De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-health: van bouwstenen tot werkend geheel Marc Nyssen (Biostatistiek en Medische Informatica)

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-health: van bouwstenen tot werkend geheel Marc Nyssen (Biostatistiek en Medische Informatica)"— Transcript van de presentatie:

1 E-health: van bouwstenen tot werkend geheel Marc Nyssen (Biostatistiek en Medische Informatica)

2 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 2 Overzicht Technische bouwstenen Professionele context Juridische context Win-win situaties Voorbeelden Toekomstperspectieven

3 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 3 Technische bouwstenen Connectiviteit Beveiliging en encryptie Authenticatie Databanken XML toepassingen Naamsystemen Bronnen/portalen

4 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 4 Connectiviteit Internet (communicatie) technologie Overwinnaar van de protocol-oorlog Evolutie naar permanente aansluitingen Draadloos Beveiliging Professioneel gebruik vs. onprofessioneel

5 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 5 Connectiviteit Internet werkmiddelen: Communicatie- en toepassings protocols Client-server, broadcast, peer-to-peer Statische – dynamische informatie Server processing (vereist verbinding)‏ Client processing (laat “lokale” verwerking toe)‏

6 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 6 Beveiliging en encryptie Beschikbare systemen Praktische overwegingen: –Papier: leesbaar maar (soms) ontoegankelijk –Elektronisch: lekken mogelijk! PKI (publieke sleutel infrastruktuur)‏ Assymetrische systemen Patiëntidentificatie scheiden van medische data Apart medisch identifcatie-”nummer”

7 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 7 Authenticatie Wie is wie? Iets subtieler: Wie kan met enige “credibiliteit” de identiteit/en-of de rol van een ander bevestigen In de medische wereld –Identiteiten (patiënt/zorgverstrekker)‏ –Rol leidt tot toelatingen België: E-id centraal, aparte medische ID ??

8 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 8 Databanken Relationele- en andere modellen “standaardtechnologie” SQL: tamelijk overdraagbaar Internet koppelingen: vlot Stockeerplaats: geen acuut probleem

9 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 9 XML toepassingen XML: “zelfbeschrijvende documenten” Brede aanvaarding Niet alleen “document” ook “toepassing” Controle- en verwerkings werkmiddelen Van text naar betekenisvol begrip?

10 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 10 Naamsystemen Waarover spreken we hier? ontologie: begrippendefinities –MeSH (Medical Subject Headers)‏ –BabelMeSH nomenclatuursystemen –classificaties: ICPC (primary care), ICD (diseases),... –medicatie BCFI/ Delphi

11 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 11 Bronnen/portalen Probleem: betrouwbaarheid (doelpubliek, doelstelling, Autoritatieve bronnen: NLM (Pubmed,...), Karolinska Institutet, Institut Pasteur,... Overheden: Ministeries, nationale regionale portalen Educatief: teleconferencing, Université Virtuelle Francophone,... Wetenschappelijk: E-journals

12 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 12 Professionele context Team- vs. individuele aanpak Medisch dossier Terminologie Guidelines en klinische paden Mondigheid van de pati ë nt

13 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 13 Juridische context Wettelijke regelingen: uitgaande van papier Progressief meer begrip voor elektronische “dokumenten” Handtekening Privacy wetgeving: algemeen geldende principes Specifieke wetgeving nodig: zoniet: geblokkeerd –vb. telegeneeskunde vs. erkende medische tussenkomst waarbij fysische aanwezigheid patiënt en verstrekker vereist

14 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 14 Win-win situaties Teamverband: (zonder win-win: geblokkeerd)‏ patiënt Zorgverstrekker 1 Zorgverstrekker 2, 3,... Mutualiteiten RIZIV Ministerie(s)‏

15 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 15 Voorbeelden eHealth platform portaalsite Register kinesitherapie en verpleegkunde Electronisch medisch voorschrift

16 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 16 Voorbeelden: eHealth platform Doel: gebruikers in contact brengen met de autentieke bronnen Op 1 plaats generische diensten aanbieden die de ganse sector nodig heeft 2 interfaces: “mens” en “programma” Start via onweerlegbare pilootprojecten

17 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 17 eHealth platform (2) doel (naar Frank Robben): Hoe ?  door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening  en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie-veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat ? optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking optimaliseren van de veiligheid van de patiënt vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

18 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 18 eHealth platform (3) uitgangspunten:  geen centrale opslag van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid  wel veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg  indien de patiënt dit wenst, geleidelijk verwijzing naar plaatsen waar over hem/haar persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid beschikbaar zijn, zonder dat daaruit enige inhoudelijke informatie over de gezondheid kan worden afgeleid  respect voor en ondersteuning van bestaande lokale of regionale initiatieven inzake elektronische samenwerking in de gezondheidszorg (Vlaamse Overheid, Réseau Santé Wallon, Abrumet, …)‏ private initiatieven inzake elektronische dienstverlening aan actoren in de gezondheidszorg

