De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kinderbijslagfondsen FINANCIËLE CONTROLE Luc Vermeersch Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012 Luc Vermeersch Informatiesessie over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kinderbijslagfondsen FINANCIËLE CONTROLE Luc Vermeersch Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012 Luc Vermeersch Informatiesessie over."— Transcript van de presentatie:

1 De kinderbijslagfondsen FINANCIËLE CONTROLE Luc Vermeersch Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012 Luc Vermeersch Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012

2 2 ORGANISATIE KINDERBIJSLAGSECTOR VOOR WERKNEMERS  RKW = regulator van sector  Paritair beheerd (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers + andere geïnteresseerde organisaties)  17 Kinderbijslagfondsen − 14 vrije kinderbijslagfondsen − 2 bijzondere kinderbijslagfondsen − 1 kinderbijslagfonds = Rijksdienst  RKW = regulator van sector  Paritair beheerd (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers + andere geïnteresseerde organisaties)  17 Kinderbijslagfondsen − 14 vrije kinderbijslagfondsen − 2 bijzondere kinderbijslagfondsen − 1 kinderbijslagfonds = Rijksdienst

3 3 ROL VAN DE RIJKSDIENST  Regulator van de kinderbijslagsector − Verdelen van de geldmiddelen − Controle op de besteding v/d middelen − Advies en ondersteuning beleid  Kinderbijslagfonds  Regulator van de kinderbijslagsector − Verdelen van de geldmiddelen − Controle op de besteding v/d middelen − Advies en ondersteuning beleid  Kinderbijslagfonds

4 4 ORGANISATIE KINDERBIJSLAGFONDSEN  Vrije kinderbijslagfondsen: − vzw’s − toegelaten per koninklijk besluit (ca 1930)  Bijzondere kinderbijslagfondsen − instellingen van openbaar nut – categorie D − opgericht per koninklijk besluit van 3 december 1930  Vrije kinderbijslagfondsen: − vzw’s − toegelaten per koninklijk besluit (ca 1930)  Bijzondere kinderbijslagfondsen − instellingen van openbaar nut – categorie D − opgericht per koninklijk besluit van 3 december 1930

5 5 PERSONEEL KINDERBIJSLAGFONDSEN  Vrije kinderbijslagfondsen − rechtstreeks: 981,33 FTE (2011) − gemeenschappelijk: volgens verdeelsleutel  Bijzondere kinderbijslagfondsen − geen eigen personeel − vergoeding voor beheer door vrije kinderbijslagfondsen  Vrije kinderbijslagfondsen − rechtstreeks: 981,33 FTE (2011) − gemeenschappelijk: volgens verdeelsleutel  Bijzondere kinderbijslagfondsen − geen eigen personeel − vergoeding voor beheer door vrije kinderbijslagfondsen

6 6 VERDELING VAN DE GELDMIDDELEN Strikte scheiding tussen kinderbijslag en beheer  Geldmiddelen voor de uitbetaling van de kinderbijslag (reservefonds)  Geldmiddelen voor de werking van de fondsen (administratieve reserve) Strikte scheiding tussen kinderbijslag en beheer  Geldmiddelen voor de uitbetaling van de kinderbijslag (reservefonds)  Geldmiddelen voor de werking van de fondsen (administratieve reserve)

7 7 FINANCIERING VAN DE KINDERBIJSLAG  Voorschotten − Ter beschikking op het gepaste moment  Vaste maandelijkse betaaldag: 8ste van de maand  Vaste wekelijkse tijdstippen voor regularisaties − Op basis van werkelijke behoeften  Voorschotten − Ter beschikking op het gepaste moment  Vaste maandelijkse betaaldag: 8ste van de maand  Vaste wekelijkse tijdstippen voor regularisaties − Op basis van werkelijke behoeften

8 8 FINANCIERING VAN DE KINDERBIJSLAG (2)  Afrekening via driemaandelijkse financiële aangifte  Vergelijking van de ontvangen voorschotten met de werkelijk uitbetaalde kinderbijslag  Terugstorting van de ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag  Afrekening via driemaandelijkse financiële aangifte  Vergelijking van de ontvangen voorschotten met de werkelijk uitbetaalde kinderbijslag  Terugstorting van de ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag

9 9 FINANCIERING VAN DE ONTERECHTE BETALINGEN (CASCADE)  Door eigen reservefonds  Door eigen administratieve reserve (beschikbaar deel)  Door kredietopeningen ten laste van het globaal beheer van de sociale zekerheid  Door eigen reservefonds  Door eigen administratieve reserve (beschikbaar deel)  Door kredietopeningen ten laste van het globaal beheer van de sociale zekerheid

