De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afdelingsvergadering najaar 2010 Afdeling Schermvliegen KNVvL Presentatie Belangenbehartiging schermvliegsport door Chris Borra Vrijdag 5 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afdelingsvergadering najaar 2010 Afdeling Schermvliegen KNVvL Presentatie Belangenbehartiging schermvliegsport door Chris Borra Vrijdag 5 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Afdelingsvergadering najaar 2010 Afdeling Schermvliegen KNVvL Presentatie Belangenbehartiging schermvliegsport door Chris Borra Vrijdag 5 november 2010 Amrâth Motel Maarsbergen

2 8. Belangenbehartiging schermvliegsport  Resultaten Belangenbehartiging Chris Borra is voorzitter van de commissie Belangenbehartiging Schermvliegsport. Hij is lid van de KNVvL-delegatie die heeft onderhandeld over de nieuwe regelgeving voor de luchtsporten.  Tijdens de Afdelingsvergadering 5 november 2010 van de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL heeft Chris de resultaten gepresenteerd van het overleg met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.  Transponders  Liervelden

3 8. Transponders  Geen nieuwe ontwikkelingen  Plan voor ondergrens Transponder mandatory zone  In 2008FL 065  In 2009FL 045  In 2010 1200 ft

4 8. Transponders  Minister van Verkeer & Waterstaat  Wij nemen kennis van het feit dat de KNVvL op enkele punten andere standpunten inneemt, maar zijn de KNVvL erkentelijk dat zij binnen het geschetste kader wil bijdragen aan een optimale invoering van de 3 de fase van de transponderverplichting voor ongemotoriseerde luchtvaart volgens onderstaande afspraken:  ‘Met ingang van 25 maart 2010 worden de zeil- en schermzweefvliegtuigen vrijgesteld van de 3 de fase van de transponderverplichting voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen’

5 8. Transponders  Dus:  Maandag tot vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur LT bovengrens van het transpondervrij vliegen voor zeil- en schermzweefvliegtuigen veelal FL 045 (omstreeks 1300 meter)  In het weekeinde en na 17.00 uur LT bovengrens van het transpondervrij vliegen veelal FL 065 (omstreeks 1900 meter)  Details op: AIP Netherlands ENR 6-2 6  http://wwwais-netherlands.nl/ http://wwwais-netherlands.nl/

6 8. Regeling Burger en Militaire Luchtvaartterreinen (RBML) Liervelden  Invoering ‘Regeling Burger en Militaire Luchtvaartterreinen` (RBML)  Bevoegdheden over alle kleinere vliegvelden overgedragen aan de provincies

7 8. Liervelden (RBML)  Luchtvaartuig is: ‘toestel, dat in de dampkring kan worden gehouden ten gevolge van krachten, die de lucht daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak’  Luchthaven is: ‘een terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en het landen van luchtvaartuigen’  ‘Het is verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven’ (vroeger ontheffing BIGNAL)  ‘Het is verboden een overige burgerluchthaven in bedrijf te hebben indien voor deze luchthaven geen luchthavenbesluit of luchthavenregeling geldt’

8 8. Liervelden (RBML)  Schermvliegtuigen en zeilvliegtuigen zijn dus luchtvaartuigen  Elk terrein waar scherm- en/of zeilvliegers starten en landen, is dus een luchthaven geworden  Voor elk lierterrein is een luchthavenbesluit of luchthavenregeling van de provincie nodig  Provincie gaat geen luchthavenbesluit of luchthavenregeling afgeven voor een lierveldje  Bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk van agrarisch naar luchthaven  Legaal oplieren van scherm- en zeilvliegers in Nederland op die manier dus niet uitvoerbaar

9 8. Liervelden (RBML)  Eén voordeel:  Besluit Burgerluchthavens:  Vrijgesteld van de verplichting te starten en landen vanaf een luchthaven zijn:  zweeftoestellen voor zover het betreft de landing daarvan

10 8. Liervelden (RBML)  Politiek op verschillende manieren benaderd 2009 30 jun. Verzoek ministerie voor zienswijze RVGLT 23 juli Presentatie RVGLT op verzoek KNVvL 4 aug. Zienswijze KNVvL ingediend 26 okt. Brief minister, jaar uitstel inwerkingtreding 30 okt. Reactie op zienswijze ontvangen 1 nov. RBML en RVGLT van kracht 5 nov. Artikel Eurlings knevelt luchtsporten op www.knvvl.nlwww.knvvl.nl 10 nov. Brief KNVvL aan de minister 16 nov. Kamervragen worden gesteld n.a.v. website KNVvL 24 nov. Overleg DGLM, directeur luchtvaart 10 dec. KNVvL mailt nota knelpunten ter voorbereiding 15 dec. Werkoverleg ministerie uitwerking knelpunten