19 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 19 eHealth platform (4) uitgangspunten: bijzondere aandacht voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. door vercijfering van uitgewisselde persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid tussen de verzender en de bestemmeling (het eHealth-platform kan de uitgewisselde gezondheidsgegevens niet zien !)‏ zeer doorgedreven preventieve toegangscontrole door de bepaling welke soorten zorgverleners/ zorginstellingen in welke situaties mededeling kunnen krijgen van welke soorten gegevens over welke soorten patiënten en over welke periodes door de beschikbaarheid van een systeem dat toelaat de toegangscontrole efficiënt en preventief uit te voeren (zie lager: systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer)‏ persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid kunnen over het eHealth-platform slechts worden uitgewisseld mits machtiging in wet, door

20 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 20 eHealth platform (5) uitgangspunten: onverkorte toepassing van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het beroepsgeheim de rechten van de patiënt de uitoefening van de geneeskunst  beheer van het platform door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg  controle op de veilige werking van het eHealth-platform en machtiging van uitwisselingen van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité, bestaande uit 2 personen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (die niet betrokken zijn bij het operationeel beheer van het eHealth-platform)‏ 4 geneesheren aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers

21 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 21 eHealth platform (6) uitgangspunten: hergebruik van de know how van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling eHealth-platform beschikt evenwel voor de aanlevering van de basisdiensten over een eigen ICT-infrastructuur, die gescheiden is van deze van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid respect van de therapeutische vrijheid van de zorgve rleners

22 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 22 eHealth platform organisatie Organen: Beheerscomité bestaande uit 7 vertegenwoordigers van de zorgverleners en zorginstellingen, aangeduid door de vertegenwoordigers van de zorgverleners en de zorginstellingen in het Verzekeringscomité van het RIZIV 7 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen 7 vertegenwoordigers van de overheidsdiensten met bevoegdheden inzake gezondheidszorg: FOD Volksgezondheid, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten vertegenwoordigers van de Ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Informatisering en Begroting vertegenwoordigers van de Ordes van Geneesheren en Apothekers en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met raadgevende stem Overlegcomité met werkgroepen: vertegenwoordigers van allerelevante stakeholders en experten, voorgezeten door een arts

23 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 23 eHealth platform organisatie Organen: Beheerscomité bestaande uit 7 vertegenwoordigers van de zorgverleners en zorginstellingen, aangeduid door de vertegenwoordigers van de zorgverleners en de zorginstellingen in het Verzekeringscomité van het RIZIV 7 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen 7 vertegenwoordigers van de overheidsdiensten met bevoegdheden inzake gezondheidszorg: FOD Volksgezondheid, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten vertegenwoordigers van de Ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Informatisering en Begroting vertegenwoordigers van de Ordes van Geneesheren en Apothekers en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met raadgevende stem Overlegcomité met werkgroepen: vertegenwoordigers van allerelevante stakeholders en experten, voorgezeten door een arts

24 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 24 Sectoraal Comité opgericht in de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL)‏  2 afdelingen: sociale zekerheid en gezondheid  afdeling gezondheid bestaat uit 2 vertegenwoordigers van de CBPL 4 geneesheren aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers taken verstrekken van machtigingen tot (elektronische) uitwisseling van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid, buiten de gevallen waarin dit is toegelaten bij wet vaststellen van organisatie en policies inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid verstrekking van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid behandeling van klachten inzake inbreuken op informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid

25 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 25 Schema eHealth platform:BasisdiensteneHealth-platform Netwerk Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Portal eHealth PortaHealth SVA SVA SVA DTW Site RIZIV SVA SVA SVA DTW MyCareNet SVA SVA SVA DTW Portaal SZ SVA SVA SVA DTW Site FOD SZ SVA SVA SVA DTW GABGABGAB Gebruikers Leveranciers

26 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 26 Schema eHealth platform: basisdienst een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde dienst met toegevoegde waarde (DTW)‏ een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik-kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

27 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 27 Schema eHealth platform: gevalideerde authentieke bron (GAB)‏ een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

28 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 28 eHealth platform: basisdiensten portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be), met o.a.https://www.ehealth.fgov.be een content management system een zoekmotor 1.geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 2.beheer van loggings 3.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener 4.elektronische datering (time stamping)‏ 5.codering en anonimisering in ontwikkeling systeem voor end-to-end vercijfering coördinatie van elektronische deelprocessen

