De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KSZ-BCSS De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuur Smals vzw Sint-Pieterssteenweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KSZ-BCSS De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuur Smals vzw Sint-Pieterssteenweg."— Transcript van de presentatie:

1 KSZ-BCSS De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuur Smals vzw Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

2 KSZ-BCSS 2 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Ontstaansgeschiedenis n een tweeduizendtal Belgische instellingen van sociale zekerheid hebben voor het uitvoeren van hun taken behoefte aan omvangrijke maar vrij gelijkaardige informatie over sociaal verzekerden, hun werkgever,… n gebrek aan coördinatie inzake informatiebeheer leidt tot: -overbelasting van de informanten -efficiëntie- en tijdverlies bij de instellingen van sociale zekerheid -verhoogde kans op fraude -suboptimale ondersteuning van het sociaal beleid

3 KSZ-BCSS 3 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Ontstaansgeschiedenis n oprichting centrale persoonsgegevensbank werd verworpen -bedreiging van de persoonlijke levenssfeer van de sociaal verzekerden -bedreiging van de autonomie van de instellingen van sociale zekerheid n oprichting van de KSZ als verbindingsinstrument tussen instellingen van sociale zekerheid -voordelen: geen centrale persoonsgegevensopslag respect voor de autonomie van de instellingen van sociale zekerheid -wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ-wet) gecoördineerde versie is beschikbaar op de website van de KSZ

4 KSZ-BCSS 4 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Definities (art. 2 KSZ-wet) n “sociale zekerheid” -alle beroepsstelsels -heffing en invordering van socialezekerheidsbijdragen -vervangingsuitkeringen en aanvullende vergoedingen -sociale bijstand n “instellingen van sociale zekerheid” -openbare instellingen van sociale zekerheid -federale overheidsdiensten belast met de toepassing van de sociale zekerheid -meewerkende instellingen van sociale zekerheid -fondsen voor bestaanszekerheid -instanties die een sectorieel verwijzingsrepertorium bijhouden -alle overheden en openbare instellingen voor wat betreft hun opdrachten inzake kinderbijslag voor het eigen personeel -openbare centra voor maatschappelijk welzijn recht op maatschappelijke integratie (leefloon) = sociale zekerheid recht op maatschappelijke dienstverlening ≠ sociale zekerheid

5 KSZ-BCSS 5 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Definities (art. 2 KSZ-wet) n “sociale gegevens” -alle gegevens nodig voor de toepassing van de sociale zekerheid n “socialegegevensbanken” -de gegevensbanken waarin de sociale gegevens door of voor rekening van de instellingen van sociale zekerheid worden bewaard n “sociale gegevens van persoonlijke aard” -alle sociale gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd n “netwerk” -het geheel van de socialegegevensbanken, de KSZ en het Rijksregister -uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid is echter mogelijk (art. 18 KSZ-wet)

6 KSZ-BCSS 6 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Uitbreiding netwerk n artikel 18 KSZ-wet n uitbreiding van het netwerk is mogelijk -uitbreiding van de rechten en plichten uit de KSZ-wet -tot andere instanties dan de instellingen van sociale zekerheid -moet gebeuren bij koninklijk besluit n stand van zaken -KB van 16/01/2002: Gemeenschappen en Gewesten -KB van 15/10/2004: pensioen- en solidariteitsinstellingen (2de pijler) -KB van 04/03/2005: OCMW’s n elk KB vermeldt uitdrukkelijk welke rechten en plichten toepasselijk worden verklaard

7 KSZ-BCSS 7 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Uitbreiding netwerk n KB “Gemeenschappen en Gewesten” (16/01/2002) -uitbreiding netwerk tot overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten belast met het “sociaal beleid” (arbeidsbemiddeling, jeugd- en bejaardenbeleid, sociale huisvesting,…) -beslissing te nemen door Beheerscomité KSZ (geen automatische uitbreiding) -voorbeelden: de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, ACTIRIS), Kind en Gezin, het “Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées”,… n KB “pensioen- en solidariteitsinstellingen” (15/10/2004) -pensioen- en solidariteitsinstellingen bedoeld in de wet van 28/04/2003 betreffende de aanvullende pensioenen (2de pijler) behoren tot het netwerk van de sociale zekerheid n KB “OCMW’s” (04/03/2005) -sinds 2005 behoren de OCMW’s ook tot het netwerk voor het vervullen van hun opdrachten inzake de toepassing van de reglementering met betrekking tot het recht op maatschappelijke dienstverlening (deze valt niet onder de definitie van sociale zekerheid)

8 KSZ-BCSS 8 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Aanvullende rechten n artikel 11bis KSZ-wet n heel wat instanties die actief zijn buiten de sociale zekerheid kennen aan personen met een speciaal statuut inzake sociale zekerheid bijzondere voordelen toe -vermindering of vrijstelling van belastingen -bijzondere tarieven van vervoers-, gas-, elektriciteits- en telefoon- maatschappijen… n principe van de unieke gegevensinzameling -instanties die aanvullende rechten toekennen, moeten zich tot de KSZ wenden om de nodige gegevens te bekomen -ze kunnen enkel nog tot een eigen gegevensinzameling bij betrokkene overgaan voor zover de gegevens niet in het netwerk beschikbaar zijn -de rechthebbenden blijven op die manier zoveel mogelijk bespaard van moeite en administratieve rompslomp n beslissing van het Beheerscomité van de KSZ vereist

