De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese samenwerking in het volwassenenonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese samenwerking in het volwassenenonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Europese samenwerking in het volwassenenonderwijs
Europese samenwerking in het volwassenenonderwijs Levenlang Leren Programma GRUNDTVIG

2 Levenlang Leren Programma (LLP)
Levenlang Leren Programma (LLP) Duur: januari 2007 – december 2013 Budget: 6.9 miljard euro Deelnemende landen: 27 EU-lidstaten En ook: Noorwegen, IJsland Liechtenstein Turkije (Kroatië, FYRM, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië) (Zwitserland)

3 LLP structuur Transversaal Programma (‘sectoroverstijgend’)
LLP structuur Comenius Schoolonderwijs Erasmus Hoger onderwijs Leonardo da Vinci Beroepsonderwijs Grundtvig Volwassenen onderwijs Transversaal Programma (‘sectoroverstijgend’) 4 sleutelactiviteiten – Beleidsontwikkeling; Taalonderwijs; ICT; Disseminatie (incl. Study Visits, voorheen Arion) Jean Monnet Programma 3 sleutelactiviteiten – Jean Monnet actie; Europese instituten; Europese verenigingen

4 Centraal versus decentraal
Centrale acties & Transversaal Programma worden uitgevoerd door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) in Brussel Decentrale acties worden uitgevoerd door de Nationale Agentschappen, voor Nederland een consortium van Europees Platform (Comenius, Grundtvig, Study Visits), CINOP (Leonardo da Vinci) en Nuffic (Erasmus)

5 Grundtvig? Nikolai Frederik Severin Grundtvig
Deense pedagoog, dichter en dominee ( ) startte de Scandinavische traditie van ‘learning for life’ bedacht het volkshogeschool- concept; dialoog in de lessen & leren gerelateerd aan het dagelijks leven

6 Doelstellingen Grundtvig
Doelstellingen Grundtvig Uitdaging voor het onderwijs vanwege vergrijzing in Europa Verbetering van kennis en vaardigheden van volwassenen Mobiliteit van ten minste personen per jaar (in 2013) Samenwerking tussen instellingen stimuleren Alternatieve leerwegen voor kwetsbare sociale groepen, m.n. senioren of volwassenen zonder startkwalificatie (Overdracht van) innovaties in de onderwijspraktijk Innovatie van inhoud, diensten, didactiek en praktijken op basis van ICT Verbetering van didactiek en management

7 Wie kan er deelnemen… organisaties uit het formele systeem
Wie kan er deelnemen… organisaties uit het formele systeem scholen (ROC) / universiteiten organisaties uit het niet-formele systeem volksuniversiteiten / verenigingen / musea / lokale en regionale overheden / bibliotheken / buurthuizen / gevangenissen informeel onderwijs vrijwilligersorganisaties

8 …en waaraan? Individuele mobiliteit, m.n. Nascholing voor personeel in het volwassenenonderwijs Lerende Partnerschappen Voorbereidende bezoeken Multilaterale samenwerkingsprojecten Thematische Netwerken Begeleidende maatregelen

9 Grundtvig Nascholing Individuele beurzen voor na- of bijscholing in een van de 30 andere landen, in een internationaal samengestelde groep Doel: verbeteren van praktische beroepsvaardigheden en meer kennis verwerven over het onderwijsveld in Europa Vorm: cursus, conferentie, seminar, jobshadowing

10 Mogelijke thema’s didactiek of lesinhoud
bevordering van een leven lang leren/toegang tot onderwijs beheer van VE-instellingen VE-beleid taalcursus: altijd methodologie/didactiek m.u.v. LWULT, tto, ‘zijinstromers’, deelnemers aan LP

11 Opzet & financiering Duur: tot 6 weken, plus voorbereiding en follow-up Beurs: normaliter tot € voor reis, verblijf, (taal)voorbereidings- en cursuskosten Cursuskosten vergoed tot max. € 150 per dag Online cursuscatalogus

12 Procedure Zoek een geschikte cursus of andere nascholingsactiviteit
Procedure Zoek een geschikte cursus of andere nascholingsactiviteit Informeer naar een beschikbare plaats en meldt u voorlopig aan Vraag een beurs aan bij uw NA voor de deadline 31/10/07: 1 februari - 31 mei 2008 15/1/08: 1 april – 30 juni 2008

