De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische partnerschappen PO/VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische partnerschappen PO/VO"— Transcript van de presentatie:

1 Strategische partnerschappen PO/VO
Yolanda Verweij en Monique Weels

2

3 Deelnemende landen Erasmus+
34 programmalanden EU-28 Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland Turkije, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Partnerlanden (beperkt tot bepaalde acties)

4 Waarom nieuw programma
Aansluiting bij Europe 2020 Strategie en Rethinking Education Nieuwe uitdagingen in veranderende wereld Hoge jeugdwerkloosheid Verkleinen van discrepantie tussen vaardigheden werknemers en wensen bedrijfsleven Leren vindt niet alleen op school plaats Nauwer verband tussen programma en beleid

5 Erasmus+: meer impact Institutionele benadering (organisatie in plaats van individu) Nadruk op kwaliteit Meer steun voor mobiliteit van personeel in alle onderwijssectoren (meer dan in LLP) Samenwerking tussen alle onderwijs-, training- en jeugdsectoren, het bedrijfsleven en (semi-) overheid Resultaten voor iedereen toegankelijk

6 Mogelijkheden en vereenvoudiging
Inclusief programma – slechts een programmagids met nadruk op mogelijkheden voor sector-overstijgende samenwerking Gebruiksvriendelijke ‘eForms’ voor aanvraag en verslaglegging Alle aanvragen voor mobiliteit via de instellingen Maximaal gebruik van lumpsums en ‘unit costs’

7 Rol Nationaal Agentschap
Beheer van subsidieprogramma; beoordelen aanvragen en verslagen, monitoring, evaluatie en controle Nadrukkelijker verband tussen Erasmus+ en nationaal beleid, in samenwerking met het ministerie (beleidsrijke invulling) Meer aandacht voor disseminatie en verspreiden van resultaten

8 Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs: Nuffic voor hoger onderwijs Europees Platform voor basis- en voortgezet onderwijs Cinop voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Jeugd: Nederlands Jeugdinstituut voor jeugdsector

9 Verwacht tijdspad Erasmus+
Programma is definitief aangenomen op 2 december 2013 Publicatie van de Call en de Programmagids eind december 2013 Publicatie in ‘Official Journal’ januari 2014 Deadline KA1 17 maart 2014 (start 1 juli) Deadline KA2 30 april 2014 (start 1 september)

10 Comenius nu / Erasmus+ straks
LLP Comenius Erasmus+ voor scholen Individueel aanvragen mogelijk Aanvragen alleen via de school Aanvragen online indienen, papieren versie printen en per post verzenden Alle aanvragen en rapportages, inclusief bijlagen, online ingediend Financiering: vaak werkelijke kosten aangevuld met standaardvergoedingen en/of lumpsum bedragen Financiering met lumpsum bedragen en standaardvergoedingen (unit costs en scale costs) Zeven actielijnen Drie actielijnen Eenmalige registratie van school voorafgaand aan de eerste aanvraag (PIC code) Meer aandacht voor disseminatie Meer beleidsrijke invulling

11 Comenius nu / Erasmus+ straks
LLP Comenius Erasmus+ voor scholen Nascholing (docent, werkloze, herintreder vraagt aan) KA1 Mobiliteitsproject (school vraagt aan; alleen voor personeel) Bilaterale en Multilaterale Schoolpartnerschappen KA2 Strategische Partnerschappen Regio Partnerschappen Voorbereidende Bezoeken Niet meer mogelijk als losse actie Individuele Leerlingenmobiliteit Assistentschappen - studenten (student vraagt aan) KA1 Mobiliteitsproject Hoger Onderwijs Assistentschappen - gastscholen Vraag en aanbod via eTwinning

12 Key Action 2 Cooperation for innovation and good practices
Strategische Partnerschappen

13 Key Action 2 voor scholen
Strategische Partnerschappen Een nieuwe actie voortbouwend op LLP Partnerschappen (inclusief Regio) Multilaterale projecten en netwerken Transfer / development of innovation Deadline 2014: 30 april (onder voorbehoud) Looptijd: twee of drie schooljaren

