De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk Leren, werken en ondernemen Amendement Daarom wil CD&V het onderwijs versterken op vijf vlakken: de leerling, de leerkracht, de leerinhoud,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk Leren, werken en ondernemen Amendement Daarom wil CD&V het onderwijs versterken op vijf vlakken: de leerling, de leerkracht, de leerinhoud,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk Leren, werken en ondernemen

3 Amendement Daarom wil CD&V het onderwijs versterken op vijf vlakken: de leerling, de leerkracht, de leerinhoud, het leren en de leeromgeving. Daarom wil CD&V het onderwijs versterken op vijf zes vlakken: de leerling, de leerkracht, het schoolbestuur, de leerinhoud, het leren en de leeromgeving. Regel(s): 149-150 Indiener: Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

4 Amendement Het onderwijs moet de blijvende aandacht hebben voor sociale ongelijkheid wegwerken. Wanneer we alle talenten nodig hebben, kijken we best eens bij die groepen waar de talenten vandaag onderbenut blijven. Regel(s): 157-158 Indiener: Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

5 Amendement Europese en internationale dimensies maken integrerend deel uit van opleiding en vorming. (Senioren Tienen) De studiekeuzes van jongens en meisjes zijn genderstereotiep. Daarom leveren wij inspanningen om hen op de juiste plaats te krijgen op basis van talenten en niet op basis van geslacht. Daartoe is blijvende sensibilisering nodig.(V&M) Regel(s): 163 Indiener: Senioren Tienen (Regio) en V&M (Provinciaal bestuur) AANVAARD

6 Amendement Elk kind is uniek, zowel als individu als naar de context waarin ze opgroeien. Elk kind is uniek, zowel als individu persoon als naar de context waarin ze het opgroeiten. Regel(s): 166 Indiener: Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

7 Amendement Kinderen moeten de kans krijgen om zich breed te vormen als mens op weg naar een zelfstandig leven. Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om zich breed te vormen als mens op weg naar een zelfstandig leven. Regel(s): 172 Indiener: Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

8 Amendement Aan kleuter– en lagere scholen de mogelijkheid bieden om een taalbad in een andere (lands-)taal aan te bieden om kinderen zo op jonge leeftijd al spelenderwijs met een tweede taal in aanraking te brengen. De mogelijkheid bieden om immersie- onderwijs in een andere taal te organiseren. Regel(s): 180 Indiener: Vlaams-Brabant (Provincie) AANVAARD

9 Amendement Inzetten op kleuters vanaf vier jaar die niet participeren aan het kleuteronderwijs. Inzetten op kleuters vanaf vier drie jaar die niet participeren aan het kleuteronderwijs. Regel(s): 181 Indiener: Vlaams-Brabant (Provincie) AANVAARD

10 Amendement Overlappingen en versnippering in het aanbod aan leerlingenbegeleiding wegwerken. Dit moet zorgen voor een snellere en beter functionerende leerlingenbegeleiding, ten dienste van de leerling. Overlappingen en versnippering in het aanbod aan leerlingenbegeleiding wegwerken door een volwaardige herwaardering van de rol van de CLB’s. Dit moet zorgen voor een snellere en beter functionerende leerlingenbegeleiding, ten dienste van de leerling. Regel(s): 187-188 Indiener: Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

11 Amendement De taalbarrière op school verlagen door meer uit te gaan van de sociale context van de leerling en o.m. rekening te houden met de thuistaal. Maximaal inzetten op een goede kennis van het Nederlands voor alle kinderen. Ouders met een andere thuistaal aanmoedigen om ook het Nederlands aan te leren. Regel(s): 193-194 Indiener: Overijse (Afdeling) AANVAARD (in plenum)

12 Amendement Secundaire scholen stimuleren te evolueren naar grotere gehelen die een breed gamma studierichtingen aanbieden op het hele leercontinuüm (zowel op het vlak van interessegebieden als qua abstractieniveau). Dit om ‘schoolpoortkeuzes’ tegen te gaan. De beschotten tussen ASO, TSO en BSO afschaffen en evolueren naar domeinscholen rond leergebieden. Op korte termijn dient ook meer gedaan te worden om de beeldvorming rond technische en beroepsopleidingen positiever te doen evolueren. Regel(s): 195-197 Indiener: Tienen (Afdeling) AANVAARD (in plenum)

13 Amendement (deel 1) De ambitie van de eerste graad dient te zijn dat elke leerling op zijn niveau degelijk algemeen gevormd wordt en daarvoor een gepast leertraject op het continuüm van abstract, transferabel, algemeen naar ervaringsgericht, toepasbaar en concreet aangeboden krijgt. Daarnaast moeten leerlingen uitgedaagd worden om hun interesses en talenten te ontdekken. Om zo maximaal mogelijk tegemoet te komen aan de talenten en interesses van de leerlingen is het nodig om naast de verschillende dimensies op het continuüm ook studiedomeinen te onderscheiden. Wij willen vijf grote studiedomeinen onderscheiden: taal en cultuur, wetenschap en techniek, mens en maatschappij, kunst en creatie en economie. Regel(s): 203 Indiener: Jong CD&V Vl.-Br. (Provincie) AANVAARD

14 Amendement (deel 2) Elke school die een tweede graad inricht, is verplicht om het studiedomein aan te bieden op alle dimensies op het continuüm. Zo evolueren we naar scholen of campussen voor bijvoorbeeld taal en cultuur, wetenschap en techniek, mens en maatschappij, kunst en creatie of economie. Regel(s): 203 Indiener: Jong CD&V Vl.-Br. (Provincie) AANVAARD

15 Amendement De druk op leerkrachten neemt toe, onder meer door de mondigheid van leerlingen en ouders en de toenemende complexiteit van de samenleving. De druk op leerkrachten neemt toe, onder meer door de mondigheid van leerlingen en ouders en door de toenemende complexiteit van de samenleving en nieuwe maatschappelijke uitdagingen en verwachtingen. Regel(s): 207-208 Indiener: Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

16 Amendement Een ernstig lerarentekort dient zich aan. Bovendien dient de lerarenopleiding zo te worden hervormd dat ze ook andere profielen aantrekt. Een ernstig lerarentekort dient zich aan. Bovendien dient de lerarenopleiding zo te worden hervormd dat ze ook andere profielen aantrekt. Een hervorming moet overlegd worden met de hogescholen, en departementen lerarenopleiding van de universiteiten en het werkveld. Regel(s): 215 Indiener: Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

17 Amendement Een ernstig lerarentekort dient zich aan. Bovendien dient de lerarenopleiding zo te worden hervormd dat ze ook andere profielen aantrekt. Een ernstig lerarentekort dient zich aan. Bovendien dient de lerarenopleiding zo te worden hervormd dat ze ook andere profielen aantrekt. Ook het genderonevenwicht moet rechtgetrokken worden. Vooral in de kleuter-en lagere school zien we immers steeds minder mannelijke leerkrachten. Regel(s): 215 Indiener: V&M (Provincie) AANVAARD

18 Amendement De lerarenopleiding hervormen. Leerkrachten moet ook getraind worden in leiderschap en management. Niet het vak en de leerinhoud staan centraal, wel de leerling en het leerproces. Een grotere inbreng van ‘het afnemend veld’ in de lerarenopleiding is nodig om antwoord te bieden op de reële noden van de scholen. Daarnaast moeten ook andere profielen studenten hun weg vinden naar de opleiding, o.m. door het ontwikkelen van alternatieve leerroutes op maat. Daarnaast moeten ook andere profielen studenten hun weg vinden naar de opleiding, o.m. door het ontwikkelen van alternatieve leerroutes op maat en in te zetten op het aantrekken van mannen. Regel(s): 249 Indiener: V&M (Provincie) AANVAARD (in plenum)

19 Amendement Drempels die fundamenteel een negatief impact hebben op het welzijn van de leerkrachten en bijgevolg op het onderwijs moeten aangepakt worden. Regel(s): 255 Indiener: Lubbeek (Afdeling) AANVAARD