9 KSZ-BCSS 9 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Missie van de KSZ n art. 2bis. “De Kruispuntbank heeft, binnen de filosofie van de virtuele matrix en in permanente afstemming met de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, tot opdracht: -het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie inzake e- government binnen de sociale zekerheid en het opvolgen van de naleving ervan -het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en consistentie van het beleid met deze gemeenschappelijke strategie -het begeleiden van de instellingen van sociale zekerheid bij de implementatie van deze gemeenschappelijke strategie -het uitwerken van de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur voor een efficiënte inzet van de informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van deze strategie, en het opvolgen van de naleving ervan -het uitwerken van projecten en diensten die potentieel de instellingen van sociale zekerheid overkoepelen en deze gemeenschappelijke strategie ondersteunen -het beheren van de samenwerking met andere overheden inzake e- government en informatie- en communicatietechnologie”

10 KSZ-BCSS 10 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Missie van de KSZ n art. 3. “De Kruispuntbank is belast met het leiden en organiseren van en het machtigen tot de uitwisseling van sociale gegevens tussen de sociale gegevensbanken Ze coördineert daarenboven de betrekkingen tussen de instellingen van sociale zekerheid onderling en tussen deze instellingen en het Rijksregister” n art. 3bis. “De Kruispuntbank is belast met het ondersteunen van de instellingen van sociale zekerheid teneinde hen door middel van nieuwe technologieën in staat te stellen hun opdrachten ten behoeve van de gebruikers van de door hen aangeboden diensten uit te voeren op een effectieve en efficiënte wijze, met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor de betrokkenen en, voor zover mogelijk, op hun eigen initiatief”

11 KSZ-BCSS 11 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Unieke identificatie van sociaal verzekerden n art. 4 KSZ-wet n beheer van een persoonsgegevensbank met identificatiegegevens over natuurlijke personen die complementair en subsidiair is ten opzichte van het Rijksregister n in de KSZ-registers worden ingeschreven -de natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister of van wie niet alle nodige identificatiegegevens systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister -voor zover hun identificatie vereist is voor de toepassing van de sociale zekerheid voor het uitvoeren van de opdrachten die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen aan een Belgische openbare overheid voor het vervullen van de taken van algemeen belang die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toevertrouwd aan een natuurlijke persoon of aan een openbare of private instelling van Belgisch recht n regelmatige synchronisatie tussen beide registers

12 KSZ-BCSS 12 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Unieke identificatie van sociaal verzekerden n toegang tot de KSZ-registers -vergt een voorafgaande machtiging vanwege het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid -is beperkt tot bepaalde categorieën bestemmelingen de instellingen van sociale zekerheid, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor de toepassing van de sociale zekerheid de instanties die aanvullende rechten toekennen, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor de toekenning van een aanvullend recht de openbare overheden, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de opdrachten die hen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen de natuurlijke personen of openbare of private instellingen, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor het vervullen van de taken van algemeen belang die hen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toevertrouwd de onderaannemers van hogervermelde categorieën bestemmelingen -verplichting tot aanwijzen van een “consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer”

13 KSZ-BCSS 13 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Het verwijzingsrepertorium n artikel 6 KSZ-wet n basis voor de organisatie van de elektronische uitwisseling van gegevens tussen de actoren in de sociale sector n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens n geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

14 KSZ-BCSS 14 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Het verwijzingsrepertorium n uitwisselingen van persoonsgegevens met andere sectoren gebeuren idealiter via de respectieve verwijzingsrepertoria van die sectoren -garandeert filtering van de toegang tot persoonsgegevens -bestemmeling kan enkel persoonsgegevens ontvangen voor zover uit het verwijzingsrepertorium van zijn eigen sector blijkt dat hij een dossier over betrokkene beheert -de sector die de persoonsgegevens levert en de KSZ komen niet te weten welk(e) soort(en) dossier(s) er worden beheerd binnen de sector van bestemming maar enkel dat vanuit die sector een vraag werd gesteld -de instantie die het verwijzingsrepertorium van de sector van bestemming beheert, zorgt voor verdere dispatching naar de instanties van deze sector die de persoonsgegevens nodig hebben -aldus beperking van het privacyrisico: sectoren en de KSZ kennen niet de precieze “hoedanigheid” van de betrokkene in de andere sectoren

15 KSZ-BCSS 15 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Gedecentraliseerde opslag n artikel 9 KSZ-wet n functionele taakverdeling -opslag van persoonsgegevens wordt toevertrouwd aan de meest geëigende instellingen van sociale zekerheid of andere instanties -deze instellingen van sociale zekerheid of andere instanties zijn verplicht de persoonsgegevens op te slaan en bij te houden n concreet -identificatiegegevens worden bijgehouden in het Rijksregister in de KSZ-registers -loon- en arbeidstijdgegevens worden bijgehouden door de instellingen van sociale zekerheid belast met de inning van socialezekerheidsbijdragen (RSZ / RSZPPO / RSVZ) -gegevens over wettelijke en andere pensioenvoordelen worden bijgehouden in het Pensioenkadaster (RVP / RIZIV) -overige gegevens worden bijgehouden door de instelling van sociale zekerheid die ze in normale omstandigheden het meest nodig heeft

