De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De sleutel tot succes: Seminars Wabo-opleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "De sleutel tot succes: Seminars Wabo-opleiding"— Transcript van de presentatie:

1 De sleutel tot succes: Seminars Wabo-opleiding
Module 6 Toezicht en handhaving

2 09.00 uur Ontvangst en registratie deelnemers
Programma Module 6 09.00 uur Ontvangst en registratie deelnemers 09.30 uur Inleiding en module toezicht en handhaving 10.45 uur Pauze 11.00 uur Vervolg module toezicht en handhaving 12.00 uur Hoe toepassen in eigen organisatie 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

3 14.30 uur Workshop 2 (e-learning)
Programma Module 6 12.30 uur Lunch 13.30 uur Workshop 1 (casus) 14.15 uur Pauze (wisseling) 14.30 uur Workshop 2 (e-learning) 15.15 uur Pauze (wisseling) 15.30 uur Workshop 3 (toezichts- protocol) 16.15 uur Plenaire afsluiting 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

4 Inleiding module 6: Toezicht en Handhaving
Welkom, introductie sprekers De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in Stb. 2008, 496 6 oktober 2009: Schriftelijke inbreng Invoeringswetsvoorstel in Eerste Kamer 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

5 Inleiding module 6: Toezicht en Handhaving (2)
Najaar 2009: Behandeling Invoeringswet in Eerste Kamer Besluit omgevingsrecht (Bor) en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor): advies Raad van State Richtdatum inwerkingtreding: 3 maanden na publicatie in Staatsblad, datum nog niet bekend 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

6 Inleiding module 6: Toezicht en Handhaving (3)
Ondersteuning van VROM bij invoering: Omgevingsloket online Kennisplein klik hier Helpdesk klik hier Opleidingsplan (vandaag) Standaarddocumenten (Kennisplein) Diverse digitale brochures en communicatiemiddelen (persberichten) en voorlichtingsbijeenkomsten 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

7 Inleiding module 6: Toezicht en Handhaving (4)
Deze Wabo-opleiding kent een dubbele doelstelling: Inzicht in wat er verandert en hoe dit toe te passen Hoe kennis overbrengen in eigen organisatie Centraal thema : “Train de trainer”, m.a.w. hoe kunt u als sleutelfiguur uw eigen organisatie opleiden. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

8 Inleiding module 6: Toezicht en Handhaving (5)
Opzet en inhoud richten zich dus primair op uw achterban Drieslag in opleiding overheden: Juridische Leidraad, “Wabo in de praktijk” Kluwer E-learningtool Infomask Seminars Bestuursacademie Nederland (6 modules – informatie, aanvraag, behandeling, coördinatie, advies, toezicht en handhaving) 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

9 Inleiding module 6: Toezicht en Handhaving (6)
Wat krijgt u mee om deze rol te kunnen vervullen: PowerPointpresentatie Instructie hoe deze te gebruiken Toegang tot de E-learningtool (vanaf 6/10) Juridische leidraad Werkvormen (stellingen, cases etc.) Job aid Cursusmap 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

10 De aanleiding in beeld De animatie start automatisch. Met klikken of scrollen stopt deze weer 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

11 Grondslag Wabo Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden aspecten die van invloed kunnen zijn op fysieke leefomgeving 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

12 Doelstellingen van de Wabo zijn:
Doelstellingen Wabo Doelstellingen van de Wabo zijn: Klant en project staan centraal Vereenvoudiging: 25 toestemmingstelsels in één omgevingsvergunning Vermindering regeldruk Vermindering administratieve lasten Uniformering regelgeving Via digitaal loket 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

13 Omgevingsloket online ondersteunt alle modules
Informatie Module 2 Aanvraag Module 3, 4 en 5 Behandeling, Coördinatie en Advies Module 6 Toezicht & handhaving Voor-bereiding Indienen aanvraag Besluitvorming Naleven Vooroverleg Type aanvraag Beoordeling Toezicht Vergunning-check Wijze van indienen Advies en Verklaring van geen bedenkingen Handhaving Bevoegd gezag Besluit Integraal Ontvangst Rechtsbescherming Kwaliteit Baliemede-werker Behandelaar Coordinator Coördinator Adviseur Toezichthouder Handhaver Omgevingsloket online ondersteunt alle modules Het gaat hier om steekwoorden die min of meer bepalend zijn voor de inhoud van de module 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

14 Samenvatting Modules 1-5
Voor de Wabo Na de Wabo Meerdere loketten Eén loket (gemeente) Div. aanvragen en formulieren Eén aanvraag(formulier) Verschillende bevoegde gezagen Eén bevoegd gezag Diverse procedures (en termijnen) Eén procedure (in beginsel de reguliere, klaar in 8 weken) Diverse toestemmingen en besluiten Eén beschikking (Reikwijdteoverzicht klik hier) Verschillende vormen van rechtsbescherming Eén rechtsbeschermingsprocedure Diverse handhavende instanties Eén handhavende instantie Deze sheets dan gebruiken om nog even samen te vatten op inhoud. Pak de pp van de M1 t.m M4 er even bij om een inhoudelijke selectie te maken 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

