De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Wat is samenhang ? Een verzameling is samenhangend als die verzameling niet splitsbaar is in twee gesloten verzamelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Wat is samenhang ? Een verzameling is samenhangend als die verzameling niet splitsbaar is in twee gesloten verzamelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Wat is samenhang ? Een verzameling is samenhangend als die verzameling niet splitsbaar is in twee gesloten verzamelingen.

2 Samenhang ofwel cohesie is de aantrekkingskracht tussen gelijke moleculen. Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

3 Volgens van Dale is Samenhang : Elkaar steunen Op elkaar rekenen Tot een geheel verbinden Een logisch geheel vormen Met elkaar in verband staan Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

4 Samenhang is een belangrijke rode draad in Kennis, Kwaliteit en Keuze in de tweede fase, het eindrapport van de profielcommissies. Zie artikel van Wim Kleijne in de laatste Euclides. Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

5 Indeling profielcommissies : Binnen vakken : er moet een samenhangende opbouw van het curriculum zijn in elk vak Tussen vakken : dit wordt het meest kansrijk geacht in de concept-context benadering Binnen profielen : de opbouw van een pakket moet een profiel samenhang geven Tussen profielen : wordt gezocht in overkoepelende profielen met deelprofielen Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

6 De Werkgroep Afstemming Wiskunde - Natuurkunde heeft zich beperkt tot de afstemming en samenhang voor de vakken wiskunde en natuurkunde. Op de achtergrond van het rapport staat de concept – context benadering. Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

7 Wiskundige vaardigheden in andere vakken  Rekenen met formules  Vergelijkingen omschrijven  Rekenen met procenten  Rekenen met verhoudingen (tabel)  Vergroten en verkleinen (2D/3D)  Grafieken herkennen  Machtsfuncties en verbanden  Exponentiële verbanden  Modellen en differentiaalvergelijkingen  Veranderingen en de afgeleide Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

8 Nu jullie even : Wat vinden jullie van samenhang tussen deze vakken ? Doen jullie er in de school iets mee ? Ervaringen misschien ? (10 minuten.........) Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

9 Organisatie rooster overleg en ondersteuning sciencelab Vakinhoud thema’s, verwante vakonderdelen volgorde, wie wat wanneer Didactiek kennis vaardigheden aanpak

10 Didactiek OrganisatieVakken Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

11 Wat is het probleem ? Hoe kun je werken aan samenhang ? Citaat (1975) : “... de hokjesgeest. Bij de natuurkundeles weten de leerlingen weinig meer van de kennis opgedaan bij wiskunde en omgekeerd.” Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

12 Natuurkunde leeft : “Het is een wezenlijk kenmerk van de natuurkunde dat de belangrijkste grondbeginselen een wiskundige vorm hebben – formules zijn in de natuurkunde niet allereerst rekenvoorschriften,(.....), maar een taal waarin concepten en theorieën geformuleerd en begrepen kunnen worden.” Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

13 Rijk aan betekenis : “Wiskundige concepten komen in andere vakken terug zonder dat leerlingen het verband zien. Omgekeerd komen in de wiskundeles contexten uit andere vakken aan de orde, met vaak afwijkende notatie en terminologie, zonder door leerlingen als zodanig herkend te worden.” Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

14 Leerboeken Auteurs van leerboeken gaan nog steeds hun eigen weg. Gevolg is dat leerlingen en ook docenten daardoor een grote diversiteit ervaren en hanteren in concepten, eenheden, grafische methoden, notaties, etc. Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

15 Voorbeeld uit leerboeken: differentiequotiënt en gemiddelde snelheid Wiskundeboek,,,, dy/dx (GR), nDeriv(Y 1,X,X) (GR) Natuurkundeboek, = s/t, a =, a =  v/  t Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

