De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maritieme Club 26-03-09 KGT2008 grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maritieme Club 26-03-09 KGT2008 grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen."— Transcript van de presentatie:

1 Maritieme Club 26-03-09 KGT2008 grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen

2 Maritieme Club 26-03-09 Grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie KGT 2008

3 Maritieme Club 26-03-09 Doel project gedragen beleidsvoorbereiding middels onderzoek- en processpoor Resultaat project concrete projectvoorstellen eind 2008 voor VL/NL besluitvorming Probleem geen gemeenschappelijk gedragen probleemstelling vóóraf KGT2008

4 Maritieme Club 26-03-09 Omgeving KGT2008 Bewindslieden NL + VL Projectgroep KGT2008 Stakeholders- Advies forum (SAF) Voorzitters Beslissend Adviserend Ambtelijk sturend / controlerend Uitvoerend Technische Schelde Commissie Voorzitters KGT2008

5 Maritieme Club 26-03-09 Projectwerking Processpoor Proces gestuurde besluitvorming Stakeholders related management Joint fact finding Kwaliteitsborging Onderzoekspoor Projectspecifieke leidraad (VL standaard methodiek & NL OEI- leidraad) Kosten-batenanalyse Kwaliteitsborging Academische onderzoekstoets Second opinions CPB & VL/Nl Commissie m.e.r. KGT2008

6 Maritieme Club 26-03-09 Doorloop van het project september 2006 - maart 2007: probleemanalyse maart 2007 - eind 2008: KBA-fase januari 2009: SAF-eindadvies februari 2009: second opinions CPB & Commissie m.e.r. 2009: gezamenlijk VL-NL politiek besluit KGT2008

7 Maritieme Club 26-03-09 Probleemanalyse Handel- en goederen- stromen Scheepvaart zee- en binnenvaart Locatie-keuze Knel- punten KGT2008

8 Maritieme Club 26-03-09 Essentie Probleemanalyse Probleemanalyse beschouwd uit oogpunt van logistiek, vestigingsplaatskeuze & scheepvaartontwikkelingen. Door wachttijden, afnemende betrouwbaarheid en gemiste schaalvoordelen worden door verscheidene bedrijven in Kanaalzone hogere kosten ondervonden/verwacht. Door hogere kosten en afnemende betrouwbaarheid van de aan- en afvoer is/wordt de Kanaalzone minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor betreffende bedrijven. KGT2008

9 Maritieme Club 26-03-09 Oplossingsrichtingen NulalternatiefProjectalternatieven Verschil in ontwikkeling = effecten Kosten-batenanalyse: monetariseren van effecten Probleemanalyse KGT2008

10 Maritieme Club 26-03-09 Kosten-batenanalyse Levert informatie ten behoeve van besluitvorming, ze vervangt die niet. Geeft een overzicht van alle effecten van mogelijke oplossingen voor maritieme toegankelijkheid KGT Vertaalt de effecten zoveel mogelijk in geld, zodat de invloed op de welvaart van Nederland en Vlaanderen bepaald kan worden Netto Contante Waarde: verschil tussen baten en kosten (discontovoet: NL en VL systematiek verschillend) KGT2008

11 Maritieme Club 26-03-09 Verschillen NL en VL KBA systematiek Vertaling van toekomstige kosten en baten naar huidige waarde (contante waarde) is verschillend tussen NL en VL Om de vertaling te maken wordt een discontovoet (rente) gebruikt o In NL: 2,5% voor kosten en 5,5% voor baten o In VL: 4% voor zowel kosten als baten Bij gelijk patroon van kosten en baten in de tijd is het saldo van baten en kosten in VL systematiek hoger dan in NL systematiek KGT2008

12 Maritieme Club 26-03-09 KGT onderzoeksprogramma 1. Technische- en kostenstudies 2. Directe transporteffecten 3. Nautische veiligheid 4. Milieutoets 5. Indirecte strategische welvaartseffecten 6. Verkeerstoets 7. Kosten-batenanalyse 8. Meerwaarde opties en financieringsmogelijkheden KGT2008

13 Maritieme Club 26-03-09 Oplossingsrichtingen 1. Grotere (en daardoor ook meer) schepen 2. Meer schepen 3. Andere aanvoerroute of aanvoerwijze van goederen 4. Nieuwe overslaglocatie in Kanaalzone 5. Ontwikkelen van andere economische activiteiten (relevant als andere oplossingsrichtingen maatschappelijk niet rendabel zijn) KGT2008

14 Maritieme Club 26-03-09 Projectalternatieven ProjectUitbreiding (Grootste Schip) Grote Zeesluis buiten complex366 x 49 x 14,5 m Grote Zeesluis binnen complex366 x 49 x 14,5 m [a] Kleine Zeesluis buiten complex265 x 37 x 12,5 m Grote Binnenvaartsluis6-baks duwconvooi VI b Kleine Binnenvaartsluis4-baks duwconvooi VI b Diepe Binnenvaartsluisklein zeeschip met diepgang 7,6 m [a] Andere Aanvoer via R’dam, Vlissingen gelijk aan grote binnenvaartsluis Insteekhavenzeeschip met diepgang 16,7 m [a] ter vervanging van Middensluis KGT2008

15 Maritieme Club 26-03-09 Toekomstscenario’s 3 externe scenario’s3 interne scenario’s Regional CommunitiesBiobrandstoffen Strong EuropeIndustrieel Global EconomyLogistiek leiden tot verschillen, zowel in nulalternatief als projectalternatieven voor: - lading - schepen - passagetijden KGT2008

