De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-government in de sociale sector: toekomstige ontwikkelingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-government in de sociale sector: toekomstige ontwikkelingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg."— Transcript van de presentatie:

1 E-government in de sociale sector: toekomstige ontwikkelingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be Eigen website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 2 Brussel, 26 oktober 2005 Plan van de uiteenzetting n kort overzicht van de bestaande situatie -omgeving -diensten voor actoren in de sociale sector, de ondernemingen en de burgers -enkele resultaten en cijfers n gehanteerde basisprincipes inzake rationeel informatiebeheer -modellering van informatie -eenmalige inzameling en hergebruik van informatie -beheer van informatie -uitwisseling van informatie -beveiliging van informatie n waar gaan we heen ? -naar een steeds verdergaand samenspel op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur, geïmplementeerd volgens een lagenmodel -nieuwe diensten -bevorderen van de inclusie n besluit

3 3 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …)

4 4 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande omgeving n een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel … … FW R R NIC Backbone R … RSZ FW R KSZ

5 5 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande omgeving n een unieke identificatiesleutel -voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart -voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming n een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van gegevens in authentieke vorm n elektronische gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector n elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers -hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten -hetzij via een geïntegreerd portaal

6 6 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande omgeving n een geïntegreerd portaal met -informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector -geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties -een persoonlijke pagina voor elke onderneming en elke professional in de sociale sector n een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met -e-teams -workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg) n een datawarehouse arbeidsmarkt met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning

7 7 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande omgeving n een geïntegreerd, multi-modaal contact center Eranova ondersteund door een customer relations management tool, en werkend met stricte service level agreements (SLA’s) Telefoon E-mail Internet @ Eranova FOD SZ … RSZ

8 8 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Het verwijzingsrepertorium n basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens

9 9 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n toegang tot persoonsgegevensbanken -interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische mededeling van wijzigingen -voorbeelden verwijzingsrepertorium van de KSZ en sectorale verwijzingsrepertoria rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens) werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers n uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie) -individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in massa op vraag en automatische overmaking van attesten -voorbeelden rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrageverminderingen attesten m.b.t. migrerende werknemers

10 10 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande diensten voor de ondernemingen n 4 soorten elektronische aangiften met een maximaal multifunctioneel karakter -onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) -kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens -aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid, ouderschap, …) zich voordoet -overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werfmelding n mogelijkheid tot interactieve elektronische verbetering van aangiften n mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging van -de aangiften -het personeelsbestand -andere nuttige informatie, zoals het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen

11 11 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande diensten voor de sociaal verzekerden n vermijden van de meervoudige aangifte van dezelfde gegevens en maximale automatische toekenning van rechten op basis van onderlinge elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de sociale sector en daarbuiten n 2 eerste elektronische transacties op het portaal van de sociale zekerheid -e-Gofso: toepassing aan de hand waarvan een slachtoffer van een sluiting van een onderneming zijn dossier bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen kan raadplegen -Communit-e: toepassing aan de hand waarvan een gemeente een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap rechtstreeks kan inbrengen in het informaticasysteem van de FOD Sociale Zekerheid met onmiddellijke feedback naar de betrokkene

12 12 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Enkele cijfers en resultaten n de elektronische gegevensuitwisseling tussen de 2.000 actoren in de sociale sector vindt plaats aan de hand van 181 soorten elektronische berichten, gedefinieerd na procesoptimalisatie n omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) onderlinge gegevensuitwisselingen op papier tussen de actoren in de sociale sector zijn afgeschaft n in 2004 werden 378,3 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren gegevensuitwisselingen werden uitgespaard n 50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn afgeschaft n in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid is het aantal rubrieken verminderd tot gemiddeld één derde van de voorheen bestaande rubrieken

13 13 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Enkele cijfers en resultaten n 2 soorten aangiften door de ondernemingen kunnen enkel elektronisch worden verricht en een 20-tal soorten aangiften kunnen elektronisch of op papier worden verricht; alle andere soorten van aangiften zullen elektronisch kunnen worden verricht na grondige testen n het personeelsregister is afgeschaft in alle ondernemingen n in 2004 werden door de ondernemingen 13,4 miljoen elektronische aangiften verricht n het contact center Eranova wordt maandelijks gemiddeld 15.000 maal gecontacteerd n op basis van een bevraging van het federaal planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

