De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KGT2008 grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KGT2008 grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen."— Transcript van de presentatie:

1 KGT2008 grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen

2 KGT 2008 Grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie KGT 2008

3 Doel project Resultaat project Probleem
gedragen beleidsvoorbereiding middels onderzoek- en processpoor Resultaat project concrete projectvoorstellen eind 2008 voor VL/NL besluitvorming Probleem geen gemeenschappelijk gedragen probleemstelling vóóraf KGT2008

4 Ambtelijk sturend / controlerend
  Omgeving KGT2008 Bewindslieden NL + VL Stakeholders- Advies forum (SAF) Voorzitters Voorzitters Beslissend Technische Schelde Commissie Uitvoerend Projectgroep KGT2008 Adviserend Ambtelijk sturend / controlerend KGT2008

5 Projectwerking Processpoor Onderzoekspoor
Proces gestuurde besluitvorming Stakeholders related management Joint fact finding Kwaliteitsborging Onderzoekspoor Projectspecifieke leidraad (VL standaard methodiek & NL OEI- leidraad) Kosten-batenanalyse Kwaliteitsborging Academische onderzoekstoets Second opinions CPB & VL/Nl Commissie m.e.r. KGT2008

6 Doorloop van het project
september maart 2007: probleemanalyse maart eind 2008: KBA-fase januari 2009: SAF-eindadvies februari 2009: second opinions CPB & Commissie m.e.r. 2009: gezamenlijk VL-NL politiek besluit KGT2008

7 Handel- en goederen-stromen
KGT2008 Probleemanalyse Locatie-keuze Knel- punten Handel- en goederen-stromen Scheepvaart zee- en binnenvaart

8 Essentie Probleemanalyse
Probleemanalyse beschouwd uit oogpunt van logistiek, vestigingsplaatskeuze & scheepvaartontwikkelingen. Door wachttijden, afnemende betrouwbaarheid en gemiste schaalvoordelen worden door verscheidene bedrijven in Kanaalzone hogere kosten ondervonden/verwacht. Door hogere kosten en afnemende betrouwbaarheid van de aan- en afvoer is/wordt de Kanaalzone minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor betreffende bedrijven. KGT2008

9 Oplossingsrichtingen Projectalternatieven
Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Nulalternatief Projectalternatieven Verschil in ontwikkeling = effecten Kosten-batenanalyse: monetariseren van effecten KGT2008

10 Kosten-batenanalyse Levert informatie ten behoeve van besluitvorming, ze vervangt die niet. Geeft een overzicht van alle effecten van mogelijke oplossingen voor maritieme toegankelijkheid KGT Vertaalt de effecten zoveel mogelijk in geld, zodat de invloed op de welvaart van Nederland en Vlaanderen bepaald kan worden Netto Contante Waarde: verschil tussen baten en kosten (discontovoet: NL en VL systematiek verschillend) KGT2008

11 Verschillen NL en VL KBA systematiek
Vertaling van toekomstige kosten en baten naar huidige waarde (contante waarde) is verschillend tussen NL en VL Om de vertaling te maken wordt een discontovoet (rente) gebruikt In NL: 2,5% voor kosten en 5,5% voor baten In VL: 4% voor zowel kosten als baten Bij gelijk patroon van kosten en baten in de tijd is het saldo van baten en kosten in VL systematiek hoger dan in NL systematiek KGT2008

12 KGT onderzoeksprogramma
Technische- en kostenstudies Directe transporteffecten Nautische veiligheid Milieutoets Indirecte strategische welvaartseffecten Verkeerstoets Kosten-batenanalyse Meerwaarde opties en financieringsmogelijkheden KGT2008

13 Oplossingsrichtingen
1. Grotere (en daardoor ook meer) schepen 2. Meer schepen 3. Andere aanvoerroute of aanvoerwijze van goederen 4. Nieuwe overslaglocatie in Kanaalzone 5. Ontwikkelen van andere economische activiteiten (relevant als andere oplossingsrichtingen maatschappelijk niet rendabel zijn) KGT2008

14 Projectalternatieven
Uitbreiding (Grootste Schip) Grote Zeesluis buiten complex 366 x 49 x 14,5 m Grote Zeesluis binnen complex 366 x 49 x 14,5 m [a] Kleine Zeesluis buiten complex 265 x 37 x 12,5 m Grote Binnenvaartsluis 6-baks duwconvooi VI b Kleine Binnenvaartsluis 4-baks duwconvooi VI b Diepe Binnenvaartsluis klein zeeschip met diepgang 7,6 m [a] Andere Aanvoer via R’dam, Vlissingen gelijk aan grote binnenvaartsluis Insteekhaven zeeschip met diepgang 16,7 m [a] ter vervanging van Middensluis KGT2008

15 Toekomstscenario’s 3 externe scenario’s 3 interne scenario’s Regional Communities Biobrandstoffen Strong Europe Industrieel Global Economy Logistiek leiden tot verschillen, zowel in nulalternatief als projectalternatieven voor: - lading - schepen - passagetijden KGT2008

16 Relevante lading KGT (mln. ton)
2005 2020 2040 Huidig 63,0 RC/Bio 75,6 73,3 SE/Industrieel 90,0 103,0 GE/Logistiek 105,9 161,8 KGT2008

