De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master of Science in de educatieve studies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master of Science in de educatieve studies"— Transcript van de presentatie:

1 Master of Science in de educatieve studies
Programma AJ Lien Artois (DOS), aanspreekpunt MES

2 Overzicht De opleiding 2. Voorstelling van de programma’s
Profiel Beroepswegen 2. Voorstelling van de programma’s Schakel- en voorbereidingsprogramma Master of Science in de educatieve studies 3. Studeren aan de faculteit PPW Studiebegeleiding Flexibiliseringsmaatregelen 4. Bijkomende informatie

3 Profiel en beroepsuitwegen
1. DE OPLEIDING Profiel en beroepsuitwegen

4 Profiel: Doelpubliek De opleiding richt zich tot:
(recent) afgestudeerden met een professioneel/academisch bachelor/masterdiploma op zak zij die reeds actief zijn in het onderwijsveld en geconfronteerd worden met tal van nieuwe educatieve uitdagingen en die een loopbaan in het onderwijs, meer bepaald in de klas- of schoolpraktijk van het basis of secundaire onderwijs, (verder) willen uitbouwen.

5 Profiel: Portret van een MES-er
Geboeid door onderwijs en een loopbaan binnen het onderwijsveld Gebeten door het ontwikkelen en ontwerpen van optimale klas- en schoolpraktijken en leeromgevingen Interesse voor een theoretische verdieping in educatieve kwesties, nood aan onderzoekende houding om te kijken naar het onderwijsgebeuren Binnen een complexer wordende onderwijsopdracht (zorg op school, bijdragen aan schoolbeleid…) Hoe verwerven en ontwikkelen kleuters en jonge mensen kennis? Welke ontwikkelingen spelen zich daarbij af in de hersenen? Wat is de impact van de maatschappelijke veranderingen op het onderwijsleerproces? Hoe opvoeden in een school die een afspiegeling is van onze multiculturele samenleving? Wat is de invloed van groeiende diversiteit binnen de klas op het handelen van de leerkracht?’

6 Beroepsuitwegen De opleiding leidt niet op tot een bepaald beroep of functie maar biedt een theoretische verdieping en een onderzoekende houding om klas- en schoolpraktijken te ontwerpen en te ontwikkelen waarin leren voor iedereen mogelijk wordt. Door combinatie van de (professionele of academische vooropleiding) met deze vorming op masterniveau bieden masters in de educatieve studies een meerwaarde aan het onderwijsgebeuren in de klas- en schoolpraktijk van de basis- of secundaire school waarin zij tewerkgesteld zijn. - Leidt niet tot de titel van pedagoog, niet tot een bepaald beroep

7 Beroepsuitwegen (vervolg)
Afgestudeerden bezitten een masterdiploma dat in combinatie met een bewijs van pedagogisch bekwaamheid in het secundair onderwijs een vereist bekwaamheidsbewijs is voor onder meer de algemene/technische/praktische vakken in de tweede en derde graad. Afgestudeerden bezitten een academische master in de humane wetenschappen waarmee zij zich ook buiten de context van de basis-en secundaire school al dan niet in combinatie met hun vooropleiding verder kunnen profileren in het brede veld van (hoger) onderwijs, vorming en opleiding. - De MES biedt zelf geen bewijs van pedagogische bekwaamheid - Veranderde wetgeving: Master educatieve studies+ BPB= vereist bekwaamheidsbewijs

8 Beroepsuitwegen

9 Een één-jarige masteropleiding die …
inspeelt op tal van educatieve uitdagingen in de klas en op school, bijdraagt tot de ontwikkeling van een kritisch- onderzoekende houding vanuit theoretische kaders, methodologische, pedagogische en onderwijskundige kennis verschaft en ontwikkelt, bekwaam maakt om klas-en schoolpraktijken (bv. zorgbeleid, leeromgevingen) te ontwikkelen en te ontwerpen waarin leren voor iedereen mogelijk wordt. samengevat