16 Maritieme Club 26-03-09 Relevante lading KGT (mln. ton) 200520202040 Huidig63,0 RC/Bio75,673,3 SE/Industrieel90,0103,0 GE/Logistiek105,9161,8 KGT2008

17 Maritieme Club 26-03-09 Gemiddelde passagetijd KGT (minuten) Nulalternatief 200520202040 Huidig65 RC/Bio7274 SE/Industrieel93144 GE/Logistiek143259 KGT2008

18 Maritieme Club 26-03-09 Reductie gemiddelde passagetijd projectalternatieven t.o.v. nulalternatief RC/Bio (2040) 10-16 Minuten bij Zeesluis en Binnenvaartsluis Nihil bij Insteekhaven SE/Industrieel (2040) 75 Minuten bij Zeesluis, 50-55 minuten bij Binnenvaartsluis Toename bij Insteekhaven: 10 minuten GE/Logistiek (2040) 100-150 Minuten bij Zeesluis 10 Minuten bij Diepe Binnenvaartsluis Toename bij Grote en Kleine Binnenvaartsluis: 8-12 minuten Toename bij Insteekhaven: 20 minuten KGT2008

19 Maritieme Club 26-03-09 Oplossend vermogen van de alternatieven in tijd en geld (wachttijden en transportkosten) Scenario Global Economy-Logistiek 2040 Nul- alternatief Grote Zeesluis buiten Grote Zeesluis binnen Kleine Zeesluis buiten Grote Binnenvaart sluis Kleine Binnenvaart sluis Diepe Binnenvaart sluis €T€T€T€T€T€T€T Binnen vaart 8,25161-0,3-66-0,1-43-0,2-29-0,3-79-0,3-660,345 Zee- vaart 24,6569-0,6-417-0,2-3650,36-3212,03351,93070,9-179 Totaal 19,2259-2,3-152-1,9-121-1,7-100-0,47 12-0,9-11 KGT 2008 €Transportkosten (€/ton): Verschil projectalternatieven t.o.v. nulalternatief; huidige transportkost 2005: 8,81 €/ton voor binnenvaart; €18,81 voor zeevaart; €13,51 gemiddeld TGemiddelde passagetijden (minuten): Verschil projectalternatieven t.o.v. nulalternatief; huidige gemiddelde 2005: 60 minuten voor binnenvaart, 85 minuten voor zeevaart

20 Maritieme Club 26-03-09 Aanlegkosten x M€ (≠ Contante Waarde) Verwerking in KBA o In KBA wordt met Contante Waarde gerekend o Beginjaar van uitgaven en bouwtijd ook van belang o Investeringskosten in project + bijkomende werken o Naast investeringskosten ook beheer, onderhoud, vervangingsinvesteringen en verwerving van grond o Marges -15% +20% o Exclusief BTW ProjectInvesteringskosten Grote Zeesluis buiten complex 1.203 Grote Zeesluis binnen complex 975 Kleine Zeesluis buiten complex 966 Grote Binnenvaartsluis 238 Kleine Binnenvaartsluis 227 Diepe Binnenvaartsluis 324 Insteekhaven775 Bijkomende werken bij Grote Zeesluis 860 KGT2008

21 Maritieme Club 26-03-09 Netto Contant Waarde (NCW) per scenario NL/VL samen RC / BiobrandstoffenSE / IndustrieelGE / Logistiek NL systVL systNL systVL systNL systVL syst Grote Zeesluis Buiten - 1,69- 1,45- 1,40- 1,00+ 0,47+ 2,08 Grote Zeesluis Binnen - 1,51- 1,29+ 0,33+ 1,69 Kleine Zeesluis Buiten - 0,88- 0,78- 0,61- 0,38+ 0,98+ 2,25 Diepe Binnenvaartsluis - 0,25- 0,21- 0,10 0,00+ 0,72+ 1,38 Grote Binnenvaartsluis - 0,17- 0,12- 0,04+ 0,05+ 0,54+ 1,01 Kleine Binnenvaartsluis - 0,18- 0,15+ 0,56+ 1,04 Insteekhaven - 0,77- 0,73- 0,46- 0,32- 0,42- 0,24 KGT 2008

22 Maritieme Club 26-03-09 Gevoeligheidsanalyses Andere combinatie extern en intern scenario Raming van transportbaten Kosten van aanleg Fasering en timing van aanleg Varianten Indicator voor “robuustheid” onderzoeksresultaten KGT2008

23 Maritieme Club 26-03-09 Conclusies KGT-onderzoek Oplossingsrichting Andere overslag (insteekhaven) biedt te weinig oplossend vermogen voor de gesignaleerde problematiek Grote zeesluis heeft hoogste probleemoplossend vermogen, zowel voor zee- als binnenvaart In laagste scenario alle P-alternatieven negatieve NCW Bij GE/Logistiek scenario heeft in zowel Nederlandse als Vlaamse systematiek de kleine zeesluis buiten complex de hoogste NCW van alle onderzochte projectalternatieven: o in Nederlandse systematiek gevolgd door de diepe binnenvaartsluis o in Vlaamse systematiek gevolgd door de grote zeesluis buiten complex KGT2008

24 Maritieme Club 26-03-09 Onderzoeksresultaten KGT2008 Gemeenschappelijk VL-NL politiek besluit Unaniem SAF-advies KGT2008

25 Maritieme Club 26-03-09 info www.kgt2008.be www.kgt2008.nl KGT2008


Download ppt "Maritieme Club 26-03-09 KGT2008 grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen."

Verwante presentaties


Ads door Google