16 KSZ-BCSS 16 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Unieke gegevensinzameling n art. 10 KSZ-wet: de instellingen van sociale zekerheid delen de bij hen beschikbare sociale gegevens mee aan de KSZ indien de KSZ deze sociale gegevens nodig heeft n art. 11 KSZ-wet: de instellingen van sociale zekerheid vragen de in het netwerk beschikbare sociale gegevens op bij de KSZ n art. 11bis KSZ-wet: de instanties die aanvullende rechten toekennen, vragen de in het netwerk beschikbare sociale gegevens op bij de KSZ n art. 13 KSZ-wet: de KSZ deelt de in het netwerk beschikbare sociale gegevens mee aan de bestemmelingen die ze nodig hebben -voor het uitvoeren van opdrachten die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan hen zijn toegewezen -voor het vervullen van taken van algemeen belang die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan hen zijn toevertrouwd

17 KSZ-BCSS 17 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Tussenkomst KSZ n artikel 14 KSZ-wet n mededelingen door of aan instellingen van sociale zekerheid verlopen verplicht via de KSZ n uitzonderingen: mededelingen aan of door -de betrokkene zelf, zijn wettelijke vertegenwoordigers en de door hem uitdrukkelijk gemachtigden -de personen, andere dan de instellingen van sociale zekerheid, die de gegevens moeten verwerken voor de toepassing van de sociale zekerheid, hun aangestelden en lasthebbers, de door hen uitdrukkelijk gemachtigden en de onderaannemers bijvoorbeeld werkgevers, sociale secretariaten,… -buitenlandse instellingen van sociale zekerheid in het kader van internationale overeenkomsten inzake sociale zekerheid maar: voor zover buitenlandse instellingen van sociale zekerheid krachtens gemeenschaps-rechtelijke of internationaalrechtelijke bepalingen bij de mededeling van persoonsgegevens moeten worden behandeld als eigen nationale instellingen van sociale zekerheid worden deze instellingen van sociale zekerheid niet als buitenlandse instellingen van sociale zekerheid beschouwd in het kader van de KSZ-wet en geldt de uitzonderingsregeling niet! -in de gevallen voorzien bij koninklijk besluit => zie KB 04/02/1997 -in de gevallen bepaald door het sectoraal comité het sectoraal comité kan, op voorstel van de KSZ, bepalen dat de KSZ niet hoeft tussen te komen bij een mededeling voor zover deze tussenkomst geen toegevoegde waarde biedt

18 KSZ-BCSS 18 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Machtiging sectoraal comité n artikel 15 KSZ-wet n elke mededeling van persoonsgegevens door de KSZ of een instelling van sociale zekerheid vereist een voorafgaande machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid n uitzonderingen -indien de mededeling gebeurt binnen het netwerk en er een uitzondering werd voorzien bij koninklijk besluit (zie KB 04/02/1997) -bij mededeling van gecodeerde persoonsgegevens aan bepaalde bestemmelingen overeenkomstig art. 5, § 1, KSZ-wet

19 KSZ-BCSS 19 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Machtiging sectoraal comité n artikel 42, § 2, 3°, wet 13/12/2006 n elke mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, vereist een voorafgaande machtiging van de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (nog niet in werking) n uitzonderingen -(geen machtiging vereist) art. 42, § 2, 3°, wet 13/12/2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid -(machtiging afdeling sociale zekerheid vereist) art. 15, § 2, 1°, KSZ-wet: mededelingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door instellingen van sociale zekerheid aan andere instellingen van sociale zekerheid aan instanties artikel 11bis (aanvullende rechten) aan instanties artikel 18 (uitbreiding van het netwerk) -(machtiging beide afdelingen vereist) art. 15, § 2, 2°, KSZ-wet

20 KSZ-BCSS 20 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Mededeling van persoonsgegevens aan hoven en rechtbanken n beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996 van het Toezichtscomité (de voorganger van het sectoraal comité) bepaalt de voorwaarden voor de mededeling van persoonsgegevens door de instellingen van sociale zekerheid aan bepaalde bestemmelingen, waaronder hoven en rechtbanken (punt 3.1.2.) n mededeling aan het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten -ingevolge artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek kan het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten in alle betwistingen die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten van de bevoegde openbare instellingen of diensten de nodige bestuurlijke inlichtingen vorderen -de instellingen van sociale zekerheid moeten gevolg geven aan elke vraag van het arbeidsauditoraat in toepassing van artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek en beschikken daartoe over een machtiging

21 KSZ-BCSS 21 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Mededeling van persoonsgegevens aan hoven en rechtbanken n mededeling aan rechters -ingevolge artikel 871 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter aan iedere gedingvoerende partij bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit, over te leggen -ingevolge artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter aan een partij of een derde bevelen om alle documenten die het bewijs van een ter zake dienend feit inhouden, over te leggen en toe te voegen aan het gerechtsdossier -de instellingen van sociale zekerheid moeten gevolg geven aan elke vraag van de rechter die hun aldus door de griffie wordt toegezonden en beschikken daartoe over een machtiging n mededeling aan griffies van rechtbanken en hoven -griffies mogen de mededeling van persoonsgegevens enkel in uitvoering van een gerechtelijke beslissing opeisen