14 Doelstellingen KA2 Kwaliteit en innovatie
Samenwerken, netwerken, peer learning Ontwikkeling van competenties Erkenning en waardering van vaardigheden Ondernemerschap Gelijkwaardigheid en inclusief onderwijs Hoe? Beleidsprioriteiten, uitdagingen, behoeften van een specifieke onderwijssector Bevorderen van sector-overstijgende samenwerking

15 Voorbeelden van projectactiviteiten
Innovaties (methodes, tools, curricula, studieprogramma’s, trainingen, gebruik van ict, Open Educational Resources) Samenwerking met verschillende actoren (overheid, bedrijfsleven, etc.) Netwerken, ervaringen en good practices uitwisselen Naast projectvergaderingen ook andere soorten mobiliteit mogelijk

16 Mobiliteit binnen KA2 Alleen indien van toegevoegde waarde voor het project (doelstellingen)! Activiteiten van langere duur (61 dagen-12 maanden): - Docentenmobiliteit - Individuele leerlingenmobiliteit Activiteiten van kortere duur (5-60 dagen): - Joint staff training events - Leerlingenuitwisselingen (groep)

17 Samenstelling partnerschap
Tenminste drie organisaties uit drie verschillende programmalanden. Uitzonderingen: Strategische partnerschappen tussen alleen scholen: minimaal twee organisaties uit twee verschillende programmalanden Strategische partnerschappen ter bevordering van samenwerking tussen lokale/regionale onderwijsautoriteiten (minimaal twee schoolbesturen uit programmalanden plus in elk land één school en één andere organisatie; voorheen Comenius Regio)

18 Alle Erasmus+ partnerschappen
Schoolpartnerschappen Aanvraag door de coördinator van het partnerschap Inhoudelijke beoordeling door coördinerend NA Validatie van organisaties; controle op dubbele financiering Subsidieovereenkomst alleen tussen coördinerend NA en de coördinator van het partnerschap Subsidieovereenkomsten tussen elk NA en elke geselecteerde partnerschool De coördinator ontvangt de subsidie voor het gehele partnerschap Elke school ontvangt het eigen deel van de projectsubsidie van het eigen NA De coördinator verzorgt de rapportages naar het NA Rapportages door de coördinator én door alle partnerscholen

19 Beoordeling aanvraag KA2
Relevantie van het project max. 30 punten Kwaliteit van het projectplan max. 20 punten en de implementatie Kwaliteit van het projectteam max. 20 punten en de samenwerking Impact en disseminatie max. 30 punten Op elk afzonderlijk onderdeel moet tenminste 50% van het maximaal haalbare aantal punten gescoord worden om voor financiering in aanmerking te komen

20 Financiering UNIT costs
Beheer en uitvoering – per organisatie per maand Transnationale projectvergaderingen – per deelnemer Intellectual outputs – voor personeelskosten Multiplier events – op basis van aantal deelnemers Leren, lesgeven en training – reis, verblijf en taalvoorbereiding

21 REAL costs Special needs – gehandicapte deelnemers Uitzonderlijke kosten, bv. subcontracting of equipment

22 Kwaliteit / beleidsrijke invulling
EC vraagt aandacht voor aansluiting met Europees beleid en nationale prioriteiten en beleidsthema’s Voor po/vo: nadruk op verankering van internationalisering in het schoolbeleid Ondersteuning vanuit het NA

23 Erasmus+ en nationale thema’s
Verbetering vreemde talenonderwijs Excellentie en talentontwikkeling Professionalisering leraren en schoolleiders Rekenen en taalonderwijs Ondernemerschap Voorschoolse educatie Virtuele communicatie Techniek Vroegtijdig schoolverlaten Profielscholen Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

24 Meer informatie over Erasmus+
Erasmus+ op “Facebook” en “Twitter” /


Download ppt "Strategische partnerschappen PO/VO"

Verwante presentaties


Ads door Google