De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M.m.v. Hiel Gewoan uit Harkema. collecte voor de onkosten koffie en thee na afloop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M.m.v. Hiel Gewoan uit Harkema. collecte voor de onkosten koffie en thee na afloop."— Transcript van de presentatie:

1 m.m.v. Hiel Gewoan uit Harkema

2 collecte voor de onkosten koffie en thee na afloop

3

4 1. Heer ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu En reinig mijn hart. 2. Met U liefde,Heer, Kom mij tegemoet, Nu ik mij tot U keer, En maak alles goed.

5 3. Zie mij voor U staan, Zondig en onrein. O,Jezus raak mij aan, Van U wil ik zijn. 4. Jezus op Uw woor, Vestig ik mijn Hoop. U leeft en U verhoort Mijn bede tot U

6 1. Kom bij ons o Heer,kom bij ons, Kom bij ons o Heer,kom bij ons. Kom bij ons o Heer,kom bij ons, O Heer, kom bij ons. 2. Laat ons zingen Heer, kom bij ons, Laat ons zingen Heer, kom bij ons. Laat ons zingen Heer, kom bij ons O Heer,kom bij ons.

7 3. Laat ons bidden Heer, kom bij ons Laat ons bidden heer, kom bij ons. Laat ons bidden Heer,kom bij ons, O Heer,kom bij ons.

8 Jou ùs een dream oHear, Jou ùs een dream. Nacht-skaad falt griis en near Oer ùs feal bestean Rook fan de lee je-blom, Jou ùs de dream werom Jou ùs in dream,o Hear, Jou ùs wer een dream.

9 Lit ùs net falle Hear, Ynt’t swarte gat Blyn foar it kâld regear En syn kil komplot Trochbrek it izich mon Jou ùs de dream werom Jou ùs in dream,o Hear, Jou ùs wer een dream.

10 Lit ùs net sjonge Hear, Yn ’t machtig koar Fan Kening albegear En syn tichte doar Och, meitsje ’t hert wer rom, Jou ùs de dream werom Jou ùs in dream, o hear, Jou ùs wer een dream.

11 Lit ùs net swalkje, Hear,troch woestenij Wij binn’gjinn slaven mear! Wêrom dan net frij? Oeral de fjoer-kolom, Jou ùs de dream werom Jou ùs de dream,o Hear Jou ùs wer een dream.

12 Ik zie een poort wijd open staan, Waardoor het licht komt stromen. Van ’t kruis,waar ‘k vrij’ lijk heen mag gaan Om vrede te bekomen. Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij,voor mij, Staat open ook voor mij.

13 Die open poort laat d’ingang vrij Aan wie komt binnen vlieden; Aan rijk en arm, aan u en mij Komt Jezus vrede bieden. Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij,voor mij, Staat open ook voor mij.

14 Die open poort leidt tot Gods troon; Gaat door, laat niets u hind’ren. Neemt op uw kruis,aanvaardt de kroon, Die God biedt aan zijn kind’ren. Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij,voor mij, Staat open ook voor mij.

15 In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon, Daar leidt het kruis tot zegen. Daar dragen wij voor kruis een kroon, Door Jezus ‘bloed verkregen.

16 Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij,voor mij, Staat open ook voor mij.

17 Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd; Stromen verkwikkend als regen, Vloeien tot elk die geloofd. Refrein: Stromen van zegen, Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, Zend ons die stromen o Heer.

18 Er komen stromen van zegen. Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn; Op de valleien en bergen Zal er nieuw leven dan zijn. Refrein: Stromen van zegen, Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, Zend ons die stromen o Heer.

19 Er komen stromen van zegen. Zend ons die Heilstroom nu neer! Geef ons die grote verkwikking: Geef z’ons voortdurend,o Heer! Refrein: Stromen van zegen, Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, Zend ons die stromen o Heer.

20

21 Toen Jezus wandelde op aarde Reisden de scharen met Hem mee Ze kwamen luisteren naar zijn woorden Wanneer Hij leerde bij de zee Wie Hij was werd niet begrepen Zelfs niet toen Hij de broden brak Maar niemand had ooit zo gesproken Zoals Hij sprak.