15 Samenvatting Modules 1-5
Modules 1-5 sterk gericht op omgevingsvergunning Modules volgen het processchema Beschreven in de Juridische leidraad delen I en II Het Omgevingsloket online ondersteunt vooral het vergunningproces Per rol in dit loket een rolbeschrijving Algemene kennis van Modules 1-5 noodzakelijk voor goed toepassen onderdeel Toezicht en Handhaving 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

16 Thema van Module 6: Wat verandert er beleidsmatig door de komst van de Wabo? Wat betekenen deze veranderingen in de praktijk voor de toezichthouder en handhaver? Hoe kan de toezichthouder het Omgevingsloket online gebruiken bij de uitvoering van zijn taken? 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

17 Thema module 6: Toezicht en Handhaving
Module 6 gaat niet over Awb Maar wel samenhang tussen Wabo en Awb Awb voor algemeen bestuurrecht leidend, soms geeft Wabo afwijking, bijvoorbeeld: Aanvraag en indieningseisen (formulier) Aanvang termijnen Belanghebbende en een ieder (bij zienswijze) Gebruik bij deze sheet de notitie over samenhang tussen Awb en Wabo van Otto Dijkstra. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

18 Wabo en toezicht en handhaving
Wabo heeft verschillende uitgangspunten: Orgaan dat bevoegd gezag is voor omgevingsvergunning is tevens bevoegd gezag voor bestuursrechtelijke handhaving Aanwijzen van toezichthouders door anderen (adviseurs, Vvgb-organen) dan bevoegd gezag blijft mogelijk Harmonisatie op verschillende punten, zoals: -Verplichte afstemming van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving -Kwaliteitseisen voor een professionele aanpak Milieu heeft model gestaan voor Wabo-toezicht en handhaving 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

19 Wabo en toezicht en handhaving (2)
Kern van de Wabo is niet alleen de integrale vergunning, maar ook de integraliteit en samenhang in het toezicht en de handhaving Er is immers nog maar 1 handhavende instantie Waar te vinden: Hoofdstuk 5 van de Wabo Hoofdstuk 5 van de Awb Relatie met organieke wetten Kwaliteiteisen in het Bor en deels (milieu) in Mor Deel III, pag van het Juridische Leidraad 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

20 Wabo en toezicht en handhaving (3)
Toezicht en handhaving containerbegrip: Toezicht: verzamelen van informatie over de vraag of een handeling, activiteit, zaak etc. voldoet aan de gestelde regels en eisen en het vormen van een oordeel daarover Handhaving: de toepassing van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en eventueel civielrechtelijke sanctiemiddelen 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

21 Beginselplicht tot handhaven
Uitgangspunt bovenal is (art. 5.2): Bevoegd gezag heeft tot taak zorg te dragen voor bestuursrechtelijke handhaving Daarmee zijn toezicht en handhaving bestuurlijke zorgplichten en niet vrijblijvend Verder onderbouwd door jurisprudentie Daarvoor onder meer nodig: Gegevensverzameling Klachtenonderzoek uitvoeren 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

22 Provinciale regie Provincie treedt op als regisseur in het traject van professionalisering en verhogen kwaliteit Regierol bestaat uit coördinatieteam (op T&H) en aanwijzingsbevoegdheid richting gemeenten en waterschappen Provinciale rol vanuit milieuhandhaving (bestuursakkoorden) is verbreed naar omgevingsrecht 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

23 Rol Minister van VROM Is verantwoordelijk voor de coördinatie van handhaving ingeval van “bovenprovinciaal” belang Kan in belang van doelmatige handhaving eventueel aanwijzing aan GS geven Kan handhaving afdwingen bij gemeente/provincie en zo nodig op hun kosten rol/taak overnemen Is verantwoordelijk voor het interbestuurlijke toezicht op de uitvoering en handhaving van de Wabo 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 23

24 De commissies Verschillende commissies: Bestuurlijke werkgroep Alders
Commissie Oosting Commissie Mans 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

25 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

26 Waarom toezicht en handhaving?
4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

27 De dubbele regelkring Grondslag voor professionaliteit en kwaliteit is de zogenaamde Big-8 Regelkring beschrijft de samenhangende processtappen, om professionele handhaving te organiseren Dit zorgt dat handhaving tot stand komt o.b.v. inzichtelijke keuzen en dat de uitvoering is gericht op het bereiken van vooraf bepaald resultaat 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

28 De dubbele regelkring (2)
Het gaat om een reeks van activiteiten die: Aantoonbaar, achtereenvolgens en in samenhang met elkaar moeten worden uitgevoerd Zijn ingebed in de organisatie Zijn gebaseerd op inhoudelijke keuzen De Big-8 kent verschillende stappen op zowel beleids- als operationeel niveau De dubbele regelkring ziet er als volgt uit: 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

29 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

30 De samenhangende elementen
De elementen uit de big 8 zijn vastgelegd in de kwaliteitseisen in BOR en bestaan uit: Handhavingsbeleid Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsorganisatie Borging van middelen Monitoring van voortgang Rapportage 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