22 KSZ-BCSS 22 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Mededeling van persoonsgegevens aan hoven en rechtbanken n mededeling aan de procureur des Konings -ingevolge artikel 29, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden gevonden en aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te doen toekomen -de instellingen van sociale zekerheid moeten aan de procureur des Konings alle persoonsgegevens meedelen die onder de toepassing van artikel 29, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering vallen en beschikken daartoe over een machtiging n andere mededelingen aan hoven en rechtbanken dan deze die expliciet hiervoor werden vermeld, zijn vooralsnog niet toegestaan maar kunnen mits aanvraag worden toegestaan door het sectoraal comité

23 KSZ-BCSS 23 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Mededeling van persoonsgegevens aan politiediensten n artikel 89bis van het Wetboek van Strafvordering -de officieren van gerechtelijke politie kunnen bij gemotiveerd bevelschrift door de onderzoeksrechter worden gedelegeerd om over te gaan tot opsporingen en de inbeslagneming van papieren, effecten of documenten n beraadslaging nr. 96/65 (punt 3.1.1.) -mededeling van persoonsgegevens aan politiediensten is vooralsnog enkel mogelijk onder twee voorwaarden de aanvrager heeft de hoedanigheid van “officier van gerechtelijke politie” de aanvrager legt een gemotiveerd bevelschrift van een onderzoeksrechter voor

24 KSZ-BCSS 24 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bescherming van persoonsgegevens n naleving van de Wet Verwerking Persoonsgegevens n bijkomende plichten van de KSZ en van de instellingen van sociale zekerheid -verplichting om alle maatregelen te treffen voor een perfecte bewaring van de persoonsgegevens (artikel 22 KSZ-wet) -verplichting om een veiligheidsconsulent aan te wijzen (artikelen 24 en 25 KSZ-wet) -verplichting om een geneesheer verantwoordelijk voor de behandeling, de uitwisseling en de bewaring van gezondheidsgegevens aan te duiden (artikel 26 KSZ-wet)

25 KSZ-BCSS 25 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bescherming van persoonsgegevens n bijkomende plichten van elke persoon betrokken bij toepassing van de sociale zekerheid -naleving van het finaliteitsbeginsel (artikel 23 KSZ-wet) enkel gegevens nodig voor toepassing van de sociale zekerheid inzamelen gegevens enkel gebruiken voor doeleinden vastgelegd door de KSZ-wet of voor het vervullen van hun wettelijke verplichtingen gegevens slechts bijhouden gedurende de tijd nodig voor toepassing van de sociale zekerheid -verplichting voor de werkgevers: plicht tot informatieverstrekking over de KSZ-wet aan het personeel (artikel 27 KSZ-wet) -beroepsgeheim respecteren (artikel 28 KSZ-wet)

26 KSZ-BCSS 26 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bescherming van persoonsgegevens n beveiliging voortvloeiend uit het concept van de KSZ -geen centrale gegevensopslag -verplichte passage via de KSZ voor de uitwisseling van persoonsgegevens preventieve toetsing van de rechtmatigheid van de uitwisseling waarborgen van de eerbiediging van het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel n strafsancties (artikelen 61 t.e.m. 71 KSZ-wet) n organisatorische maatregelen -informatieveiligheidsconsulent -plan en verslag met betrekking tot de informatieveiligheid -erkende gespecialiseerde informatieveiligheidsdienst -sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid n technische maatregelen -fysieke beveiliging -logische toegangscontrole -back-up-procedures -transactielogging

27 KSZ-BCSS 27 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Sectoraal comité: algemene opdrachten (artikel 46 KSZ-wet) n algemene opdrachten van de afdeling sociale zekerheid -toezien op de naleving van de KSZ-wet -formuleren van adviezen en aanbevelingen -machtigen van de mededeling van persoonsgegevens -bijhouden van een openbare lijst van machtigingen -de klachten behandelen en eventueel aanhangig maken bij de arbeidsrechtbanken -toezien op de informatieveiligheid -opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag n algemene opdrachten van de afdeling gezondheid -de machtiging verlenen voor de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid -bijhouden van een lijst van de gemachtigde mededelingen -toezien op de naleving van de bepalingen vastgelegd door of krachtens de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid -alle nuttige aanbevelingen formuleren en bijdragen tot een oplossing voor elk principieel probleem of elk geschil

28 KSZ-BCSS 28 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Sectoraal comité: bevoegdheden (artikel 47 KSZ-wet) n beroep doen op deskundigen n verrichten van onderzoeken ter plaatse n de mededeling eisen van documenten die nuttig kunnen zijn bij het onderzoek n betreden van plaatsen waarvan het vermoedt dat er werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de toepassing van de sociale zekerheid