22 En de blinden werden ziende De lammen dansten bij de poort Zwakken en zieken bracht men bij Hem En Hij genas hen met Zijn woord Wie Hij was werd niet begrepen Toch was Hij meer dan een profeet Want niemand deed nog nooit die dingen Die Hij deed.

23 En toen de tijd kwam om te lijden Gingen Zijn liefste vrienden heen En in het aller diepste duister Liet zelfs de Vader Hem alleen Wie Hij was werd niet begrepen ‘t Was of Hij alles nu bedierf En toch was niemand ooit gestorven Zoals hij stierf

24 Van toen af ging het leven verder De mooie droom leek nu voorbij Toch was het moeilijk te vergeten De wijze woorden die Hij zei Wie Hij was werd pas begrepen Toen men Zijn graf gevonden heeft Want Jezus was verrezen En Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft.

25 Praise the Lord! Hallelu I don't care what the devil's gonna do! Prijs de Heer! Halleluja! Het kan me niet schelen wat de duivel gaat doen!

26 His Word and faith is my sword and shield, Jesus is Lord of the way I feel Zijn Woord en geloof is mijn zwaard en schild, En Jezus is de Heer over de manier waarop ik mij voel

27 Though the fig tree shall not blossom, Though there be no grapes up on the vine, al zal de vijgenboom niet bloeien, Al zal de wijnstok niets voortbrengen,

28 Though the olive tree shall cast it's fruit and the field shall yield no grains of grind, Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, Al zal er geen koren op de akker staan

29 Though the flock shall all be scattered and there be no cattle in the stall, Al zal er geen schaap meer in de kooien staan, en geen rund meer binnen de omheining-

30 The Lord is still my joy and strengh and by His Word He'll change it all. Toch is de Heer is mijn vreugde en kracht En met één woord kan hij alles veranderen. HABAKUK 3: 17 en 18

31 Praise the Lord! Hallelu I don't care what the devil's gonna do! Prijs de Heer! Halleluja! Het kan me niet schelen wat de duivel gaat doen!

32 His Word and faith is my sword and shield, Jesus is Lord of the way I feel Zijn Woord en geloof is mijn zwaard en schild, En Jezus is de Heer over de manier waarop ik mij voel

33 The Spirit of the Lord is here and He has com-manded me, De geest van de Heer is hier En hij heeft mij opgedragen,

34 To tell the news to everyone: He's here to set the captive free! Om het goede nieuws aan iedereen te vertellen: Hij is gekomen om gevangenen te bevrijden!

35 So, if you're broken hearted and tired of all those chains you wear, Dus als je ontroostbaar bent vanwege je zonden, En vermoeid bent vanwege alle ketens die je draagt

36 The Lord is here to heal you now and break the power that holds you there. De Heer is hier om je te genezen En hij verbreekt de kracht die je tegenhoudt.

37 Praise the Lord! Hallelu I don't care what the devil's gonna do! Prijs de Heer! Halleluja! Het kan me niet schelen wat de duivel gaat doen!

38 His Word and faith is my sword and shield, Jesus is Lord of the way I feel Zijn Woord en geloof is mijn zwaard en schild, En Jezus is de Heer over de manier waarop ik mij voel

39 Praise the Lord! Hallelu I don't care what the devil's gonna do! Prijs de Heer! Halleluja! Het kan me niet schelen wat de duivel gaat doen!

40 His Word and faith is my sword and shield, Jesus is Lord of the way I feel Zijn Woord en geloof is mijn zwaard en schild, En Jezus is de Heer over de manier waarop ik mij voel

41 Praise the Lord! Hallelu I REALLY don't care what the devil's gonna do! Prijs de Heer! Halleluja! Het kan me echt niet schelen wat de duivel gaat doen!

42 His Word and faith is my sword and shield, Jesus is Lord of the way I feel Zijn Woord en geloof is mijn zwaard en schild, En Jezus is de Heer over de manier waarop ik mij voel

43

44 ‘K Zwierf eenzaam en bang op een zee van verdriet, Zo ver van de veilige kust. Toen hoor ‘d ik een stem zeggend ‘’kom nu tot Hem’’ En ik kwam in een haven van rust. Refrein Dan vind ik mijn lust, in de haven van rust, En vrees voor de stormen niet meer. De kracht van d’orkaan richt geen onheil meer aan, U bent veilig bij Jezus uw Heer.