20 Amendement (deel 1) 2.1.3. Het schoolbestuur De schoolbesturen spelen een onvervangbare rol voor de organisatie van het onderwijs en voor de bescherming van de vrijheid van onderwijs. Deze schoolbesturen steunen vaak op de inzet van vele vrijwilligers die hun deskundigheid vrijwillig en onbaatzuchtig ter beschikking stellen, zowel tijdens als na hun beroepsloopbaan. De toenemende complexiteit van de onderwijsrealiteit noopt evenwel tot ondersteuning van deze schoolbesturen. Regel(s): 255 Indiener: Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

21 Amendement (deel 2) CD&V wil… De schoolbesturen moeten kunnen blijven steunen op de deskundige inzet van vrijwilligers, die tevens ‘vertegenwoordigers’ zijn van de socio-culturele omgeving waarin de school zich situeert. De schoolbesturen moeten kunnen beschikken over de nodige personele en financiële middelen om hun belangrijke en verantwoordelijke opdrachten uit te voeren, zonder dat hiervoor nieuwe regeltjes worden opgelegd. De onderwijskoepels moeten over middelen kunnen beschikken om in de administratieve, juridische en inhoudelijke ondersteuning van hun schoolbesturen te kunnen voorzien. Regel(s): 255 Indiener: Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

22 Amendement Volwassenen recht geven op een studietoelage als zij een volledige opleiding volgen in het kader van een om- of bijscholing. Volwassenen recht geven op een inkomensafhankelijke studietoelage als zij een volledige opleiding volgen in het kader van een om- of bijscholing waarmee zij een hogere kwalificatie behalen. Regel(s): 317-318 Indiener: Lubbeek (Afdeling) en Senioren Tienen (Regio) AANVAARD

23 Amendement Volwassenen recht geven op een studietoelage als zij een volledige opleiding volgen in het kader van een om- of bijscholing. Volwassenen recht geven op een studietoelage als zij een volledige opleiding volgen in het kader van een om- of bijscholing die ingekaderd is in een brede strategie van permanente vorming. Regel(s): 317-318 Indiener: Vlaams-Brabant (Provincie) AANVAARD

24 Amendement De verschillende onderwijsniveaus op elkaar afstemmen, evenals op de arbeidsmarkt. We beschouwen leren als een rode draad die van in de kindertijd tot ver in het beroepsleven doorloopt. De verschillende onderwijsniveaus op elkaar afstemmen, evenals op de arbeidsmarkt. We beschouwen leren als een rode draad die van in de kindertijd tot ver in het beroepsleven doorloopt. Zo zullen ondernemingen aangemoedigd worden om eigentijds materiaal ter beschikking te stellen van de leerlingen in de scholen waardoor de leerlingen tijdens hun stages bij deze bedrijven in het kader van alternerend leren-werken, een productievere bijdrage kunnen leveren. Regel(s): 320 Indiener: Lubbeek (Afdeling) AANVAARD (in plenum)

25 Amendement Elk kind moet kunnen deelnemen aan alle activiteiten die door de school ingericht worden. De scholen moeten bewust omgaan met de kostprijs van de activiteiten en moeten tegelijkertijd een solidariteitsmechanisme organiseren. Regel(s): 326 Indiener: Lubbeek en Leuven (Afdeling) AANVAARD

26 Amendement aanvaard Bovendien is het opleidingsniveau van de bevolking fors gestegen, evenals de arbeidsparticipatie van vrouwen. Ondanks deze stijging blijft er een loon- en loopbaankloof bestaan : vrouwen werken vaker deeltijds, nemen vaker thematische verloven op, zijn oververtegenwoordigd in bepaalde (minder betaalde) sectoren, stromen minder door naar de hogere functie en nemen vaak meer gezinstaken op dan mannen hetgeen hun professionele beschikbaarheid beperkt. Regel(s): 391 Indiener: V&M (Provincie)

27 Amendement: aanvaard Mensen willen afhankelijk van hun levensfase een individuele invulling geven aan de tijd die zij besteden aan zorg, werk, scholing en ontspanning. Mensen willen afhankelijk van hun in elke levensfase een individuele invulling geven aan de tijd die zij besteden aan zorg, werk, scholing en ontspanning. Regel(s): 395-397 Indiener: Senioren Tienen (Regio) aanvaard

28 Amendement: aanvaard De houdbaarheid van ons sociaal model vereist dat meer mensen dan vandaag langer dan vandaag aan de slag blijven. De houdbaarheid van ons sociaal model vereist dat meer mensen dan vandaag langer dan vandaag aan de slag blijven door de nadruk te leggen op het ontmoedigen van vervroegde uittreding. Regel(s): 400 Indiener: Vlaams-Brabant (Provincie)

29 Amendement: aanvaard Aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt moeten we ondernemingen en de non-profitsector ten volle erkennen en ruimte bieden om jobs te creëren. Aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt moeten we ondernemingen en de non-profitsector ten volle erkennen en ruimte bieden om jobs te creëren zodat aan elke werknemer een kwalitatieve job kan aangereikt worden. Regel(s): 413 Indiener: Vlaams-Brabant (Provincie)

30 Amendement: aangepast De competitiviteit van onze bedrijfswereld verhogen door ook vrouwelijk talent maximaal te benutten. Er moet actief ingezet worden op het laten doorstromen van vrouwen naar hogere functies en bestuursorganen. Regel(s): 438 Indiener: V&M (Provincie)

31 Amendement: aanvaard De werknemer moet de eigen loopbaan meer in handen nemen, zich op de arbeidsmarkt mobieler gedragen en zo de eigen inzetbaarheid verhogen. De werknemer moet de eigen loopbaan meer in handen nemen, zich op de arbeidsmarkt mobieler gedragen en zo de eigen inzetbaarheid verhogen. De ervaring en de opgebouwde competenties moeten erkend en gevaloriseerd worden. Werkgevers moeten inzicht verwerven in de meerwaarden die oudere werknemers bieden uit hun ervaring, hun inzet en de competenties die zij ook naast hun diploma's verworven hebben. Regel(s): 444 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

32 Amendement: aanvaard Tengevolge hiervan doven de statutaire benoemingen uit. Zij vormen een rem op de arbeidsmobiliteit (en dus op de langere loopbanen), kunnen een factor van ongelijkheid zijn op de werkvloer (‘ander loon voor hetzelfde werk’) en een performant personeelsbeleid in de weg staan. Regel(s): 468-470 Indiener: Kortenberg (Afdeling)

33 Amendement: aanvaard Maatregelen treffen om de combinatie tussen zorg, gezin en arbeid draaglijker te maken, teneinde werkende ouders te stimuleren om zoveel mogelijk voltijds te blijven werken. We denken daarbij bijv. aan flexibele arbeidsomstandigheden, schoolbelcontracten, telewerk en een beter en uitgebreider aanbod van kinderopvang. De huidige fiscale gunstmaatregel, die bedrijven aanmoedigt om kinderopvang te voorzien voor kinderen van 0 tot 3 jaar moet uitgebreid worden naar kinderopvang tijdens schoolvakanties voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Regel(s): 477 Indiener: V&M (Provincie)

34 Amendement: aanvaard Een activerend ontslagrecht als instrument tot snelle hertewerkstelling, met een veralgemeend recht op outplacement. Een activerend ontslagrecht als instrument tot snelle hertewerkstelling, met een veralgemeend recht op outplacement, georganiseerd en gefinancierd door een autonome (sectorale ?) organisatie, solidair gefinancierd door de bedrijven, dit om de draagkracht van de individuele KMO niet overmatig te belasten. Regel(s): 487 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

35 Amendement: aanvaard Voor de groep ‘niet-toeleidbaren’ een aangepast statuut, aangestuurd op lokaal niveau. Dit als duurzame oplossing om ze uit de werkloosheid, het leefloon of de invaliditeit te halen. Dit statuut moet een bestaan boven de Europese armoededrempel garanderen. Voor de groep ‘niet-toeleidbaren’ een aangepast statuut, aangestuurd op lokaal niveau. Dit als duurzame oplossing om ze uit de werkloosheid, het leefloon of de invaliditeit te halen. Dit statuut moet een bestaan boven de Europese armoededrempel garanderen. Dit statuut moet in een begeleiding en opvolging voorzien zodat de 'niet- toeleidbare' die nog kan evolueren, gemotiveerd en begeleid wordt naar de reguliere arbeidsmarkt. Regel(s): 493 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

