De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts"— Transcript van de presentatie:

1 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts
WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN LES 1 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

2 werkveld schoolpsychologie
CURSUSMATERIAAL Cursus met opdrachten Slides Powerpointpresentatie Informatie van internet website ministerie van onderwijs raadplegen link Onderwijs en Vorming Handleiding met oefeningen Computerinformatieprogramma EUROBID (zie Toledo) werkveld schoolpsychologie

3 LESSENREEKS CASUSGESTUURD
LES 1: HET ONDERWIJS IN VLAANDEREN Het onderwijsbeleid Algemene structuur Voorstelling onderwijswebsite en Eurobid LES 2: HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING HET GEWOON EN BUITENGEWOON KLEUTERONDERWIJS LES 3: HET GEWOON & BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS LES 4: HET GEWOON & BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS LES 5: HET HOGER ONDERWIJS & VOLWASSENONDERWIJS werkveld schoolpsychologie

4 AlGEMENE DOELSTELLINGEN
Inzicht krijgen in de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen en de werkingsprincipes. Zicht krijgen op de specifieke taken van een bachelor in de toegepaste psychologie in een centrum voor leerlingenbegeleiding (PPW) en in een school als zorgcoördinator. Informatie vinden via internet voor het oplossen van hulpvragen in het werkveld Realiseren van een zelfstudiehouding SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EXAMEN Zie cursus EXAMEN (deel 1 gesloten boek + deel 2 Openboek op PC ) Oplossen van vragen over het onderwijs in MPC-vorm + casussen oplossen oplossen van informatiehulpvragen via EUROBID werkveld schoolpsychologie

5 GEBRUIK VAN INFORMATIESYSTEEM EUROBID
Zelfstudiepakket Casusgerichte Opdrachten en antwoordensleutel Toepassingen bij casussen tijdens de lessen Voorbereiding voor het examen essentieel werkveld schoolpsychologie

6 TOETS VAN DE BEGINSITUATIE
werkveld schoolpsychologie

7 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS IN BELGIË Globaal kader
LES 1 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS IN BELGIË Globaal kader

8 werkveld schoolpsychologie
OPZOEKVRAGEN VRAAG WAAR NIET WAAR De federale overheid heeft geen enkele bevoegdheid in het onderwijsbeleid. 2. De VLOR, VLIR en VHLORA zijn participatieorganen. 3. Alle leerlingen zijn leerplichtig tot hun jaar. 4. Iedereen kan en mag een school oprichten. 5. Vrij onderwijs is onderwijs dat ingericht wordt door de overheid (‘de staat’). 6. De overheid wil steeds meer controle uitoefenen op de scholen. werkveld schoolpsychologie

9 werkveld schoolpsychologie
OPZOEKVRAGEN VRAAG WAAR NIET WAAR 7. Ouders hebben altijd het recht om hun kind in te schrijven in een school naar keuze. 8. Kinderen van circusartiesten zijn GOK leerlingen. 9. Een methodeschool is een school die specifiek pedagogische methoden toepast. Een voorbeeld is de steinerpedagogie 10. Het basisonderwijs is hetzelfde als het lager onderwijs. 11. Scholen mogen een minimum inschrijvingsgeld vragen aan ouders. 12. Een schoolraad is een inspraakorgaan voor ouders dat verplicht moet opgericht worden in elke school. werkveld schoolpsychologie

10 Situering in Vlaanderen
Bevoegdheden inzake onderwijs bij gemeenschappen Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap eigen educatief systeem Vlaamse regering verantwoordelijk voor onderwijs Federale overheid: bepaling van de leerplicht, minimum voorwaarden voor behalen van diploma en pensioenen onderwijspersoneel werkveld schoolpsychologie

11 werkveld schoolpsychologie
WIE? Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, hoofd van het departement Onderwijs van het ministerie van Vlaamse Gemeenschap met advies van - Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) - Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR) en Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) Sleutelbegrip in organisatie van onderwijs : schoolbestuur of inrichtende macht werkveld schoolpsychologie

