De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 1 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector:

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 1 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector:"— Transcript van de presentatie:

1 WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 1 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

2 werkveld schoolpsychologie2 CURSUSMATERIAAL Cursus met opdrachten Slides Powerpointpresentatie Informatie van internet website ministerie van onderwijs raadplegen link Onderwijs en VormingOnderwijs en Vorming Handleiding met oefeningen Computerinformatieprogramma EUROBID (zie Toledo)

3 werkveld schoolpsychologie3 LESSENREEKS CASUSGESTUURD LES 1: HET ONDERWIJS IN VLAANDEREN ê Het onderwijsbeleid ê Algemene structuur ê Voorstelling onderwijswebsite en Eurobid LES 2: HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING HET GEWOON EN BUITENGEWOON KLEUTERONDERWIJS LES 3: HET GEWOON & BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS LES 4: HET GEWOON & BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS LES 5: HET HOGER ONDERWIJS & VOLWASSENONDERWIJS

4 werkveld schoolpsychologie4 AlGEMENE DOELSTELLINGEN /Inzicht krijgen in de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen en de werkingsprincipes. /Zicht krijgen op de specifieke taken van een bachelor in de toegepaste psychologie in een centrum voor leerlingenbegeleiding (PPW) en in een school als zorgcoördinator. /Informatie vinden via internet voor het oplossen van hulpvragen in het werkveld /Realiseren van een zelfstudiehouding EXAMEN (deel 1 gesloten boek + deel 2 Openboek op PC ) Oplossen van vragen over het onderwijs in MPC-vorm + casussen oplossen oplossen van informatiehulpvragen via EUROBID SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EXAMEN Zie cursus

5 werkveld schoolpsychologie5 GEBRUIK VAN INFORMATIESYSTEEM EUROBID - Zelfstudiepakket - Casusgerichte Opdrachten en antwoordensleutel - Toepassingen bij casussen tijdens de lessen - Voorbereiding voor het examen essentieel

6 werkveld schoolpsychologie6 TOETS VAN DE BEGINSITUATIE

7 LES 1 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS IN BELGIË Globaal kader

8 werkveld schoolpsychologie8 OPZOEKVRAGEN VRAAG WAARNIET WAAR 1.De federale overheid heeft geen enkele bevoegdheid in het onderwijsbeleid. 2. De VLOR, VLIR en VHLORA zijn participatieorganen. 3. Alle leerlingen zijn leerplichtig tot hun 18 jaar. 4. Iedereen kan en mag een school oprichten. 5. Vrij onderwijs is onderwijs dat ingericht wordt door de overheid (‘de staat’). 6. De overheid wil steeds meer controle uitoefenen op de scholen.

9 werkveld schoolpsychologie9 OPZOEKVRAGEN VRAAG WAARNIET WAAR 7. Ouders hebben altijd het recht om hun kind in te schrijven in een school naar keuze. 8. Kinderen van circusartiesten zijn GOK- leerlingen. 9. Een methodeschool is een school die specifiek pedagogische methoden toepast. Een voorbeeld is de steinerpedagogie 10. Het basisonderwijs is hetzelfde als het lager onderwijs. 11. Scholen mogen een minimum inschrijvingsgeld vragen aan ouders. 12. Een schoolraad is een inspraakorgaan voor ouders dat verplicht moet opgericht worden in elke school.

10 werkveld schoolpsychologie10 Situering in Vlaanderen Bevoegdheden inzake onderwijs bij gemeenschappen Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap eigen educatief systeem Vlaamse regering verantwoordelijk voor onderwijs Federale overheid: bepaling van de leerplicht, minimum voorwaarden voor behalen van diploma en pensioenen onderwijspersoneel

11 werkveld schoolpsychologie11 WIE? Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, hoofd van het departement Onderwijs van het ministerie van Vlaamse Gemeenschap met advies van - Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) - Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR) en Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) Sleutelbegrip in organisatie van onderwijs : schoolbestuur of inrichtende macht