36 Amendement: aangepast De mogelijkheden om vervroegd uit de arbeidsmarkt te stappen verder inperken. De overheid zal ingrijpende maatregelen doorvoeren die de arbeidsomstandigheden meer doen aansluiten bij de leeftijdsgebonden kenmerken van de oudere werknemer. Regel(s): 496 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

37 Amendement: aanvaard Inzetten op intraregionale en Europese arbeidsmobiliteit. Inzetten op intraregionale en Europese arbeidsmobiliteit, georganiseerd en wettelijk gekaderd door de EU. Regel(s): 509 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

38 Amendement: aanvaard Meewerken aan een echte Europese arbeidsmarkt, met meer gemeenschappelijke regels over arbeidsrecht, minimumlonen, en coördinatie of zelfs harmonisering van sociale zekerheidsstelsels. Regel(s): 515 Indiener: Senioren Tienen (Regio)

39 Amendement: aanvaard Gepensioneerden moeten kunnen rekenen op een toereikend pensioen om een menswaardig leven te leiden. Regel(s): 546 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

40 Amendement: verworpen Wie voldoende gewerkt heeft, moet recht hebben op een minimumpensioen dat aanzienlijk hoger ligt dan de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Regel(s): 576 Indiener: Senioren Tienen (Regio)

41 Amendement: aanvaard Ten derde moeten we voluit solidair blijven met mensen die geen eigen arbeidsinkomen kunnen verwerven omwille van ziekte en invaliditeit. Ten derde moeten we voluit solidair blijven met mensen die geen eigen arbeidsinkomen kunnen verwerven omwille van ziekte en invaliditeit, onvrijwillige werkloosheid, beroepsziekten, arbeidsongevallen en handicap. Regel(s): 583 Indiener: Vlaams-Brabant (Provincie)

42 Amendement: aanvaard CD&V wil de uitkering van de tweede pijler in de vorm van rente aanmoedigen. CD&V wil de uitkering van de tweede pijler in de vorm van rente aanmoedigen gekoppeld aan de overdracht aan de langstlevende partner. (Vlaams-Brabant) Regel(s): 590-591 Indiener: Senioren Tienen (Regio) en Vlaams- Brabant (Provincie)

43 Amendement: aanvaard De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen dichten door de tweede pensioenpijler in de zogenaamde zachte sectoren in te voeren. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen dichten door de tweede pensioenpijler in de zogenaamde zachte sectoren in te voeren te veralgemenen naar elke sector en beroepscategorie. Regel(s): 593-594 Indiener: V&M (Provincie)

44 Amendement: aanvaard De solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de partners in een gezin versterken. Regel(s): 595 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

45 Amendement: aanvaard De pensioenhoogte wordt gekoppeld aan de levensverwachting van de generatie die met pensioen gaat. Iedereen kan op elk ogenblik op zijn persoonlijke pensioenrekening aflezen hoe veel pensioenrechten hij al heeft 'opgespaard', en de impact berekenen van een eventuele carrièrewending. Regel(s): 595 Indiener: Jong CD&V Vl.-Br. (Provincie)

46 Amendement: aangepast De loonkosthandicap wegwerken tegen 2018, desnoods via verdere loonmatiging en indien nodig het verder doortrekken van de loonbevriezing in de toekomstige IPA’s met respect voor het sociaal overleg. Indien de jaarlijkse verbetering niet gehaald wordt, moet het beleid nog verder aangescherpt worden. Regel(s): 659-662 Indiener: Vlaams-Brabant (Provincie)

47 Amendement: aanvaard Op Vlaams niveau kan een verhoging van de fiscaliteit omtrent onroerend goed middelen genereren om bv. de doelgroepkortingen te versterken. Op Vlaams niveau kan een herziening van de criteria en een verhoging van de fiscaliteit omtrent onroerend goed middelen genereren om bv. de doelgroepkortingen te versterken. Regel(s): 677-678 Indiener:

48 Amendement: aanvaard Grenzen stellen aan de omvang van de overheid. Jaar naar jaar komen er domeinen bij waar de overheid verwacht wordt te ageren. Dit kan maar duurzaam zijn mits verantwoord door efficiëntiewinsten of door andere domeinen terug te geven aan private of semiprivate spelers. De overheid moet loslaten wat de samenleving zelf kan doen. Regel(s): 773-775 Indiener: Vlaams-Brabant (Provincie)

49 Hoofdstuk: Mobiliteit

50 Amendement Regel(s): 842 – toevoeging Indiener: Zaventem Doordat er zoveel verschillende actoren actief zijn in en rond onze hoofdstad blijven de zo noodzakelijke mobiliteitsoplossingen voor Brussel en de Vlaamse Rand uit. Dit zorgt ervoor dat onze regio steeds meer verstikt geraakt in files, wat negatieve gevolgen heeft op de economische ontwikkeling, maar ook op de leefkwaliteit van de burgers. AANVAARD. De omslag naar hybride en elektrisch rijden gaat tergend traag. Het gevolg is dat hoogwaardige brandstoffen jammer genoeg gewoon verbrand worden en leiden tot enorme luchtvervuiling. Nochtans leent een groot deel van het woon-werkverkeer zich perfect tot elektrisch rijden omdat de afstanden vaak vrij kort zijn. De hoge prijs van hybride en elektrische voertuigen blijft echter een knelpunt. De overheid kan deze prijs naar beneden halen door haar eigen enorme koopkracht te gebruiken. AANVAARD.

51 Amendement Regel(s): 864 – toevoeging 1e bolletje Indiener: Vlaams-Brabant nadruk blijven leggen op investeringen in infrastructuur voor openbaar- en privévervoer. Dit vormt immers de basisvoorwaarde voor een goede mobiliteit. AANVAARD.

52 Amendement Regel(s): 865 Indiener: Holsbeek Na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2016, komen tot een geleidelijke invoering van rekeningrijden voor personenwagens op cruciale wegen.

53 Amendement Regel(s): 887-888 Indiener: Holsbeek Milieuvriendelijke motortechnologieën promoten via de fiscaliteit. Brandstofaccijnzen worden zo opgebouwd dat de voor de luchtkwaliteit minst schadelijke brandstoffen het voordeligst zijn. Aardgas-, elektrische en waterstofvoertuigen krijgen een duidelijke en voordelige fiscaliteit. Ze worden ondersteund door de overheid o.a. door er zelf gebruik van te maken, en door de aanleg van elektrische laadpalen en aardgastankstations. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan de steden.

54 Amendement Regel(s): 897 Indiener: senioren Tienen Een op mobiliteit gericht lokalisatiebeleid: nieuwe handelsvestigingen, gemeenschapsvoorzieningen en bedrijven die veel personenvervoer veroorzaken, komen bij belangrijke knooppunten van het openbaar vervoer te liggen. Vestigingen met veel goederenvervoer komen bij spoorwegen en kanalen of bij grote intermodale knooppunten (overslagpunten voor containers e.d.). De verbinding tussen bestaande gemeenschapsvoorzieningen en centra verzekeren door FIETS-EN VOETwegen en goede verbindingen van het openbaar vervoer. AANVAARD.

55 Amendement Regel(s): 900 - toevoeging Indiener: Zaventem Een grote doorbraak realiseren voor een duurzame mobiliteit in Brussel, de Vlaamse Rand en de GEN-zone. We moeten komen tot een groot politiek akkoord tussen de gewesten, de stad Brussel en de NMBS. Met betrekking tot de Ring komen we tot een duurzame oplossing VOOR een betere doorstroming. Voor het openbaar vervoer vertrekken we met een open vizier zonder taboes voor bepaalde vervoersmiddelen, maar we gaan wel grondig na hoe we het openbaar vervoer zo efficiënt mogelijk kunnen maken. De klemtoon ligt op het optimaal benutten van de bestaande lijnen en het invullen van de blinde vlekken. We investeren eindelijk in veilige EN BETAALBARE randparkings, die rechtstreeks aansluiten op het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in Dilbeek en Kraainem, zodat meer mensen hun auto kunnen achterlaten aan de rand van de stad. Het moet een gezamelijke inspanning zijn van alle overheden. AANVAARD.