29 KSZ-BCSS 29 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Specifieke machtigingsopdracht van de afdeling sociale zekerheid n huidige opdracht -behandeling van de machtigingsaanvragen voor de mededeling van persoonsgegevens, al dan niet betreffende de gezondheid, binnen of buiten het netwerk van de sociale zekerheid door de KSZ of de instellingen van sociale zekerheid n toekomstige opdracht -behandeling van de machtigingsaanvragen voor de mededeling van persoonsgegevens die geen betrekking hebben op de gezondheid, binnen of buiten het netwerk van de sociale zekerheid door de KSZ of de instellingen van sociale zekerheid -behandeling van de machtigingsaanvragen voor de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door een instelling van sociale zekerheid aan: een andere instelling van sociale zekerheid, voor de realisatie van de taken die haar door of krachtens de wet zijn toegewezen een instantie bedoeld in artikel 11bis, voor de toekenning van een aanvullend recht een persoon op wie alle of een deel van de rechten en plichten voortvloeiend uit de KSZ-wet en haar uitvoeringsmaatregelen ervan in uitvoering van artikel 18 van toepassing worden verklaard, voor het vervullen van haar taken

30 KSZ-BCSS 30 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Specifieke machtigingsopdracht van de afdeling gezondheid n huidige opdracht -verlenen van een principiële machtiging voor: mededelingen van persoonsgegevens m.b.t. de medische activiteiten van ziekenhuizen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens m.b.t. het Kankerregister n toekomstige opdracht -verlenen van een principiële machtiging voor elke mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid -behalve in de volgende gevallen: indien de mededeling gebeurt tussen beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg die gehouden zijn door het beroepsgeheim en die persoonlijk zijn betrokken bij de uitvoering van de handelingen inzake diagnose, preventie of zorgverstrekking aan de patiënt indien de machtiging voor de mededeling werd verleend door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, na advies van de CBPL in de gevallen waarin de afdeling sociale zekerheid bevoegd is voor de gegevens betreffende de gezondheid (zie supra) in de door de Koning bepaalde gevallen, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de CBPL

31 KSZ-BCSS 31 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Middelen om de opdrachten van de KSZ te vervullen n naleving van een aantal basisprincipes inzake de verwerking van informatie binnen de overheid -modellering van informatie -eenmalige inzameling en hergebruik van informatie -beheer van informatie -uitwisseling van informatie -beveiliging van informatie n maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen n dé uitdaging: samenwerken en aanbieden van toegevoegde waarde n goede onderliggende architectuur

32 KSZ-BCSS 32 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Modellering van informatie n informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit -definitie van informatie-elementen -definitie van kenmerken van informatie-elementen -definitie van relaties tussen informatie-elementen n de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie n het informatiemodel kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen)

33 KSZ-BCSS 33 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Eenmalige inzameling en hergebruik n informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden n informatie wordt slechts eenmaal ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron n de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht,…) n de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies

34 KSZ-BCSS 34 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Eenmalige inzameling en hergebruik n met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht n de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instelling die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft n en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

35 KSZ-BCSS 35 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Beheer van informatie n een functionele taakverdeling werd afgesproken omtrent welke instelling welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers n informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel n de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen n afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie n elke instelling is verplicht om vermoede onjuistheden in de informatie te melden aan de instelling die ze moet valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling

36 KSZ-BCSS 36 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Beheer van informatie n elke instelling die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende betrokken instellingen n informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

37 KSZ-BCSS 37 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Uitwisseling van informatie n eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden n informatie wordt enkel uitgewisseld wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van -de instantie die over de informatie beschikt of -de instantie die de informatie nodig heeft of -de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

38 KSZ-BCSS 38 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Uitwisseling van informatie n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling n de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij informatie-inzameling -de informatieverstrekking aan de betrokkenen

39 KSZ-BCSS 39 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Beveiliging van informatie n persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld n persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde instellingen en gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid n de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door het door het Parlement benoemd sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, nadat is vastgesteld dat aan de hoger vermelde voorwaarden is voldaan n de toegangsmachtigingen zijn publiek

40 KSZ-BCSS 40 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Beveiliging van informatie n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en/of de beheerinstelling van een sectoraal netwerk n elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd, in dit geval door de KSZ en/of de beheerinstelling van een sectoraal netwerk, om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren

41 KSZ-BCSS 41 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Beveiliging van informatie n telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op inzage van zijn eigen persoonsgegevens en op verbetering ervan indien deze onjuist zijn

42 KSZ-BCSS 42 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Stand van zaken n een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel … … FW R R NIC Backbone R … RSZ FW R KSZ

43 KSZ-BCSS 43 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Stand van zaken

44 KSZ-BCSS 44 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen,…) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare- nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen,…)

45 KSZ-BCSS 45 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Netwerk: toekomstige evolutie Internet Extranet gewest of gemeenscha p Extranet gewest of gemeenscha p FedMAN Services repository FOD POD ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Services repository VPN over internet, Publilink, … Stad Provincie Gemeente Services repository Service integrator (Fedict) Service integrator (KSZ) Service integrator

46 KSZ-BCSS 46 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n toegang tot persoonsgegevensbanken -interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische mededeling van wijzigingen -voorbeelden verwijzingsrepertorium van de KSZ en sectorale verwijzingsrepertoria rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens) werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers

47 KSZ-BCSS 47 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Rijksregister/KSZ - vroeger Rijksregister Gemeenten

48 KSZ-BCSS 48 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Rijksregister/KSZ - nu Rijksregister Gemeenten

49 KSZ-BCSS 49 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie) -individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in massa op vraag en automatische overmaking van attesten -voorbeelden rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrageverminderingen attesten m.b.t. migrerende werknemers

50 KSZ-BCSS 50 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 RSZ RIZIV Werkgever Werknemers Ziekenfonds Controle Bijdragebons werknemers vroeger

51 KSZ-BCSS 51 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Werkgever Werknemers RSZ RIZIV Ziekenfonds Controle KSZ-BCSS Bijdragebons werknemers nu

52 KSZ-BCSS 52 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 DIMONA 154.793.254 511.556.218 uitgewisselde berichten in 2006 Rijksregister, Wachtregister en KSZ-register 114.569.845 LATG-DMFA en Werkgeversrepertorium 83.081.430 Rechten van de werklozen 22.548.529 OASIS 25.211.461 Rechten soc. verzekerden in de pensioensector 15.186.514 Rechten soc. verzekerden in de kinderbijslagsector 9.353.638 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 7.254.851 WIGW 2.139.167 MAF sociaal en fiscaal luik 8.474.253 Aansluiting OCMW’s in het KSZ-netwerk 2.883.418 Bijdragebons en verzekering geneeskundige verzorging 16.304.168 Bestand van de SIS- en de SAM kaarten 1.763.007 Toename verwijzingsrepertorium 1.230.465 Migrerende werknemers 102.039 Begin en einde zelfstandigenactiviteit 552.513 Aantal uitgewisselde berichten 110100100010000100000100000010000000100000000 Stromen ingevolge DMFA en ASR 22.894.118 Rechten soc. verzekerden buiten de sociale zekerheid 23.213.548

53 KSZ-BCSS 53 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Enkele andere cijfers n 15,88 miljoen verschillende personen zijn gekend in het personenrepertorium n elke persoon is gemiddeld gekend bij 7,98 actoren in de sociale sector vraag/question KSZ-BCSS vraag/question antwoord/réponse 97,90% <1sec 99,82% <2sec vraag/question KSZ-BCSS vraag/question antwoord/réponse 98,91 % in < 4 sec

54 KSZ-BCSS 54 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Datawarehouse n wettelijke opdracht KSZ (art. 5 KSZ-wet) -inzamelen bij de instellingen van sociale zekerheid van sociale gegevens nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid -opslaan van deze sociale gegevens in de vorm van anonieme informatie -gebruiken van deze sociale gegevens voor het trekken van representatieve steekproeven bestemd voor onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid

55 KSZ-BCSS 55 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Datawarehouse n datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming -relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector -op termijn relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek,…) -telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL n uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet n ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften n vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens n geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

56 KSZ-BCSS 56 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 De SIS-kaart

57 KSZ-BCSS 57 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 De SIS-kaart n functies -betrouwbaar elektronisch identificatiemiddel van de sociaal verzekerde bij de instellingen van sociale zekerheid bij de werkgevers bij andere instanties die informatie over de betrokkene moeten meedelen aan de instellingen van sociale zekerheid of de Administratie der Directe Belastingen -elektronisch bewijs van de verzekeringstoestand in de gezondheidszorgverzekering t.a.v. zorgverstrekkers die niet zijn aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank en die het systeem van derde betaler toepassen, ter vervanging van de vroegere kleefbriefjes

58 KSZ-BCSS 58 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 De SIS-kaart n geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart -de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan -de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander instrument als middel voor de identificatie van de patiënt met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers n behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar,…) n alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

59 KSZ-BCSS 59 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n een geïntegreerd portaal met -informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische diensten voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector -geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties -een E-box voor elke onderneming en een persoonlijke pagina voor elke professional in de sociale sector n een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met -e-teams -workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg)

60 KSZ-BCSS 60 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s) Telefoon E-mail Internet @ Eranova FOD SZ … RSZ

61 KSZ-BCSS 61 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bestaande diensten voor de ondernemingen n doelstellingen -garanderen van een eenmalige aangifte door de werkgevers van de noodzakelijke gegevens voor de berekening en inning van de sociale zekerheidsbijdragen op het beroepsinkomen van de werknemers, met inbegrip van de bijdrageverminderingen, door de RSZ en de RSZPPO de berekening van alle socialezekerheidsprestaties met betrekking tot loon- en arbeidstijd (bepaling van het vakantiegeld,..) -zo veel mogelijk onderlinge gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector -standaardisatie en afstemming van de gebruikte begrippen n project multifunctionele aangifte: drie luiken -onmiddellijke aangifte van tewerkstelling – DIMONA -driemaandelijkse aangifte van de loon- en arbeidstijdsgegevens - DMFA -aangiften van sociale risico's (werkloosheid, arbeidsongeval, uitkeringen en beroepsziekten,…) – ASR n op dit ogenblik: 41 operationele transacties van toepassing tot toepassing en op het portaal