11 8. Liervelden (RBML)  Politiek op verschillende manieren benaderd 2010 13 jan. Reactie minister op brief KNVvL (d.d. 10 november) 14 jan. KNVvL mailt nota, voorbereiding gesprek 19 januari 19 jan. Werkoverleg ministerie, inhoudelijk RVGLT 19 jan. Werkoverleg ministerie en IPO administratieve lasten 4 feb. Overleg DGLM, directeur luchtvaart 9 feb. Werkoverleg ministerie en IPO administratieve lasten 23 feb. Brief ontvangen directeur luchtvaart, bevestiging afspraken 18 feb. Algemeen Overleg vaste Kamer commissie 1 mrt. Bevestiging KNVvL van ontvangst brief directeur luchtvaart 11 mrt. Werkoverleg ministerie, IPO administratieve lasten 24 mrt. VAO vaste Kamer commissie, motie ingediend 1 juli Wijziging van de Regeling Burgerluchthavens gepubliceerd 5 juli Wijziging Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen gepubliceerd

12 8. Liervelden (RBML)  Uiteindelijk resultaat: gecompliceerde vrijstelling  Regeling Burgerluchthavens:  Vrijgesteld worden van het verbod een burgerluchthaven in bedrijf te hebben zonder luchthavenbesluit of luchthavenregeling: d. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met schermzweeftoestellen

13 8. Liervelden (RBML)  Lierterreinen zijn wel luchthavens, maar worden niet verplicht een luchthavenbesluit of luchthavenregeling te hebben  Voorwaarde: die vrijstelling geldt alleen, als de gebruiker van de luchthaven (het lierveld dus) beschikt over een door de burgemeester afgegeven verklaring van geen bezwaar  Verklaring van geen bezwaar: openbare orde en veiligheid Heeft alleen betrekking op openbare orde en veiligheid op de grond Vliegveiligheid of luchtruimzaken zijn geen aangelegenheid wat betreft openbare orde

14 8. Liervelden (RBML)  Dus:  Wel vrijgesteld van het hebben van een luchthavenbesluit of luchthavenregeling  Per definitie wél een luchthaven  `Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen` ook voor lierterreinen geldig

15 8. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen RVGLT  Eisen `Luchthaven voor zeilvliegtuigen of schermzweeftoestellen`  Algemene eisen (artikel 20 en 22)  Specifieke eisen (artikel 30a en 30b)

16 8. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen RVGLT  Algemene eisen: vrijstellingen  In het register (de startlijst) hoeft niet te worden vermeld:  1. het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk, type luchtvaartuig tevens inhoudende de inrichting van het luchtvaartuigen en de naam van de eigenaar c.q. houder  3. luchthaven, waarvan het luchtvaartuig het laatst is vertrokken, alsmede het tijdstip van aankomst  4. luchthaven van bestemming, alsmede tijdstip van vertrek  6. de baan- en circuitrichting

17 8. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen RVGLT  Specifieke eisen  Vrijwel gelijk aan de eisen uit Handboek Zeilvliegen en het Reglement Schermvliegen  Nieuw  Er moeten een exploitant en een beheerder worden aangewezen  De exploitant van de organisatie, moet gegevens verstrekken aan: IVW/LVN/AIS (Aeronautical Information Service)  KNVvL inventariseert en geeft gegevens door  In RVGLT buiten overleg met KNVvL verzwaringen aangebracht !

18 8. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen RVGLT  De lierhoogte mag niet de ter plaatse geldende minimum vlieghoogte overschrijden  De minimum vlieghoogte is 500ft, omstreeks 150m  Dus niet hoger oplieren dan 150m  Tenzij een NOTAM is uitgegeven met vermelding van locatie, lierhoogte en telefoonnummer waar men op locatie bereikbaar is  Reactie Verkeer & Waterstaat:  Het overschrijden van de lengte van de lierkabel van de minimum vlieghoogte blijft mogelijk, maar vereist wel het melden hiervan  Melding betreft niet het vragen om toestemming van IVW

19 8. Samenvatting van de veranderingen  Voor elk lierveld moet door de burgemeester een verklaring van geen bezwaar in verband met de openbare orde en veiligheid worden afgegeven  Voor elk lierveld moet een exploitant en een beheerder worden aangewezen  Aan de Aeronautical Information Service (AIS) moeten gegevens worden verstrekt  De KNVvL zal de gegevens verzamelen en gezamenlijk aan de AIS aanbieden  Voor het oplieren boven de 150m moet een NOTAM worden uitgegeven  Aanvragen NOTAMs worden door KNVvL gezamenlijk ingediend


Download ppt "Afdelingsvergadering najaar 2010 Afdeling Schermvliegen KNVvL Presentatie Belangenbehartiging schermvliegsport door Chris Borra Vrijdag 5 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google