56 Amendement Regel(s): 900 - toevoeging Indiener: Zaventem Een elektrische revolutie in gang zetten. De federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincies en de lokale besturen kunnen met hun investeringsbeleid een enorme push geven aan ELEKTRISCH EN HYBRIDE RIJDEN. Ze focussen daarbij op hun eigen wagenpark. Vaak leggen de voertuigen van overheidsdiensten slechts beperkte afstanden af, waardoor de beperkte autonomie van de batterij geen enkel probleem vormt. Wanneer alle overheden in ons land samen volop inzetten op elektrisch rijden voor hun eigen wagenpark, zal dit zowel stimulerend werken naar de burger als een prijsverlagend effect hebben. Voor dichtbevolkte gemeenten met een grote mobiliteitsproblematiek zal elektrisch rijden een enorme bijdrage leveren tot de luchtkwaliteit en dus tot de gezondheid van de mensen. AANVAARD.

57 Amendement Regel(s): 908 Indiener: Leuven …We pleiten voor respect van de overheid ten opzichte van de weggebruikers, en voor respect van de weggebruikers ten opzichte van elkaar. Waar mensen samen iets doen, staan ze sterker; bv. fietspooling of voetgangersrijen voor scholen, carpooling voor woon-werkverkeer of voor verenigingen, of buurtbediening en samen afspreken om de boodschappen af te halen. Mobiliteitsknooppunten mogen niet beperkt blijven tot haltes van openbaar vervoer. We streven naar een optimale mix van private en publieke transportmodi. Daarbij is een vlotte doorstroming tussen verschillende transportmodi de prioriteit, maar verdienen comfort en betaalbaarheid eveneens de nodige aandacht. Wat dat laatste betreft streven we naar een integratie van tarief- en ticketsystemen over de gewestgrenzen heen. AANVAARD.

58 Amendement Regel(s): 925 Indiener: Vlaams-Brabant Verder investeren in een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur, die aansluit op een functioneel fietsroutenetwerk van fietssnelwegen en fietsroutes. Dit betreft o.m. stallingen, intermodaliteit, fietsdelen; W e gaan voor de volledige realisatie van het fiets-GEN. We maken fiets-straten waar voorrang wordt verleend aan fietsers. AANVAARD.

59 Amendement Regel(s): 929 - toevoeging Indiener: Senioren Tienen Opwaardering en invoeren van trage wegen voor voetganger en fietser. AANVAARD.

60 Amendement Regel(s): 929 - toevoeging Indiener: Vlaams-Brabant fietsen als vervoermiddel voor woon-werkverkeer stimuleren door de werkgevers aan te moedigen om ook sanitaire voorzieningen te voorzien zoals douches waarvan men kan gebruik maken. AANVAARD.

61 Amendement Regel(s): 942 - 943 Indiener: senioren Tienen AANVAARD Het ‘gratis-verhaal’ van vervoersmaatschappij De Lijn is niet billijk. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, aangepast volgens inkomen;

62 Amendement Regel(s): 948 - toevoeging Indiener: senioren Tienen De toegankelijkheid van voertuigen en veilige haltes van De Lijn, MIVB een NMBS en de bereikbaarheid ervan prioriteit geven. …

63 Amendement Regel(s): 1000 Indiener: senioren Tienen Een goede leesbaarheid van de weg. Dat zorgt voor een betere doorstroming en veiligheid: minder verkeersborden, homogene en geloofwaardige snelheidslimieten, intelligente inrichting van kruispunten; Tussen de verschillende gemeenten en politiezones moet overleg aangemoedigd worden. AANVAARD.

64 Amendement Regel(s): 1036 - toevoeging Indiener: Vlaams-Brabant alle gevallen van autoverkeer die risico’s kunnen inhouden voor de veiligheid op de openbare weg vermijden. Daarom pleiten we voor een rijbewijs voor alle wagengebruik. Maar ook pleiten we er voor dat aandacht wordt gegeven aan de bestuurder: bestuurders die niet meer in staat zijn om op een veilige manier met een wagen te rijden vormen een risico voor andere weggebruikers. AANVAARD.

65 Amendement Regel(s): 1036 – 1040 Indiener: groep 10 leden PLENUM Verkeersovertredingen snel en efficiënt bestraft zien. Voor CD&V is het rijbewijs met punten een sterke manier om elke bestuurder te responsabiliseren op zijn verkeersgedrag en om hardleerse veelplegers snel te identificeren en te ontmoedigen. In dit digitale tijdperk moet dit eindelijk in praktijk worden gebracht. Het rijbewijs met punten moet een systeem worden waarbij strafpunten kunnen vervallen bij goed gedrag, en verdubbelen bij herhaling; AANVAARD

66 Amendement Regel(s): 1055-1056 Indiener: senioren Tienen...één of twee vaste begeleiders; Mensen stimuleren tot testen van hun rijvaardigheid. AANVAARD.

67 Hoofdstuk: Wonen

68 Amendement aanvaard Regel(s): 1119 toevoeging Indiener: Zaventem Bepaalde regio’s in Vlaanderen, zoals de Vlaamse Rand, worden geconfronteerd met een echte vlucht van jongeren en jonge gezinnen. Doordat het wonen in de eigen gemeente, dikwijls aan de rand van de stad, onbetaalbaar wordt, zien jongeren zich genoodzaakt uit te wijken. Bepaalde gemeenten verliezen daardoor diversiteit en sociale cohesie. Bovendien neemt de mobiliteitsproblematiek toe omdat mensen gedwongen worden om verder van hun werkplaats te gaan wonen. Doordat quasi alle sociale woonmaatregelen gekoppeld zijn aan inkomensgrenzen, vallen jongeren of jonge gezinnen, die een extra steun nodig hebben om in eigen streek te kunnen blijven wonen, vaak uit de boot.

69 Regel(s): 1137 toevoeging Indiener: Senioren Tienen Aanpassingen om woningen geschikt te maken voor bewoning op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicap of chronische ziekte, moeten verder gestimuleerd worden.

70 Amendement aanvaard Regel(s): 1137 toevoeging Indiener: Provinciaal bestuur Algemeen beschouwd is het prioritair om de capaciteit van woningen, zowel privé als bescheiden als sociaal, zowel huur als koop, op te drijven. Dit is de beste garantie om de prijs en de betaalbaarheid van woningen onder controle te houden. Indien we niet inzetten op het verhogen van het aanbod in alle segmenten van de woningmarkt, dan zijn een aantal specifieke maatregelen (bv. de huursubsidies) een maat voor niets.

71 Amendement aanvaard Regel(s): 1147 – 1148 vervanging Indiener: Provinciaal bestuur Nieuwe eigendomsverwerving ondersteunen we blijvend. We leggen bij nieuwe hypotheekleningen de focus echter specifiek op steun voor nieuwbouw, aankoop en renovatie van bestaande woningen, eerder dan op zuivere nieuwbouw. Ook projecten van ‘vervangbouw’ (afbraak van de oude woning en vervanging door een nieuwe) genieten de steun van de woonbonus;

72 Amendement aanvaard Regel(s): 1151 toevoeging Indiener: Lubbeek Energiezuinigheid wordt opgelegd door randvoorwaarden op het E-peil bij renovatie te koppelen aan de woonbonus en aan de controle op de effectieve uitvoering van de vereiste voorwaarden.

73 Amendement aanvaard Regel(s): 1155 toevoeging Indiener: Senioren Tienen Ouderen die achterblijven in een te grote woning – soms ook nog eens ver van het stads- of dorpscentrum verwijderd – aanmoedigen om een kleinere woning of appartement te betrekken. Dit lukt alleen als de nieuwe woning van alle comfort voorzien is en dichtbij de verschillende voorzieningen ligt en indien de oude woning aan gunstige fiscale voorwaarden kan ‘ingeruild’ worden voor een nieuwe woning.

74 Amendement aanvaard Regel(s): 1155 – 1156 - toevoeging Indiener: Senioren Tienen...voorzieningen ligt. Meer assistentiewoningen zowel voor verkoop als verhuur. In dorpskernen van landelijke gemeenten geven we voorrang aan renovatie en invulling van onbebouwde percelen o.m. door verkleining van de bouwpercelen. Beperking van het aantal bouwlagen in dorpskernen.