14 14 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Plan van de uiteenzetting n kort overzicht van de bestaande situatie -omgeving -diensten voor actoren in de sociale sector, de ondernemingen en de burgers -enkele resultaten en cijfers n gehanteerde basisprincipes inzake rationeel informatiebeheer -modellering van informatie -eenmalige inzameling en hergebruik van informatie -beheer van informatie -uitwisseling van informatie -beveiliging van informatie n waar gaan we heen ? -naar een steeds verdergaand samenspel op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur, geïmplementeerd volgens een lagenmodel -nieuwe diensten -bevorderen van de inclusie n besluit

15 15 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Modellering van informatie n informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit -definitie van informatie-elementen -definitie van kenmerken van informatie-elementen -definitie van relaties tussen informatie-elementen n de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie n de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) n de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

16 16 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Eenmalige inzameling en hergebruik n informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden n informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron n de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, …) n de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies n met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht n de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instelling die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft n en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

17 17 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Beheer van informatie n een functionele taakverdeling is afgesproken omtrent welke instelling welke informatie in authentieke vorm opslaat en beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers n informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel n de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen n afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie n elke instelling is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instelling die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling

18 18 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Beheer van informatie n elke instelling die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instellingen n informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

19 19 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Uitwisseling van informatie n eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden n informatie wordt enkel uitgewisseld wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van -de instantie die over de informatie beschikt of -de instantie die de informatie nodig heeft of -de dienstenintegrator (zie lager) n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling

20 20 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Uitwisseling van informatie n de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij informatie-inzameling -de informatieverstrekking aan de betrokkenen

21 21 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Beveiliging van informatie n persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld n persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde instellingen en gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid n de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hogervermelde voorwaarden is voldaan n de toegangsmachtigingen zijn publiek

22 22 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Beveiliging van informatie n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft n elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren n telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

23 23 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Plan van de uiteenzetting n kort overzicht van de bestaande situatie -omgeving -diensten voor actoren in de sociale sector, de ondernemingen en de burgers -enkele resultaten en cijfers n gehanteerde basisprincipes inzake rationeel informatiebeheer -modellering van informatie -eenmalige inzameling en hergebruik van informatie -beheer van informatie -uitwisseling van informatie -beveiliging van informatie n waar gaan we heen ? -naar een steeds verdergaand samenspel op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur, geïmplementeerd volgens een lagenmodel -nieuwe diensten -bevorderen van de inclusie n besluit

24 24 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Naar een steeds verdergaand samenspel … Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Diensten repository VPN, Publi- link, VERA, … Stad Provincie Gemeente Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator

25 25 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 … op basis van een dienstengeoriënteerde architectuur (service oriented architecture) … Op open standaarden gebaseerde, modulaire, flexibele, uitbreidbare, dienstgeoriënteerde architectuur user & acces s mgt trans- for- matio n ticke- ting routing deci- sion rules orches -tration state machine loggin g

26 26 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Diensten nemen vorm aan van webservices Een webservice is een softwarecomponent die een eenduidig, zelf- beschreven functionaliteit aanbiedt en gedistribueerd aangeroepen wordt door gebruik te maken van standaard internettechnologie web services repository (WSDL) web services client web services provider UDDI (registratie web service)(opzoeken web service) UDDI XML/SOAP

27 27 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 … geïmplementeerd volgens een lagenmodel Presentatielaag Resourceslaag Dienstenlaag

28 28 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Architectuurlagen end-to-end flowproces architecture application client application architecture application server batch flowdata processing architecture middleware engineconnectivity architecture database engineinformation architecture operating system, drivers, agentssystem architecture networknetwork architecture infrastructure & facilitiesphysical architecture Bron: R. Bovyn - Belgacom

29 29 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Open specificaties en open standaarden n open specificatie: specificatie die voldoende is om een volledig functionerende toepassing te schrijven en vrij is van juridische beperkingen die de verspreiding en het gebruik bemoeilijken n open standaard: open specificatie die goedgekeurd is door een onafhankelijke standaardenorganisatie n voornaamste internationale, onafhankelijke standaardenorganisaties -International Organization for Standardization (ISO) (http://www.iso.org)http://www.iso.org -World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org)http://www.w3.org -OASIS (http://www.oasis-open.org)http://www.oasis-open.org

30 30 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Open specificaties en open standaarden n voorbeelden -karaktersets -interconnectie -uitwisseling van berichten -uitwisseling van documenten -opslag van berichten -opslag van documenten -compressie van documenten -beveiliging -beschrijving van diensten -samenwerking tussen diensten -orchestratie van diensten n zie bijvoorbeeld http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentation/ Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentation/ Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf

31 31 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Resourceslaag: gegevens en informatie n persoonsgegevens -volgens taakverdeling opgeslagen en beheerd in onderling complementaire authentieke gegevensbanken n niet-persoonsgebonden informatie -modulair en up to date opgeslagen in algemeen toegankelijke content management systemen -met gestandaardiseerde metadata, gebaseerd op gestandaardiseerde thesauri -met scheiding van inhoud, metadata en vorm (hergebruiken, niet herschrijven) -onderwerpbaar aan automatische reïndexatie

32 32 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Resourceslaag: gegevens en informatie n beleids- en onderzoeksondersteunende informatie -door samenbrengen van gegevens uit operationele systemen in datawarehouses -met benaderingsmogelijkheden van gegevens via verschillende dimensies en granulariteitsgraden -met krachtige exploratie-, analyse- en visualisatietools -bij voorkeur in real time (on line analytical processing – OLAP)

33 33 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Resourceslaag: softwarecomponenten n welafgebakende, autonoom functionerende componenten n die op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur onderling en met externe componenten interopereren via open standaarden n zodat een maximale flexibiliteit bestaat -om andere componenten aan te sluiten -om componenten toe te voegen -om componenten te vervangen door andere componenten -om componenten te hergebruiken voor andere doeleinden n in functie van -de evoluerende behoeften -de evoluerende technologische mogelijkheden n zonder impact op de bestaande componenten n met beroep op open concurrentie voor de uitbouw van de aan te sluiten, toe te voegen of te vervangen componenten

34 34 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Dienstenlaag n ontwikkeling van diensten -coördinatie van componenten -tot diensten afgestemd op behoeften van de onderscheiden soorten gebruikers -waarbij dezelfde componenten kunnen gebruikt worden voor het ontwikkelen van verschillende diensten n beschikbaarheid van een aantal generieke diensten -transformatie van formaten -ticketing -ontvangsmelding -routing -orchestratie -statusbeheer -time stamping -logging

35 35 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Dienstenlaag n beschikbaarheid van een aantal generieke diensten -gebruikers- en toegangsbeheer voor ondernemingen, burgers en professionals in de sociale sector unieke identificatie (identificatienummer sociale zekerheid voor natuurlijke personen, ondernemingsnummer voor ondernemingen) unieke registratie voor verkrijgen van algemeen bruikbare middelen voor authentisering van identiteit, hoedanigheden en mandaten beschikbaarheid van algemeen bruikbare middelen voor identificatie en authentisering van identiteit (elektronische identiteitskaart), hoedanig- heden en mandaten autorisatie per dienst ondersteund door gedistribueerde directory services -customer relation management (CRM) geïntegreerd beheer van de relatie met de gebruiker over de kanalen en producten heen gekoppeld aan user management, basis voor een personalisatie of doelgroepbenadering en gebruik van push-mechanismen levert feedback voor de permanente verbetering van de dienstverlening

36 36 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Presentatielaag n gepersonaliseerd, intentiegericht of doelgroepgericht -gepersonaliseerd look & feel en interface inhoud (enkel relevante informatie en transacties) gepersonaliseerde ondersteuning, bvb. –contextgevoelige hulp aangepast aan de gebruiker (bvb. tekst, mondelinge uitleg, hulp bij het gebruik van elektronische devices, procesbegeleiding,...) –eigen taal –aangepast vocabularium –on-line simulaties –kwaliteitscontrole vóór de verzending van de informatie -intentie- of doelgroepgericht gebeurtenissen (vb. geboorte, huwelijk, opstart van een bedrijf,...) levensdomeinen (vb. cultuur, sport,...) sociale status (vb. werknemer, werkloze, gepensioneerde,...) of bedrijfssector doelgroepbenadering

37 37 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Presentatielaag n geïntegreerde dienstverlening -informatie -transacties -over actoren heen n met single log on of single sign on n multi-kanaal: de dienstverlening geschiedt via een kanaal gekozen door de betrokkene -verschillende soorten van elektronische devices (PC, GSM, PDA, interactieve TV, kiosken,...) -loket -telefoon -tussenpersonen (vb. verenigingen, vakbonden, …) -papier n toegankelijk voor gehandicapten