10 2. VOORSTELLING PROGRAMMA

11 Toelatingsvoorwaarden MES
Rechtstreeks Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen Bachelor in de Onderwijskunde (Kortrijk) Onrechtstreeks Via voorbereidingsprogramma (59 à 62 studiepunten) - Academische bachelors en masters in de ‘humane wetenschappen’ (Hogeronderwijsregister) - Andere academische bachelors en masters +diploma leraar Richtingen uit de studiegebieden in het Hogeronderwijsregister: psychologie en pedagogische wetenschappen; onderwijs; sociaal-agogisch werk; gezondheidszorg; politieke en sociale wetenschappen; sociale gezondheidswetenschappen; wijsbegeerte en moraalwetenschappen; archeologie en kunstwetenschappen; economische en toegepast economische wetenschappen; geschiedenis; godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; taal- en letterkunde; architectuur; audiovisuele en beeldende kunst; handelswetenschappen en bedrijfskunde; muziek en dramatische kunst; toegepast taalkunde. Of je kan instromen in het schakel- of voorbereidingsprogramma, wordt bepaald door je vooropleiding. Studenten uit het voorbereidingsprogramma nemen 1 methodologisch onderdeel minder op en binnen de optie ‘Sociaal-culturele pedagogiek’ zijn er andere keuzeopo’s.

12 Toelatingsvoorwaarden (vervolg)
Via schakelprogramma (65 à 66 studiepunten): Professionele bachelors: bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs bachelor in het sociaal werk bachelor in de ergotherapie bachelor in de orthopedagogie bachelor in de toegepaste psychologie bachelor in de logopedie bachelor in de audiologie bachelor in de verpleegkunde bachelor in de gezinswetenschappen. bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen bachelor pedagogie van het jonge kind bachelor in de vroedkunde

13 Schakel – en voorbereidingsprogramma
Schakel- of voorbereidingsprogramma: Master of Science in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies (59 à 66 SP) (Leuven of Kortrijk) getuigschrift dat toegang geeft tot Master of Science in de educatieve studies (60SP) Master of Science in de pedagogische wetenschappen (120SP) Hoe ziet het traject eruit na het schakel- of voorbereidingsprogramma? Je ontvangt een getuigschrift na je opleiding dat je toegang geeft tot de Master Educatieve Studies of de Master Pedagogische Wetenschappen. Ook na het schakel- of voorbereidingsprogramma kan je dus nog kiezen uit een van deze opleidingen.

14 Schakel – en voorbereidingsprogramma pedagogische wetenschappen of educatieve studies
Algemeen pedagogische OPO’s (10 SP) - verplicht Wijsgerige pedagogiek, deel 1 (5 sp) History of Education (5 sp) 2. Methodologische OPO’s (26 SP) - verplicht Statistiek voor pedagogen (6 sp) Statistiek voor pedagogen, deel 3 (6 sp) Methoden van pedagogisch onderzoek (6 sp) Interpretatieve benaderingen in het pedagogisch onderzoek, deel 1 (4 sp) Interpretatieve benaderingen in het pedagogisch onderzoek, deel 2 (4 sp) Let op: studenten uit voorbereidingsprogramma volgen verplicht OPO 2 en 5 en kiezen twee OPO’s uit de overige drie OPO’s. Hoe ziet de vooropleiding eruit? Algemene opo’s Methodologische opleidingsonderdelen (! Bijna de helft van het totaal aantal studiepunten!): bereiden je voor om later in de opleiding zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te voeren (bv. in de masterproef) 4 opties: orthopedagogiek, sociaal-culturele pedagogiek, onderwijs- en opleidingskunde en keuze (wordt aangeraden aan studenten die MES-N willen volgen)

