De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid"— Transcript van de presentatie:

1 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
KSZ-BCSS De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuur Smals vzw Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website KSZ: Persoonlijke website:

2 Ontstaansgeschiedenis
een tweeduizendtal Belgische instellingen van sociale zekerheid hebben voor het uitvoeren van hun taken behoefte aan omvangrijke maar vrij gelijkaardige informatie over sociaal verzekerden, hun werkgever,… gebrek aan coördinatie inzake informatiebeheer leidt tot: overbelasting van de informanten efficiëntie- en tijdverlies bij de instellingen van sociale zekerheid verhoogde kans op fraude suboptimale ondersteuning van het sociaal beleid

3 Ontstaansgeschiedenis
oprichting centrale persoonsgegevensbank werd verworpen bedreiging van de persoonlijke levenssfeer van de sociaal verzekerden bedreiging van de autonomie van de instellingen van sociale zekerheid oprichting van de KSZ als verbindingsinstrument tussen instellingen van sociale zekerheid voordelen: geen centrale persoonsgegevensopslag respect voor de autonomie van de instellingen van sociale zekerheid wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ-wet) gecoördineerde versie is beschikbaar op de website van de KSZ

4 Definities (art. 2 KSZ-wet)
“sociale zekerheid” alle beroepsstelsels heffing en invordering van socialezekerheidsbijdragen vervangingsuitkeringen en aanvullende vergoedingen sociale bijstand “instellingen van sociale zekerheid” openbare instellingen van sociale zekerheid federale overheidsdiensten belast met de toepassing van de sociale zekerheid meewerkende instellingen van sociale zekerheid fondsen voor bestaanszekerheid instanties die een sectorieel verwijzingsrepertorium bijhouden alle overheden en openbare instellingen voor wat betreft hun opdrachten inzake kinderbijslag voor het eigen personeel openbare centra voor maatschappelijk welzijn recht op maatschappelijke integratie (leefloon) = sociale zekerheid recht op maatschappelijke dienstverlening ≠ sociale zekerheid

5 Definities (art. 2 KSZ-wet)
“sociale gegevens” alle gegevens nodig voor de toepassing van de sociale zekerheid “socialegegevensbanken” de gegevensbanken waarin de sociale gegevens door of voor rekening van de instellingen van sociale zekerheid worden bewaard “sociale gegevens van persoonlijke aard” alle sociale gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd “netwerk” het geheel van de socialegegevensbanken, de KSZ en het Rijksregister uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid is echter mogelijk (art. 18 KSZ-wet)

6 Uitbreiding netwerk artikel 18 KSZ-wet
uitbreiding van het netwerk is mogelijk uitbreiding van de rechten en plichten uit de KSZ-wet tot andere instanties dan de instellingen van sociale zekerheid moet gebeuren bij koninklijk besluit stand van zaken KB van 16/01/2002: Gemeenschappen en Gewesten KB van 15/10/2004: pensioen- en solidariteitsinstellingen (2de pijler) KB van 04/03/2005: OCMW’s elk KB vermeldt uitdrukkelijk welke rechten en plichten toepasselijk worden verklaard

7 Uitbreiding netwerk KB “Gemeenschappen en Gewesten” (16/01/2002)
uitbreiding netwerk tot overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten belast met het “sociaal beleid” (arbeidsbemiddeling, jeugd- en bejaardenbeleid, sociale huisvesting,…) beslissing te nemen door Beheerscomité KSZ (geen automatische uitbreiding) voorbeelden: de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, ACTIRIS), Kind en Gezin, het “Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées”,… KB “pensioen- en solidariteitsinstellingen” (15/10/2004) pensioen- en solidariteitsinstellingen bedoeld in de wet van 28/04/2003 betreffende de aanvullende pensioenen (2de pijler) behoren tot het netwerk van de sociale zekerheid KB “OCMW’s” (04/03/2005) sinds 2005 behoren de OCMW’s ook tot het netwerk voor het vervullen van hun opdrachten inzake de toepassing van de reglementering met betrekking tot het recht op maatschappelijke dienstverlening (deze valt niet onder de definitie van sociale zekerheid)

8 Aanvullende rechten artikel 11bis KSZ-wet
heel wat instanties die actief zijn buiten de sociale zekerheid kennen aan personen met een speciaal statuut inzake sociale zekerheid bijzondere voordelen toe vermindering of vrijstelling van belastingen bijzondere tarieven van vervoers-, gas-, elektriciteits- en telefoon-maatschappijen… principe van de unieke gegevensinzameling instanties die aanvullende rechten toekennen, moeten zich tot de KSZ wenden om de nodige gegevens te bekomen ze kunnen enkel nog tot een eigen gegevensinzameling bij betrokkene overgaan voor zover de gegevens niet in het netwerk beschikbaar zijn de rechthebbenden blijven op die manier zoveel mogelijk bespaard van moeite en administratieve rompslomp beslissing van het Beheerscomité van de KSZ vereist