10 10 ONTERECHTE BETALINGEN: CATEGORIEËN  Debetten A: fout van de administratie − Dubbele voorwaarde:  uitbetalingsinstelling beging een juridische fout of een materiële fout, én  sociaal verzekerde wist niet of kon niet weten dat hij geen recht (meer) had op (een deel van) de uitkering  Debetten C: betaling in de plaats van een instelling van een andere kinderbijslagregeling  Debetten B: andere debetten  Debetten A: fout van de administratie − Dubbele voorwaarde:  uitbetalingsinstelling beging een juridische fout of een materiële fout, én  sociaal verzekerde wist niet of kon niet weten dat hij geen recht (meer) had op (een deel van) de uitkering  Debetten C: betaling in de plaats van een instelling van een andere kinderbijslagregeling  Debetten B: andere debetten

11 11 DEFINITIEVE DEKKING VAN DE DEBITEUREN A, B EN C Ten laste van het eigen reservefonds:  De verjaarde debetten  Invordering onzeker of te bezwarend  Terugvordering om sociale redenen niet aangewezen of technisch onmogelijk  Ingeval van overlijden debiteur (Handvest sociaal verzekerde) Ten laste van het eigen reservefonds:  De verjaarde debetten  Invordering onzeker of te bezwarend  Terugvordering om sociale redenen niet aangewezen of technisch onmogelijk  Ingeval van overlijden debiteur (Handvest sociaal verzekerde)

12 12 ONTERECHTE BETALINGEN: VERJARINGSTERMIJN Debetten B3 JAAR (5 JAAR bij fraude) Debetten A1 JAAR Voorstel:  Verjaringstermijn: 0 JAAR  Ambtshalve afschrijving van eigen reservefonds  Bijkomende stijving van het reservefonds: 1,5% van de teruggevorderde debetten B en C  Tenlasteneming door het Globaal Financieel Beheer van de oninvorderbare debetten B Debetten B3 JAAR (5 JAAR bij fraude) Debetten A1 JAAR Voorstel:  Verjaringstermijn: 0 JAAR  Ambtshalve afschrijving van eigen reservefonds  Bijkomende stijving van het reservefonds: 1,5% van de teruggevorderde debetten B en C  Tenlasteneming door het Globaal Financieel Beheer van de oninvorderbare debetten B

13 13 AANWENDING RESERVEFONDS (UITGAVEN) 1. Definitieve dekking van de debiteuren A, B en C 2. Voorlopige dekking van de debiteuren A, B en C Indien het reservefonds nog niet uitgeput is: 3. Voorlopige financiering van de lopende kinderbijslagverrichtingen 1. Definitieve dekking van de debiteuren A, B en C 2. Voorlopige dekking van de debiteuren A, B en C Indien het reservefonds nog niet uitgeput is: 3. Voorlopige financiering van de lopende kinderbijslagverrichtingen

14 14 STIJVING VAN HET RESERVEFONDS (INKOMSTEN)  Overdracht van criterium 2 (33,33 %) van de responsabiliseringstoelage  Overdracht van een deel van de overschotten (min. 5% indien reservefonds ontoereikend is)  Intresten van de financiële rekeningen bijslag  Overdracht van criterium 2 (33,33 %) van de responsabiliseringstoelage  Overdracht van een deel van de overschotten (min. 5% indien reservefonds ontoereikend is)  Intresten van de financiële rekeningen bijslag

15 15 FINANCIERING VAN DE BEHEERSVERRICHTINGEN  Betoelagingssysteem = gesloten enveloppe  Toelagen − Toelage op basis van de werklast − Toelage op basis van de kwaliteit van het beheer  Betoelagingssysteem = gesloten enveloppe  Toelagen − Toelage op basis van de werklast − Toelage op basis van de kwaliteit van het beheer

16 16 TOELAGE WERKLAST (2011) Mutaties van werkgevers 84,66 EUR Uitbetaalde kinderbijslag 1,40 % Uitgevoerde controles 33,87 EUR Mailboxberichten Hoog gewicht Gemiddeld gewicht Laag gewicht 13,55 EUR 6,78 EUR 3,39 EUR Socioprofessionele berichten 0,53 EUR Aantal betalingen 1,07 EUR

17 17 RESPONSABILISERINGSTOELAGE De kwaliteit van het administratief beheer50 % De kwaliteit van het financieel beheer20 % De kwaliteit van de informatiestromen naar de Rijksdienst 15 % De kwaliteit van de interne organisatie7,5 % De klantvriendelijkheid in de contacten met de sociaal verzekerde 5 % De kwaliteit van de integraties in het Kadaster 2,5 %