12 ADVIESORGANEN BIJ HET BELEID
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) - Sinds 1991 - Advies en overleg over alle onderwijsmateries (alle voorontwerpen van decreet en beleidsbrieven) - Participatierorgaan: vertegenwoordigers scholen, CLB, personeel, ouders, studenten, economische en sociale organisaties, … Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR) en Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) werkveld schoolpsychologie

13 INRICHTENDE MACHT/SCHOOLBESTUUR
Sleutelbegrip in de onderwijsorganisatie Overheid, natuurlijke persoon of rechtspersoon Geïntroduceerd in Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 als synoniem voor inrichtende macht Grote autonomie, maar erkenning noodzakelijk Naleven van overheidsbepalingen Link decreet basisonderwijs edulex werkveld schoolpsychologie

14 werkveld schoolpsychologie
ONDERWIJSSTRUCTUUR werkveld schoolpsychologie

15 werkveld schoolpsychologie
ALGEMENE PRINCIPES Leerplicht Vrijheid van onderwijs Onderwijsnetten Financiering Autonomie Rechtpositie van het personeel Organisatie van het school- en academiejaar werkveld schoolpsychologie

16 werkveld schoolpsychologie
LEERPLICHT Garantie voor grondwettelijk leerrecht voor alle kinderen Evolutie in de wetgeving: Wet van 1914, Wet van 1953, Wet van 1983 (verlenging) Leerplicht geen schoolplicht! Verplicht voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar (uitzonderingen) Link website edulex leerplicht werkveld schoolpsychologie

17 werkveld schoolpsychologie
LEERPLICHT Start Einde Voltijdse leerplicht Deeltijdse leerplicht Vreemde nationaliteit Controle werkveld schoolpsychologie

18 VRIJHEID VAN ONDERWIJS
Grondwettelijk recht (art. 24) Vrijheid van organisatie van onderwijs Vrijheid van schoolkeuze Inschrijvingsrecht Toegang = kosteloos tot einde leerplicht werkveld schoolpsychologie

19 werkveld schoolpsychologie
ONDERWIJSNETTEN Indeling scholen volgens onderwijsnet Traditioneel drie belangrijke onderwijsnetten Representatieve verenigingen van schoolbesturen Zelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen (door DVO; zie link Over de DVO) Opstellen van eigen leerplannen en lessenroosters door de respectievelijke koepels Link Onderwijsnetten en overkoepelende organisaties werkveld schoolpsychologie

20 werkveld schoolpsychologie
ONDERWIJSNETTEN werkveld schoolpsychologie

21 werkveld schoolpsychologie
ONDERWIJSNETTEN Opmerkingen Protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische,... vrije scholen mogelijk. Methodescholen. (Link Verschillende soorten methodescholen steinerpedagogie Yeshiva ); adressen te vinden op bijzondere methode Privé-scholen werkveld schoolpsychologie

22 werkveld schoolpsychologie
ONDERWIJSNETTEN werkveld schoolpsychologie

23 werkveld schoolpsychologie
AUTONOMIE Proces van lokale responsabilisering Per onderwijsniveau - decreet basisonderwijs 1997 - decentralisatie van het SO in bijzonder decreet van 1988 - Universiteitsdecreet van 1991 - Hogescholendecreet van 1994 Link Beleidsbrief : Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken. Een beleid gesteund op een ambitieus realisme. werkveld schoolpsychologie

24 RECHTPOSITIE PERSONEEL
Rechtspositie = rechtszekerheid en stabiliteit Basisregels voor aanwerving, benoeming, selectie, bevordering en tucht Invulling onderwijsloopbaan volgens regels van o.a. de decreten rechtspositie van 27 maart 1991 Scholen meer autonomie om eigen personeelsbeleid uit te voeren werkveld schoolpsychologie