45 O, zie hoe vol liefde uw Redder u wacht, Hij weet van Uw scheepje in Nood. Kom, hoor naar Zijn stem, zoek uw toevlucht bij Hem, Want waarlijk Zijn liefde is groot. Refrein Dan vind ik mijn lust, in de haven van rust, En vrees voor de stormen niet meer. De kracht van d’orkaan richt geen onheil meer aan, U bent veilig bij Jezus uw Heer.

46 De storm is voorbij en de lucht is geklaard, En ’t zonnetje schijnt weer in ’t hart. Hij sprak met zijn stem, de wind hoord naar Hem, En ik voelde niet langer de smart. Refrein Dan vind ik mijn lust, in de haven van rust, En vrees voor de stormen niet meer. De kracht van d’orkaan richt geen onheil meer aan, U bent veilig bij Jezus uw Heer.

47 Vreugde of blijdschap,droefheid of smart. Er is een God,er is een God. Stort bij hem uit,o mens toch uw hart. Er is een God die hoort. Ga steeds naar Hem,om hulp en om raad. Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat. Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord. Er is een God die hoort.

48 God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal. Heer van het al, Heer van het al. Hij droeg vernee’dring,smaad zonder tal’. Heerser van ’t gans heelal. Want onze schepper,Koning der aard’. Heeft zelf Zijn eigen Zoon niet gespaard. Ga dan naar Hem,nu’t morgenlicht gloort. Hij is een God die hoort.

49 Van Oost en West,van Zuid tot Noord. Mens zegt het voort,mens zegt het voort. Wordt ’s Heren liefde alom gehoord. Mensenkind zegt het voort Dwaal niet in ’t duister,ga niet alleen. Maar zoekt het heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op Hem is gericht. Jezus is’t Eeuwig Licht.

50 Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan ! Welk een voorrecht, dat ik door Hem, Altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neer Juist omdat wij ’t al niet brengen In gebed tot onze Heer.

51 Leidt de weg soms door verzoeking, Dat ons hart in ’t strijduur beeft, Gaan wij dan met al ons strijden Tot Hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen Dan Hij,die ons lijden draagt? Jezus bied ons aan genezing; Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

52 Zijn we zwak, belast, beladen En ter neer gedrukt door zorg. Dierb’re Heiland,onze Toevlucht, Gij zijt onze Hulp en Borg! Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot de heer; In Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

53 Mijn Jezus, ik hou van U, Ik noem U mijn vriend. Want U nam de straf op U Die ik had verdiend. De grote Verlosser, Mijn Redder bent U; ‘k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu.

54 Mijn Jezus,ik hou van U, Want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, Een wond in U zij. Voor mij de genade, Een doornenkroon voor U; ‘k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu.

55 Ik zal van U houden In leven en dood. En ik wil U prijzen, Zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, Dan roep ik tot U: ‘k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu.

56 Als ik in Uw glorie, Uw eeuwigheid kom, Dan buig ik mij voor U, In Uw heiligdom. Gekroond met Uw Heerlijkheid, Zal ‘k zingen voor U ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu.

57 Op de heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis, Het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaar kleinood, Daar Gods wet aan het hout werd vervuld. Refrein: `k Klem mij daarom aan het Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis Dan verwisselt voor d’eeuwigheids kroon.

58 O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad Heeft een wond’re bekoring en macht; Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon, Om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht. Refrein: `k Klem mij daarom aan het Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis Dan verwisselt voor d’eeuwigheids kroon.

59 Van dat ruwhouten kruis,met het bloed van Gods Zoon Straalt een licht dat door niets wordt gedooft; Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht Voor een ieg’lijk die in Hem gelooft. Refrein: `k Klem mij daarom aan het Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis Dan verwisselt voor d’eeuwigheids kroon.