9 Missie van de KSZ art. 2bis. “De Kruispuntbank heeft, binnen de filosofie van de virtuele matrix en in permanente afstemming met de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, tot opdracht: het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie inzake e-government binnen de sociale zekerheid en het opvolgen van de naleving ervan het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en consistentie van het beleid met deze gemeenschappelijke strategie het begeleiden van de instellingen van sociale zekerheid bij de implementatie van deze gemeenschappelijke strategie het uitwerken van de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur voor een efficiënte inzet van de informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van deze strategie, en het opvolgen van de naleving ervan het uitwerken van projecten en diensten die potentieel de instellingen van sociale zekerheid overkoepelen en deze gemeenschappelijke strategie ondersteunen het beheren van de samenwerking met andere overheden inzake e-government en informatie- en communicatietechnologie”

10 Missie van de KSZ art. 3. “De Kruispuntbank is belast met het leiden en organiseren van en het machtigen tot de uitwisseling van sociale gegevens tussen de sociale gegevensbanken Ze coördineert daarenboven de betrekkingen tussen de instellingen van sociale zekerheid onderling en tussen deze instellingen en het Rijksregister” art. 3bis. “De Kruispuntbank is belast met het ondersteunen van de instellingen van sociale zekerheid teneinde hen door middel van nieuwe technologieën in staat te stellen hun opdrachten ten behoeve van de gebruikers van de door hen aangeboden diensten uit te voeren op een effectieve en efficiënte wijze, met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor de betrokkenen en, voor zover mogelijk, op hun eigen initiatief”

11 Unieke identificatie van sociaal verzekerden
art. 4 KSZ-wet beheer van een persoonsgegevensbank met identificatiegegevens over natuurlijke personen die complementair en subsidiair is ten opzichte van het Rijksregister in de KSZ-registers worden ingeschreven de natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister of van wie niet alle nodige identificatiegegevens systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister voor zover hun identificatie vereist is voor de toepassing van de sociale zekerheid voor het uitvoeren van de opdrachten die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen aan een Belgische openbare overheid voor het vervullen van de taken van algemeen belang die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toevertrouwd aan een natuurlijke persoon of aan een openbare of private instelling van Belgisch recht regelmatige synchronisatie tussen beide registers

12 Unieke identificatie van sociaal verzekerden
toegang tot de KSZ-registers vergt een voorafgaande machtiging vanwege het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is beperkt tot bepaalde categorieën bestemmelingen de instellingen van sociale zekerheid, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor de toepassing van de sociale zekerheid de instanties die aanvullende rechten toekennen, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor de toekenning van een aanvullend recht de openbare overheden, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de opdrachten die hen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen de natuurlijke personen of openbare of private instellingen, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor het vervullen van de taken van algemeen belang die hen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toevertrouwd de onderaannemers van hogervermelde categorieën bestemmelingen verplichting tot aanwijzen van een “consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer”

13 Het verwijzingsrepertorium
artikel 6 KSZ-wet basis voor de organisatie van de elektronische uitwisseling van gegevens tussen de actoren in de sociale sector bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers functies routering van informatie preventieve toegangscontrole automatische mededeling van gewijzigde gegevens geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

14 Het verwijzingsrepertorium
uitwisselingen van persoonsgegevens met andere sectoren gebeuren idealiter via de respectieve verwijzingsrepertoria van die sectoren garandeert filtering van de toegang tot persoonsgegevens bestemmeling kan enkel persoonsgegevens ontvangen voor zover uit het verwijzingsrepertorium van zijn eigen sector blijkt dat hij een dossier over betrokkene beheert de sector die de persoonsgegevens levert en de KSZ komen niet te weten welk(e) soort(en) dossier(s) er worden beheerd binnen de sector van bestemming maar enkel dat vanuit die sector een vraag werd gesteld de instantie die het verwijzingsrepertorium van de sector van bestemming beheert, zorgt voor verdere dispatching naar de instanties van deze sector die de persoonsgegevens nodig hebben aldus beperking van het privacyrisico: sectoren en de KSZ kennen niet de precieze “hoedanigheid” van de betrokkene in de andere sectoren

15 Gedecentraliseerde opslag
artikel 9 KSZ-wet functionele taakverdeling opslag van persoonsgegevens wordt toevertrouwd aan de meest geëigende instellingen van sociale zekerheid of andere instanties deze instellingen van sociale zekerheid of andere instanties zijn verplicht de persoonsgegevens op te slaan en bij te houden concreet identificatiegegevens worden bijgehouden in het Rijksregister in de KSZ-registers loon- en arbeidstijdgegevens worden bijgehouden door de instellingen van sociale zekerheid belast met de inning van socialezekerheidsbijdragen (RSZ / RSZPPO / RSVZ) gegevens over wettelijke en andere pensioenvoordelen worden bijgehouden in het Pensioenkadaster (RVP / RIZIV) overige gegevens worden bijgehouden door de instelling van sociale zekerheid die ze in normale omstandigheden het meest nodig heeft