25 ORGANISATIE SCHOOL-EN ACADEMIEJAAR
Basis- en secundair onderwijs: 1-09 tot (30-06) Basisonderwijs: 28 lestijden van 50 minuten Secundair onderwijs: min 28 en max 36 lesuren van 50 minuten (verschil per leerjaar en onderwijsvorm) Hoger onderwijs: - start tussen 1-9 en 1-10 - autonoom in organisatie - sinds afstappen van klassiek studiejaarsysteem werkveld schoolpsychologie

26 werkveld schoolpsychologie
GELIJKE KANSENBELEID Link Gelijke Onderwijskansen – Startpagina Link gelijkekansendecreet edulex DVD. Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) (2002) - tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan - speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Drie onderdelen: Inschrijvingsrecht (GOK I): recht op inschrijving in school naar keuze en de wijze waarop dit recht wordt verzekerd. Zorg (GOK II): geïntegreerd ondersteuningsaanbod om zorgbrede werking te ontwikkelen gericht op kansarme kinderen. Maatwerk in samenspraak (GOK III) werkveld schoolpsychologie

27 werkveld schoolpsychologie
PARTICIPATIE Link decreet betreffende participatie op school SCHOOLRAAD verplicht Participatie in het schoolbeleid van ouders, personeel, lokale gemeenschap en leerlingen (SO) met elk evenveel vertegenwoordigers. informeert en communiceert aan ouders, leraren en leerlingen.  Nieuwe samenstelling om vier jaren. adviseert overlegt met de inrichtende macht. Start op 1 april 2005 Bemiddelingscommissie mogelijk Bij ernstige klachten Commissie Zorgvuldig Bestuur. werkveld schoolpsychologie

28 werkveld schoolpsychologie
PARTICIPATIE Link decreet betreffende participatie op school PEDAGOGISCHE RAAD EN OUDERRAAD - voor vertegenwoordigers in schoolraad. - verplicht als 10 % van het personeel of de ouders erom vraagt (tenminste 3 leraren of ouders zijn). LEERLINGENRAAD - verplicht als 10 % van de leerlingen er om vraagt - uitzondering - leden verkozen bij geheime stemming.  werkveld schoolpsychologie

29 BEVOEGDHEDEN SCHOOLRAAD
werkveld schoolpsychologie

30 KWALITEITSZORG IN HET ONDERWIJS
Kwaliteitszorg in het onderwijs / Ignace Van Dingenen (red.) e.a. - Mechelen: Wolters-Plantyn, afleveringen. - ISBN Onderwijskwaliteit = "het geheel van eigenschappen en kenmerken van het onderwijs dat van belang is voor het voldoen aan de wensen of verwachtingen van de leerlingen, de cursisten, de studenten, de ouders, de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving" werkveld schoolpsychologie

31 KWALITEITSZORG IN HET ONDERWIJS
Kwaliteitszorg in het onderwijs / Ignace Van Dingenen (red.) e.a. - Mechelen: Wolters-Plantyn, afleveringen. - ISBN Kwaliteitszorg = "continue proces van systematische zorg voor en beoordeling van kwaliteit (van onderwijs) met middelen als kwaliteitsbepaling, -beheersing, -borging (verankeren van goede praktijk) en -verbetering binnen een kwaliteitszorgsysteem” werkveld schoolpsychologie

32 KWALITEITSZORG IN HET ONDERWIJS
drie belangrijke functies: systeem ontwikkelen om goede praktijken te verankeren, continuïteit te verzekeren en kwaliteit te waarborgen; naast stabiliteit dynamiek en verandering van groot belang verantwoording van de overheidsmiddelen. werkveld schoolpsychologie

33 KWALITEITSZORG IN HET ONDERWIJS
Situering van kwaliteitszorg op twee niveaus van schoolfunctioneren. Zorg voor het primaire proces realiseren van leer- en opvoedingsdoelen Zorg voor het secundaire proces voorwaarden om primaire onderwijsproces te realiseren Onderwijsinspectie en pedagogisch begeleiders. werkveld schoolpsychologie


Download ppt "OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts"

Verwante presentaties


Ads door Google