62 KSZ-BCSS 62 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Enkele cijfers en resultaten n eenvormige looncodes -13 looncodes historisch loon -3 looncodes gemiddeld dagloon n eenvormige begrippen arbeidstijd en daarmee gelijkgestelde tijd -van 101 naar 50 begrippen n eenvormige regels i.v.m. de referteperiodes n afwijkende begripsdefinities zijn van rechtswege nietig n begripsdefinities kunnen enkel worden aangepast mits naleving van een strikte procedure n eenvormige procedures en instructies n eenmalige inzameling en verificatie van informatie

63 KSZ-BCSS 63 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Enkele cijfers en resultaten n geharmoniseerde personeelsadministratie bij de Belgische ondernemingen n het contact center Eranova wordt maandelijks gemiddeld 15.000 maal gecontacteerd n op basis van een bevraging van het federaal planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

64 KSZ-BCSS 64 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Limosa n sinds 1 april 2007, eenmalige multifunctionele elektronische melding van alle activiteiten van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of stagiairs op Belgisch grondgebied (Limosa) n wettelijke basis: -artikelen 137 en volgende van de programmawet I van 27 december 2006 -Koninklijk besluit van 20.03.07 genomen in uitvoering van hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet I van 27 december 2006 tot invoering van een voorafgaande meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

65 KSZ-BCSS 65 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Front office tewerkstelling n terbeschikkingstelling op het portaal van de sociale zekerheid, de portalen van de gewesten en gemeenschappen en de portalen van de geïnteresseerde middenveldorganisaties van een geïntegreerd overzicht van alle in een concrete situatie relevante loonbevorderende maatregelen, ongeacht de overheid waarvan ze uitgaan, de voorwaarden waaronder ze gelden en de wijze waarop ze kunnen worden aangevraagd n tegen het einde van het jaar 2007 zal de front office worden aangevuld met een toepassing om, met gebruik van de gegevens beschikbaar in het netwerk, het financieel voordeel voor de werkgever of de werkzoekende te berekenen en een elektronische aanvraag in te dienen

66 KSZ-BCSS 66 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bestaande diensten voor de sociaal verzekerden n vermijden van de meervoudige aangifte van dezelfde gegevens en maximale automatische toekenning van rechten op basis van onderlinge elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de sociale sector en daarbuiten n 5 transacties op het portaal van de sociale zekerheid -E-Gofso: opvolging van het elektronisch dossier bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen -E-Lo: raadpleging van het elektronisch dossier inzake loopbaanonderbreking of tijdskrediet (RVA) -Cova: raadpleging van het elektronisch dossier m.b.t. jaarlijkse vakantie van handarbeiders (vakantiegeld, vakantieduur, …) (RJV en vakantiefondsen) -simulatie van het bedrag van het wettelijk pensioen op basis van de door betrokkene verstrekte gegevens (RVP) -attesten RVA: op elektronische wijze een startbaankaart aanvragen en ontvangen

67 KSZ-BCSS 67 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Bestaande diensten voor andere actoren n 1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid -elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat n 2 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid -Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid -E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers n 1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT -verificatie van het recht op sociaal telefoontarief

68 KSZ-BCSS 68 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Ondersteuning uitbouw E-health platform n wettelijke basis Be-Health: wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen – artikel 4 n doel: het elektronisch dienstenplatform met betrekking tot de uitwisseling van gegevens in de gezondheidszorgsector n concrete mogelijkheden -terbeschikkingstelling aan de behandelende zorgverstrekkers van een gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van verstrekte zorgen, die elders beschikbaar is -elektronische uitwisseling van gestructureerde zorgvoorschriften tussen zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten zorginstellingen -elektronische toegankelijkheid voor de zorgverstrekkers van de verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering en andere relevante administratieve informatie over de patiënt -over de verschillende stakeholders heen gecoördineerde en eenmalige inzameling van de informatie gericht op beleids- en onderzoeksondersteuning

69 KSZ-BCSS 69 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Ondersteuning uitbouw E-health platform n bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn -Kruispuntbankmodel voor organisatie en coördinatie van gegevensuitwisseling zonder onnodige centralisatie, op basis van een verwijzingsrepertorium -methoden voor procesoptimalisatie -instelling van een goed beveiligd platform voor de elektronische gegevensuitwisseling -instelling van een door de stakeholders beheerd coördinatie-orgaan voor de uitbouw en het beheer van het platform voor de elektronische gegevensuitwisseling en de coördinatie van de procesoptimalisatie -algemeen gebruikt patiëntidentificatienummer (identificatienummer sociale zekerheid) -systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer -systeem van machtigingen door een sectoraal comité opgericht binnen de CBPL -elementen uit de regelgeving

70 KSZ-BCSS 70 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Gebruikers- en toegangsbeheer Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Authentieke bron Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy repository Actie op toepassing GEWEIGERD Beheerder Autorisatie beheer Authentieke bron

71 KSZ-BCSS 71 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Nieuwe diensten voor de actoren in de sociale sector n bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen -gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen,…) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) -instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet) -instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen -externe preventiediensten -steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) -artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties

72 KSZ-BCSS 72 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Informatie-uitwisseling met de fiscale sector n wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionali- teitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen n voorbeelden -door sociale sector aan FOD Financiën mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën (vb. alimentatievorderingen) -door FOD Financiën aan sociale sector mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van de bestaansmiddelentoets

