De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van de Docent 19 november 2009 Het examenreglement en flexibiliteit Redelijke aanpassingen voor studenten met een functiebeperking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van de Docent 19 november 2009 Het examenreglement en flexibiliteit Redelijke aanpassingen voor studenten met een functiebeperking."— Transcript van de presentatie:

1 Dag van de Docent 19 november 2009 Het examenreglement en flexibiliteit Redelijke aanpassingen voor studenten met een functiebeperking

2 Dag van de Docent 19 november 2009 Sessie Examens en flexibiliteit “Flexibiliteit mag niet uitmonden in het bevoordelen van bepaalde (groepen) studenten. (…) OER’s mogen met betrekking tot examens geen ongelijke behandeling van diverse categorieën van studenten als gevolg hebben omwille van de ingebouwde flexibiliteit,. Een correcte omgang met diversiteit is noodzakelijk.”  wie is de student met een functiebeperking?  het recht op redelijke aanpassingen  academische standaard vs. aanpassingen  hoe voorzien in OER?  hoe worden faciliteiten toegekend?  organisatorische haalbaarheid  voorbeelden

3 Dag van de Docent 19 november 2009 Wie is de student met functiebeperking? Financieringsdecreet HO = inschrijving bij VAPH (art 2). Vlaamse Onderwijsraad VLOR = student bij wie er een blijvende of langdurige uitval is op één of meer lichaamsfuncties opgesomd in de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). OER K.U.Leuven (Begripsbepalingen, 29°) functiebeperking: een blijvende of langdurige functie-uitval op één of meerdere lichaamsfuncties. Volgende subgroepen worden onderscheiden: motorische functiebeperking, auditieve functiebeperking, visuele functiebeperking, chronische ziekte, psychiatrische functiebeperking, meervoudige functiebeperking, leerstoornis, overige;

4 Dag van de Docent 19 november 2009 Wie? - registratie SFB Subgroep2006-20072007-20082008-2009 Motorisch445137 Auditief162227 Visueel243137 Chronisch91112164 Psychiatrisch97209334 Meervoudig101627 Overig5610 Leerstoornis201187254 Totaal488634890

5 Dag van de Docent 19 november 2009 Gelijkheid ? Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk, in de mate van hun ongelijkheid

6 Dag van de Docent 19 november 2009 Redelijke aanpassing - regelgeving Algemeen (- Antidiscriminatiewet 10 mei 2007) -Gelijkekansendecreet (10 juli 2008) -VN-conventie rechten personen met handicap (13 dec 2006) K.U.Leuven -Onderwijs- en examenreglement (OER) Gelijke behandeling/redelijke aanpassing Onderwijs- en examenfaciliteiten (GT, OPO, art 11, 19, 31) -Nota Onderwijs en Diversiteit

7 Dag van de Docent 19 november 2009 Gelijkekansendecreet (10 juli 2008) Art 19 (…) Er is sprake van het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap als aanpassingen worden geweigerd die geen onevenredige belasting betekenen, of waarvan de belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door bestaande maatregelen. Als aanpassing wordt beschouwd, elke concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseert.

8 Dag van de Docent 19 november 2009 Academische standaards vs. faciliteiten i.f.v. gelijke kansen voor SFB ? Levelling the playing field (gelijke startpositie) Eindtermen voor iedereen dezelfde (onderscheid op basis van kwaliteit) Proces

9 Dag van de Docent 19 november 2009 Uitgangspunten nota Onderwijs & Diversiteit 1.Iedereen die voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, heeft recht op een universitaire vorming. 2.Studenten K.U.Leuven hebben recht op een gelijke behandeling: voor een ongelijke behandeling is een objectieve grondslag vereist en moet het verschil in behandeling in verhouding staan tot een rechtmatig na te streven doel. 3.Bij het uitwerken van doelgroepgerichte maatregelen moet er rekening gehouden worden met de eventuele effecten voor de hele studentenpopulatie. 4.Om een diploma van een bepaalde opleiding te kunnen behalen, moet een student aan de eindtermen van de opleiding voldoen. 5.Waar mogelijk worden inclusieve maatregelen uitgewerkt.

