De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis

Verwante presentaties


Presentatie over: "ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis"— Transcript van de presentatie:

1 ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis
Arbeids- en organisatiepsychologie: C. Schepers Schoolpsychologie: I. Bernaerts Klinische Psychologie: G. Van Reusel Orthopedagogie: L. Theunis De bijzondere jeugdzorg

2 Orthopedagogische werkdomeinen
Kind & Gezin Jeugdhulpverlening in de gezondheidszorg (1) De gehandicaptenzorg (2) De bijzondere jeugdzorg De integrale jeugdhulpverlening (4) LESBEURT 3 De bijzondere jeugdzorg

3 BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
Historiek van de jeugdbescherming Maatregelen binnen de bijzondere jeugdbijstand Voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg Privé-voorzieningen Gemeenschapsinstellingen Verschillende benaderingen van POS Kritische kanttekeningen Blz 53 en 53’ De bijzondere jeugdzorg

4 Historiek van de jeugdbescherming
1912: jeugdbeschermingswetten Het ‘kindbeeld’ Onverschilligheid De ontdekking van het kind Het kind in de twintigste eeuw Het kind en de strafrechtbedeling De bijzondere jeugdzorg

5 Het kind en de strafrechtbedeling
opvoeding versus sanctionering oordeel des onderscheids legaliteitsbeginsel proportionaliteitsbeginsel gelijkheidsbeginsel subsidiariteitsbeginsel uithuisplaatsing 1965: jeugdbeschermingcomités kind in gevaar (blz 59) zelfbeschikking - rechten van het gezin sociale versus gerechtelijke maatregelen preventie De bijzondere jeugdzorg

6 De Bijzondere Jeugdbijstand - B.J.B.
1985 De Bijzondere Jeugdbijstand - B.J.B. maatregelen van de BJB 2 toegangspoorten voorzieningen binnen de BJB privé-voorzieningen gemeenschapsinstellingen De bijzondere jeugdzorg

7 Leidinggevende principes van BJZ
De rechtspositie van de jongere en van zijn ouders wordt erkend – BIJSTAND versus bescherming Het gezin wordt erkend als belangrijkste opvoedingsmilieu Strenge scheiding tussen vrijwillige hulpverlening en gerechtelijk optreden Het subsidiariteitsbeginsel wordt centraal gesteld De toegangspoort tot de gerechtelijke tussenkomsten wordt versmald! De bijzondere jeugdzorg

8 2 TOEGANGSPOORTEN 1° het comité BJZ 2° de jeugdrechtbank
OSBJ - Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg Begeleiding door een voorziening binnen de BJB ENKEL na doorverwijzing door volgende toegangspoorten: 1° toegangspoort: het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg = vrijwillige hulpverlening 2° toegangspoort: de Jeugdrechtbank = gedwongen hulpverlening De bijzondere jeugdzorg

9 alleen via één van de toegangspoorten
De vrijwillige hulpverlening = sociale bescherming Het comité voor bijzondere jeugdzorg De bemiddelingscommissie De verplichte / gedwongen hulpverlening = gerechtelijke bescherming - De jeugdrechtbank Voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg Privé-voorzieningen: 7 categorieën Gemeenschapsinstellingen TWEEDELIJNS HULP = 2 toeganspoorten DERDELIJNS HULP alleen via één van de toegangspoorten De bijzondere jeugdzorg

10 Vrijwillige hulpverlening = de sociale bescherming
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg – CBJ = eerste toegangspoort Bemiddelingscommissie De bijzondere jeugdzorg

11 Krachtlijnen van de CBJ
Losmaken van de vrijwillige hulp van de gerechtelijke maatregelen Participatie van de minderjarige – 14 jaar Het instellen van een bemiddelingscommissie Differentiëring van de hulpverlening De bijzondere jeugdzorg

12 Comité voor Bijzondere Jeugdbijstand
TWEE TAKEN: individuele hulpverlening bij POS voor minderjarigen, jongeren en ouders: A algemene preventie omtrent jeugdwelzijnsproblematiek: B Het bureau voor bijzondere jeugdbijstand - neemt beslissingen inzake hulpverlening - coördineert de hulpverlening - biedt garantie op hulpverlening consulenten van de sociale dienst binnen het bureau voeren de hulpverlening uit - brengen verslag uit bij het bureau De preventiecel - intersectorieel De bijzondere jeugdzorg