16 Scholen en docenten Docenten communiceren niet of te weinig De scholen (of schoolteams) streven niet of nauwelijks naar samenhang. Er is te weinig nascholingsaanbod waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor samenhang van wiskunde en de andere exacte vakken. Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

17 Afstemming tussen vakken is lastig. Nog gecompliceerder is kennis en vaardigheden geleerd bij het ene vak toepassen bij een ander vak. Docenten moeten het overzicht hebben op welke momenten andere vakcollega’s relevante lesstof of vaardigheden uitleggen en hoe ze dat doen, om daar hun eigen lesinhoud op te kunnen aansluiten. Vooral t.a.v. de toepassing bij andere vakken van het geleerde bij Nederlands en wiskunde zijn er veel problemen. (KKK pag 89)

18 Zes thema’s 1. Algebraïsche vaardigheden 2. Evenredigheid 3. Vectoren 4. Diagrammen en grafieken 5. Afgeleide 6. Modelleren Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

19 1. Algebraïsche vaardigheden Gecijferdheid Manipuleren van expressies Omgaan met functies in de vorm van woorden, tabellen, grafieken en formules Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

20 2. Evenredigheid Recht en omgekeerd evenredig Verhoudingstabel Evenredige verbanden met andere exponenten Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

21 3. Vectoren Definitie en bewerkingen Gebruik ivm goniometrie Inwendig product Bewegingen, snelheid, versnelling Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

22 4. Diagrammen en grafieken Verwerken meetresultaten Verband representeren, herkennen standaardverbanden Inter- en extrapolatie Coördinatentransformaties (substituties) Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

23 5. Afgeleide Differenties Mate van verandering Differentieerregels Raaklijnen Integralen Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

24 6. Modelleren Betabrede vaardigheid Bij natuurkunde vanzelfsprekend onderdeel Bij wiskunde veel terughoudendheid Samenhang Wiskunde - Natuurkunde

25 Concept – context Evenredigheid Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Concept Wiskundige context Natuurkundige context Recht evenredig GelijkvormigheidWet van Ohm Evenredigheids- constante Dimensieloze factor Fysische grootheid Verhoudingstabel Representatie van een functie Overzicht meetgegevens

26 Concept – context Afgeleide Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Concept Wiskundige context Natuurkundige context Differentie- quotiënt Richtingscoëfficient van een koorde Gemiddelde snelheid Afgeleide Richtingscoëfficient van de raaklijn Momentane snelheid Integraal Limiet van een Riemannsom Oppervlakte in een v-t-diagram

27 Concept – context Vectoren Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Concept Wiskundige context Natuurkundige context Vector TranslatieEvenwicht van krachten Inproduct Vergelijking van een lijn of een vlak Arbeid (Baan-) kromme Geparametriseerde kromme Parabolische worp

28 Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Aanbevelingen voor meer samenhang permanente landelijke profielgroep examen- en syllabuscommissies leerboeken scholen (teams) : visie op samenhang ontwikkelen docenten moeten met elkaar aan tafel. docenten ook voor het andere vak verantwoordelijk

29 Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Praten over aanpak in de klas Welke concepten en vaardigheden zijn belangrijk? Ontwikkel een gezamenlijke visie! Welk ‘beeld’ moeten leerlingen van de kernconcepten hebben? Bezoek lessen Start met een klein project

30 Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Werkgroepleden : Carel van de Giessen (voorz.), Ton Hengeveld, Henk van der Kooij, Kees Rijke, Wim Sonneveld Relevante websites : Het rapport : www.vusoft2.nl/werkgroep_wi_na KKK : www.profielcommissies.nl Rijk aan betekenis :www.fi.uu.nl/ctwo Natuurkunde leeft : www.nieuwenatuurkunde.nl SALVO : www.cdbeta.uu.nl/salvo


Download ppt "Samenhang Wiskunde - Natuurkunde Wat is samenhang ? Een verzameling is samenhangend als die verzameling niet splitsbaar is in twee gesloten verzamelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google