18 18 Crit. 1Crit. 2Crit. 3Crit. 4Crit. 5Crit. 6Totaal Gem.95,29 %96,33 %97,26 %99,00%95,22 %97,39 %96,12 % Min.91,96 %93,56 %92,38 %92,00%84,88 %85,00 %93,39 % Max.99,01 %98,87 %99,53 %100 % 98,91 % RESPONSABILISERINGSTOELAGE 2012

19 19 TOELAGE VRIJE KINDERBIJSLAGFONDSEN Responsabiliseringstoelage11.684.284,60 EUR12,31% Toelage op basis van de werklast83.265.976,71 EUR87,69% Mutaties van werkgevers 4.092.887,70 EUR4,31% Uitbetaalde kinderbijslag50.856.991,93 EUR53,56% Uitgevoerde controles 516.077,19 EUR0,54% Mailboxberichten10.519.462,37 EUR11,08% Socioprofessionele berichten 4.442.575,54 EUR4,68% Aantal betalingen 12.837.981,98 EUR13,52% Totale toelage 201194.950.261,31 EUR100,00%

20 20 TOELAGE BIJZONDERE KINDERBIJSLAGFONDSEN TOELAGE ≤ BEGROTING BK1 Arbeiders gebezigd door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations 758.399,11 EUR BK4 Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart 173.180,77 EUR Totale toelage 2011931.579,88 EUR

21 21 DOOR DE RKW TERUGBETAALDE KOSTEN Vrije KBF Bijzondere KBF Totaal Betalingskosten839.083,112.291,28841.374,39 Kosten voor medische onderzoeken 161.346,37922,12162.268,49 Ambtshalve intresten handvest sociaal verzekerde 31.616,970,0031.616,97 TOTAAL1.032.046,453.213,401.035.259,85

22 22 AANWENDING ADMINISTRATIEVE RESERVE (UITGAVEN)  Financiering van de noodzakelijke roerende en onroerende investeringen  Aanzuivering van de tekorten van de beheersrekening  Voorlopige financiering van de debiteuren na aanwending van het reservefonds  Financiering van de noodzakelijke roerende en onroerende investeringen  Aanzuivering van de tekorten van de beheersrekening  Voorlopige financiering van de debiteuren na aanwending van het reservefonds

23 23 TOEZICHT OP DE KINDERBIJSLAGFONDSEN Evaluatiecriterium van de fondsen = kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan de sociaal verzekerde  Administratieve controle: bewaking van de consistente toepassing reglementering  Financiële controle: controle van de aanwending van de financiële middelen Evaluatiecriterium van de fondsen = kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan de sociaal verzekerde  Administratieve controle: bewaking van de consistente toepassing reglementering  Financiële controle: controle van de aanwending van de financiële middelen

24 24 FINANCIËLE CONTROLE  Controle van de kinderbijslagverrichtingen − Uitbetaalde kinderbijslag: 3.651.957.627,76 EUR (2011) − Terug te vorderen bijslag: 14.720.432,64 EUR (31/12/2011) − Reservefonds: 15.027.361,47 EUR (31/12/2011)  Controle van de kinderbijslagverrichtingen − Uitbetaalde kinderbijslag: 3.651.957.627,76 EUR (2011) − Terug te vorderen bijslag: 14.720.432,64 EUR (31/12/2011) − Reservefonds: 15.027.361,47 EUR (31/12/2011)

25 25  Controle van de beheersverrichtingen – 2011 − Ontvangen toelagen:94.950.261,31 EUR 931.579,88 EUR − De uitgaven: 94.133.856,18 EUR 931.579,88 EUR − Administratieve reserve: 55.328.468,60 EUR (31/12/2011)  Controle van de beheersverrichtingen – 2011 − Ontvangen toelagen:94.950.261,31 EUR 931.579,88 EUR − De uitgaven: 94.133.856,18 EUR 931.579,88 EUR − Administratieve reserve: 55.328.468,60 EUR (31/12/2011) FINANCIËLE CONTROLE

26 26 BOEKHOUDPLAN VRIJE KINDERBIJSLAGFONDSEN  Uniformiteit: normalisatie boekhoudprincipes + optimalisering financiële rapportering − In overeenstemming met nieuwe VZW-wet  voorbeelden:- Dubieuze debiteuren - Provisies (risico’s en kosten) en schulden (vakantiegeld)  geen provisie voor sociaal passief: continuïteit − Reeds van toepassing vanaf 1 januari 2005 − Jaarlijkse financiële rapportering: tot kleinste detail van het boekhoudplan  Uniformiteit: normalisatie boekhoudprincipes + optimalisering financiële rapportering − In overeenstemming met nieuwe VZW-wet  voorbeelden:- Dubieuze debiteuren - Provisies (risico’s en kosten) en schulden (vakantiegeld)  geen provisie voor sociaal passief: continuïteit − Reeds van toepassing vanaf 1 januari 2005 − Jaarlijkse financiële rapportering: tot kleinste detail van het boekhoudplan

