 Hernieuwbare energie: warmtepomp: Europese Richtlijn-EPB-EPC85 EPB: 6. stand van zaken

86 Handhaving EPB-eisen: –Eind 2011: > 3.000 dossiers behandeld: Europese Richtlijn-EPB-EPC86 EPB: 6. stand van zaken

87 Europese Richtlijn-EPB-EPC87 EPB: 7. toekomst Evaluatie EPB 2012: –Berekeningsmethodiek: Samenwerking 3 gewesten: EPB-platform; Evolutie berekeningsmethodiek: –Epigoon: (EPW) en EPU op basis EPN; –Beperkte aanvullingen/wijzigingen; –Epicool; –Uitbreiding naar andere specifieke bestemmingen. Welke verbeteringen cruciaal om EP van lage & zeer lage energiegebouwen adequaat & verfijnd te kunnen berekenen? Geprioriseerde lijst nodige aanpassingen. –EPB-eisen: Kostenoptimale eisen & verstrengingspad 2021; Systeemeisen; Eisen ASB. ? !

88 EPB: 7. evaluatie berekeningsmethode 88 Februari- april 2012: verzamelen voorstellen van stakeholdersmei- september 2012: prioriteiten stakeholdersNajaar 2012: overleg met Brussels en Waals Gewest 2013: Prioriteitenlijst opnemen in EPB-evaluatie en als basis gebruiken voor onderzoeksprogramma komende jaren

89 Europese Richtlijn-EPB-EPC89 EPB: 7. toekomst Evaluatie EPB 2014: –Berekeningsmethodiek; –EPB-eisen; –Procedures en administratieve lasten. Software: overstap: –Overeenkomst met Brussels & Waals Gewest: 25/04/2012 : ondertekend door 3 ministers. –Opstart met Altran; –Indicatieve planning: Vanaf begin 2013 : eerste versie voor opleiding; Epicool-methode; Datum verplicht gebruik …

90 Europese Richtlijn-EPB-EPC90 Europees BeleidEPB EPC

91 < EPBD: –Bij bouw, verkoop of verhuur van een gebouw; –Voor publieke gebouwen; –Geldigheidsduur: 10 jaar; –Referentiewaarden om energieprestatie te vergelijken; –Aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering; –Informatief instrument. Europese Richtlijn-EPB-EPC91 EPC: 1. definitie

92 Aanvraag vergunning sinds 1/1/2006: –Gekoppeld aan de EPB-aangifte; –Verslaggever; –EP op basis van berekend verbruik; –Op te maken met de EPB-software. Europese Richtlijn-EPB-EPC92 EPC: 2. bij nieuwbouw

93 Energiebesluit van 19 november 2010; Publieke gebouwen; Ophangen op voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Europese Richtlijn-EPB-EPC93 EPC: 3. publieke gebouwen >1000 m² 1/1/2009 >500 m² 1/1/2013 >250 m² 1/1/2015

94 Publieke gebouwen: –Vestiging publieke organisatie; –Verstrekken overheidsdiensten ># personen; –Vaak door publiek bezocht. Publieke organisatie: –Federale en Vlaamse overheden; –Provinciale en gemeentelijke overheden, –Parastatalen, agentschappen, OCMW’s …; –Overheidsbedrijven; –Onderwijsinstellingen; –Welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Europese Richtlijn-EPB-EPC94 EPC: 3. publieke gebouwen

95 Europese Richtlijn-EPB-EPC95 EPC: 3. publieke gebouwen Wel Bibliotheek; Rusthuis; Museum; Feestzaal in eigendom van de gemeente; Gemeentelijke sporthal; Gemeentelijk zwembad; Beschermde gebouwen. Niet Serviceflats (EPC woningen); Gevangenis; Brandweerkazerne; Kerken en religieuze gebouwen; Gebouw niet verwarmd t.b.v. mensen, bv. loods; Hotel, private bank en kantoor; Gesubsidieerde v.z.w. niet door de overheid opgericht én geen onderwijs, welzijn of verzorging (bv. sportclub, scouts); Bv. een gemeentelijk gebouw langdurig verhuurd aan één niet-publieke organisatie.