75 Amendement aanvaard Regel(s): 1178 toevoeging Indiener: Provinciaal bestuur Dezelfde kortingen als bij de abattementen op registratierechten bij de aankoop van de woning jaarlijks via de onroerende voorheffing als een ‘huiskorting’ toekennen. Alle kortingen kunnen gekoppeld worden aan duurzaamheidscriteria (onder meer energieprestatienormen).

76 Amendement aanvaard Regel(s): 1180-1181 schrappen Indiener: Holsbeek Stads- of gemeentebesturen de instrumenten in handen geven om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te differentiëren per buurt of wijk.

77 Amendement aanvaard Regel(s): 1182 toevoeging Indiener: Zaventem - Naast systemen die werken met inkomensplafonds ook inzetten op de twee andere Vlaamse beleidsinstrumenten die voorzien zijn in het decreet Grond- en Pandenbeleid, namelijk bescheiden wonen en wonen in eigen streek. We versterken ook Vlabinvest, het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant;

78 Amendement aanvaard Regel(s): 1182 toevoeging Indiener: Jong CD&V -Wij pleiten ervoor dat bij aanbieding van openbare huisvesting de toewijzing niet enkel afhangt van taal of kapitaal, maar ook van sociale integratiecriteria.

79 Amendement aanvaard Regel(s): 1193-1194 toevoeging Indiener: Provinciaal bestuur - duurzame wijken realiseren waarbij zuinig wordt omgesprongen met ruimte, meer plaats is voor publieke ruimte en gemeenschappelijke ruimte (bv gemeenschappelijke tuinen), en waarbij bepaalde voorzieningen worden gecollectiveerd (bv parkeerplaatsen). Betrokkenheid van potentiële bewoners bij de realisatie van een wijk is een belangrijk aspect van sociale cohesie in deze wijk.

80 Amendement aanvaard Regel(s): 1198 toevoeging Indiener: Provinciaal Bestuur Kerken, kloosters, leegstaande hoeves, scholen, bedrijfsruimtes, … die niet langer gebruikt worden, omvormen tot woongelegenheden. Het zijn uitgelezen plaatsen voor nieuwe woonvormen met meer collectieve voorzieningen (bv. gezamenlijke tuin, speelzaal, energie,….).

81 Amendement aanvaard Regel(s): 1206 toevoeging Indiener: Provinciaal bestuur Streven naar betaalbare, maar realistische, sociale huurprijzen in functie van het inkomen en van het wooncomfort. Het is daarbij prioritair dat het beleid van de overheid gericht wordt naar het verhogen van de capaciteit, zowel voor private als sociale woningen, eerder dan op het gebruik van middelen waarvan de risico’s op prijsverhoging reëel zijn. We zetten nog sterker in op het realiseren van sociale huurwoningen en breiden de werking van de sociale verhuurkantoren uit zodat er meer private huurwoningen worden verhuurd. Daarbij is het streefdoel dat huurprijzen niet hoger zouden liggen dan 20% van het gezinsinkomen;

82 Amendement aanvaard Regel(s): 1207 vervanging Indiener: Provinciaal bestuur Het systeem van huursubsidies uitbreiden als tussenkomst in de huur van de laagste inkomens, evenwel gekoppeld aan strikte inkomensvoorwaarden en dermate uitgewerkt dat de tussenkomst in de huur uiteindelijk niet resulteert in een verhoging van de huurprijs. Op deze manier wordt het privéaanbod mee ingeschakeld om de sociale huurmarkt uit te breiden en de achterstand weg te werken; Het systeem van huursubsidies als tussenkomst in de huur van de laagste inkomens evenwel gekoppeld dient gekoppeld te worden aan strikte inkomensvoorwaarden en dermate uitgewerkt dat de tussenkomst in de huur uiteindelijk niet resulteert in een verhoging van de huurprijs. Op deze manier wordt het privéaanbod mee ingeschakeld om de sociale huurmarkt uit te breiden en de achterstand weg te werken;

83 Amendement aanvaard Regel(s): 1240 toevoeging Indiener: Leuven - Woonkwaliteit hangt samen met een opgewaardeerde publieke ruimte. De kwaliteit van de ene staat in relatie tot de kwaliteit van de andere.

84 Amendement aanvaard Regel(s): 1245 toevoeging Indiener: Provinciaal bestuur - een vermindering van BTW-tarief voor het renoveren en verbeteren van bestaande woningen in functie van duurzaamheidscriteria (bv. passiefwoningen, volledige afkoppeling en eigen gebruik van regenwater, …)

85 Amendement aanvaard Regel(s): 1255 vervanging Indiener: Jong CD&V De verplichting houdt ook in dat deze minimale ingrepen op termijn na 2020 geen premie meer kunnen krijgen. De premies en het aflopen ervan zijn de wortel en de stok voor de eigenaars. Het tijdstip van aflopen van de premie moet duidelijk vooraf worden gecommuniceerd. De premiehoogte kan enkele jaren voordien al beginnen zakken;

86 Amendement naar PLENUM: Aanvaard Regel(s): 1265-1268 vervanging Indiener: Holsbeek De verschillende formules van goedkope leningen vereenvoudigen. Onze voorkeur ligt bij de groene lening die tijdelijk bestond tussen 2009 en 2011: ze maakt maximaal gebruik van de expertise van de banken, het door iedereen meest gekende kanaal voor leningen. De overheidsbijdrage beperkt zich dan tot een rentetoelage en een eventuele borgstelling voor bepaalde doelgroepen; De verschillende formules van goedkope leningen vereenvoudigen. Het is niet logisch dat wie al een toelage van de overheid krijgt om een energie- investering te doen, nog een tweede toelage krijgt als men daarvoor een lening aangaat (terwijl wie niet leent, die toelage niet krijgt). Alleen voor mensen met een zeer laag inkomen is een extra steun voor een lening, met begeleiding door het OCMW, zinvol.

87 Amendement aanvaard Regel(s): 1272-1273 schrappen Indiener: Jong CD&V Voor energiedeskundigen in permanente vorming en kwaliteitsbewaking voorzien: een voorwaarde voor betrouwbare energie-inschattingen.

88 Amendement aanvaard Regel(s): 1274 toevoeging Indiener: Senioren regio Tienen - Ouderen met een zeer laag inkomen/pensioen, die geen goedkope lening kunnen bekomen om hun eigen woning te renoveren, moeten een beroep kunnen doen op een lening met borgstelling door familieleden.

89 Amendement aanvaard Regel(s): 1283-1285 vervanging Indiener: Jong CD&V Bij nieuwbouw en grondige renovatie de aflevering van de bouwvergunning afhankelijk maken van de mate van aanpasbaarheid van de woning, zodat deze met geringe ingrepen kan aangepast worden aan een verminderde mobiliteit; Bij nieuwbouw en grondige renovatie pleiten we voor meer sensibilisering en awareness rond aanpasbaar bouwen en levenslang wonen bij architecten, aannemers en projectontwikkelaars.

90 Amendement aanvaard Regel(s): 1289 toevoeging Indiener: Senioren regio Tienen Sociale huisvesting verder doen evolueren naar echte volkshuisvesting waar gezinnen met een verschillende achtergrond – en een inkomen uit arbeid – een plaats kunnen in vinden. Een gemengde samenstelling van sociale woonwijken moet zowel het samenleven als de financiële leefbaarheid van de sociale huisvestingsmaatschappijen verbeteren. Voorrangsregels moeten uitgewerkt worden voor 75-plussers en voor alleenstaande ouders met kinderen.

91 Amendement aanvaard Regel(s): 1349-1350 schrappen Indiener: Holsbeek Dat beslissingen van de Vlaamse en federale overheid steeds onderworpen worden aan een ‘stedentoets’ om na te gaan welke positieve en negatieve effecten ze genereren voor de stad en haar bewoners.