29 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 29 eHealth platform: basisdiensten

30 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 30 eHealth platform: authentieke bronnen kadaster van de zorgverleners beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)‏ gegevensbank met de RIZIV-erkenningen beheerder: RIZIV bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ

31 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 31 eHealth platform: authentieke bronnen (2)‏ gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s)‏ beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

32 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 32 eHealth platform: diensten met toegevoegde waarde in productie invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 1, 2 en 3 – vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister)‏ feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 1, 2 en 3)‏ on-line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 1)‏ codering en anonimisering van persoonsgegevens voor het RIZIV (basisdienst 6)‏ raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 1, 2 en 3)‏

33 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 33 eHealth platform: diensten met toegevoegde waarde (2)‏ in test elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 4)‏ elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3 en 4)‏ invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF- medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2 en 3)‏ invoer in en raadpleging van het register met heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3 en later 7 en 8)‏

34 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 34 eHealth platform: diensten met toegevoegde waarde (3)‏ in productie invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 1, 2 en 3 – vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister)‏ feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 1, 2 en 3)‏ on-line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 1)‏ codering en anonimisering van persoonsgegevens voor het RIZIV (basisdienst 6)‏ raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 1, 2 en 3)‏

35 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 35 eHealth platform: diensten met toegevoegde waarde (4)‏ in test elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 4)‏ elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3 en 4)‏ invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF- medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2 en 3)‏ invoer in en raadpleging van het register met heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3 en later 7 en 8)‏

36 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 36 eHealth platform: diensten met toegevoegde waarde (5)‏ In ontwikkeling elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 1, 2 en 3)‏ ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 5)‏ therapeutische projecten interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België

37 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 37 eHealth platform: aanvragen tot ondersteuning consortium ePrescription (apothekers, artsen en ziekenfondsen)‏ elektronisch voorschift in de ambulante sector Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ontsluiting van een gegevensbank van de geneesmiddelen

38 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 38 Voorbeelden: kine- verpleeg- registers Vereenvoudigingsmaatregels Afschaffing van de “papieren registers” Registratie van handelingen “op drager” Gehomologeerde pakketten: –Genereren van een “pseudo-register” (automatisch, wekelijks)‏ –XML KMEHR bericht “idefix” –Analysemiddelen

39 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 39 Voorbeelden: EMV Medisch voorschrift: Centraal in medisch handelen Dikwijls nog handgeschreven In USA jaarlijks +- 7000 doden Fraude, diefstal, vervalsing Overmedicatie ?? Geen meerwaarde mogelijk

40 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 40 Voorbeelden: EMV Elektronisch Medisch Voorschrift: Voorkomt foutieve interpretatie Mogelijk: in overeenstemming met papier Geen fraude, diefstal, vervalsing Overmedicatie kan nagetrokken Diverse meerwaarden mogelijk

41 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 41 EMV Afgeleverd geneesmiddel Tariferingsdienst apotheken Mutualiteiten RIZIV Token Flow EMV Patiënt-ID-nummer + Voorschrift-ID-nummer Monitoring (piloot-fase)‏ Statistieken Epidemiologie Evaluatie Artsen Apothekers Anonimisatie

42 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 42 Toekomstperspectieven Studie: ”eHealth is Worth it” (The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European sites)‏

43 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 43 Toekomstperspectieven België: Be-health portaal Flow projecten Homologatie (artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten)‏ Urgentiedossier Vlaanderen: Rapport Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid IBBT Vlaams Gezondheidsysteem

44 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 44 Besluit eHealth biedt enorme perspectieven Technische werkmiddelen zijn grotendeels aanwezig, nu aan de politieke wil... Degelijke invoering met win-win voor allen vereist een multidisciplinaire aanpak, maar brengt verandering!

45 E-health: van bouwstenen tot geheel 15/02/07 | pag. 45 Referenties Technologie en innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, 2006 Current and future standardization issues in the e-Healh domain: Achieving interoperabitily, CEN/ISSS e-Health Focus Group, March 2005 Ehealth is Worth it (The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European sites), Stroetmann K. A., Jones T., Dobrev A., Stroetmann V. N., 2006, ISBN 92-79-02762-X www.ehealth-impact.org, commissioned by the European Commission, Directorate General Information Society and Mediaww.ehealth-impact.org Current and future standardization issues in the e-Health domain: Achieving interoperability (CEN/ISSS e-Health Focus Group report) March 2005. Frank Robben: Het eHealth-platform:doel, uitwerking en stand van zaken


Download ppt "E-health: van bouwstenen tot werkend geheel Marc Nyssen (Biostatistiek en Medische Informatica)"

Verwante presentaties


Ads door Google