96 Wie maakt het op: –Erkende energiedeskundige publieke gebouwen (= energiedeskundige type C): Voorwaarde: volgen erkende opleiding; Najaar 2012: centraal examen voor nieuwe kandidaten. Lijst op www.energiesparen.be.www.energiesparen.be –Erkende interne energiedeskundige publieke gebouwen: Voorwaarde: min. 2 jaar ervaring met energiezorg binnen de betreffende publieke organisatie. –Registreren via de Energieprestatiedatabank. Europese Richtlijn-EPB-EPC96 EPC: 3. publieke gebouwen

97 Webapplicatie: –Input: Verbruiksgegevens elektriciteit, stookolie, aardgas en/of andere energiebronnen - exact één jaar; Bruikbare vloeroppervlakte; Extra data van het gebouw (bv. aantal leerlingen); Auditlijst = gesloten vragen : gebouwschil, verwarming, verlichting … –Output: Kengetal [kWh/m²]; Adviezen. Gemeenschappelijke tellers op een gebouwsite = Eén EPC voor de volledige site (oppervlaktes en verbruik samen). Europese Richtlijn-EPB-EPC97 EPC: 3. publieke gebouwen

98 Handhaving: –Steekproefsgewijs door het VEA: Controle op aanwezigheid van certificaat; Controle op correctheid van certificaat; Controle op deskundigheid van energiedeskundige voor publieke gebouwen. –Sanctie: Boete (500 tot 5.000 Euro); Intrekken certificaat; Of intrekken erkenning deskundige. Stand van zaken (april 2012) : –Certificaten: 6.290; –Energiedeskundigen type C (interne+externe): 1.995. Europese Richtlijn-EPB-EPC98 EPC: 3. publieke gebouwen

99 Europese Richtlijn-EPB-EPC99 Gegevens energiedeskundige Energiezuinige adviezen Kengetal (in kWh/m²) Positionering gebouw t.o.v. referentie (a.d.h.v. kleur) Gegevens gebouw Geldigheidsduur EPC: 3. publiek

100 Energiebesluit van 19 november 2010 (vervangt het Besluit (11/01/2008)): –Verkoop: 01/11/2008; –Verhuur: 01/01/2009. Europese Richtlijn-EPB-EPC100 EPC: 4. residentiële gebouwen

101 Toepassingsgebied: –Per wooneenheid: per appartement, per studio; Identieke woningen: in bepaalde gevallen te kopiëren (zie MB 19/09/2008). –Collectieve woongebouwen : 1 EPC voor ganse gebouw; –Combinatie met niet-residentiële functies: Niet-residentiële deel < 800m³ én < residentieel deel én niet-residentieel gedeelte in het beschermd volume → oppervlakte mag bij EPC woningen: dus 1 EPC opmaken. Europese Richtlijn-EPB-EPC101 EPC: 4. residentiële gebouwen

102 1 Verkoper/verhuurder contacteert energiedeskundige type A (zie lijst www.energiesparen.be) 2 Energiedeskundige maakt epc op Certificatiesoftware & inspectieprotocol 3 EPC voorleggen aan kandidaat koper/huurder Kengetal in advertentie 4. Verkoop: EPC-nummer in akte + overhandigen aan koper. Verhuur: kopie aan huurder Europese Richtlijn-EPB-EPC102 EPC: 4. residentiële gebouwen

103 Sinds 1/1/2012: verplicht in elke advertentie: –Eigenaar of lasthebber (notaris, immo,…); –kengetal en adres of unieke code; –Richtlijnen op www.energiesparen.be Europese Richtlijn-EPB-EPC103 EPC: 4. residentiële gebouwen

104 Europese Richtlijn-EPB-EPC104 Erkende energiedeskundige type A: –Voorwaarde: –Erkende opleiding; –Examen. –Natuurlijk persoon of medewerker rechtspersoon; –Erkenning is hoofdelijk, dus rechtspersoon kan niet erkend worden. –Registratie via www.energieprestatiedatabank.be;www.energieprestatiedatabank.be –Online ‘verklaring op erewoord’. –Lijst op www.energiesparen.be/epcparticulier.www.energiesparen.be/epcparticulier –Centraal examen: –Najaar 2012: nieuwe kandidaat-energiedeskundigen; –Op termijn ook reeds erkende energiedeskundigen type A. EPC: 4. residentiële gebouwen