92 Amendement naar PLENUM Aanvaard Regel(s): 1363-1364 schrappen Indiener: Holsbeek Dat bepaalde buurten binnen de stadsgrenzen een lagere onroerende voorheffing kunnen genieten dan andere, om wonen in de stad goedkoper te maken;

93 Amendement aanvaard Regel(s): 1429 toevoeging Indiener: Provinciaal bestuur De BIN’s (buurtinformatienetwerken) en de WIN’s (winkelinformatienetwerken), waarbij stadsbewoners en politie samenwerken, verder stimuleren en ondersteunen. O ok de inzet van gemeenschapswachten verdient ondersteuning;

94 Amendement aanvaard Regel(s): 1451-1452 vervanging Indiener: Senioren regio Tienen De schoolachterstand tegengaan door kleuterparticipatie te versterken en een aantal jaren kleuteronderwijs te verplichten een inschrijvingsplicht vanaf de leeftijd van 4 jaar in te voeren, met een verplichte aanwezigheid van 80% van de tijd per kind;

95 Amendement aanvaard Regel(s): 1486 toevoeging Indiener: Senioren regio Tienen De anonimiteit van de stad is nog steeds groot en zorgt bij veel van haar inwoners voor eenzaamheid. Nochtans heeft de stad verschillende troeven in handen om dit tegen te gaan. Sport, ontspanning en cultuur spelen daarbij een belangrijke rol. Sport en spel zijn niet enkel gezond, ze brengen ook mensen bij elkaar. Daarbij komt nog dat stadsbewoners over het algemeen over minder privéruimte beschikken, zodat de nood aan dergelijke plekken groot is. Goed ingerichte publieke ruimten, waar het aangenaam en veilig vertoeven is, verhogen de leefbaarheid en de sociale samenhang, zowel op het platteland als in een stedelijke omgeving.

96 Amendement (deel 1) aanvaard Regel(s): 1512 toevoeging Indiener: Provinciaal bestuur 3.3.3.10. Interactie stedelijke ontwikkeling en plattelandsontwikkeling Uitdaging Een sterke stedelijke ontwikkeling blijft niet zonder gevolgen voor de ontwikkeling van het platteland en de dorpen. De stad waaiert enerzijds ruimtelijk uit maar mobiliseert anderzijds zeer veel activiteit richting zijn kern. Dit resulteert in randstedelijke druk op de open ruimte, zielloze lintbebouwing waardoor de voeling met de open ruimte en het landbouwgebruik ervan verloren gaat en verschraling van het sociaal-maatschappelijke aanbod in het verstedelijkend randstedelijk gebied en de plattelandsdorpen. Visie Stedelijke ontwikkeling kan niet los gezien worden van plattelandsontwikkeling door de wederzijdse interactie die zich zowel ruimtelijk als maatschappelijk het sterkst laat voelen in het randstedelijk gebied maar in minder sterke mate ook tot ver daarbuiten. De open ruimte en het contact met de open ruimte moet maximaal gevrijwaard worden. Dit contact met het open landschap komt de leefbaarheid ten goede. Daarnaast bevordert het de verbondenheid tussen stad en platteland omdat het toelaat voeling te houden met de plattelandsactiviteiten en het platteland naar waarde te schatten in zijn brede functionaliteit. In een stedelijke context kan stadslandbouw in zijn vele verschijningsvormen een zelfde verbindende rol spelen tussen stedeling en landbouw. De sterke dynamiek en aantrekkingskracht van de stad moet breed gespreid worden om concentratie te vermijden en zo de leefbaarheid van de hele stad en zijn brede omgeving te garanderen. Naast aandacht voor de kleine ‘leefgemeenschappen’ in de stad vraagt dit gelijkwaardige aandacht voor de dorpen en hun ontwikkeling in de brede randstedelijke omgeving.

97 Amendement (deel 2) aanvaard Regel(s): 1512 toevoeging Indiener: Provinciaal bestuur Maatregel CD&V wil… - Een volwaardig beleid rond de ontwikkeling van steden én het platteland met specifieke aandacht voor de interactie tussen beide - De beschikbare open ruimte behouden door in te zetten op verdichting van de woongebieden, verder in volgorde van prioriteit op renovatie, inbreiding en kwalitatieve uitbreiding zodanig dat gronden bestemd als open ruimte maximaal hun open ruimte functie behouden. - Het contact met de open ruimte vrijwaren want zicht op groen in al zijn verschijningsvormen is gezond en verbetert de verstandhouding tussen stad en platteland en laat toe voeling te houden met de plattelandsactiviteiten. - Vanuit dezelfde achtergrond de brede verschijningsvormen van stadslandbouw die van onderuit groeien voldoende ruimte bieden binnen de stedelijke context - De sociale en economische voorzieningen breed blijven spreiden binnen de stad en over stad én platteland - Dit invullen via creatieve oplossingen, met oog op duurzaamheid en leefbaarheid, die mee zijn opgebouwd van onderuit in plaats van een opgelegde spreiding van bovenaf - Binnen de brede stedelijke en gemeentelijke dynamiek oog houden voor de individuele ontwikkeling van dorpen en stadsgemeenschappen

98 Amendement naar PLENUM Aanvaard Regel(s): 1512 toevoeging Indiener: Senioren regio Tienen - Met de organisatie van een jaarlijkse “Dag van de publieke ruimte” wordt het transversale beleid, gericht op leefbaarheid en sociale samenhang, in de kijker gesteld.

99 Amendement naar PLENUM Aanvaard Regel(s): 1598-1603 schrappen Indiener: Holsbeek Dat de Vlaamse distributienetbeheerders hun structuur rationaliseren door een verdere integratie van de werkmaatschappijen voor gespecialiseerde taken en strategische beslissingen. Het is belangrijk dat er daarnaast lokale klantgerichte poten komen: overlegcomités van gemeenten waarin de gemeentebesturen de spreekbuis van hun inwoners zijn voor lokale materies. Thema’s zijn de kwaliteit van de aannemers, de aanpak van verkeershinder bij werken en projecten voor REG- ingrepen in gemeentelijke gebouwen. Andere nutsbedrijven (telefonie, water, riool) worden bij dit overleg betrokken;

100 Hoofdstuk 4: Gezin en Zorg

101 Amendement Het aanbod aan (psychosociale) zorg voor langdurig en/of chronisch zorg- en hulpbehoevenden (care), palliatieve zorg en dementie dient te worden uitgebreid; Toevoeging én hele zin hier schrappen maar toevoegen na 1750 (Motivatie: is geen visie maar een voorstel van maatregel) Regel(s): 1733-1734 Indiener: Provinciaal Bestuur

102 Amendement Het woord patïent vervangen door clïent GOEDGEKEURD Regel(s): 1737 Indiener: Provinciaal Bestuur

103 Amendement We houden rekening met een maatschappelijke omslag: de (meer)kost voor thuiszorg moet maatschappelijk verantwoord zijn en blijven; Goedgekeurd Regel(s): 1749 -1750 Indiener: Provinciaal Bestuur

104 Amendement Op basis van een uniforme definitie (Vlaams en federaal) maken we werk van een uniform statuut voor de mantelzorger. We gaan na of aan dit statuut rechten kunnen worden verbonden (bv. prioriteit bij wachtlijsten op gezinszorg). We gaan na of aan mantelzorgers extra rechten kunnen worden besteed. Regel(s): 1757 - 1759 Indiener: Provinciaal bestuur

105 Amendement We promoten het vrijwilligerswerk bij doelgroepen waar nu nog te weinig gerekruteerd wordt en verhogen de aantrekkelijkheid door de jaargrens van de onkostenvergoeding op te trekken voor wie zorgend vrijwilligerswerk op zich neemt. De combinatie tussen de forfaitaire vrijwilligersvergoeding en de onkostenvergoeding moet mogelijk zijn (bv. voor vrijwilligers van de Minder Mobiele Centrales);  Aanvaard Regel(s): 1765 -1767 Indiener: afdeling Holsbeek

106 Amendement Dat de gemeente zorgt voor een voldoende aanbod aan professionele hulp. Ze hoeft dit niet zelf te organiseren. Regie- en actorrol moeten duidelijk gescheiden blijven. Het lokaal bestuur neemt de nodige maatregelen om (professionelen) in de thuiszorg te ondersteunen in hun opdracht: concreet vragen wij om de nodige gratis parkeerfaciliteiten te voorzien: voorbehouden plaatsen, parkeerkaarten…..  Aanvaard Regel(s): na 1773 Indiener: Provinciaal Bestuur