73 KSZ-BCSS 73 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n inproductiestelling en/of optimalisatie van alle herziene aangiften van sociale risico’s met het oog op een valorisatie van de vereenvoudigingsmogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften n verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E-box n maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ-attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan, naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van de sociale zekerheid n elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen, zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd

74 KSZ-BCSS 74 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Nieuwe diensten voor de burgers n verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut, o.a. in de water-, gas- en elektriciteitssector n nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor de burgers, zoals -raadplegen van een loopbaanoverzicht -aanvraag van het pensioen -raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid -raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid

75 KSZ-BCSS 75 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Nieuwe diensten voor professionals n verdere uitbouw van de geïntegreerde elektronische samenwerkingsplatformen E-workspace & E- communities -who is who -kennismanagement -work flow ondersteuning -project en issue management -agenda’s en stukken van comités en werkgroepen n specifiek geïntegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de inspectiediensten n aanbod van transacties op het portaal van de sociale zekerheid n geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer over de platformen heen

76 KSZ-BCSS 76 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Resultaat n de beschikbare middelen zo zuinig mogelijk inzetten voor een maximale dienstverlening -goedkoop: dezelfde diensten aan een lagere totale kost, bvb. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van gecoördineerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer minder onnodige contacten achteraf -zoveel mogelijk: meer diensten aan een zelfde totale kost, bvb. de diensten zijn beschikbaar van overal en op elk ogenblik de diensten (informatie, transacties,...) zijn geïntegreerd op één portaal -snel: dezelfde diensten aan eenzelfde totale kost in minder tijd, bvb. vermindering van de reisduur en de wachttijd voor de gebruiker rechtstreekse interactie van de gebruiker met de bevoegde instelling van sociale zekerheid real time feed back voor de gebruiker

77 KSZ-BCSS 77 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Resultaat n een dienstverlening die het doel van een optimale sociale bescherming zo goed mogelijk ondersteunt n o.a. door -het aanbod van nieuwe soorten diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen -de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening juistere dienstverlening gepersonaliseerdere dienstverlening transparantere dienstverlening (motivatieplicht, begrijpbaar begrippenapparaat,...) veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces

78 KSZ-BCSS 78 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Enkele kritische succesfactoren n digitalisering ondersteunt organisatiedoelstellingen: geen digitalisering om de digitalisering of om mee te doen met modetrends -duidelijke vastlegging van beoogde doelstellingen van digitalisering hogere return on investment: lagere kosten of hogere opbrengsten efficiëntere processen hogere kwaliteit hogere klantentevredenheid kortere levenscyclus van producten en diensten meer innovatie grotere groei grotere reikwijdte en penetratiegraad van de dienstverlening grotere effectiviteit … -aandacht van ICT-verantwoordelijken voor het realiseren van de beoogde doelstellingen, en niet alleen voor de techniek

79 KSZ-BCSS 79 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Enkele kritische succesfactoren n draagvlak bij de directie en de business-verantwoordelijken en inzicht in de randvoorwaarden en de beperkingen van digitalisering -marketing door ICT-verantwoordelijken (aanbod, toegevoegde waarde, kosten, risico’s,…) -vorming van directie en businessverantwoordelijken n creatie en behoud van vertrouwen van de directie en de businessverantwoordelijken in digitalisering -degelijke dagdagelijkse werking van ICT -degelijk programma- en projectbeheer -betrokkenheid van de stakeholders bij de uitbouw van ICT -flexibiliteit -regelmatige oplevering door ICT -goede organisatie van de uitrol -degelijke meetinstrumenten (SLA’s, projectopvolging, kosten-baten- analyse,…) en transparante rapportering

80 KSZ-BCSS 80 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Enkele kritische succesfactoren n voorafgaande procesoptimalisatie en uitbouw van waardeketens door onderlinge afstemming van -interne bedrijfsprocessen -interne bedrijfsprocessen met externe processen van toeleveranciers, partners, klanten,… n externe gerichtheid met oog op schaaleffecten -hergebruik van nuttige, extern beschikbare diensten, componenten of ervaring -wel aandacht voor voldoende impact op kritische succesfactoren voor de goede werking van de eigen organisatie n gepast inspelen op juridisch kader n degelijk beheer van de verandering: multidisciplinair, niet alleen technisch

81 KSZ-BCSS 81 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Enkele kritische succesfactoren n gepaste ICT-architectuur -dienstengeoriënteerd -modulair -interoperabel (gebaseerd op open standaarden of specificaties) -uitbreidbaar -gebaseerd op hergebruik van componenten en gegevens -omwille van kostenbeheersing time to market flexibiliteit mobiliteit veiligheid beschikbaarheid van resources

82 KSZ-BCSS 82 Kruispuntbank Sociale ZekerheidBrussel, 30 november 2007 Voor meer informatie n portaal van de sociale zekerheid -https://www.socialsecurity.be/default.htmhttps://www.socialsecurity.be/default.htm n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be n persoonlijke website Frank Robben -http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben n website van de CBPL -http://www.privacycommission.behttp://www.privacycommission.be


Download ppt "KSZ-BCSS De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuur Smals vzw Sint-Pieterssteenweg."

Verwante presentaties


Ads door Google