15 Schakel – en voorbereidingsprogramma pedagogische wetenschappen of educatieve studies
3. Opties (De student kiest één van de vier opties) Optie onderwijs- en opleidingskunde (29 SP) Theorie en praktijk van groepswerk (4 sp) Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde (5 sp) Instructiepsychologie en –technologie (5 sp) Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur (5 sp) Beleid en organisatie in het onderwijs (5 sp) Didactiek van het ervaringsgericht onderwijs (5 sp) Wie de MES-N wil volgen, wordt aangeraden om te kiezen voor de optie keuze. Dit om je breed te kunnen oriënteren. In de optie keuze kan je kiezen uit de opleidingsonderdelen van de andere opties (let wel op: lesmomenten en examenmomenten) De andere keuzes geven natuurlijk ook rechtstreeks toegang tot de master educatieve studies.

16 Schakel – en voorbereidingsprogramma pedagogische wetenschappen of educatieve studies
Optie sociale en culturele pedagogiek (29 SP) Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur (5 sp) Theorie en praktijk van volwassenenvorming (5 sp) Inleiding tot de sociale en culturele antropologie (4 sp) Wijsgerige pedagogiek, deel 2 (5 sp) Globale en interculturele pedagogiek (5 sp) Sociale en culturele pedagogiek (5 sp) Let op: Studenten uit voorbereidingsprogramma volgen verplicht ‘Projectonderwijs Educatie en Samenleving’ (10 pt) in plaats van ‘Inleiding tot de sociale en culturele antropologie’ en ‘Sociale en culturele pedagogiek’.

17 Schakel – en voorbereidingsprogramma pedagogische wetenschappen of educatieve studies
Optie orthopedagogiek (30 SP) Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis (4 sp) Pedagogische hulpverlening aan personen met een handicap (5 sp) Psychopathologie en psychiatrie (6 sp) Psychodiagnostiek (6 sp) Opvoedingsproblemen in gezin en school (5 sp) Neuropedagogiek (4 sp)

18 Schakel – en voorbereidingsprogramma pedagogische wetenschappen of educatieve studies
Optie keuze (minstens 29 SP) Theorie en praktijk van groepswerk Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde Instructiepsychologie en -technologie Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur Beleid en organisatie in het onderwijs Didactiek van het ervaringsgericht onderwijs Theorie en praktijk van volwassenenvorming Inleiding tot de sociale en culturele antropologie Wijsgerige pedagogiek, deel 2 Globale en interculturele pedagogiek Sociale en culturele pedagogiek Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis Pedagogische hulpverlening aan personen met een handicap Psychopathologie en psychiatrie Psychodiagnostiek Opvoedingsproblemen in gezin en school Neuropedagogiek Zelfde opleidingsonderdelen uit de keuzes komen terug

19 Master of Science in de educatieve studies
Masterproef (24 SP) - verplicht Pedagogische en onderwijskundige opleidingsonderdelen (26 SP) - verplicht Onderwijs aan kinderen met specifieke noden (5 sp) Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling (6 sp) Onderwijseffectiviteit (5 sp) Designing Learning Environments (5 sp) Issues in Global and Intercultural Education (5 sp)

20 Master of Science in de educatieve studies
3. Keuze-opleidingsonderdelen (minstens 10 SP) Vraagstukken didactiek van ervaringsgericht onderwijs (5 sp) Meten en evalueren in het onderwijs (5 sp) Beleid van onderwijs en permanente vorming (5 sp) Vraagstukken uit de onderwijspsychologie (5 sp) Thema’s uit de orthopedagogiek: leerstoornissen (5 sp) Thema’s uit de gezinspedagogiek (5 sp) Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten (4 sp) Preventieve schoolpsychologische interventies (4 sp) Begel. van keuzeprocessen in studie en schoolloopbaan (4 sp) Thema’s en kwesties in de sociale en cult. pedagogiek (5 sp) Intergenerationele pedagogiek (5 sp) Vrije keuze uit de opleidingsonderdelen