107 Amendement Patïent vervangen door clïent  akkoord Regel(s): 1778 Indiener: Provinciaal Bestuur

108 Amendement Deze zorgbehoefte moet objectief worden bepaald door een geïntegreerde en adequate indicatiestelling vanuit een holistische benadering. Daarbij wordt vertrokken vanuit de effectieve zorgbehoefte en rekening gehouden met de draagkracht van de ondersteuningsgroep rondom de zorgbehoevende. Op termijn Aanvaard Regel(s): 1781 Indiener: senioren Tienen

109 Amendement Waar mogelijk moet acute zorg worden afgebouwd. Echter met aandacht voor het behoud van voldoende crisis- en noodopvang als laatste vangnet voor thuiszorg. Aanvaard Regel(s): 1827 Indiener: Provinciaal Bestuur

110 Amendement We streven naar minstens één dagopvang per gemeente; Er moet rekening gehouden worden met het eigene van kleinschalige zorgvormen zoals een CADO waar nu de intramurale regelgeving op wordt toegepast wat een onnodige kostenverhoging met zich meebrengt. Aanvaard Regel(s): 1834 Indiener: Provinciaal Bestuur

111 Amendement We streven naar minstens één dagopvang per gemeente; voor de werking van de CADO’s moet een verhoogde financiële tussenkomst voorzien worden.  Aanvaard Regel(s): 1834 Indiener: senioren Tienen

112 Amendement Inzetten op zorgnetwerken met een belangrijke rol voor de huisarts;  Aanvaard Regel(s): 1849 Indiener: Provinciaal Bestuur

113 Amendement De huisarts een hoofdrol geven in de eerstelijnszorg. Zijn rol evolueert van behandelaar van een ziekte naar die van zorgcoördinator of case manager die zijn patiënt op maat begeleidt doorheen een individueel zorgtraject. Binnen elke zorgsituatie wordt een zorgcoördinator in samenspraak met alle betrokkenen aangeduid die de cliënt op maat begeleidt doorheen een individueel zorgtraject.  Aanvaard Regel(s): 1861 -1862 Indiener: Provinciaal Bestuur

114 Amendement De ziekenhuisfinanciering en de financiering van de artsen herzien,  aanvaard Regel(s): 1877 Indiener: Provinciaal Bestuur

115 Amendement De arbeidsvoorwaarden in openbare ziekenhuizen niet langer afstemmen op deze in lokale besturen;  aanvaard Regel(s): 1883 Indiener: Holsbeek

116 Amendement De patiënt aanmoedigen om actief deel te nemen aan de aanpak van zijn ziekte. We gaan voor een positieve responsabilisering van de patient.  aanvaard Regel(s): 1890 Indiener: Lubbeek

117 Amendement De patiënt moet steeds toegang hebben tot zijn gegevens en zoveel mogelijk aan zelfbeheer kunnen doen. We hebben hierbij aandacht voor de digitale kloof. Iedereen moet toegang tot zijn gegevens kunnen hebben, zelfs al zijn deze gegevens elektronisch opgeslagen. Regel(s): 1912 Indiener: senioren Tienen

118 Amendement Het is onwaarschijnlijk dat de economische groei deze groei van de uitgaven voor gezondheidszorg zal kunnen volgen;  Aanvaard Regel(s): 1933 -1934 Indiener: Holsbeek

119 Amendement afhankelijk zijn van een individueel onderzoek van de noden. Hierbij kan een inkomenstoets een factor zijn  Aanvaard Regel(s): 1954 Indiener: Provinciaal Bestuur

120 Amendement De huidige federale rechten zijn geen verworven minimumrechten;  Aanvaard Regel(s): 1969 Indiener: Lubbeek

121 Amendement De collectieve financiering van de gezondheidszorg niet sneller laten stijgen dan de economische groei. Met behulp van beheersovereenkomsten houden we het zorgstelsel binnen maatschappelijk en politiek wenselijke  Aanvaard Regel(s): 1982 -1983 Indiener: senioren Tienen

122 Amendement Maatregelen nemen om alle knelpuntberoepen in de zorg aantrekkelijk te maken, niet alleen de medische diciplines maar ook de verpleegkundigen, verzorgenden, zorgkundigen…  Aanvaard Regel(s): na 2060 Indiener: Provinciaal Bestuur

123 Amendement Alle zorgberoepen, werkzaam in Vlaanderen, die een door Vlaanderen erkend diploma bezitten Regel(s): 2073 Indiener: Lubbeek

124 Amendement Alle niet-nederlandstalige zorgverstrekkers zorgberoepen, werkzaam in Vlaanderen, die een diploma bezitten van een niet- Nederlandstalige (buitenlandse) universiteit, verplicht een taalexamen doen afleggen. volgen een op maat samengesteld taaltraject die hun in staat moet stellen om op korte termijn hun taak naar behoren te kunnen invullen.  akkoord Regel(s): 2073 -2074 Indiener: Provinciaal Bestuur

125 Amendement Alle zorgberoepen, werkzaam in Vlaanderen, die een diploma bezitten van een niet-Nederlandstalige (buitenlandse) universiteit, verplicht een taalexamen doen afleggen. volgen een op maat samengesteld taaltraject die hun in staat moet stellen om op korte termijn hun taak naar behoren te kunnen invullen.  aanvaard Regel(s): 2073 -2074 Indiener: Jong CD&V VL.-Brabant

126 Amendement Commerciële Private initiatieven de tekorten in het aanbod van zorg laten aanvullen, op voorwaarde dat zij dit doen op een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare wijze.  Aanvaard Regel(s): 2095 Indiener: Provinciaal Bestuur

127 Amendement Het uitbaten van rust- en verzorgingscentra niet langer als een kerntaak van het OCMW beschouwen. De kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg moet wel door de (lokale) overheid worden gegarandeerd.  Aanvaard Regel(s): 2099 - 2100 Indiener: Provinciaal Bestuur

128 Amendement (lokale) proactieve dienstverlening. Armoede moet op een actieve wijze worden opgespoord.  Aanvaard Regel(s): 2112 Indiener: senioren Tienen

129 Amendement Armoedebeleid is de kerntaak van het OCMW. Daarom wil CD&V de rol van het OCMW versterken, als lokaal belangrijk vangnet voor mensen in armoede  Aanvaard Regel(s): na 2115 Indiener: Provinciaal Bestuur

130 Amendement Inzetten op preventieve gezinsondersteuning en kwaliteitsvolle kinderopvang,  Aanvaard Regel(s): 2118 Indiener: Provinciaal Bestuur

131 Amendement …zijn. Consumentenkredieten moeten worden verstrengd.  Aanvaard Regel(s): 2212 Indiener: Jong CD&V VL-Brabant

132 Amendement Tewerkstellingsbevorderende maatregelen (bv. PWA, Activa, WEP Plus) moeten openstaan voor zowel werkloze personen, herintreders, als voor andere werkzoekenden  Aanvaard Regel(s): 2217 -2118 Indiener: Provinciaal Bestuur

133 Amendement Krachtig optreden tegen intra-familiaal geweld.  Aanvaard Regel(s): 2258 Indiener: Provinciaal Bestuur

134 Amendement Ouderen benaderen vanuit hun capaciteiten, troeven en potentieel, daarbij ook de beperkingen respecterend;  Aanvaard Regel(s): 2282 Indiener: Senioren Tienen

135 Amendement Rekening houdend met de bestaande regelgeving zoals het ‘sport voor allen’ decreet en het nieuwe sport-decreet verdienen initiatieven als inclusieve speelpleinwerking, G- sport, inclusief cultuurbeleid alle steun op de verschillende beleidsniveau’s.  Aanvaard Regel(s): invoegen na 2364 Indiener: Provinciaal Bestuur