16 Unieke gegevensinzameling
art. 10 KSZ-wet: de instellingen van sociale zekerheid delen de bij hen beschikbare sociale gegevens mee aan de KSZ indien de KSZ deze sociale gegevens nodig heeft art. 11 KSZ-wet: de instellingen van sociale zekerheid vragen de in het netwerk beschikbare sociale gegevens op bij de KSZ art. 11bis KSZ-wet: de instanties die aanvullende rechten toekennen, vragen de in het netwerk beschikbare sociale gegevens op bij de KSZ art. 13 KSZ-wet: de KSZ deelt de in het netwerk beschikbare sociale gegevens mee aan de bestemmelingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van opdrachten die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan hen zijn toegewezen voor het vervullen van taken van algemeen belang die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan hen zijn toevertrouwd

17 Tussenkomst KSZ artikel 14 KSZ-wet
mededelingen door of aan instellingen van sociale zekerheid verlopen verplicht via de KSZ uitzonderingen: mededelingen aan of door de betrokkene zelf, zijn wettelijke vertegenwoordigers en de door hem uitdrukkelijk gemachtigden de personen, andere dan de instellingen van sociale zekerheid, die de gegevens moeten verwerken voor de toepassing van de sociale zekerheid, hun aangestelden en lasthebbers, de door hen uitdrukkelijk gemachtigden en de onderaannemers bijvoorbeeld werkgevers, sociale secretariaten,… buitenlandse instellingen van sociale zekerheid in het kader van internationale overeenkomsten inzake sociale zekerheid maar: voor zover buitenlandse instellingen van sociale zekerheid krachtens gemeenschaps-rechtelijke of internationaalrechtelijke bepalingen bij de mededeling van persoonsgegevens moeten worden behandeld als eigen nationale instellingen van sociale zekerheid worden deze instellingen van sociale zekerheid niet als buitenlandse instellingen van sociale zekerheid beschouwd in het kader van de KSZ-wet en geldt de uitzonderingsregeling niet! in de gevallen voorzien bij koninklijk besluit => zie KB 04/02/1997 in de gevallen bepaald door het sectoraal comité het sectoraal comité kan, op voorstel van de KSZ, bepalen dat de KSZ niet hoeft tussen te komen bij een mededeling voor zover deze tussenkomst geen toegevoegde waarde biedt

18 Machtiging sectoraal comité
artikel 15 KSZ-wet elke mededeling van persoonsgegevens door de KSZ of een instelling van sociale zekerheid vereist een voorafgaande machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid uitzonderingen indien de mededeling gebeurt binnen het netwerk en er een uitzondering werd voorzien bij koninklijk besluit (zie KB 04/02/1997) bij mededeling van gecodeerde persoonsgegevens aan bepaalde bestemmelingen overeenkomstig art. 5, § 1, KSZ-wet

19 Machtiging sectoraal comité
artikel 42, § 2, 3°, wet 13/12/2006 elke mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, vereist een voorafgaande machtiging van de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (nog niet in werking) uitzonderingen (geen machtiging vereist) art. 42, § 2, 3°, wet 13/12/2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (machtiging afdeling sociale zekerheid vereist) art. 15, § 2, 1°, KSZ-wet: mededelingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door instellingen van sociale zekerheid aan andere instellingen van sociale zekerheid aan instanties artikel 11bis (aanvullende rechten) aan instanties artikel 18 (uitbreiding van het netwerk) (machtiging beide afdelingen vereist) art. 15, § 2, 2°, KSZ-wet

20 Mededeling van persoonsgegevens aan hoven en rechtbanken
beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996 van het Toezichtscomité (de voorganger van het sectoraal comité) bepaalt de voorwaarden voor de mededeling van persoonsgegevens door de instellingen van sociale zekerheid aan bepaalde bestemmelingen, waaronder hoven en rechtbanken (punt ) mededeling aan het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten ingevolge artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek kan het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten in alle betwistingen die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten van de bevoegde openbare instellingen of diensten de nodige bestuurlijke inlichtingen vorderen de instellingen van sociale zekerheid moeten gevolg geven aan elke vraag van het arbeidsauditoraat in toepassing van artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek en beschikken daartoe over een machtiging