13 Voorrang voor (2007)… Deelnemers die in de afgelopen twee jaar geen beurs hebben ontvangen Deelname aan een cursus van een project/netwerk Speciaal voor Nederland Aanvragers die in hun aanvraag aannemelijk maken te kunnen optreden als multiplier en/of de uitkomsten met collega’s in Nederland zullen delen

14 Grundtvig Lerend Partnerschap
Grundtvig Lerend Partnerschap Procesgericht samenwerkingsverband met een actieve betrokkenheid van de volwassen leerders/cursisten uitwisselen van ervaringen en kennis uitwisselen van docenten en leerders/cursisten evt. toewerken naar eindproduct bekendmaken en verspreiden van resultaten

15 Voorbeelden van thema’s
Voorbeelden van thema’s Motiveren van volwassenen om te starten met een cursus of te blijven leren Intercultureel leren / Actief burgerschap Verbeteren van ICT-vaardigheden Senioreneducatie Onderwijs aan ouders Alternatieve of niet traditionele leeromgevingen voor levenslang leren

16 Activiteiten Transnationaal In eigen land, bijv.
Activiteiten Transnationaal seminars, partnerbijeenkomsten mobiliteit van personeel/leerders, studiebezoeken In eigen land, bijv. (taalkundige) voorbereiding voor een uitwisseling veldwerk, projectonderzoek ontwikkelen materiaal of werkstukken produceren en verspreiden documentatie lokale/regionale bijeenkomsten

17 Opzet partnerschap Ten minst 3 partners uit 3 verschillende landen, w.v. 1 EU land – bij voorkeur 5 of 6 Eén instelling treedt op als coördinator; let op voortgang en rapportage Projectduur 2 jaar Duidelijk en consistent werkplan en budget Duidelijke rol partners Denk na over evaluatie en disseminatie Verwacht 2009: individuele leerdersmobiliteit

18 Financiering Toekenning voor iedere partner afzonderlijk
Financiering Toekenning voor iedere partner afzonderlijk Vaste toekenning (lumpsum) afhankelijk van aantal ‘mobiliteiten’ Bestemd voor realiseren van transnationale mobiliteit en lokale uitvoering van het project Nederland (2007): € (min. 4 mobiliteiten) € (min. 12 mobiliteiten)

19 Procedure (2007) alle partners dienen zelf het voorstel in bij hun eigen nationaal agentschap, op hetzelfde standaardformulier deadline 30 maart 2007; ontvangst wordt bevestigd selectie eerst door Europees Platform, vervolgens overleg met andere NA’s start per 1 oktober 2007

20 Voorrang voor (2007)… Geschikte verlengingen van de lopende partnerschappen Bij nieuwe projecten: Organisaties die voor het eerst deelnemen aan een partnerschap Bevordering van de interculturele dialoog (Europees Jaar 2008) Duidelijk maatregelen voor actieve deelname van volwassen leerders deelname van volwassenen met een handicap of beperking deelname van ‘kwetsbare deelnemers’ gelijke kansen voor mannen en vrouwen Speciaal voor Nederland: Voorkeursprovincies (Flevoland, Friesland, Limburg, Zeeland) Scholing in (vreemde) talen, ict

21 Zoeken van partners Via nationale agentschappen of netwerken
Zoeken van partners Via nationale agentschappen of netwerken Of zoek online: Breng een voorbereidend bezoek Contactseminar / Projectvoorstel opzetten Eén persoon per instelling, één bezoek per project Maximaal € per bezoek Zoveel mogelijk partners

22 Centrale acties Multilaterale samenwerkingsprojecten: innovatie (en disseminatie) Thematische Netwerken Begeleidende maatregelen: communicatie, disseminatie, exploitatie Prioriteiten: Algemene Oproep, deel 1 Zie:

23 Documentatie Gids voor aanvragers, LLP Besluit d.d. 24 november 2006 Algemene Oproep (verschijnt in najaar 2007) Nationale Prioriteiten Grundtvig Navigator,

24 Vragen? Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs, vestiging Den Haag Bezuidenhoutseweg 253, 2594 AM Den Haag Tel Fax


Download ppt "Europese samenwerking in het volwassenenonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google