136 Hoofdstuk 5. Samenleven & Overheid

137 Amendement Dat de beschikkingsvrijheid toelaat zelf te oordelen wat aan wie toekomt na overlijden. Zo kan een regeling getroffen worden die aangepast is aan de individuele, concrete omstandigheden van de erflater (bv. affectie voor zorg- en stiefkinderen, de echtgenoot of partner, in functie van hun noden en beperkingen, enz.). Dat de beschikkingsvrijheid toelaat zelf te oordelen wat aan wie toekomt na overlijden. Zo kan een regeling getroffen worden die aangepast is aan de individuele, concrete omstandigheden van de erflater (bv. affectie voor zorg- en stiefkinderen, de echtgenoot of partner, in functie van hun noden en beperkingen, enz.). CD&V pleit voor een fiscaal gunstregime in situaties waar de erfenissprong wordt toegepast. Regel(s): 2409 Indiener: Jong CD&V Vl.-Br. (Provincie)

138 Amendement Nadenken over een uitbreiding van de dwingende erfrechtelijke reserve van de langstlevende echtgenoot naar wettelijke en feitelijke samenwoners. Regel(s): 2417-2419 Indiener: Holsbeek (Afdeling)

139 Amendement De oprichting van een multidisciplinair samengestelde commissie ‘strafrecht’ om te werken aan een nieuw strafwetboek. Het vernieuwde strafwetboek moet o.m. nieuwe criminaliteitsfenomenen incorporeren en verouderde bepalingen en concepten laten vallen. Voor CD&V is dit een absolute prioriteit. Regel(s): 2562 Indiener: Jong CD&V Vl.-Br. (Provincie)

140 Amendement Aan het slachtoffer mag echter geen grotere rol gegeven worden bij het beslissen over maatregelen of mogelijkheden inzake strafuitvoering. Regel(s): 2583 Indiener: Jong CD&V Vl.-Br. (Provincie)

141 Amendement Een gespecialiseerde behandeling op het vlak van administratief recht, sport, milieu. Regel(s): 2638 Indiener: Jong CD&V Vl.-Br. (Provincie)

142 Amendement Er dienen meer alternatieve “sanctioneringsystemen” worden uitgebouwd. Regel(s): 2670 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

143 Amendement Mits een correcte democratische controle op de uitvoering van hun taken kunnen ook private veiligheidsdiensten oneigenlijke politietaken laten uitvoeren door andere, publieke of private, veiligheidsdiensten. We maken een betere samenwerking mogelijk tussen politie en andere overheidsdiensten, in het bijzonder diegene welke belast zijn met taken van zekerheid, veiligheid en bescherming (bv. op het openbaar vervoer). Mits een correcte democratische controle op de uitvoering van hun taken (bv. door het Comité P), kunnen ook private veiligheidsdiensten bepaalde taken van de politie overnemen. Hiervoor moet steeds een overeenkomst worden gesloten met de politiediensten die het toezicht uitoefenen op de uitvoering van die taken. Regel(s): 2694-2697 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

144 Amendement De vrijwilligers binnen de korpsen van civiele veiligheid ook na de hervorming een volwaardige plaats in het korps geven, met voldoende carrièremogelijkheden. Vrijwilligerswerk blijft belangrijk voor een goede werking van de korpsen. Om het vrijwilligerswerk bij de brandweer te stimuleren, wordt een systeem vergelijkbaar met het educatief verlof uitgewerkt, zodat de kandidaat-brandweerman (deels) tijdens de werkuren opleidingen kan volgen. Daarnaast In gemeenten waar een brandweerpost is gevestigd, wordt het personeel van de gemeenten gestimuleerd om toe te treden tot het vrijwilligerskorps van de brandweerdiensten. Regel(s): 2745-2746 Indiener: Jong CD&V Vl.-Br. (Provincie)

145 Amendement Tenslotte zijn er de verschillende oudkomers van de tweede, derde en vierde generatie die deel uitmaken van onze gemeenschap. Tenslotte zijn er de verschillende oudkomers mensen van de tweede, derde en vierde generatie die deel uitmaken van onze gemeenschap. Regel(s): 2767 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

146 Amendement Blijvend oog hebben voor de zwakkere groepen onder migranten en vluchtelingen (in de eerste plaats niet-begeleide minderjarige vreemdelingen), zowel in binnen- als buitenland. Meer opvangplaatsen en begeleiding in de Bijzondere Jeugdzorg worden voorzien. (2 aparte maatregelen en niet in 1 punt) Regel(s): 2786-2787 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

147 Amendement Dat de overheid waakt over het aanbod van taal- en inburgeringscursussen. Dat moet groot genoeg zijn om aan de vraag te voldoen. Dat de overheid waakt over het aanbod van taal- en inburgeringscursussen. Bij de inburgeringscursussen dient er eveneens aandacht te zijn voor de culturele achtergronden van de immigrant. Dat moet groot genoeg zijn om aan de vraag te voldoen. Regel(s): 2831 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

148 Amendement Zoeken naar een meer goede representatieve vertegenwoordiging van het islamitische geloof. De Moslimexecutieve heeft op dat vlak gefaald. Regel(s): 2876-2877 Indiener: Vlaams-Brabant (Provincie)

149 Amendement Alle relevante informatie en dienstverlening via één contactpunt (‘één-loketsysteem’) beschikbaar stellen. Dit moet de nabijheid van de overheid versterken. Alle relevante informatie en dienstverlening via één contactpunt (‘één-loketsysteem’ met antenneposten op de verschilllende bestuursniveaus) beschikbaar stellen. Dit moet de nabijheid van de overheid versterken. Regel(s): 2904 Indiener: Lubbeek (Afdeling)

150 Amendement De overheidscommunicatie met burger, bedrijven en verenigingen duidelijke en eenvoudige taal doen gebruiken. De overheidscommunicatie met burger, bedrijven en verenigingen duidelijke, en eenvoudige en correcte taal doen gebruiken. Regel(s): 2912 Indiener: Jong CD&V Vl.-Br. (Provincie)

151 Amendement De overheid doen aangeven waarvoor de geïnde middelen worden ingezet en waarom bepaalde beleidskeuzes werden gemaakt. Zo wordt de burger beter geïnformeerd en kan begrip versterkt worden. De overheid doen aangeven waarvoor de geïnde middelen worden ingezet en waarom bepaalde beleidskeuzes werden gemaakt. Zo wordt de burger beter geïnformeerd en kan begrip versterkt worden. Betrokkenheid en participatie van burgers bij het beleid moet een constant aandachtspunt zijn. Regel(s): 2915 Indiener: Senioren Tienen (Regio)

152 Amendement Daarbij moet er uiteraard wel oog zijn voor de onafhankelijkheid van de ambtenaar en de bescherming tegen de politieke overheid. Daarbij moet er uiteraard wel oog zijn voor de onafhankelijkheid van de ambtenaar en de bescherming tegen de politieke overheid een objectieve en onpartijdige behandeling door de politieke overheid. Regel(s): 2954 Indiener: Holsbeek (Afdeling)

153 Amendement (deel 1) ‘5.4.2.6. Lokale besturen dicht bij de mensen De Vlaamse gemeenten besturen goed en, internationaal gezien, zeer zuinig. Ze genieten van alle overheden veruit het meest vertrouwen bij de burger. CD&V wil - het basisniveau versterken (subsidiariteit) - het lokale bestuur aanspreekbaar en dicht bij de mensen houden. De lokale besturen kunnen nog efficiëntiewinst boeken en hun bestuurskracht verhogen door mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeente en OCMW en samenwerking tussen gemeenten te benutten. Regel(s): 3017 Indiener: Holsbeek (Afdeling)

154 Amendement (deel 2) Gemeenten die vrijwillig beslissen te fusioneren, kunnen dat doen. Een nieuwe algemene fusie-operatie of een expliciete of impliciete verplichting is evenwel niet wenselijk. Vlaanderen heeft nu al een duidelijk hoger gemiddeld inwonersaantal per gemeente dan de meeste andere Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,…). Motivering: Recente fusie-operaties in Nederland en Denemarken hebben geleid tot een verhoging van de kost van de overheid in plaats van een besparing. Regel(s): 3017 Indiener: Holsbeek (Afdeling)


Download ppt "Hoofdstuk Leren, werken en ondernemen Amendement Daarom wil CD&V het onderwijs versterken op vijf vlakken: de leerling, de leerkracht, de leerinhoud,"

Verwante presentaties


Ads door Google