38 38 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Naar een taakverdeling ? n federale overheid, openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die stelsels of takken beheren, gewesten en gemeenschappen -klemtoon op resources- en dienstenlaag, met als resultaat diensten bruikbaar door meewerkende instellingen van sociale zekerheid, onderaannemers van ondernemingen en lokale besturen -desgewenst aanbod aan meewerkende instellingen van sociale zekerheid, onderaannemers van ondernemingen en lokale besturen van standaardomgeving voor uitbouw presentatielaag en eigen minimale omgeving n meewerkende instellingen van sociale zekerheid, onderaannemers van ondernemingen en lokale besturen -klemtoon op uitbouw presentatielaag -minimale omgeving voor beheer van eigen persoonsgegevens beheer van workflow gebruik van diensten van de federale overheid, de OISZ die stelsels of takken beheren, de gewesten en de gemeenschappen

39 39 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de actoren in de sociale sector n verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor de actoren in de sociale sector, zoals -het repertorium van de gezinsbijslagen -het pensioenkadaster -de Kruispuntbankregisters (zie lager) n uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge consistentie van de onderscheiden persoonsgegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens n ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector -jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een bevraging van de actoren in de sociale sector -40-tal gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ

40 40 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de actoren in de sociale sector n met bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen -OCMW’s (leefloon, voorschotten op socialezekerheidsuitkeringen, maatschappelijke steun) -gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen, …) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) -instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet) -instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen -externe preventiediensten -steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) -artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoet- komingen of medische evaluaties

41 41 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n inproductiestelling van alle herziene aangiften van sociale risico’s met het oog op een valorisatie van de vereenvoudigings- mogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctio- nele DIMONA- en kwartaalaangiften n verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E-box n maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ-attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschik- kingstelling van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan n elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen, zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd

42 42 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n aanzetten van de coördinatie-organen uitgebouwd rond de Kruispuntbank voor Ondernemingen tot vereenvoudiging van de informatieprocessen die ondernemingen en hun vestigingen (t.a.v. de sociale sector) dienen uit te voeren n.a.v. het zich voordoen van bepaalde evenementen in hun levensloop n vereenvoudiging van de informatiestromen i.v.m. de inhoudingen op brugpensioenen n bijdrage tot de ontwikkeling van paneuropese diensten voor multinationale ondernemingen (vb. GOTOT voor aangifte detachering) n stimuleren van de gegevensuitwisseling van toepassing tot toepassing aan de hand van gestructureerde berichten

43 43 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de burgers n verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut n nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor de burgers, zoals -aanvraag tot raming van het pensioen -raadpleging van de jaarlijkse vakantierekening door de werknemers uit het arbeidersstelsel -aanvraag tot loopbaanonderbreking -in het algemeen raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid

44 44 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de professionals in de sociale sector n verdere uitbouw van de geïntegreerde elektronische samenwerkingsplatformen E-workspace & E-communities -who is who -kennismanagement -work flow ondersteuning -project en issue management -agenda’s en stukken van comités en werkgroepen n specifiek geïntegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de inspectiediensten n aanbod van transacties op het portaal van de sociale zekerheid n geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer over de platformen heen

45 45 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Verdere uitbouw Kruispuntbankregisters n bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het Rijksregister n evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatie- gegevens van alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door -de actoren in de sociale sector -andere overheidsdiensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten, …) -andere instanties met een opdracht van algemeen belang n ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid -interactieve raadpleging -raadpleging in massa -automatische mededeling van wijzigingen

46 46 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart door andere instrumenten n geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart -de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan -de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door een beveiligde on-line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart als middel voor de identificatie van de patiënt met een elektronische identificatie en authentisering van de zorgverstrekkers n behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, …) n alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

47 47 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Evolutie naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming n evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties -relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector -relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek, …) -telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL n uitbreiding van de zgn. “basistoepassingen”, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid n ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften n vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens n geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

48 48 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Informatie-uitwisseling tussen de sociale sector en de FOD Financiën n wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionali- teitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen n voorbeelden -door sociale sector aan FOD Financiën mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën (vb. alimentatievorderingen) -door FOD Financiën aan sociale sector mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van de bestaansmiddelentoets

49 49 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Aanzetten tot evolutie van de authentieke bronnen buiten de sociale sector n snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. -geboorten -wijzigingen van burgerlijke staat -wijziging van gezinssamenstelling -overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister n verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank Ondernemingen -opname van alle relevante entiteiten -activeren van de bij de Kruispuntbank Ondernemingen ingestelde coördinatie-organen -uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank Ondernemingen inzake opname van verwijzingen naar en organiseren van geïntegreerde elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen

50 50 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Ondersteuning van de uitbouw van een E-health platform n doel -optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorg- verstrekking en van de veiligheid van de patiënt -vermijden van overbodig administratief werk voor de gezondheidszorg- verstrekkers -door een goed georganiseerde elektronische informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen bij de gezondheidszorgverstrekking -met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer n concreet -gestructureerde en gestandaardiseerde elektronische opslag van minimale informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte zorgen -terbeschikkingstelling aan de behandelende zorgverstrekkers van een gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van verstrekte zorgen, die elders beschikbaar is -elektronische uitwisseling van gestructureerde zorgvoorschriften tussen zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten zorginstellingen

51 51 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Ondersteuning van de uitbouw van een E-health platform n bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn -Kruispuntbankmodel voor organisatie en coördinatie van gegevensuitwisseling zonder onnodige centralisatie, op basis van een verwijzingsrepertorium -methoden voor procesoptimalisatie -instelling van een goed beveiligd platform voor de elektronische gegevensuitwisseling -instelling van een door de stakeholders beheerd coördinatie-orgaan voor de uitbouw en het beheer van het platform voor de elektronische gegevensuitwisseling en de coördinatie van de procesoptimalisatie -algemeen gebruikt patiëntidentificatienummer afgeleid van identificatienummer sociale zekerheid -systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer -systeem van machtigingen door een sectoraal comité gezondheid op te richten binnen de CBPL -elementen uit de regelgeving

52 52 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bevorderen van de inclusie n uitgangspunt: iedereen heeft recht op een gelijkwaardige dienstverlening n blijvende bevordering van de automatische toekenning van rechten en aanvullende voordelen op basis van een elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector n actieve informatie via push systeem over de rechten, met bijzondere aandacht voor de groepen met hoog risico op non- take-up n de elektronische dienstverlening aan de burgers en de ondernemingen wordt in een eerste fase beschouwd als een bijkomend kanaal, naast de traditionele kanalen n uitbouw van een basisdienst om ingevulde papieren formulieren via optische karakterherkenning om te zetten in gestructureerde elektronische berichten

53 53 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bevorderen van de inclusie n ten volle ondersteunen van de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, de onderaannemers van ondernemingen, de lokale besturen en de belangenverenigingen in hun eerstelijnsrol naar de burgers en de ondernemingen n aanbod inzake opleiding en training voor daarin geïnteresseerde gebruikers van het portaal van de sociale zekerheid n inspelen op de maatregelen van de federale overheid inzake de informatisering van de samenleving n aandacht voor de usability van alle toegangskanalen n ondersteuning via een geïntegreerd contact center

54 54 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Plan van de uiteenzetting n kort overzicht van de bestaande situatie -omgeving -diensten voor actoren in de sociale sector, de ondernemingen en de burgers -enkele resultaten en cijfers n gehanteerde basisprincipes inzake rationeel informatiebeheer -modellering van informatie -eenmalige inzameling en hergebruik van informatie -beheer van informatie -uitwisseling van informatie -beveiliging van informatie n waar gaan we heen ? -naar een steeds verdergaand samenspel op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur, geïmplementeerd volgens een lagenmodel -nieuwe diensten -bevorderen van de inclusie n besluit

55 55 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Besluit n de sociale sector behoort in België tot de top wat betreft realisaties op het vlak van E-government (cf. 2 E-government- awards, waaronder de Champion Award in 2004) n de Belgische sociale sector behoort op Europees vlak tot de systematisch geciteerde best practices inzake E-government (cf. good practice vermelding sedert 2003 voor de KSZ-RSZ en recente selectie van Communit-e als good practice in 2005) n er zijn belangrijke nieuwe opportuniteiten -elektronische identiteitskaart -technologische evolutie -inspanningen verricht voor de informatisering van de samenleving en het bevorderen van het vertrouwen van de samenleving in de moderne technologieën

56 56 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Besluit n inspelen op opportuniteiten om tot nieuwe toegevoegde waarde te komen vereist -verdere samenwerking tussen alle actoren -verdere afspraken inzake taakverdeling tussen de actoren -verdere aandacht voor procesoptimalisatie -verdere beschikbaarheid van voldoende middelen

57 57 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Meer informatie ? n Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid http://www.ksz.fgov.be n portaal van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be n persoonlijke website http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

58 D@nk u ! Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "E-government in de sociale sector: toekomstige ontwikkelingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg."

Verwante presentaties


Ads door Google