De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugkoppeling bijeenkomst 1 Programma 2 e bijeenkomst Huiswerkopdracht bespreken Verwijzing MDO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugkoppeling bijeenkomst 1 Programma 2 e bijeenkomst Huiswerkopdracht bespreken Verwijzing MDO."— Transcript van de presentatie:

1

2 Terugkoppeling bijeenkomst 1

3 Programma 2 e bijeenkomst Huiswerkopdracht bespreken Verwijzing MDO

4 Huiswerkopdracht bespreken Neem mee: Neem een lastmeter af en bespreek deze met de patiënt. Werk dit gesprek uit volgens de vijf stappen zoals deze vandaag aan de orde zijn geweest. Welke onderdelen uit de stappen vond je moeilijk? Waar heb je specifiek moeite mee en zou je dus meer aandacht voor willen in de komende bijeenkomst.

5 Score Lastmeter <5 Bij een lastscore < 5 vragen of de patiënt momenteel weinig of geen ziektegerelateerde problemen ervaart. Eventueel de lage score met patiënt bespreken. Bij behoefte aan zorg de gang van zaken met patiënt bespreken en eventueel een vervolggesprek plannen. Indien patiënt zelf een verwijzing wil, dit regelen.

6 Score Lastmeter ≥ 5 – Verhoogde distress / specifieke problemen op de probleemlijst bespreken met de patiënt. – Bij behoefte aan psychosociale of paramedische zorg verwijzen naar passende gespecialiseerde zorg. – Bij geen behoefte aan gespecialiseerde hulpverlening dan advies extra aandacht van basale behandelaars. – Deze categorie patiënten wordt besproken in het psychosociaal overleg, indien aanwezig.

7 Score Lastmeter Bij complexe problematiek wordt de patiënt in het multidisciplinair overleg (MDO) besproken. Na het overleg vindt een terugkoppeling plaats naar de behandelend arts en huisarts. Bij verplaatsing van de patiënt naar andere afdeling of ander ziekenhuis of zorginstelling het resultaat van de Lastmeter doorsturen.

8 Oefening Meegebrachte Lastmeter met elkaar naspelen met toevoeging van een onderstaande emotie: A. een gesloten, stille patiënt B. een chaotisch patiënt, C. een boze patiënt, D. een verdrietige patiënt, E. een drukke patiënt, een spraakwaterval

9 Ingevulde lastmeters Allemaal JA ingevuld Allemaal NEE ingevuld Onvolledig ingevuld Laag cijfer maar komt in de ingevulde score niet naar voren

10 Opdracht Welke verwijzingsmogelijkheden ken je in het ziekenhuis? Naar wie verwijs jij op dit moment? Welke verwijzingsmogelijkheden ken je buiten het ziekenhuis en waar maak je gebruik van?

11 Wie leveren PSZ (1v2) Basale zorg Intramurale zorg: klinisch en poliklinisch Medische specialisten / (oncologie)verpleegkundigen Paramedici Extramurale zorg Huisartsen Wijkverpleegkundigen / thuiszorg Bedrijfsgeneeskundigen

12 Wie leveren PSZ (2v2) Gespecialiseerde zorg Intramurale zorg Medisch maatschappelijk werk (Klinisch) psychologen Psychiaters Geestelijk verzorgers Extramurale zorg Zelfstandig gevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters Netwerken van speciaal getrainde psychologen / psychotherapeuten Gespecialiseerde psychosociaal oncologische centra (IPSO) Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters binnen AGGZ Lotgenoten, patiëntenorganisaties Inloophuizen

13 Leidraad verwijzing PROBLEEMGEBIEDENVERWIJZING NAAR PraktischeMW / bedrijfsarts Gezins- socialeMW, psycholoog, psychiater EmotioneleMW, psycholoog, psychiater Religieuze / spiritueleGeestelijke verzorger LichamelijkeArts, verpleegkundige

14 Taken Specialistisch verpleegkundigen Geven van voorlichting over de ziekte en de gevolgen. Geven van voorlichting over de behandeling en de gevolgen. Signaleren van psychosociale problematiek bij patiënten en/of naasten in de verschillende fasen van het ziekteproces en zo nodig doorverwijzen voor gespecialiseerde zorg.

15 Taken Medisch Maatschappelijk Werk Versterken gezonde psychische krachten in de patiënt. Versterken draagkracht en herstel van autonomie en aansluiten bij de eigen sociale context en hulpvraag. Op korte termijn haalbare doelen stellen samen met patiënt en/of diens naasten. Begeleiden bij re-integratie in het arbeidsproces na afloop van medische behandelingen. Begeleiden bij ziekte samenhangende praktische problemen van patiënt bijvoorbeeld: huisvesting, zorgverzekering, financiën of werk wat verhoogde distress oplevert.

