De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPLEIDINGSONDERDEEL WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPLEIDINGSONDERDEEL WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts"— Transcript van de presentatie:

1 OPLEIDINGSONDERDEEL WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts
WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN LES 5 OPLEIDINGSONDERDEEL WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

2 DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 2006-2007

3 DEELTIJDS LEREN & WERKEN
Leren en werken Sinds 1984 Voorwaarden om aan deeltijdse leerplicht te voldoen Toelatingsvoorwaarden Drie systemen: Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) Deeltijds secundair zeevisserijonderwijs Vorming erkend in het kader van de deeltijdse leerplicht: Centra voor Middenstandsopleiding. werkveld schoolpsychologie

4 werkveld schoolpsychologie
DBSO Verbonden aan school voor voltijds beroeps en/of technisch onderwijs Maximaal 48 centra mogelijk Vorming = 15 lesuren per week Opleiding aan te vullen met tewerkstelling Attest of getuigschrift gericht op tewerkstelling getuigschrift mogelijk van tweede graad van SO experiment modulair onderwijs experiment Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers : Link deeltijds secundair onderwijs werkveld schoolpsychologie

5 Leerovereenkomst in de vorming van zelfstandigen en KMO
Aanleren van beroep in de ambachtelijke of KMO-sfeer praktisch ( 4 dagen/week) & theoretisch (1 dag/week) Getuigschrift leertijd Praktische opleiding: patroon, leercontract of leerverbintenis, leersecretaris Theoretische aanvulling: VIZO-centrum Leerplichtigen: inschrijven vanaf 1 juli tot uiterlijk 31 januari werkveld schoolpsychologie

6 werkveld schoolpsychologie
Taak van het CLB Sociaal-emotionele begeleiding Studie- en loopbaanbegeleiding Transitiebegeleiding Informatievoorziening Samenwerkingsverbanden Deelname aan klassenraden, ouderavonden en huisbezoeken werkveld schoolpsychologie

7 HET HOGER ONDERWIJS & VOLWASSENONDERWIJS 2006-2007

8 werkveld schoolpsychologie
HET HOGER ONDERWIJS HOGESCHOLEN (22): professionele bachelor- en academische master-opleidingen link alle hogescholen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Mechelen Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West- Vlaanderen Lessius Hogeschool Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Provinciale Hogeschool Limburg XIOS Hogeschool Limburg Arteveldehogeschool EHSAL - Europese Hogeschool Brussel Erasmushogeschool Brussel Groep T - Leuven Hogeschool Hogere Zeevaartschool Hogeschool Antwerpen Hogeschool Gent Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool_Kath, Hogeschool Antwerpen werkveld schoolpsychologie

9 werkveld schoolpsychologie
HET HOGER ONDERWIJS UNIVERSITEITEN (7): academische bachelor en master-opleidingen 1. Universiteit Gent 2. Katholiek universiteit Leuven 3. Vrije universiteit Brussel 4. Katholieke universiteit Brussel 5. Universiteit Hasselt 6. Universiteit Antwerpen 7. Transnationale universiteit Limburg werkveld schoolpsychologie

10 BACHELOR-MASTERSTRUCTUUR IN VLAANDEREN
werkveld schoolpsychologie

11 BACHELOR-MASTERSTRUCTUUR IN VLAANDEREN
Basisopleidingen: professioneel gerichte bacheloropleidingen, academisch gerichte bacheloropleidingen en masteropleidingen. professionele en academische bachelors: minstens studiepunten. masters na academische bachelor: minstens studiepunten. Voortgezette opleidingen: 60 studiepunten Link Het Hogeronderwijsregister werkveld schoolpsychologie

12 BACHELOR-MASTERSTRUCTUUR IN VLAANDEREN
Lerarenopleidingen ingericht door hogescholen zijn: initiële lerarenopleidingen: bachelors in onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs initiële lerarenopleiding van academisch niveau voortgezette lerarenopleidingen initiële lerarenopleiding dans Permanente vorming: Posthogeschoolvorming Postgraduaat (korte opleidingstrajecten van ten minste 20 studiepunten bekrachtigd met een getuigschrift.  werkveld schoolpsychologie