10 Dag van de Docent 19 november 2009 OER – Gelijke behandeling Afdeling 6. Rechten en plichten, rechtsbescherming en tuchtreglement 6.1. Rechten en plichten van de student 6.1.1. Gelijke behandeling De studenten van [de instelling] hebben recht op een gelijke behandeling. Voor een ongelijke behandeling is een objectieve grondslag vereist en moet het verschil in behandeling in verhouding staan tot een rechtmatig na te streven doel. De [instelling] neemt algemene maatregelen om de gelijkheid van kansen te waarborgen en de toegankelijkheid van de universiteit in materiële en immateriële zin te garanderen voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte en voor studenten uit minder vertegenwoordigde groepen.

11 Dag van de Docent 19 november 2009 OER – Bijkomende bepalingen K.U.Leuven definitie functiebeperking (OER, Begripsbepalingen) begrip "Redelijke aanpassingen" (OR, art. 121) gebruik "bijzondere technische hulpmiddelen“ (ER, art. 31)

12 Dag van de Docent 19 november 2009 OER - Examenfaciliteiten voor SFB Spreiding van examens -binnen zittijd (art. 11) -buiten zittijd (art. 19) Aanpassingen in examenvorm (art. 31) Eventueel: inhalen van examens uit 1ste periode (art. 17) Data aanvragen faciliteiten ! – nodige tijd voorbereiding aanvraagdossier – gecommuniceerd naar SFB

13 Dag van de Docent 19 november 2009 OER - Verplaatsing examen binnen zittijd Art. 11 (…) Examinatoren en studenten houden zich strikt aan de vastgelegde examenregeling. Examens kunnen enkel om een zwaarwichtige reden verplaatst worden. De examenombudspersoon oordeelt daarover soeverein en treft in dat geval een nieuwe regeling. Hij beslist eveneens over de toewijzing van een examenmoment.

14 Dag van de Docent 19 november 2009 OER - Examenspreiding Art. 19 Op grond van uitzonderlijke individuele omstandigheden kan aan studenten, met behoud van het modeltraject of hun geïndividualiseerd traject, een spreiding van examens tussen de gewone examenperiodes toegestaan worden (…).

15 Dag van de Docent 19 november 2009 OER - Aanpassing examenvorm en -duur Art. 31 (…) Om redenen van lichamelijke of psychische aard kunnen studenten, als zij daar uiterlijk drie weken vóór de opening van de examenperiode om verzoeken, van de voorzitter van de examencommissie toestemming krijgen om examens op een andere dan de vastgelegde wijze af te leggen of gebruik te maken van bijzondere technische hulpmiddelen.

16 Dag van de Docent 19 november 2009 Hoe faciliteiten toegekend? Checklist voor zorgcoördinator: Doelgroepafbakening (behoort de student tot de doelgroep?) Inschatting handicapsituaties voor Evaluatie (bevindt de SFB zich in een handicapsituatie?) Geschiktheid van bepaalde faciliteit (is deze faciliteit de juiste maat voor het probleem?) Advies zorgcoördinator (deontologie !) Beslissing door centrale of facultaire actoren Uitvoering Expert doelgroep Expert opleiding (Faculteit) - check uitgangs punten - standaard vs. ad hoc

17 Dag van de Docent 19 november 2009 Voorbeeld attest

18 Dag van de Docent 19 november 2009 Voorbeeld attest

19 Dag van de Docent 19 november 2009 Haalbaarheid Recht vs. gunst Draagkracht: organisatorisch, praktisch,… vb. apart lokaal – extra toezicht vb. examenspreiding vs. beschikbaarheid proffen vb. open boekexamen met voorleessoftware

20 Dag van de Docent 19 november 2009 Voorbeelden Schriftelijk i.p.v. mondeling bij stotteren Examenspreiding i.f.v. toegankelijkheid Opsplitsing examen i.f.v. concentratie Examenspreiding in geval van uitstelgedrag Open vragen i.p.v. meerkeuzevragen Spreiding i.f.v. trager leestempo Meer tijd voor analyse röntgenfoto’s …

21 Dag van de Docent 19 november 2009 www.kuleuven.be/functiebeperking


Download ppt "Dag van de Docent 19 november 2009 Het examenreglement en flexibiliteit Redelijke aanpassingen voor studenten met een functiebeperking."

Verwante presentaties


Ads door Google