17 Gemiddelde passagetijd KGT (minuten) Nulalternatief
2005 2020 2040 Huidig 65 RC/Bio 72 74 SE/Industrieel 93 144 GE/Logistiek 143 259 KGT2008

18 Reductie gemiddelde passagetijd projectalternatieven t. o. v
Reductie gemiddelde passagetijd projectalternatieven t.o.v. nulalternatief RC/Bio (2040) 10-16 Minuten bij Zeesluis en Binnenvaartsluis Nihil bij Insteekhaven SE/Industrieel (2040) 75 Minuten bij Zeesluis, minuten bij Binnenvaartsluis Toename bij Insteekhaven: 10 minuten GE/Logistiek (2040) Minuten bij Zeesluis 10 Minuten bij Diepe Binnenvaartsluis Toename bij Grote en Kleine Binnenvaartsluis: 8-12 minuten Toename bij Insteekhaven: 20 minuten KGT2008

19 Oplossend vermogen van de alternatieven in tijd en geld (wachttijden en transportkosten) Scenario Global Economy-Logistiek 2040 Nul-alternatief Grote Zeesluis buiten Grote Zeesluis binnen Kleine Zeesluis buiten Grote Binnenvaart sluis Kleine Binnenvaart sluis Diepe Binnenvaart sluis T Binnenvaart 8,25 161 -0,3 -66 -0,1 -43 -0,2 -29 -79 0,3 45 Zee-vaart 24,6 569 -0,6 -417 -365 0,36 -321 2,0 335 1,9 307 0,9 -179 Totaal 19,2 259 -2,3 -152 -1,9 -121 -1,7 -100 -0,4 7 12 -0,9 -11 € Transportkosten (€/ton): Verschil projectalternatieven t.o.v. nulalternatief; huidige transportkost 2005: 8,81 €/ton voor binnenvaart; €18,81 voor zeevaart; €13,51 gemiddeld T Gemiddelde passagetijden (minuten): Verschil projectalternatieven t.o.v. nulalternatief; huidige gemiddelde 2005: 60 minuten voor binnenvaart, 85 minuten voor zeevaart KGT 2008

20 Aanlegkosten x M€ (≠ Contante Waarde)
Verwerking in KBA In KBA wordt met Contante Waarde gerekend Beginjaar van uitgaven en bouwtijd ook van belang Investeringskosten in project + bijkomende werken Naast investeringskosten ook beheer, onderhoud, vervangingsinvesteringen en verwerving van grond Marges -15% +20% Exclusief BTW Project Investeringskosten Grote Zeesluis buiten complex 1.203 Grote Zeesluis binnen complex 975 Kleine Zeesluis buiten complex 966 Grote Binnenvaartsluis 238 Kleine Binnenvaartsluis 227 Diepe Binnenvaartsluis 324 Insteekhaven 775 Bijkomende werken bij Grote Zeesluis 860 KGT2008

21 Netto Contant Waarde (NCW) per scenario NL/VL samen
RC / Biobrandstoffen SE / Industrieel GE / Logistiek NL syst VL syst Grote Zeesluis Buiten - 1,69 - 1,45 - 1,40 - 1,00 + 0,47 + 2,08 Grote Zeesluis Binnen - 1,51 - 1,29 + 0,33 + 1,69 Kleine Zeesluis Buiten - 0,88 - 0,78 - 0,61 - 0,38 + 0,98 + 2,25 Diepe Binnenvaartsluis - 0,25 - 0,21 - 0,10 0,00 + 0,72 + 1,38 Grote Binnenvaartsluis - 0,17 - 0,12 - 0,04 + 0,05 + 0,54 + 1,01 Kleine Binnenvaartsluis - 0,18 - 0,15 + 0,56 + 1,04 Insteekhaven - 0,77 - 0,73 - 0,46 - 0,32 - 0,42 - 0,24 KGT 2008

22 Gevoeligheidsanalyses
Andere combinatie extern en intern scenario Raming van transportbaten Kosten van aanleg Fasering en timing van aanleg Varianten Indicator voor “robuustheid” onderzoeksresultaten KGT2008

23 Conclusies KGT-onderzoek
Oplossingsrichting Andere overslag (insteekhaven) biedt te weinig oplossend vermogen voor de gesignaleerde problematiek Grote zeesluis heeft hoogste probleemoplossend vermogen, zowel voor zee- als binnenvaart In laagste scenario alle P-alternatieven negatieve NCW Bij GE/Logistiek scenario heeft in zowel Nederlandse als Vlaamse systematiek de kleine zeesluis buiten complex de hoogste NCW van alle onderzochte projectalternatieven: in Nederlandse systematiek gevolgd door de diepe binnenvaartsluis in Vlaamse systematiek gevolgd door de grote zeesluis buiten complex KGT2008

24 Onderzoeksresultaten Gemeenschappelijk VL-NL politiek besluit
KGT2008 Unaniem SAF-advies Gemeenschappelijk VL-NL politiek besluit KGT2008

25 info www.kgt2008.be www.kgt2008.nl


Download ppt "KGT2008 grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van Kanaalzone Gent-Terneuzen."

Verwante presentaties


Ads door Google