21 Mededeling van persoonsgegevens aan hoven en rechtbanken
mededeling aan rechters ingevolge artikel 871 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter aan iedere gedingvoerende partij bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit, over te leggen ingevolge artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter aan een partij of een derde bevelen om alle documenten die het bewijs van een ter zake dienend feit inhouden, over te leggen en toe te voegen aan het gerechtsdossier de instellingen van sociale zekerheid moeten gevolg geven aan elke vraag van de rechter die hun aldus door de griffie wordt toegezonden en beschikken daartoe over een machtiging mededeling aan griffies van rechtbanken en hoven griffies mogen de mededeling van persoonsgegevens enkel in uitvoering van een gerechtelijke beslissing opeisen

22 Mededeling van persoonsgegevens aan hoven en rechtbanken
mededeling aan de procureur des Konings ingevolge artikel 29, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden gevonden en aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te doen toekomen de instellingen van sociale zekerheid moeten aan de procureur des Konings alle persoonsgegevens meedelen die onder de toepassing van artikel 29, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering vallen en beschikken daartoe over een machtiging andere mededelingen aan hoven en rechtbanken dan deze die expliciet hiervoor werden vermeld, zijn vooralsnog niet toegestaan maar kunnen mits aanvraag worden toegestaan door het sectoraal comité

23 Mededeling van persoonsgegevens aan politiediensten
artikel 89bis van het Wetboek van Strafvordering de officieren van gerechtelijke politie kunnen bij gemotiveerd bevelschrift door de onderzoeksrechter worden gedelegeerd om over te gaan tot opsporingen en de inbeslagneming van papieren, effecten of documenten beraadslaging nr. 96/65 (punt ) mededeling van persoonsgegevens aan politiediensten is vooralsnog enkel mogelijk onder twee voorwaarden de aanvrager heeft de hoedanigheid van “officier van gerechtelijke politie” de aanvrager legt een gemotiveerd bevelschrift van een onderzoeksrechter voor

24 Bescherming van persoonsgegevens
naleving van de Wet Verwerking Persoonsgegevens bijkomende plichten van de KSZ en van de instellingen van sociale zekerheid verplichting om alle maatregelen te treffen voor een perfecte bewaring van de persoonsgegevens (artikel 22 KSZ-wet) verplichting om een veiligheidsconsulent aan te wijzen (artikelen 24 en 25 KSZ-wet) verplichting om een geneesheer verantwoordelijk voor de behandeling, de uitwisseling en de bewaring van gezondheidsgegevens aan te duiden (artikel 26 KSZ-wet)

25 Bescherming van persoonsgegevens
bijkomende plichten van elke persoon betrokken bij toepassing van de sociale zekerheid naleving van het finaliteitsbeginsel (artikel 23 KSZ-wet) enkel gegevens nodig voor toepassing van de sociale zekerheid inzamelen gegevens enkel gebruiken voor doeleinden vastgelegd door de KSZ-wet of voor het vervullen van hun wettelijke verplichtingen gegevens slechts bijhouden gedurende de tijd nodig voor toepassing van de sociale zekerheid verplichting voor de werkgevers: plicht tot informatieverstrekking over de KSZ-wet aan het personeel (artikel 27 KSZ-wet) beroepsgeheim respecteren (artikel 28 KSZ-wet)

26 Bescherming van persoonsgegevens
beveiliging voortvloeiend uit het concept van de KSZ geen centrale gegevensopslag verplichte passage via de KSZ voor de uitwisseling van persoonsgegevens preventieve toetsing van de rechtmatigheid van de uitwisseling waarborgen van de eerbiediging van het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel strafsancties (artikelen 61 t.e.m. 71 KSZ-wet) organisatorische maatregelen informatieveiligheidsconsulent plan en verslag met betrekking tot de informatieveiligheid erkende gespecialiseerde informatieveiligheidsdienst sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid technische maatregelen fysieke beveiliging logische toegangscontrole back-up-procedures transactielogging

27 Sectoraal comité: algemene opdrachten (artikel 46 KSZ-wet)
algemene opdrachten van de afdeling sociale zekerheid toezien op de naleving van de KSZ-wet formuleren van adviezen en aanbevelingen machtigen van de mededeling van persoonsgegevens bijhouden van een openbare lijst van machtigingen de klachten behandelen en eventueel aanhangig maken bij de arbeidsrechtbanken toezien op de informatieveiligheid opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag algemene opdrachten van de afdeling gezondheid de machtiging verlenen voor de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid bijhouden van een lijst van de gemachtigde mededelingen toezien op de naleving van de bepalingen vastgelegd door of krachtens de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid alle nuttige aanbevelingen formuleren en bijdragen tot een oplossing voor elk principieel probleem of elk geschil

28 Sectoraal comité: bevoegdheden (artikel 47 KSZ-wet)
beroep doen op deskundigen verrichten van onderzoeken ter plaatse de mededeling eisen van documenten die nuttig kunnen zijn bij het onderzoek betreden van plaatsen waarvan het vermoedt dat er werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de toepassing van de sociale zekerheid

