De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOOD, VERDERF & ZONDE LEVITICUS HS 1-16 Verzoening met God door het wegdoen van zonde en onreinheid 1-7Offerwetten 8-10Wijding van Aäron en zijn zonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOOD, VERDERF & ZONDE LEVITICUS HS 1-16 Verzoening met God door het wegdoen van zonde en onreinheid 1-7Offerwetten 8-10Wijding van Aäron en zijn zonen."— Transcript van de presentatie:

1

2 DOOD, VERDERF & ZONDE LEVITICUS

3 HS 1-16 Verzoening met God door het wegdoen van zonde en onreinheid 1-7Offerwetten 8-10Wijding van Aäron en zijn zonen 11-15Rein vs. onrein, lichamelijke onreinheden, verwijderen van bezoedelingen 16Verzoendag HS 17-25 Plicht en karakter van een geheiligd volk 17-20Heiliging van voedsel, huwelijk en moraal 21-22Heiliging van priesters en offers 23-24Heiliging van feesten en dagelijkse aanbidding 25Heiliging van het hele land in sabbatten en jubeljaar CH 26-27 26 Zegen van gehoorzaamheid en vloek van ongehoorzaamheid 27 Waarderingen Leviticus 11:44-45 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig. ONREIN VOEDSEL ONREIN VOEDSEL MELAATSHEID MELAATSHEID LICHAMELIJKE GEBREKEN LICHAMELIJKE GEBREKEN

4 Lev. 11:1-8 Heeft geen gespleten hoef of is een herkauwer: Schapen, koeien, geiten, herten waren rein Honden, beren, leeuwen, vossen waren onrein (11:27) ONREIN VOEDSEL ONREIN VOEDSEL

5 Lev. 11:9-12 Water schepsels zonder schubben: bvb, kokkels, garnalen, weekdieren in het algemeen, meerval – ONREIN Lev. 11:13-19 Roofvogels en aaseters: bvb, gier, buizerd, havik, uil, raaf “struisvogel”? ONREIN VOEDSEL ONREIN VOEDSEL

6 Lev. 11:20-23 Gevleugelde insecten (muv sprinkhaan, krekel): bvb., vliegen, muggen Lev. 11:29-31 Knaagdieren en hagedissen ONREIN VOEDSEL ONREIN VOEDSEL

7 Leviticus 13 “rein” vs. “onrein” Twee gelegenheden waar Jezus melaatsen genas… 1.Matt. 8:1-4, Mark. 1:40-45, Luk. 5:12-16 2.Luk. 17:11-19 De practische implicaties van melaatsheid… Lev. 13:45-46 Lev. 13:45-46 Uzziah 2 Kron. 26:16-23 Het vereiste offer ten dage van reiniging… Lev. 14:1-7 Lev. 14:1-7 MELAATSHEID MELAATSHEID Markus 1:40-44 En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. En met een strenge vermaning zond Hij hem terstond weg, en Hij zeide tot hem: Zie toe, dat gij niemand iets zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Markus 1:40-44 En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. En met een strenge vermaning zond Hij hem terstond weg, en Hij zeide tot hem: Zie toe, dat gij niemand iets zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. 2 Kronieken 26:21 Koning Uzzia nu was melaats tot de dag van zijn dood. En als melaatse woonde hij in een afgezonderd huis, want hij was uitgesloten van het huis des Heren. 2 Kronieken 26:21 Koning Uzzia nu was melaats tot de dag van zijn dood. En als melaatse woonde hij in een afgezonderd huis, want hij was uitgesloten van het huis des Heren. Leviticus 13:45-46 De klederen van de melaatse, die door de plaag getroffen is, zullen gescheurd zijn, zijn hoofdhaar zal hij los laten hangen en de bovenlip bedekken en roepen: Onrein, onrein! Zolang hij de plaag heeft, blijft hij onrein; hij is onrein; afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn. Leviticus 13:45-46 De klederen van de melaatse, die door de plaag getroffen is, zullen gescheurd zijn, zijn hoofdhaar zal hij los laten hangen en de bovenlip bedekken en roepen: Onrein, onrein! Zolang hij de plaag heeft, blijft hij onrein; hij is onrein; afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn. Geneest zieken,, reinigt melaatsen Matteus 10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen

8 Niet altijd ziekte Niet altijd ziekte Zondoffer en brandoffer vereist, Lev. 15:29-30 Zondoffer en brandoffer vereist, Lev. 15:29-30 Bedenk de vrouw van Matt. 9:20-22 (Mark. 5:25-34, Luk. 8:43-48) Lev. 15:25ff beschrijft haar omstandigheden Lev. 15:25ff beschrijft haar omstandigheden 12 jaar! 12 jaar! Implicaties voor het sociale contact, huwelijk … Implicaties voor het sociale contact, huwelijk … Implicaties voor dienst aan God, Lev. 15:31 Implicaties voor dienst aan God, Lev. 15:31 LICHAMELIJKE GEBREKEN LICHAMELIJKE GEBREKEN

9 AANRAKEN VAN EEN LIJK Numeri 19:11ff

10 Verkoudheid, koorts, enz. worden niet vermeld!

11 In de ontbinding van het lichaam dat volgt op de dood, wordt het effect van zonde, van welke de dood het loon is, duidelijk in het lichaam. … en dit moest de Israeliet, die geroepen werd om zich te heiligen in het hebben van gemeenschap met God, vermijden en verafschuwen. Vandaar dat het menselijk lichaam de grootste verontreiniging voortbracht; zo groot zelfs, dat om het te verwijderen een besprekeling met water nodig was, welke versterkt werd door de assen van een zondoffer in een soort heilige alkali.

12 Naast het lijk was er enerzijds melaatsheid, een beeld van de dood die zelfs in een levend lichaam alle symptomen van ontbinding weergaf, en anderzijds de onsmakelijk afscheidingen van de voortplantingsorganen, die de rottende afscheidingen weergeven, welke een teken in het lichaam zijn van inwendige ontbinding van de lichaamsorganen en het begin van ontbinding. en anderzijds de onsmakelijk afscheidingen van de voortplantingsorganen, die de rottende afscheidingen weergeven, welke een teken in het lichaam zijn van inwendige ontbinding van de lichaamsorganen en het begin van ontbinding.

13 … het is zeer duidelijk dat de reinigingswetten neergeschreven in het OT geen verordeningen waren voor de bevordering van netheid of voor goede zeden of fatsoen, dat is te zeggen, het was geen regelgeving voor de bescherming van het fysieke leven voor besmettelijke ziekten en andere dingen die gezondheid schade kunnen toebrengen;

14 maar hun doel was simpelweg “ om indruk van diepe afkeer op het gemoed te maken van alles wat dood is en dood genoemd wordt in het wezen, en daardoor een volkomen afschuw te bevorderen van alles wat zonde is en met zonde te maken heeft.” Leyrer [Keil and Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Vol. 1, The Pentateuch, p. 374f]

15 Leviticus 11:44-45 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig. Leviticus 11:44-45 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig.

16 Deuteronomium 14:21 Gij zult geen aas eten; aan de vreemdeling, die binnen uw poorten vertoeft, moogt gij het te eten geven, of gij moogt het aan een buitenlander verkopen, want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is. Deuteronomium 14:21 Gij zult geen aas eten; aan de vreemdeling, die binnen uw poorten vertoeft, moogt gij het te eten geven, of gij moogt het aan een buitenlander verkopen, want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is.

17 Bob Hutto’s commentaar: Het bloed ontbreekt in de populaire voorstellingen van Jezus aan het kruis De gruwelijkheid van het kruis De gruwelijkheid van zonde 2 Kor. 5:21 Rom 6:23 2 Korintiërs 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt 2 Korintiërs 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt

18 Gal 5:19ff – de werken van het vlees zijn lelijk Hoererij Dronkenschap Misschien lijkt het niet zo … Spreuken 14:12 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Spreuken 14:12 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. 1 Petrus 1:15-16 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:15-16 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. sexuele immoraliteit onreinheid losbandigheid afgoderij toverij veten twist afgunst uitbarstingen van toorn zelfzucht tweedracht partijschappen nijd dronkenschap brasserijen sexuele immoraliteit onreinheid losbandigheid afgoderij toverij veten twist afgunst uitbarstingen van toorn zelfzucht tweedracht partijschappen nijd dronkenschap brasserijen

19


Download ppt "DOOD, VERDERF & ZONDE LEVITICUS HS 1-16 Verzoening met God door het wegdoen van zonde en onreinheid 1-7Offerwetten 8-10Wijding van Aäron en zijn zonen."

Verwante presentaties


Ads door Google