21 Het Engelstalig programma MES-E
Academische en professionele bachelors/masters hebben ook toegang tot de één-jarige MES-E (eventueel via preparatory/bridging programme). Let wel op: Schakel- en voorbereidingsprogramma PW & MES-N geeft geen toegang tot het masterprogramma MES-E en omgekeerd. Dus het nederlandstalige schakel-of voorbereidingsprogramma geeft toegang tot de nederlandstalige opleiding, het engelstalige schakel- of voorbereidingsprogramma voor de MES-E

22 Studietraject MES-N - duur
Modeltraject: Voltijds: alle opleidingsonderdelen/per programma afleggen in 1 jaar (minst. 60 SP, ong. 38 u/per week) Deeltijds: spreiding over 2 jaar (ongeveer 30 SP per jaar,19u/week) Minder dan deeltijds: men bepaalt eigen studieritme Aandachtspunten bij invullen ISP: - Volgtijdelijkheid van opo’s Tolerantiekrediet (afhankelijk van opgenomen studiepunten) Examenmomenten!

23 Masterproef (24 sp) Belangrijk: Men kan de masterproef pas opnemen: EN
als men het getuigschrift schakel/voorbereidingsprogramma (of diploma bachelor PW/OWK) heeft behaald EN aan het begin van elk academiejaar (‘gelijke kansen’ - keuzeprocedure) Houd er dus rekening mee dat niet slagen voor een opleidingsonderdeel uit het schakelprogramma leidt tot een jaar studievertraging. Enkel wanneer je enkel nog je masterproef aflegt in het eerste semester, kan je indienen in januari. Belangrijk is ook dat het niet voor alle thesisonderwerpen mogelijk is (bv. voeren van onderzoek dat veel tijd in beslag neemt).

24 3. Studeren aan de faculteit PPW
Studiebegeleiding en flexibiliseringsmaatregelen

25 Studiebegeleiding: DOS
Onthaal van nieuwe studenten Persoonlijke studiebegeleiding Begeleiding van studiemethode en studieplanning Vragen of problemen tijdens de examenperiodes Vragen i.v.m. studietraject: Aanspreekpunt MES:

26 Flexibel aanbod: Uitgangspunt
Studeren is voor velen niet de enige tijdsbesteding (meer), daarnaast is er ook de afstand tussen verblijfplaats en de KU Leuven. Bv. Werken en studeren, statuut van werkstudent aanvragen om minder studiepunten op te nemen of examenspreiding Aan onze faculteit geen afzonderlijk traject voor werkstudenten, wel flexibiliseringsmaatregelen

27 Flexibel aanbod MES-N Opleiding wordt (beperkt) flexibel aangeboden voor alle studenten; te raadplegen in de ECTS-fiche van elk opleidingsonderdeel. Geen onderscheid tussen werkstudent en student (m.u.v. examenspreiding) Flexibel aanbod neemt verschillende vormen aan, bijvoorbeeld: avondcollege (max. tot 22u), weblectures, (verplichte) werkcollegesessie op verschillende momenten in de week, zelfstudiepakket, video-conferentie… MAAR: Interesse en verantwoordelijkheid van student over het eigen vormings-en leerproces is nodig alsook het zich kunnen vrijmaken tijdens de examenperiode (zie diploma-ruimte)!

28 5. BIJKOMENDE INFORMATIE

29 Meer weten? Brochure Algemene website KU Leuven, toekomstige studenten/studieaanbod: Uitleg opleiding en link naar programmagids, zowel Kortrijk als Leuven Homepage PPW/studentenportaal: alle informatie over de opleiding, ISP, aanspreekpunten, etc. Contactpersonen faculteit: Aanspreekpunt MES: Coördinator MES: Prof. Dr. B. De Fraine Programmadirecteurs: Prof. Dr. G. Kelchtermans (MES- N) en Prof. Dr. F. Laevers (MES-E)

30 Vragen?

31 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Master of Science in de educatieve studies"

Verwante presentaties


Ads door Google