16 Indicaties verwijzing Maatschappelijk Werk Verlenen van psychosociale en emotionele hulpverlening. Begeleiding de patiënt en/of naaste(n) bij relationele problemen. Bemiddeling bij aanvragen van voorzieningen en invullen van formulieren. Op sociaal/maatschappelijk gebied begeleiden bij: Verwerkingsproblemen Eenvoudige seksuele problemen Crisissituaties Vragen met betrekking tot: – Sociale voorzieningen – Hulpverleningsinstanties – Arbeidssituatie – Tekort aan sociale steun Hulp bij: – Het leren hanteren van een nieuwe (sociale) situatie – Hulp en/of bemiddeling bij praktische zaken / problemen Begeleiden bij opname en /of overplaatsing naar andere zorginstelling.

17 Taken Klinisch psycholoog / Gezondheidszorgpsycholoog Onderzoek / psychodiagnostiek Psychologische behandeling en begeleiding Advies / coachen aan derden (bijvoorbeeld teams) Verwijzing

18 Indicaties verwijzing Klinisch/GZ-psycholoog Matige tot ernstige distress met vermoeden van een pathologische reactie: depressie, ernstige (fobische)angstklachten, chronische vermoeidheid, verwerkingsproblemen of aanpassingsstoornissen Psychische problemen die interfereren met de medische behandeling of het herstel belemmeren: de arts-patiënt communicatie, verwachtingen of opvattingen die niet overeenstemmen met het medisch beleid of gedragsfactoren die lichamelijke klachten versterken, zoals verhoogde symptoomperceptie, catastroferende cognities of overmatig ziektegedrag Andere ingrijpende levensgebeurtenissen. Eerder psychologische behandeling. premorbide persoonlijkheidsproblemen, stemmingsproblemen, burn- out, gecompliceerde rouw of relatieproblematiek

19 Indicaties verwijzing Psychiater Distress score boven het afkappunt gepaard gaat met psychiatrische symptomen. Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis. Psychiatrische diagnostiek: – Delirium – Dementie – Stemmingsstoornis (depressie) – Aanpassingsstoornis – Middelenmisbruik (alcohol) – Persoonlijkheidsstoornis Psychiatrische medicatie. Pijnproblematiek en symptoomcontrole.

20 Taken Geestelijk verzorger Indien religieuze, levensbeschouwelijke, zingevings- of existentiële vragen de boventoon voeren, is het aan te bevelen een geestelijke verzorger in te schakelen. Geestelijk verzorgers (Register Geestelijke Verzorging) kunnen samen met de patiënt zoeken naar houvast in deze situatie, naar de bronnen van eigen kracht.

21 Indicaties verwijzing Geestelijk verzorger Vragen over de zin van het leven. Zorg om de toekomst of laatste levensfase, leven na de dood. Vragen, twijfels over de eigen levensbeschouwing. Verlies van geloof, conflicten met geloof, zoeken naar vertrouwen. Conflict tussen voorgestelde behandeling en de eigen levensbeschouwing. Isolatie van geloofsgemeente, verlies van binding met levensbeschouwelijke groep. Behoefte aan religieuze of levensbeschouwelijke rituelen zoals gebed, bijbel lezen, zegen, communie, ziekenzalving.

22 Paramedische disciplines Paramedische disciplines zijn: – Diëtetiek – Fysiotherapie – Ergotherapie – Logopedie – Seksuologie – Huid / oedeemtherapie Bij arbeidsgerelateerde problemen kan ook verwezen worden naar: – Bedrijfsmaatschappelijk werk of een arbeidsdeskundige Diversen: – Lotgenoten respectievelijk patiëntenverenigingen.

23 Terugkoppeling opdracht consultvraag Klopt je indicatie voor verwijzing met het takenpakket dat je zojuist gezien hebt? Hoe zorg je dat je de consultvraag bij de juiste discipline komt?

24 Multidisciplinair overleg (MDO) (1v3) MDO = afstemming met andere disciplines waarbij het probleem het uitgangspunt dient te zijn. Richt zich op: – Lichamelijk – Psychisch – Sociaal-cultureel – Maatschappelijk – Spiritueel functioneren van de patiënt

25 Multidisciplinair overleg (MDO) (2v3) Structureel patiëntenbespreking met alle aanwezigen disciplines: – (Oncologie)Verpleegkundigen – Medisch Maatschappelijk Werk – Klinisch psycholoog / Gezondheidszorgpsycholoog – Geestelijk verzorger – Behandelend specialist – Overige paramedische disciplines Taken: – advies geven op maat ten aanzien van een medisch behandelplan – het opstellen van een psychosociaal behandelings- en/of begeleidingstraject voor de patiënt

26 Multidisciplinair overleg (MDO)- psz (3v3) Verwijzen van patiënten naar specifieke psychosociale hulpverleners met duidelijke consultvraag. Afstemming consult psychosociale hulpverleners. Verschillende disciplines leren elkaar kennen met als gevolg betere afstemming. Coaching van basale psychosociale hulpverleners. Reflecteren op elkaar.

27 – schriftelijk - invullen evaluatieformulier – mondeling: - wat heb je er voor je zelf uitgehaald? - wat neem je mee voor in de praktijk? - welke tip geef je aan je team/collega’s? Evaluatie


Download ppt "Terugkoppeling bijeenkomst 1 Programma 2 e bijeenkomst Huiswerkopdracht bespreken Verwijzing MDO."

Verwante presentaties


Ads door Google