13 BEGRIPPEN BAMA-STRUCTUUR
BA: bachelor BANABA of BNB = bachelor na bachelor: MA: master (vroeger: licentiaat) MANAMA of MNM = voor master na master Schakelprogramma Studiepunt of credit Voorbereidingsprogramma/individueel opleidingsprogramma werkveld schoolpsychologie

14 werkveld schoolpsychologie
HOGESCHOOL Professionele bacheloropleidingen: - Gericht op beroepspraktijk, directe uitstroom naar arbeidsmarkt - Minstens 180 studiepunten - Studiegebieden: architectuur, audiovisuele en beeldende kunst, biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen technologie en nautische wetenschappen, muziek en podiumkunsten, onderwijs, toegepaste taalkunde en sociaalagogisch werk (toegepaste psychologie) werkveld schoolpsychologie

15 werkveld schoolpsychologie
HOGESCHOOL Academische bachelor en masteropleidingen - In hoofdzaak toegepast-wetenschappelijk (het werken in het arbeids- of toepassingsveld vooruit helpen). - Studiegebieden: architectuur; audiovisuele en beeldende kunst;biotechniek; gezondheidszorg; handelswetenschappen en bedrijfskunde; industriële wetenschappen en technologie en nautische wetenschappen;muziek en podiumkunsten; onderwijs; toegepaste taalkunde. werkveld schoolpsychologie

16 CASUS WANNES Waar kan Wannes een professionele bacheloropleiding hotelmanagement volgen? Via eurobid of via website ministerie van onderwijs (hogeschoolregister) Link Het Hogeronderwijsregister

17 werkveld schoolpsychologie
UNIVERSITEIT - Academisch onderwijs - Duur: meestal 4, 5 jaar (ook 6-7 of meer) - Grondige wetenschappelijke studie (denkmodellen, eigen onderzoeksmethodologie en- technieken, specifieke wetenschapstaal, …) - Afsluiting masterproef - Studiegebieden: archeologie en kunstwetenschappen; biomedische wetenschappen; diergeneeskunde; economische en toegepaste economische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen; geneeskunde; geschiedenis; godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie; politieke en sociale wetenschappen; psychologie en pedagogische wetenschappen; rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; sociale gezondheidswetenschappen; taal- en letterkunde; tandheelkunde; toegepaste biologische wetenschappen; toegepaste wetenschappen; wetenschappen; wijsbegeerte en moraalwetenschappen. werkveld schoolpsychologie

18 HERVORMING LERARENOPLEIDING
Twee soorten lerarenopleidingen: - Professionele bacheloropleiding aan de hogescholen: kleuterleider, onderwijzer of regent - Specifieke lerarenopleiding bestemd voor studenten met diploma van hoger of volwassenenonderwijs aangeboden worden door universiteiten, volwassenen- onderwijs en hogescholen. werkveld schoolpsychologie

19 HERVORMING LERARENOPLEIDING
Bij geïntegreerde opleidingen leraar secundair onderwijs: specialisatie in 2 ipv 3 vakken Voor de specifieke opleidingen: - bereiken van de norm van 60 studiepunten = uitbreiding curriculum - Rekening houden met EVC en EVK Meer stage: 30 studiepunten voor specifieke lerarenopleiding en voor de geïntegreerde verschillende onderwijscontexten (ASO, TSO, BSO) Samenwerking per associatie in expertisenetwerk Intensieve opvolging: mentorschap werkveld schoolpsychologie