29 Specifieke machtigingsopdracht van de afdeling sociale zekerheid
huidige opdracht behandeling van de machtigingsaanvragen voor de mededeling van persoonsgegevens, al dan niet betreffende de gezondheid, binnen of buiten het netwerk van de sociale zekerheid door de KSZ of de instellingen van sociale zekerheid toekomstige opdracht behandeling van de machtigingsaanvragen voor de mededeling van persoonsgegevens die geen betrekking hebben op de gezondheid, binnen of buiten het netwerk van de sociale zekerheid door de KSZ of de instellingen van sociale zekerheid behandeling van de machtigingsaanvragen voor de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door een instelling van sociale zekerheid aan: een andere instelling van sociale zekerheid, voor de realisatie van de taken die haar door of krachtens de wet zijn toegewezen een instantie bedoeld in artikel 11bis, voor de toekenning van een aanvullend recht een persoon op wie alle of een deel van de rechten en plichten voortvloeiend uit de KSZ-wet en haar uitvoeringsmaatregelen ervan in uitvoering van artikel 18 van toepassing worden verklaard, voor het vervullen van haar taken

30 Specifieke machtigingsopdracht van de afdeling gezondheid
huidige opdracht verlenen van een principiële machtiging voor: mededelingen van persoonsgegevens m.b.t. de medische activiteiten van ziekenhuizen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens m.b.t. het Kankerregister toekomstige opdracht verlenen van een principiële machtiging voor elke mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid behalve in de volgende gevallen: indien de mededeling gebeurt tussen beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg die gehouden zijn door het beroepsgeheim en die persoonlijk zijn betrokken bij de uitvoering van de handelingen inzake diagnose, preventie of zorgverstrekking aan de patiënt indien de machtiging voor de mededeling werd verleend door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, na advies van de CBPL in de gevallen waarin de afdeling sociale zekerheid bevoegd is voor de gegevens betreffende de gezondheid (zie supra) in de door de Koning bepaalde gevallen, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de CBPL

31 Middelen om de opdrachten van de KSZ te vervullen
naleving van een aantal basisprincipes inzake de verwerking van informatie binnen de overheid modellering van informatie eenmalige inzameling en hergebruik van informatie beheer van informatie uitwisseling van informatie beveiliging van informatie maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen dé uitdaging: samenwerken en aanbieden van toegevoegde waarde goede onderliggende architectuur

32 Modellering van informatie
informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit definitie van informatie-elementen definitie van kenmerken van informatie-elementen definitie van relaties tussen informatie-elementen de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie het informatiemodel kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen)

33 Eenmalige inzameling en hergebruik
informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden informatie wordt slechts eenmaal ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht,…) de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies

34 Eenmalige inzameling en hergebruik
met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instelling die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

35 Beheer van informatie een functionele taakverdeling werd afgesproken omtrent welke instelling welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie elke instelling is verplicht om vermoede onjuistheden in de informatie te melden aan de instelling die ze moet valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling

36 Beheer van informatie elke instelling die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende betrokken instellingen informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

37 Uitwisseling van informatie
eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden informatie wordt enkel uitgewisseld wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van de instantie die over de informatie beschikt of de instantie die de informatie nodig heeft of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

38 Uitwisseling van informatie
de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor de automatische toekenning van rechten de voorinvulling bij informatie-inzameling de informatieverstrekking aan de betrokkenen

39 Beveiliging van informatie
persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde instellingen en gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door het door het Parlement benoemd sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, nadat is vastgesteld dat aan de hoger vermelde voorwaarden is voldaan de toegangsmachtigingen zijn publiek

40 Beveiliging van informatie
elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en/of de beheerinstelling van een sectoraal netwerk elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd, in dit geval door de KSZ en/of de beheerinstelling van een sectoraal netwerk, om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren

41 Beveiliging van informatie
telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing elke persoon heeft recht op inzage van zijn eigen persoonsgegevens en op verbetering ervan indien deze onjuist zijn

42 Stand van zaken een netwerk tussen openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW RVA Gebruikers Internet FedMAN Isabel NIC Backbone RSZ KSZ

43 Stand van zaken

44 Sociale sector in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) de sociale bijstand de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van bijvoorbeeld de aanvullende pensioenen (tweede pijler) de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen,…) de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen,…)

45 Netwerk: toekomstige evolutie
Service integrator GOD GOD Extranet gewest of gemeenschap Services repository Service integrator (KSZ) Services repository ISZ Extranet sociale zekerheid ISZ Internet Gemeente FOD ISZ VPN over internet, Publilink, … FOD Services repository FedMAN Service integrator (Fedict) Stad Provincie POD Services repository