105 Methodiek: –Analoog met EPW-methode van EPB: energieverbruik voor: –Ruimteverwarming; –Bereiding van sanitair warm water (warm tapwater); –Hulpfuncties van installaties en ventilatoren; –Koeling; en energie geproduceerd door PV of WKK. –Belangrijk verschil met EPB: meer gebruik van default waarden, bij ontbreken van vaststellingen of bij onzekerheden; zie strikte beschrijving in inspectieprotocol. Europese Richtlijn-EPB-EPC105 EPC: 4. residentiële gebouwen

106 Inspectieprotocol: –Stappen van de gebouwinspectie; –Toegestane bronnen naast eigen visuele waarnemingen; –Methodiek voor bepalen van beschermd volume & bruikbare vloeroppervlakte: Resultaat kWh/m² → m² moet juist worden bepaald. –Projectgegevens: oriëntatie, thermische massa, infiltratiedebiet; –Gebouwschil: oppervlakte & U-waarde; –Installatiegegevens: Verwarming; Hulpenergie; Warm tapwater. Europese Richtlijn-EPB-EPC106 EPC: 4. residentiële gebouwen

107 Software: –Verplicht te gebruiken; –Toegang tot: Eigen woningen van de energiedeskundige; Woningen van de rechtspersoon waarvoor de energiedeskundige werkt. –Proefcertificaat direct uit software: Officiële versie via Energieprestatiedatabank. Berekening: –Gebouw gebonden energiegebruik; –Gebruikersonafhankelijk (standaardgebruiker). Europese Richtlijn-EPB-EPC107 EPC: 4. residentiële gebouwen

108 Handhaving: –Steekproefsgewijze controle door het VEA: aanwezigheid van certificaat; Advertentieplicht; kwaliteit van werk energiedeskundigen. –Sanctie Energiedecreet voor: Certificaat stemt niet overeen met werkelijkheid; Bij herhaaldelijk misbruik of onvoldoende kwaliteit; Geen certificaat aanwezig; Geen (correct) kengetal en adres of unieke code. → Boete van 500 tot 5.000 Euro, intrekken van het certificaat of intrekken erkenning van de energiedeskundige. Europese Richtlijn-EPB-EPC108 EPC: 4. residentiële gebouwen

109 Voorbeeld: Europese Richtlijn-EPB-EPC109 EPC: 4. residentiële gebouwen

110 Voorbeeld: Europese Richtlijn-EPB-EPC110 EPC: 4. residentiële gebouwen

111 Stand van zaken april 2012: –5.065 erkende energiedeskundigen type A; –Aantal certificaten: 463.385; –Kengetallen gemiddeld en per gemeente op http://www.energiesparen.be/node/2625. Europese Richtlijn-EPB-EPC111 EPC: 4. residentiële gebouwen

112 Verkoop en verhuur van kantoor, winkel … : –Energiebesluit van 19 november 2010 (vervangt het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008); –In ontwikkeling: Methodiek en software; Met de andere gewesten. –Invoeringsdatum nog te bepalen: Vermoedelijk in de loop van 2015; Nog geen bijkomende info bekend over opleidingen of procedures. Europese Richtlijn-EPB-EPC112 EPC: 5. niet-residentiële gebouwen

113 Premies & financiële steun voor bouwen van energiezuinige woningen: –Globale E-peilpremie van netbeheerder; –Vermindering van onroerende voorheffing bij E< E60. Ook premies voor energiezuinig verbouwen; Overzicht premies: –zie www.energiesparen.bewww.energiesparen.be Europese Richtlijn-EPB-EPC113

114 Website Vlaams Energieagentschap: –www.energiesparen.be Vragen: –‘Veelgestelde vragen’; –via het contactformulier op: www.energiesparen.be/contact Nieuwsbrief EPB en EPC: online inschrijven. Europese Richtlijn-EPB-EPC114

115 De uitdaging is groot ….. Bedankt voor uw aandacht! Europese Richtlijn-EPB-EPC115


Download ppt "Implementatie Europese Richtlijn ‘Energieprestaties van gebouwen’ in het Vlaamse Gewest - EPB & EPC Algemene presentatie VEA Oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google