13 De bemiddelingscommissie
De B.C. bemiddelt tussen de betrokken partijen: de ouders en de jongere! DOEL: de vrijwillige hulpverlening van het CBJ terug mogelijk te maken. Men gaat op zoek naar een oplossing waarmee iedereen zich tevreden kan stellen De B.C. heeft volgende taken Kansen op vrijwillige dienst- en hulpverlening maximaliseren Vrijwillige dienst- en hulpverlening t.o. minderjarigen waarborgen Oplossingsvoorstellen uitwerken die door minderjarigen en hun ouders die zijn doorverwezen door parketmagistraten De mogelijkheid van een afdwingbare pedagogische maatregel adviseren in die gevallen waar door overleg geen minnelijke schikking kan worden bereikt en het toch aangewezen is om dergelijke maatregel te treffend.w.z.: doorverwijzen naar de jeugdrechtbank De bijzondere jeugdzorg

14 Bemiddelingscommissie http://www.osbj.be/bjb/schema BJZ.pdf
zie schema bijlagen Na de bemiddeling zijn er drie mogelijke pistes: de bemiddeling lukte: vrijwillige hulpverlening opvolging door consulenten de bemiddeling mislukte: geen nood aan verdere hulp de B.C. geeft de zaak uit handen; de hulpverlening stopt de bemiddeling mislukte: volgens B.C. is er nood aan verdere hulp via het Parket vraagt de B.C. in een gemotiveerd advies doorverwijzing naar de verplichte hulpverlening van de jeugdrechtbank De bijzondere jeugdzorg

15 De BC kan worden ingeschakeld voor
De BC is de laatste VERZOENINGSINSTANTIE wanneer de vrijwillige hulpverlening dreigt te mislukken Door IEDEREEN die in het belang van de minderjarige bijstand of hulp noodzakelijk acht Vandaar LAAGDREMPELIG: het bemiddelingsverzoek kan schriftelijk of mondeling, met slechts beperkte formaliteiten De bijzondere jeugdzorg

16 De BC kan worden ingeschakeld door:
Het CBJ wanneer de hulp die door het CBJ wordt voorgesteld, door de minderjarige of door de ouders wordt geweigerd Hulpverleners die werken binnen voorzieningen van BJZ Parketmagistraten die belast zijn met jeugdzaken Personen belast met het ouderlijke gezag en waarbij er ernstige conflicten zijn in de opvoedingsrelatie met de minderjarige maar die geen aanleiding vormen om de bescherming van de maatschappij in te roepen Een hulpverlener, minderjarige of ouder: Wanneer het CBJ weigert in te gaan op een hulpvraag Wanneer niet alle betrokkenen instemmen en de hulpverlening bijgevolg niet kan geboden worden door het CBJ De bijzondere jeugdzorg

17 De gedwongen hulpverlening De jeugdrechtbank
Sociale dienst bij de jeugdrechtbank De sociale dienst van de jeugdrechtbank maatregelen hebben een DWINGEND = VERPLICHTEND KARAKTER: GEDWONGEN HULPVERLENING De bijzondere jeugdzorg

18 Drie taken van de jeugdrechtbank
Burgerrechtelijke bepalingen betreffende minderjarigen; bv. Huwelijken van minderjarigen, toewijzing van kinderen bij echtscheiding Maatregelen t.a.v. ouders en kinderen bij POS die niet door vrijwillige hulpverlening kunnen geholpen worden: Via de BC wanneer de vrijwillige hulpverlening heeft gefaald Wanneer een dringende maatregel nodig is Omdat de onmiddellijke hulpverlening op vrijwillige basis niet mogelijk is Omdat de integriteit van de minderjarige in gevaar is Maatregelen t.a.v. de ouders en t.a.v. de minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit - MOF – hebben gepleegd Drie taken van de jeugdrechtbank Burgerrechtelijke bepalingen betreffende minderjarigen Maatregelen t.a.v. ouders en kinderen bij POS die niet door vrijwillige hulpverlening kan geholpen worden – BC! Maatregelen t.a.v. de ouders en t.a.v. de minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit - MOF – hebben gepleegd De bijzondere jeugdzorg

19 maatregelen t.a.v. ouders
Toezicht op kinderbijslag en andere sociale uitkeringen Vb. Bea Opvoedingsbijstand Opvoedingsondersteuning door een consulent van de sociale dienst van de JRB Bijkomende maatregelen Ontzetting uit de ouderlijke macht vb Bea Meestal tijdelijk Gehele of gedeeltelijke ontzetting uit de ouderlijke macht De bijzondere jeugdzorg