46 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector
toegang tot persoonsgegevensbanken interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische mededeling van wijzigingen voorbeelden verwijzingsrepertorium van de KSZ en sectorale verwijzingsrepertoria rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens) werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers

47 Rijksregister/KSZ - vroeger
Gemeenten

48 Rijksregister/KSZ - nu
Gemeenten

49 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector
uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie) individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in massa op vraag en automatische overmaking van attesten voorbeelden rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrageverminderingen attesten m.b.t. migrerende werknemers

50 Bijdragebons werknemers vroeger
Werkgever Ziekenfonds Controle RSZ RIZIV

51 Bijdragebons werknemers nu
Werkgever Werknemers RSZ RIZIV Ziekenfonds Controle KSZ-BCSS

52 Aantal uitgewisselde berichten
DIMONA Rijksregister, Wachtregister en KSZ-register LATG-DMFA en Werkgeversrepertorium OASIS Rechten soc. verzekerden buiten de sociale zekerheid Stromen ingevolge DMFA en ASR Rechten van de werklozen Bijdragebons en verzekering geneeskundige verzorging Rechten soc. verzekerden in de pensioensector Rechten soc. verzekerden in de kinderbijslagsector MAF sociaal en fiscaal luik uitgewisselde berichten in 2006 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Aansluiting OCMW’s in het KSZ-netwerk WIGW Bestand van de SIS- en de SAM kaarten Toename verwijzingsrepertorium Begin en einde zelfstandigenactiviteit Migrerende werknemers 1 10 100 1000 10000 100000

53 Enkele andere cijfers 15,88 miljoen verschillende personen zijn gekend in het personenrepertorium elke persoon is gemiddeld gekend bij 7,98 actoren in de sociale sector KSZ-BCSS vraag/question vraag/question 97,90% <1sec 99,82% <2sec antwoord/réponse antwoord/réponse vraag/question KSZ-BCSS vraag/question antwoord/réponse antwoord/réponse 98,91 % in < 4 sec

54 Datawarehouse wettelijke opdracht KSZ (art. 5 KSZ-wet)
inzamelen bij de instellingen van sociale zekerheid van sociale gegevens nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid opslaan van deze sociale gegevens in de vorm van anonieme informatie gebruiken van deze sociale gegevens voor het trekken van representatieve steekproeven bestemd voor onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid

55 Datawarehouse datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector op termijn relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek,…) telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

56 De SIS-kaart 991231 999 40 ABC DEF GHIJKLMNOPQRSTU ZYXW V.
31 / 12 / 1999 01/01/ >

57 De SIS-kaart functies betrouwbaar elektronisch identificatiemiddel van de sociaal verzekerde bij de instellingen van sociale zekerheid bij de werkgevers bij andere instanties die informatie over de betrokkene moeten meedelen aan de instellingen van sociale zekerheid of de Administratie der Directe Belastingen elektronisch bewijs van de verzekeringstoestand in de gezondheidszorgverzekering t.a.v. zorgverstrekkers die niet zijn aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank en die het systeem van derde betaler toepassen, ter vervanging van de vroegere kleefbriefjes

58 De SIS-kaart geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart
de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander instrument als middel voor de identificatie van de patiënt met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar,…) alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

59 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector
een geïntegreerd portaal met informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid elektronische diensten voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties een E-box voor elke onderneming en een persoonlijke pagina voor elke professional in de sociale sector een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met e-teams workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg)

60 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector
een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s) Telefoon Internet @ Eranova FOD SZ RSZ

61 Bestaande diensten voor de ondernemingen
doelstellingen garanderen van een eenmalige aangifte door de werkgevers van de noodzakelijke gegevens voor de berekening en inning van de sociale zekerheidsbijdragen op het beroepsinkomen van de werknemers, met inbegrip van de bijdrageverminderingen, door de RSZ en de RSZPPO de berekening van alle socialezekerheidsprestaties met betrekking tot loon- en arbeidstijd (bepaling van het vakantiegeld,..) zo veel mogelijk onderlinge gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector standaardisatie en afstemming van de gebruikte begrippen project multifunctionele aangifte: drie luiken onmiddellijke aangifte van tewerkstelling – DIMONA driemaandelijkse aangifte van de loon- en arbeidstijdsgegevens - DMFA aangiften van sociale risico's (werkloosheid, arbeidsongeval, uitkeringen en beroepsziekten,…) – ASR op dit ogenblik: 41 operationele transacties van toepassing tot toepassing en op het portaal

