De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieubeleid en milieubeheer Nu en voor de toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieubeleid en milieubeheer Nu en voor de toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Milieubeleid en milieubeheer Nu en voor de toekomst

2 Duurzame ontwikkeling  Van relatie mens-milieu  Doel  goede gezondheid nu en toekomst in leefbare wereld  Afweging: welvaartsgroei mogelijk zonder milieu te belasten?   keuzes: door overheid, bedrijfsleven, individu   de vervuiler betaalt (in wetgeving)

3 16-05-2006 stikstof afbeelding Nederland

4

5 milieubeleid  Uitstoot CO 2, SO 2 en NO en andere afvalgassen beperken ( Kyoto-akkoord)  Beperking van energieverbruik ( individu en bedrijf)  Alternatieve energiebronnen   zonne-energie en windenergie  Rookgasontzwavelingsinstallaties  SO 2  olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales  Giftig restmateriaal  gestort

6 Zonne-energie  Sahara “desertec“  Italië zonne-energiecentrale (40.000 gezinnen) http://www.hetgroenewonen.nl/zonne-energie.php

7 huishoudens  Woningen en huishoudens   Kwart energieverbruik  + verkeer   consumentengedrag veranderen?  Biologische landbouwproducten aankopen  Tweedehands artikelen  Een graadje lager  Isolatie huis

8 verkeer  NO en groot deel van uitstoot CO 2   terugdringen gebruik auto  openbaar vervoer   katalysator in auto’s   zuinigere auto’s

9 landbouw  Emissie ammoniak methaan moet omlaag   Evenwichtsbemesting  Aanvoer mineralen ( fosfaat en stikstofhoudende mineralen moet gelijk zijn aan afgevoerde agrarische producten + acceptabel verlies (=verliesnorm)  mineralenboekhouding  = mineralenaangifte volgens MINAS of mineralenaangiftesysteem

10 Maatregelen tegen emissie NH 3 of CH 4  Mestopslag afdekken  Uitrijden mest   mestinjectie  mest uitrijden verboden in bepaalde perioden  Emissiearme stallen  Minder vee  Mestbanken  Mestkorrels  Biogas  http://www.youtube.com/watch?v=EqYONFoWo9s&featur e=related ( hier biogasinstallatie) http://www.youtube.com/watch?v=EqYONFoWo9s&featur e=related  http://www.youtube.com/watch?v=PBFh9W1d1lM&feature =related ( India biogas) http://www.youtube.com/watch?v=PBFh9W1d1lM&feature =related

11 milieubeheer  Verenigde natuurmonumenten  90 000 ha  Overheid : nationaal park hoge Veluwe  Landshapsparken (oude staat gehandhaafd)  Areaalvergroting van natuurgebied  Landbouwgrond aangekocht en omgezet in natuurgebied  ≠ kleine natuurgebieden  groter geheel  creëren Ecologische hoofdstructuur

12 Ecologische hoofdstructuur De ecologische Hoofdstructuur uit het Natuurbeleidsplan van begin jaren negentig

13 2010 en verder


Download ppt "Milieubeleid en milieubeheer Nu en voor de toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google