20 Maatregelen t. a. v. de minderjarige
Maatregelen t.a.v. de minderjarige * voorlopige maatregelen van de jeugdrechter * na gerechtszaak als beslissing van de JRB Berisping Officieus Officieel Ondertoezichtstelling aan een afgevaardigde van de sociale dienst van de JRB Voorwaarden voor de minderjarige Plaatsing bij een betrouwbaar persoon of inrichting Toevertrouwen aan gemeenschapsinstelling voor observatie en opvoeding onder toezicht De bijzondere jeugdzorg

21 13 maatregelen ivm MOF die de wet opsomt
Een pedagogische richtlijn geven aan de ouders De minderjarige onder toezicht plaatsen van de sociale dienst van de jeugdrechtbank (voor een jaar, eventueel verlengbaar) Gezinsbegeleiding of verplichte opvoedingsbijstand opleggen (een jaar, verlengbaar) De minderjarige een opvoedend project laten uitvoeren (zes maanden) De minderjarige laten opnemen in een semi-residentiële voorziening (een jaar, verlengbaar) De minderjarige die zeventien is geworden, zelfstandig laten wonen (een jaar, verlengbaar) De minderjarige die zeventien is geworden onder toezicht op kamers laten wonen (een jaar, verlengbaar) De minderjarige laten begeleiden door een OOOC (een maand, een keer verlengbaar) De minderjarige laten begeleiden door een observatiecentrum (twee maanden, een keer verlengbaar) De bijzondere jeugdzorg

22 De minderjarige aan een persoon of gezin toevertrouwen (tot hij dertien is, daarna jaarlijks verlengbaar) De minderjarige in een open instelling plaatsen (een jaar, altijd verlengbaar) De minderjarige in een gesloten instelling plaatsen (drie maanden, een keer verlengbaar) De minderjarige aan een psychiatrische instelling toevertrouwen (een jaar, altijd verlengbaar). De bijzondere jeugdzorg

23 Voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg
privévoorzieningen Gemeenschapsinstellingen OSBJ - Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg De bijzondere jeugdzorg

24 Residentiële voorzieningen: cat 1, 2 en 3
Schaalvergroting: combineren van verschillende categorieën Kleinschaligheid Max 10 Autonoom functionerende kleine huizen Professionalisering - multidisciplinair Verdieping: gevoelsrelatie met het kind Uitbreiding Doelgroep Kinderen met gedragsproblemen Kinderen uit arme gezinnen Multi-problem gezinnen Vb. casus van Rob en Veerle De bijzondere jeugdzorg

25 pleegzorg Diensten voor pleegzorg
Aanwerven van pleeggezinnen Selecteren van kandidaat pleegouders Matchen: afstemmen van pleegkind op kandidaat pleegouders Begeleiden van de pleegouders Stimuleren van samenwerkingsvormen tussen natuurlijke en pleegouders Pleeggezin - gastgezinnen (adolescenten) - onthaalgezin (weekends en vakanties) – opvanggezin (voor beperkte periode) De bijzondere jeugdzorg

26 dagcentra Missing link tussen residentiële en ambulante hulpverlening
Kinderen en jongeren in een POS Ouders dragen nog opvoedingsverantwoordelijkheid Verminderen van risico op residentiële plaatsing Groepsbegeleiding en individuele begeleiding Intensieve gezinsbegeleiding Laagdrempelige activiteiten Coördinatie van de hulpverlening Contacten met de school De bijzondere jeugdzorg

27 Begeleid zelfstandig wonen
Begeleid vanuit een tehuis (1°vorm) of vanuit een speciaal opgerichte dienst (2° vorm) Zelfstandigheid Praktische zelfstandigheid: dagindeling, geldbesteding, zelfverzorging, vrijetijdsbesteding, voeding, solliciteren, studeren, enz Psychosociale zelfredzaamheid: contacten met ouders, met vrienden, opbouwen van vaste relaties, eenzaamheid, enz. Via gesprekken, regelmatige contacten, gezamenlijke activiteiten Specifieke trainingen: Assertiviteitstrainingen, sociale vaardigheidstrainingen De bijzondere jeugdzorg

28 thuisbegeleiding Alle levensaspecten - daadwerkelijke hulp
Opvoedingsproblemen - armoede Overleven primeert Multiproblem gezinnen Aanklampende begeleiding Voorbeeldfunctie van de hulpverlener Leren grenzen stellen Herstructurering van situaties Indirecte problemen aanpakken Therapeutische aanpak Coördinerende taak Zeer efficiënt – hoge bezettingsgraad De bijzondere jeugdzorg