60 Help mij Heer! Aan dat kruis trouw te zijn tot de dood, Ook als hier smaad en spot is mijn loon; Want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af; ’t werd de toegang voor mij tot Gods troon. Refrein: `k Klem mij daarom aan het Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis Dan verwisselt voor d’eeuwigheids kroon.

61

62 Alear ha'k wenne yn't hof fan Eden der't 'k nou safier fan ofdwaald bin omjown fan alle hearlikheden sa't nea in minsk betinke kin Aleer woonde ik in Eden Nu ben ik ver daarvan Door heerlijke dingen omgeven Waar een mens alleen maar van kan dromen O blide tunen en rivieren o kleare loft,o goede groun Ik koe de tael fan alle dieren haw ider bisy syn namme jown Blijde tuinen en rivieren Heldere lucht, goede grond Ik kende de taal van alle dieren Ik heb ze een naam gegeven 1/2

63 En God wie altyd om my hinne myn libben wie mei Sines ien Ik koe Him oan de waerme sinne en oan it rûzjend beamtegrien. En God was altijd om mij heen mijn leven was een met het Zijne Warme zon en ruisend groen Daaraan herkende ik Hem O paradys sa grien begêrze myn hert lûkt nei syn oarsprong ta En altyd sil'k ûnwennich wêze salang't ik dy net wer foun ha. Oh, groen paradijs Mijn hart trekt op jou En altijd zal ik onwennig zijn Zolang ik je niet heb terug gevonden 2/2

64 Oh when the Saints, go marching in Oh when the saints go marching in Oh I hope to be in that number when the saints go marching in Oh my father loved his Saviout what a soldier he has been but his steps wil be more steady 1/4

65 Oh when the Saints, go marching in Oh when the saints go marching in Oh I hope to be in that number when the saints go marching in And my mother,God may bless her Oh I see her now and than with a long white robe around her 2/4

66 Oh when the Saints, go marching in Oh when the saints go marching in Oh I hope to be in that number when the saints go marching in Oh I am a weary pilgrim plodding through this world of sin gettin ready for thar city 3/4

67 Oh when the Saints, go marching in Oh when the saints go marching in Oh I hope to be in that number when the saints go marching in And up there I'll see my Saviour Who redeemed my soul from sin Wlth expanded arms He will greet me 4/4

68 koffie en thee na afloop

69

70 Er zijn nog zoveel tranen die niet zijn afgewist, er woeden eerst orkanen voordat het rustig is. En dan breekt door de duisternis, de zon weer stralend door, als Jezus zegt: kind, luister ‘s `k heb beste met je voor.

71 Er zijn nog zoveel dalen, Waardoor je hebt te gaan. Je zult nog vaak verdwalen In ’t doolhof van ’t bestaan. Maar eens breekt door de duisternis, de zon weer stralend door, als Jezus zegt: kind, luister ‘s `k heb beste met je voor.

72 Er zijn nog zoveel vragen, Die niet beantwoord zijn, Er komen nog veel dagen, Gevuld met angst en pijn. Maar eens breekt door de duisternis, de zon weer stralend door, als Jezus zegt: kind, luister ‘s `k heb beste met je voor.

73 Lichtstad met u paarlen poorten, wond’re stad zo hoog gebouwd, nimmer heeft men op de_ze aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd. Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist’ren naar zijn liefdes_stem daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

74 Heiligoord vol licht en glorie, Waar de boom des levens bloeit, En de stroom van levend water Door de gouden Godsstad vloeit. Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist’ren naar zijn liefdes_stem daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

75 Schoon tehuis voor moede pelgrims, komend uit de zand woestijn, waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein. Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist’ren naar zijn liefdes_stem daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

76 Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem in de stad met paarlen poorten in het nieuwe Jeruzalem. Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist’ren naar zijn liefdes_stem daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

77 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba,Vader, U alleen, U behoor ik toe.

78 Abba, Vader, laat mij zijn Slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d` uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba,Vader, laat mij zijn Slechts van U alleen.

79


Download ppt "M.m.v. Hiel Gewoan uit Harkema. collecte voor de onkosten koffie en thee na afloop."

Verwante presentaties


Ads door Google