62 Enkele cijfers en resultaten
eenvormige looncodes 13 looncodes historisch loon 3 looncodes gemiddeld dagloon eenvormige begrippen arbeidstijd en daarmee gelijkgestelde tijd van 101 naar 50 begrippen eenvormige regels i.v.m. de referteperiodes afwijkende begripsdefinities zijn van rechtswege nietig begripsdefinities kunnen enkel worden aangepast mits naleving van een strikte procedure eenvormige procedures en instructies eenmalige inzameling en verificatie van informatie

63 Enkele cijfers en resultaten
geharmoniseerde personeelsadministratie bij de Belgische ondernemingen het contact center Eranova wordt maandelijks gemiddeld maal gecontacteerd op basis van een bevraging van het federaal planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

64 Limosa sinds 1 april 2007, eenmalige multifunctionele elektronische melding van alle activiteiten van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of stagiairs op Belgisch grondgebied (Limosa) wettelijke basis: artikelen 137 en volgende van de programmawet I van 27 december 2006 Koninklijk besluit van genomen in uitvoering van hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet I van 27 december 2006 tot invoering van een voorafgaande meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

65 Front office tewerkstelling
terbeschikkingstelling op het portaal van de sociale zekerheid, de portalen van de gewesten en gemeenschappen en de portalen van de geïnteresseerde middenveldorganisaties van een geïntegreerd overzicht van alle in een concrete situatie relevante loonbevorderende maatregelen, ongeacht de overheid waarvan ze uitgaan, de voorwaarden waaronder ze gelden en de wijze waarop ze kunnen worden aangevraagd tegen het einde van het jaar 2007 zal de front office worden aangevuld met een toepassing om, met gebruik van de gegevens beschikbaar in het netwerk, het financieel voordeel voor de werkgever of de werkzoekende te berekenen en een elektronische aanvraag in te dienen

66 Bestaande diensten voor de sociaal verzekerden
vermijden van de meervoudige aangifte van dezelfde gegevens en maximale automatische toekenning van rechten op basis van onderlinge elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de sociale sector en daarbuiten 5 transacties op het portaal van de sociale zekerheid E-Gofso: opvolging van het elektronisch dossier bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen E-Lo: raadpleging van het elektronisch dossier inzake loopbaanonderbreking of tijdskrediet (RVA) Cova: raadpleging van het elektronisch dossier m.b.t. jaarlijkse vakantie van handarbeiders (vakantiegeld, vakantieduur, …) (RJV en vakantiefondsen) simulatie van het bedrag van het wettelijk pensioen op basis van de door betrokkene verstrekte gegevens (RVP) attesten RVA: op elektronische wijze een startbaankaart aanvragen en ontvangen

67 Bestaande diensten voor andere actoren
1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat 2 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers 1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT verificatie van het recht op sociaal telefoontarief

68 Ondersteuning uitbouw E-health platform
wettelijke basis Be-Health: wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen – artikel 4 doel: het elektronisch dienstenplatform met betrekking tot de uitwisseling van gegevens in de gezondheidszorgsector concrete mogelijkheden terbeschikkingstelling aan de behandelende zorgverstrekkers van een gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van verstrekte zorgen, die elders beschikbaar is elektronische uitwisseling van gestructureerde zorgvoorschriften tussen zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten zorginstellingen elektronische toegankelijkheid voor de zorgverstrekkers van de verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering en andere relevante administratieve informatie over de patiënt over de verschillende stakeholders heen gecoördineerde en eenmalige inzameling van de informatie gericht op beleids- en onderzoeksondersteuning

69 Ondersteuning uitbouw E-health platform
bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn Kruispuntbankmodel voor organisatie en coördinatie van gegevensuitwisseling zonder onnodige centralisatie, op basis van een verwijzingsrepertorium methoden voor procesoptimalisatie instelling van een goed beveiligd platform voor de elektronische gegevensuitwisseling instelling van een door de stakeholders beheerd coördinatie-orgaan voor de uitbouw en het beheer van het platform voor de elektronische gegevensuitwisseling en de coördinatie van de procesoptimalisatie algemeen gebruikt patiëntidentificatienummer (identificatienummer sociale zekerheid) systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer systeem van machtigingen door een sectoraal comité opgericht binnen de CBPL elementen uit de regelgeving

70 Gebruikers- en toegangsbeheer
Actie op toepassing Actie GEWEIGERD Policy op toepassing Gebruiker Toepassing Toepassing TOEGESTAAN ( PEP ) Actie op toepassing Beslissings Beslissings aanvraag antwoord Informatie Vraag / Ophalen Policy Antwoord Policies Beslissing ( PDP ) Informatie Vraag / Antwoord Autorisatie beheer Policy Administratie Policy Informatie Policy Informatie ( PAP ) ( PIP ) ( PIP ) Beheerder Policy Authentieke bron Authentieke bron repository

71 Nieuwe diensten voor de actoren in de sociale sector
bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen,…) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet) instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen externe preventiediensten steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties

72 Informatie-uitwisseling met de fiscale sector
wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionali-teitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen voorbeelden door sociale sector aan FOD Financiën mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën (vb. alimentatievorderingen) door FOD Financiën aan sociale sector mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van de bestaansmiddelentoets

73 Nieuwe diensten voor de ondernemingen
inproductiestelling en/of optimalisatie van alle herziene aangiften van sociale risico’s met het oog op een valorisatie van de vereenvoudigingsmogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E-box maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ-attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan, naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van de sociale zekerheid elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen, zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd

74 Nieuwe diensten voor de burgers
verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut, o.a. in de water-, gas- en elektriciteitssector nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor de burgers, zoals raadplegen van een loopbaanoverzicht aanvraag van het pensioen raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid

75 Nieuwe diensten voor professionals
verdere uitbouw van de geïntegreerde elektronische samenwerkingsplatformen E-workspace & E-communities who is who kennismanagement work flow ondersteuning project en issue management agenda’s en stukken van comités en werkgroepen specifiek geïntegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de inspectiediensten aanbod van transacties op het portaal van de sociale zekerheid geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer over de platformen heen

76 Resultaat de beschikbare middelen zo zuinig mogelijk inzetten voor een maximale dienstverlening goedkoop: dezelfde diensten aan een lagere totale kost, bvb. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van gecoördineerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer minder onnodige contacten achteraf zoveel mogelijk: meer diensten aan een zelfde totale kost, bvb. de diensten zijn beschikbaar van overal en op elk ogenblik de diensten (informatie, transacties, ...) zijn geïntegreerd op één portaal snel: dezelfde diensten aan eenzelfde totale kost in minder tijd, bvb. vermindering van de reisduur en de wachttijd voor de gebruiker rechtstreekse interactie van de gebruiker met de bevoegde instelling van sociale zekerheid real time feed back voor de gebruiker

77 Resultaat een dienstverlening die het doel van een optimale sociale bescherming zo goed mogelijk ondersteunt o.a. door het aanbod van nieuwe soorten diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening juistere dienstverlening gepersonaliseerdere dienstverlening transparantere dienstverlening (motivatieplicht, begrijpbaar begrippenapparaat,...) veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces

78 Enkele kritische succesfactoren
digitalisering ondersteunt organisatiedoelstellingen: geen digitalisering om de digitalisering of om mee te doen met modetrends duidelijke vastlegging van beoogde doelstellingen van digitalisering hogere return on investment: lagere kosten of hogere opbrengsten efficiëntere processen hogere kwaliteit hogere klantentevredenheid kortere levenscyclus van producten en diensten meer innovatie grotere groei grotere reikwijdte en penetratiegraad van de dienstverlening grotere effectiviteit aandacht van ICT-verantwoordelijken voor het realiseren van de beoogde doelstellingen, en niet alleen voor de techniek

79 Enkele kritische succesfactoren
draagvlak bij de directie en de business-verantwoordelijken en inzicht in de randvoorwaarden en de beperkingen van digitalisering marketing door ICT-verantwoordelijken (aanbod, toegevoegde waarde, kosten, risico’s,…) vorming van directie en businessverantwoordelijken creatie en behoud van vertrouwen van de directie en de businessverantwoordelijken in digitalisering degelijke dagdagelijkse werking van ICT degelijk programma- en projectbeheer betrokkenheid van de stakeholders bij de uitbouw van ICT flexibiliteit regelmatige oplevering door ICT goede organisatie van de uitrol degelijke meetinstrumenten (SLA’s, projectopvolging, kosten-baten-analyse,…) en transparante rapportering

80 Enkele kritische succesfactoren
voorafgaande procesoptimalisatie en uitbouw van waardeketens door onderlinge afstemming van interne bedrijfsprocessen interne bedrijfsprocessen met externe processen van toeleveranciers, partners, klanten,… externe gerichtheid met oog op schaaleffecten hergebruik van nuttige, extern beschikbare diensten, componenten of ervaring wel aandacht voor voldoende impact op kritische succesfactoren voor de goede werking van de eigen organisatie gepast inspelen op juridisch kader degelijk beheer van de verandering: multidisciplinair, niet alleen technisch

81 Enkele kritische succesfactoren
gepaste ICT-architectuur dienstengeoriënteerd modulair interoperabel (gebaseerd op open standaarden of specificaties) uitbreidbaar gebaseerd op hergebruik van componenten en gegevens omwille van kostenbeheersing time to market flexibiliteit mobiliteit veiligheid beschikbaarheid van resources

82 Voor meer informatie portaal van de sociale zekerheid
https://www.socialsecurity.be/default.htm website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid persoonlijke website Frank Robben website van de CBPL


Download ppt "De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid"

Verwante presentaties


Ads door Google