12 werkveld schoolpsychologie12 ADVIESORGANEN BIJ HET BELEID Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) - Sinds 1991 - Advies en overleg over alle onderwijsmateries (alle voorontwerpen van decreet en beleidsbrieven) - Participatierorgaan: vertegenwoordigers scholen, CLB, personeel, ouders, studenten, economische en sociale organisaties, … Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR) en Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA)

13 werkveld schoolpsychologie13 INRICHTENDE MACHT/SCHOOLBESTUUR Sleutelbegrip in de onderwijsorganisatie Overheid, natuurlijke persoon of rechtspersoon Geïntroduceerd in Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 als synoniem voor inrichtende macht Grote autonomie, maar erkenning noodzakelijk Naleven van overheidsbepalingen Link decreet basisonderwijs edulexdecreet basisonderwijs edulex

14 werkveld schoolpsychologie14 ONDERWIJSSTRUCTUUR

15 werkveld schoolpsychologie15 ALGEMENE PRINCIPES Leerplicht Vrijheid van onderwijs Onderwijsnetten Financiering Autonomie Rechtpositie van het personeel Organisatie van het school- en academiejaar

16 werkveld schoolpsychologie16 LEERPLICHT Garantie voor grondwettelijk leerrecht voor alle kinderen Evolutie in de wetgeving: Wet van 1914, Wet van 1953, Wet van 1983 (verlenging) Leerplicht geen schoolplicht! Verplicht voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar (uitzonderingen) Link website edulex leerplichtwebsite edulex leerplicht

17 werkveld schoolpsychologie17 LEERPLICHT Start Einde Voltijdse leerplicht Deeltijdse leerplicht Vreemde nationaliteit Controle

18 werkveld schoolpsychologie18 VRIJHEID VAN ONDERWIJS Grondwettelijk recht (art. 24) Vrijheid van organisatie van onderwijs Vrijheid van schoolkeuze Inschrijvingsrecht Toegang = kosteloos tot einde leerplicht

19 werkveld schoolpsychologie19 ONDERWIJSNETTEN Indeling scholen volgens onderwijsnet Traditioneel drie belangrijke onderwijsnetten Representatieve verenigingen van schoolbesturen Zelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen (door DVO; zie link Over de DVO )Over de DVO Opstellen van eigen leerplannen en lessenroosters door de respectievelijke koepels Link Onderwijsnetten en overkoepelende organisatiesOnderwijsnetten en overkoepelende organisaties

20 werkveld schoolpsychologie20 ONDERWIJSNETTEN

21 werkveld schoolpsychologie21 ONDERWIJSNETTEN Opmerkingen Protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische,... vrije scholen mogelijk. Methodescholen. (Link Verschillende soorten methodescholen steinerpedagogie Yeshiva ); adressen te vinden op bijzondere methodeVerschillende soorten methodescholen steinerpedagogieYeshivabijzondere methode Privé-scholen

22 werkveld schoolpsychologie22 ONDERWIJSNETTEN

23 werkveld schoolpsychologie23 AUTONOMIE Proces van lokale responsabilisering Per onderwijsniveau - decreet basisonderwijs 1997 - decentralisatie van het SO in bijzonder decreet van 1988 - Universiteitsdecreet van 1991 - Hogescholendecreet van 1994 Link Beleidsbrief 2005-2006: Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken. Een beleid gesteund op een ambitieus realisme.Beleidsbrief 2005-2006: Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken. Een beleid gesteund op een ambitieus realisme.

24 werkveld schoolpsychologie24 RECHTPOSITIE PERSONEEL Rechtspositie = rechtszekerheid en stabiliteit Basisregels voor aanwerving, benoeming, selectie, bevordering en tucht Invulling onderwijsloopbaan volgens regels van o.a. de decreten rechtspositie van 27 maart 1991 Scholen meer autonomie om eigen personeelsbeleid uit te voeren

25 werkveld schoolpsychologie25 ORGANISATIE SCHOOL-EN ACADEMIEJAAR Basis- en secundair onderwijs: 1-09 tot 31-08 (30-06) Basisonderwijs: 28 lestijden van 50 minuten Secundair onderwijs: min 28 en max 36 lesuren van 50 minuten (verschil per leerjaar en onderwijsvorm) Hoger onderwijs: - start tussen 1-9 en 1-10 - autonoom in organisatie - sinds 2005-2006 afstappen van klassiek studiejaarsysteem