29 De gemeenschapsinstellingen
Doelstellingen Pedagogisch Vrijheidsbenemend Veiligheid van het kind en de maatschappij Gerechtelijk / dwingend Draaischijffunctie Doelgroep Strafbare feiten Als vorige maatregelen mislukten Oneiglijke plaatsingen GEEN eigen opnamebeleid Verplicht alle doorverwezen jongeren te aanvaarden De bijzondere jeugdzorg

30 Organisatie en werking
Multidimensionaliteit Observatiesessie: multidisciplinair onderzoek Opvoedingssessie: met open of met gesloten regime Geen eigen opnamebeleid Moeilijk te begeleiden jongeren met een complexe problematiek De bijzondere jeugdzorg

31 De bijzondere jeugdzorg

32 Actoren binnen de gerechtelijke aanpak
Parket – parketmagistraat De jeugdrechter Statuut van benadeelde persoon Zich burgerlijke partij stellen Bewijsvoering beschermingsmaatregelen De bijzondere jeugdzorg

33 Kritische kanttekeningen bij BJZ
Wachtlijsten Onvoldoende personeel en middelen Het verwijzingsgedrag Onduidelijke positieomschrijving CJJ – JRB – BC Overwicht residentiële plaatsingen Onvoldoende differentiatie binnen het aanbod van de residentiële voorzieningen Nood aan planmatig werken – doelgerichtheid Meer aandacht voor onderwijs nodig Nood aan duidelijke afbakening van de residentiële hulp binnen de andere sectoren, bv psychiatrie De bijzondere jeugdzorg

34 kritische kanttekeningen bij gemeenschapsinstellingen
draaischijffunctie is niet realiseerbaar oneiglijke plaatsingen heropvoeding versus vrijheidsberoving hulpverlening versus straf te korte verblijfsduur nood aan jeugdgevangenissen? aanpak van jongeren met specifieke problemen agressiemanagementsbeleid gevaar voor psychiatriesering De bijzondere jeugdzorg

35 De consulent van de sociale dienst CBJ
Wie is de consulent? Wat doet de consulent? Welke stappen zet de consulent? Wat als de jongere achttien jaar wordt? De bijzondere jeugdzorg

36 Bemiddelingscommissie http://www.osbj.be/bjb/schema BJZ.pdf
zie schema bijlagen Hoe kom je bij de bemiddelingscommissie terecht? Wat kan de bemiddelingscommissie beslissen? Heb je recht op bijstand? Wat na de bemiddelingscommissie? De bijzondere jeugdzorg

37 De gedwongen hulpverlening De jeugdrechtbank
Sociale dienst bij de jeugdrechtbank Hoe kom je bij de jeugdrechtbank terecht? Wat doet de procureur? Wat doet de jeugdrechter? De bijzondere jeugdzorg

38 Voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg
privévoorzieningen Gemeenschapsinstellingen OSBJ - Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg De bijzondere jeugdzorg

39 Casus van de familie Daems Beukenlaan 15, Turnhout
De ouders Daems melden zich ten einde raad tot de sociale dienst van de jeugdrechtbank. Hun 16-jarige zoon dreigt op het verkeerde pad te komen: hij gaat elke avond uit, spijbelt regelmatig, gaat om met ‘verkeerde vrienden’ waarvan de ouders denken dat ze drugs gebruiken, hij luistert nooit naar zijn ouders en wil zelfs niet meer met hen praten. Hij is reeds één maal door de politie terug gebracht omdat hij vandalisme gepleegd had aan het schoolgebouw. De ouders vrezen dat hun zoon nog meer delicten kan plegen en dat zij daar financieel voor op dragen. Ze willen hun zoon laten opnemen in een begeleidingstehuis van de bijzondere jeugdzorg. De bijzondere jeugdzorg

40 Kan de jeugdrechtbank de ouders Daems helpen? zorgen?
Welke stappen moeten de ouders Daems zetten om hun probleem op te lossen? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden? Welke categorie van voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg kan bij dergelijke problemen hulp verlenen? Geef het adres van de dichtstbijzijnde dienst. Beschrijf voor dit probleem het mogelijke traject van de vrijwillige en van de verplichte hulpverlening. De bijzondere jeugdzorg