20 BEGELEIDING BIJ STUDIEKEUZEPROCES
Link Overgang secundair naar hoger onderwijs Advies van VLOR (1999) Uitgangspunt: gedeelde verantwoordelijkheid Begeleiding van het keuzeproces in het secundair onderwijs Keuzedossier: info over verschillende mogelijkheden na het secundair onderwijs, motivatie, verwachtingen, … Begeleiding door een groep leraren en CLB (emancipatorische begeleiding, vooral van leerlingen uit sociaal zwakkere groepen). Advies door delibererende klassenraad Bewaken van effectiviteit van adviezen (gegevensbank over relatie tussen adviezen en resultaten van oud-leerlingen in eerste jaar hoger onderwijs). werkveld schoolpsychologie

21 BEGELEIDING BIJ STUDIEKEUZEPROCES
Rol van de centra voor leerlingenbegeleiding ondersteuning bieden aan leerkrachtengroep ondersteuning bieden bij advies van delibererende klassenraad deskundigheid inbrengen bij begeleiding van studiekeuzedossier van leerlingen met een verhoogd risico.  Rol van het hoger onderwijs Informeren - Aandacht besteden aan organisatie om overgang te vergemakkelijken  Rekening houden met verschillende uitgangspositie van studenten   Systeem van studiespreiding Behalen van credits werkveld schoolpsychologie

22 VOLWASSENENONDERWIJS
Link volwassenenonderwijs Verschillende vormen: Onderwijs voor sociale promotie (omvat ook tweedekansonderwijs) Basiseducatie Afstandsonderwijs: Cursussen begeleid individueel studeren (BIS) Open Hoger onderwijs (Ondernemers)opleidingen door SYNTRA-netwerk Beroepsopleidingen, door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) werkveld schoolpsychologie

23 ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE
LINK structuur onderwijs voor sociale promotie Twee modellen: Lineaire opleidingen: - een of meerdere leerjaren - lessen gespreid  over 32 tot 40 weken (periode begin september - einde juni). Modulaire opleidingen: - leerstof onderverdeeld in een aantal modules - zelf studiepakket samenstellen en duur bepalen - starten op verschillende ogenblikken in het jaar. werkveld schoolpsychologie

24 ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE
LINK structuur onderwijs voor sociale promotie Twee niveaus: Secundair onderwijs voor sociale promotie: link studiegebieden secundair onderwijs voor sociale promotie Hoger onderwijs voor sociale promotie link categorieën hoger onderwijs voor sociale promotie werkveld schoolpsychologie

25 ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE
Link algemene vorming Studiegebied Algemene vorming (= vroegere tweedekansonderwijs) voor volwassenen van minimum 18 jaar diploma (algemeen, beroeps- of technisch) secundair onderwijs na examens Inhoud Algemene vorming (basisvorming, complementair) Economie, Economie-wiskunde Humane wetenschappen Opfris Tweede graad TSO werkveld schoolpsychologie

26 werkveld schoolpsychologie
BASISEDUCATIE Link Centra voor basiseducatie In Vlaanderen 29 centra voor basiseducatie Onderwijs aan laaggeschoolde volwassenen: - taal, wiskunde, ICT en maatschappijoriëntatie - op verschillende niveaus (overdag en 's avonds) - doorstroommogelijkheden naar verdere studie of beroepsopleiding.  Begeleiding door gespecialiseerde lesgevers Samenwerking met andere opleidingsverstrekkers. werkveld schoolpsychologie

27 Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
Doelstelling: Nederlands onkundige leerlingen integreren Voortzetten van het regulier secundair onderwijs met succes. Voorwaarden: Op 1 oktober of later > 25 regelmatige anderstalige nieuwkomers Voorwaarden voor toelating tot onthaalonderwijs: Niet in bezit van Belgische of Nederlandse nationaliteit Nederlands niet als moedertaal Geen volledig schooljaar onderwijs gevolgd hebben in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal Onderwijstaal onvoldoende beheersen Uiterlijk op 31 december minstens 12 jaar / geen 18 jaar


Download ppt "OPLEIDINGSONDERDEEL WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts"

Verwante presentaties


Ads door Google