26 werkveld schoolpsychologie26 GELIJKE KANSENBELEID Link Gelijke Onderwijskansen – StartpaginaGelijke Onderwijskansen – Startpagina Link gelijkekansendecreet edulexgelijkekansendecreet edulex DVD. http://www.ond.vlaanderen.be/gok/dvd/trailer/GOK_Trailer.wmvhttp://www.ond.vlaanderen.be/gok/dvd/trailer/GOK_Trailer.wmv Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) (2002) - tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan - speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Drie onderdelen:  Inschrijvingsrecht (GOK I): recht op inschrijving in school naar keuze en de wijze waarop dit recht wordt verzekerd.  Zorg (GOK II): geïntegreerd ondersteuningsaanbod om zorgbrede werking te ontwikkelen gericht op kansarme kinderen.  Maatwerk in samenspraak (GOK III)

27 werkveld schoolpsychologie27 PARTICIPATIE Link decreet betreffende participatie op schooldecreet betreffende participatie op school SCHOOLRAAD -verplicht -Participatie in het schoolbeleid van ouders, personeel, lokale gemeenschap en leerlingen (SO) met elk evenveel vertegenwoordigers. -informeert en communiceert aan ouders, leraren en leerlingen. -Nieuwe samenstelling om vier jaren. -adviseert overlegt met de inrichtende macht. -Start op 1 april 2005 -Bemiddelingscommissie mogelijk -Bij ernstige klachten Commissie Zorgvuldig Bestuur.

28 werkveld schoolpsychologie28 PARTICIPATIE Link decreet betreffende participatie op schooldecreet betreffende participatie op school PEDAGOGISCHE RAAD EN OUDERRAAD - voor vertegenwoordigers in schoolraad. - verplicht als 10 % van het personeel of de ouders erom vraagt (tenminste 3 leraren of ouders zijn). LEERLINGENRAAD - verplicht als 10 % van de leerlingen er om vraagt - uitzondering - leden verkozen bij geheime stemming.

29 werkveld schoolpsychologie29 BEVOEGDHEDEN SCHOOLRAAD

30 werkveld schoolpsychologie30 KWALITEITSZORG IN HET ONDERWIJS Kwaliteitszorg in het onderwijs / Ignace Van Dingenen (red.) e.a. - Mechelen: Wolters-Plantyn, 2002-2003. - 3 afleveringen. - ISBN 90 301 1788 5 Onderwijskwaliteit = "het geheel van eigenschappen en kenmerken van het onderwijs dat van belang is voor het voldoen aan de wensen of verwachtingen van de leerlingen, de cursisten, de studenten, de ouders, de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving"

31 werkveld schoolpsychologie31 KWALITEITSZORG IN HET ONDERWIJS Kwaliteitszorg in het onderwijs / Ignace Van Dingenen (red.) e.a. - Mechelen: Wolters-Plantyn, 2002-2003. - 3 afleveringen. - ISBN 90 301 1788 5 Kwaliteitszorg = "continue proces van systematische zorg voor en beoordeling van kwaliteit (van onderwijs) met middelen als kwaliteitsbepaling, -beheersing, - borging (verankeren van goede praktijk) en - verbetering binnen een kwaliteitszorgsysteem”

32 werkveld schoolpsychologie32 KWALITEITSZORG IN HET ONDERWIJS Kwaliteitszorg drie belangrijke functies: systeem ontwikkelen om goede praktijken te verankeren, continuïteit te verzekeren en kwaliteit te waarborgen; naast stabiliteit dynamiek en verandering van groot belang verantwoording van de overheidsmiddelen.

33 werkveld schoolpsychologie33 KWALITEITSZORG IN HET ONDERWIJS Situering van kwaliteitszorg op twee niveaus van schoolfunctioneren. Zorg voor het primaire proces realiseren van leer- en opvoedingsdoelen Zorg voor het secundaire proces voorwaarden om primaire onderwijsproces te realiseren Onderwijsinspectie en pedagogisch begeleiders.


Download ppt "WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 1 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector:"

Verwante presentaties


Ads door Google