41 Casus van Jef Denissen (17 jaar)
Jef Denissen vraagt hulp aan de CLB-medewerker. Hij zou graag alleen gaan wonen, eventueel met begeleiding van een erkende dienst. Thuis is de situatie volgens Jef onhoudbaar: de ouders zijn zeer streng, Jef mag nooit op stap gaan, mag geen vrienden bezoeken of thuis ontvangen. Elke avond wordt hij om 9 uur naar bed gestuurd. Electriciteit wordt afgesloten van zijn kamer en als hij protesteert wordt de kamerdeur zelfs op slot gedaan. Jef mag zelden T.V. kijken. Hij moet van zijn ouders altijd voor school werken. Zelfs onder het verlof moet hij studeren of ‘zich nuttig maken in huis’. De bijzondere jeugdzorg

42 Wat kan deze CLB-medewerker aan Jef aanraden?
Kan Jef alleen gaan wonen? Bij welke toegangspoort moet Jef zich eerst aanmelden? Welke stappen kan men hier ondernemen om Jef te helpen? welke categorie van voorzieningen binnen de bijzondere jeugdbijstand kan in de gepaste hulp voor Jef Denissen voorzien? Motiveer Uw antwoord! De bijzondere jeugdzorg

43 Casus van Rob en Veerle Som de verschillende diensten en voorzieningen binnen de bijzondere jeugdbijstand aan die in deze casus vermeld zijn. Duid aan hoe het probleem bij deze dienst of voorziening terecht kwam? Duid aan welke soort van hulpverlening deze diensten verlenen. De bijzondere jeugdzorg

44 Casus van Willem Anseene (33 jaar) en zijn dochtertjes Britney (6 jaar) en Paulien (7 jaar)
De directeur van de lagere school neemt contact op met Willem Anseene omdat zijn twee dochtertjes steeds te laat komen op school en er erg onverzorgd bij lopen. De vader doet ten einde raad zijn verhaal: sinds het overlijden van zijn vrouw staat hij helemaal alleen in voor de verzorging van zijn twee dochtertjes. Door de lange ziekenperiode van zijn vrouw heeft hij bovendien veel schulden die hij zo snel mogelijk wil aflossen. Hiervoor is hij vrachtwagenchauffeur geworden. Dit betekent wel dat hij soms ‘s nachts niet thuis is. Toch wil hij zijn twee kindjes niet verliezen: ze zijn nog het enige wat hem rest. De bijzondere jeugdzorg

45 Welke voorziening van de bijzondere jeugdbijstand kan Willem Anseene en zijn dochtertjes helpen?
Welke stappen moet de vader ondernemen om bij deze voorziening te raken? Stippel de weg uit die dit gezin kan doorlopen in het kader van de vrijwillige en van de gedwongen hulpverlening. Ken je nog een andere voorziening binnen het werkveld die Willem Anseene en zijn dochtertjes kan helpen? Welke voorziening geniet uiteindelijk uw voorkeur? Motiveer uw antwoord! De bijzondere jeugdzorg

46 De ouders van het gezin Segers (weg op As 214 te 3600 Genk) worden door de zorgcoördinator van de lagere school waar hun beide zoontjes (10 jaar, 12 jaar) school lopen, uitgenodigd voor een gesprek omdat de kinderen in de school en in de klas storend aandachtvragend en ongehoorzaam gedrag stellen. Uit dit gesprek blijkt dat de kinderen ook thuis nooit gehoorzamen aan hun ouders en systematisch de regels en grenzen in het gezin overtreden. De ouders zouden graag professionele hulp krijgen om terug opvoedingsgezag over hun kinderen te krijgen. De bijzondere jeugdzorg

47 Welke voorziening binnen de bijzondere jeugdbijstand zou het gezin kunnen helpen?
Welk van de beide diensten (Kind en Gezin of Bijzondere jeugdbijstand) is voor dit gezin het meest aangewezen? Motiveer Uw antwoord. De bijzondere jeugdzorg

48 DE AANPAK VAN JEUGDDELINQUENTIE
Welke stappen zijn er in de afhandeling van een dossier bij een ‘als misdrijf omschreven feit’ gepleegd door een minderjarige. Wat is het jeugdparket? Welke maatregelen kan het jeugdparket stellen? Wat kan de jeugdrechtbank in de voorlopige fase beslissen? Welke maatregelen kan de jeugdrechtbank nemen bij een uitspraak ten gronde? De bijzondere jeugdzorg


Download ppt "ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis"

Verwante presentaties


Ads door Google