27 27 BOEKHOUDPLAN VRIJE KINDERBIJSLAGFONDSEN  Dieptezicht / Transparantie: inzicht in de financiële verrichtingen − Groter inzicht in de gehele financiële werking van de fondsen, inclusief verbonden entiteiten − Snelle informatiedoorstroming en –verwerking: knipperlichtfunctie − Aggregatie gehele stelsel benchmarking − Regels voor een rechtmatige en efficiënte aanwending van de beheerskosten, inclusief gemeenschappelijke kosten − Neerlegging jaarrekening bij Balanscentrale volgens standaardschema’s: transparantie voor publiek  Dieptezicht / Transparantie: inzicht in de financiële verrichtingen − Groter inzicht in de gehele financiële werking van de fondsen, inclusief verbonden entiteiten − Snelle informatiedoorstroming en –verwerking: knipperlichtfunctie − Aggregatie gehele stelsel benchmarking − Regels voor een rechtmatige en efficiënte aanwending van de beheerskosten, inclusief gemeenschappelijke kosten − Neerlegging jaarrekening bij Balanscentrale volgens standaardschema’s: transparantie voor publiek

28 28 RECHTMATIGE EN EFFICIËNTE AANWENDING BEHEERSKOSTEN  Werkelijke kosten die een band vertonen met de kinderbijslagactiviteit  Gemeenschappelijke kosten (kosten doorgerekend door verbonden entiteit): drie principes − aparte boeking van de gemeenschappelijke kosten (detectie van verhoogd risico) − vaststelling type verdeelsleutels: uniforme en objectieve principes − documentatieplicht voor verdelende organismen: nagaan van realiteit van de doorgerekende kosten  Werkelijke kosten die een band vertonen met de kinderbijslagactiviteit  Gemeenschappelijke kosten (kosten doorgerekend door verbonden entiteit): drie principes − aparte boeking van de gemeenschappelijke kosten (detectie van verhoogd risico) − vaststelling type verdeelsleutels: uniforme en objectieve principes − documentatieplicht voor verdelende organismen: nagaan van realiteit van de doorgerekende kosten

29 29 JURIDISCHE OMKADERING VRIJE KINDERBIJSLAGFONDSEN (ART. 28 KBW)  Verplichting herstelplan op te maken  De kwaliteit van het administratief beheer < 92,5%  Schulden i.v.m. beheersverrichtingen > 125% van de eigen middelen (inclusief provisies) Tweede fase (na aanpassing verjaringstermijn debetten A)  Daling vermogen reservefonds in 1 jaar met 25%  Daling vermogen adm. reserve in 1 jaar met 25%  Verplichting herstelplan op te maken  De kwaliteit van het administratief beheer < 92,5%  Schulden i.v.m. beheersverrichtingen > 125% van de eigen middelen (inclusief provisies) Tweede fase (na aanpassing verjaringstermijn debetten A)  Daling vermogen reservefonds in 1 jaar met 25%  Daling vermogen adm. reserve in 1 jaar met 25%

30 30  Mogelijkheid tot intrekking erkenning  De kwaliteit van het administratief beheer 3 jaar < 90%  Schulden i.v.m. beheersverrichtingen > 200% van de eigen middelen (inclusief provisies)  Bij niet-naleving van machtigingsprocedure voor aangaan lening (art. 170) of voor aan- en verkoop onroerende goederen (art. 170bis) en bij niet voorziene beleggingen (art. 170bis) – mits ernstig nadeel Tweede fase (na aanpassing verjaringstermijn debetten A)  Daling vermogen reservefonds in 3 jaar met 60%  Daling vermogen adm. reserve in 3 jaar met 60%  Mogelijkheid tot intrekking erkenning  De kwaliteit van het administratief beheer 3 jaar < 90%  Schulden i.v.m. beheersverrichtingen > 200% van de eigen middelen (inclusief provisies)  Bij niet-naleving van machtigingsprocedure voor aangaan lening (art. 170) of voor aan- en verkoop onroerende goederen (art. 170bis) en bij niet voorziene beleggingen (art. 170bis) – mits ernstig nadeel Tweede fase (na aanpassing verjaringstermijn debetten A)  Daling vermogen reservefonds in 3 jaar met 60%  Daling vermogen adm. reserve in 3 jaar met 60% JURIDISCHE OMKADERING VRIJE KINDERBIJSLAGFONDSEN (ART. 28 KBW)


Download ppt "De kinderbijslagfondsen FINANCIËLE CONTROLE Luc Vermeersch Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012 Luc Vermeersch Informatiesessie over."

Verwante presentaties


Ads door Google