31 Het Handhavingsbeleid (art. 7.2 Bor)
Gebaseerd op analyse van problemen Inzicht in prioriteitstelling Gemotiveerd doelen vastleggen en welke activiteiten daarvoor uitgevoerd worden Regelmatig monitoren en zo nodig bijstellen Inzicht in toezichts- en sanctiestrategie, rapportage en wijze waarop het zichzelf corrigeert Inzicht in de afspraken met de andere partijen, waaronder Politie en OM Bekendmaken aan Gemeenteraad en Provinciale Staten 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

32 Het Uitvoeringsprogramma (art. 7.3 Bor)
Jaarlijks programma ter uitvoering van het handhavingsbeleid Afgestemd met andere handhavingspartners Bekend maken aan Gemeenteraad en Provinciale Staten 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

33 De Uitvoeringsorganisatie (art. 7.4 Bor)
Organisatie die borg staat voor adequate uitvoering van programma Vastleggen personeelsformatie Functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving Voorkomen van langdurige relatie tussen toezichthouders en controleomgeving Voldoende bereikbaar- en beschikbaarheid 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

34 Middelen/monitoring Borging van middelen (art. 7.5 Bor)
Voldoende borging van noodzakelijke middelen in begroting Monitoring (art. 7.6 Bor) Geautomatiseerd systeem Resultaten en voortgang van uitvoeringsprogramma en doelen bewaken Gegevensregistratie in het kader van handhaving 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

35 De Rapportage (art. 7.7 Bor)
Periodieke rapportage over het bereiken van de gestelde doelen Idem over uitvoering activiteiten Uitvoering van de afspraken met andere partners Vervolgens jaarlijkse evaluatie en verslaglegging aan Gemeenteraad of Provinciale Staten 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

36 De Faseringsketen Omgevingsrecht heeft vaak een fysiek verschijnsel: gekoppeld aan een bouwwerk of gebouw Project of activiteit kent verschillende fasen Elke fase vertegenwoordigt een specifieke stap in het project Elke fase kent specifieke aandachtspunten en regels De faseringsketen kent de volgende vier fasen: 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

37 De Faseringsketen (2) Plan Sloop Realisatie Gebruik 4 april 2017
Opleidingstraject Wabo seminars module 6

38 Wat verandert er voor de toezichthouder?
Het object van het toezicht en handhaving verandert niet, maar heeft een andere naam: de omgevingsvergunning Er moet programmatisch en systematisch gewerkt worden Er is een stelsel van kwaliteitseisen Het toezicht, maar zeker de handhaving worden meer integraal en in samenhang uitgevoerd De wijzigingen Awb moeten een plaats krijgen in de werkwijze Er moet - ook door de toezichthouder - met het Omgevingsloket online gewerkt gaan worden De mate van verandering wordt sterk bepaald door de lokale werkwijze. Een aantal gemeenten heeft deze slag al gemaakt. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

39 Wat verandert er voor de toezichthouder? (2)
De objecten van het toezicht en handhaving veranderen niet, maar hebben een andere naam: de omgevingsvergunning. Het overgangsrecht is hier van belang: Ingeval een bestuursrechtelijke sanctie is opgelegd, geldt het “oude” regime tot het tijdstip waarop die sanctie onherroepelijk wordt Is de handhavingsbeschikking vervolgens onherroepelijk geworden, dan wordt die gelijkgesteld met een beschikking krachtens de Wabo 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

40 Wat verandert er voor de toezichthouder? (3)
Dus lopende dossiers, die nog niet in de fase van een opgelegde sanctie verkeren, worden afgehandeld/voortgezet met de nieuwe regelgeving De facto wijzigt er weinig Zie pag. 195 Juridische leidraad en art. 1.6 van de Invoeringswet Wabo 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

41 Wat verandert er voor de toezichthouder? (4)
Er moet programmatisch en systematisch gewerkt worden, met als uitgangspunt de Big Eight. Wie werkt er niet met: Een jaarprogramma? Incl. een prioriteitenstelling? Gebaseerd op risicoanalyse en kengetallen? Vanuit een nalevingsstrategie, incl. sanctiemiddelen? Met procesbeschrijvingen/stappenplannen? Met urenramingen? Resulterend in verslaglegging en bijstelling? Gebruik vooral de praktijkkennis van de deskundigen om de inhoud te leveren: hoe? workshop Toezichtsprotocol 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

42 Wat verandert er voor de toezichthouder? (5)
Er is een stelsel van kwaliteitseisen: Aantal eisen nu nog alleen voor inrichtingen en milieu (art Mor) De reguleringsketen borgt ook een aantal kwaliteitsaspecten. Vooral de komende jaren verder aandacht, o.a. vanwege de package deal Ook nu al: vooral een kwestie van gezond verstand gebruiken 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

43 Wat verandert er voor de toezichthouder? (6)
Het toezicht, maar zeker de handhaving worden meer integraal en in samenhang uitgevoerd: 90% van het werk gaat om toezicht, 10% betreft handhaving De bevoegdheden wijzigen niet (hoofdstuk 5 Awb) Er zal meer samen (integraal) worden gecontroleerd en gehandhaafd, maar wat is integrale handhaving ? 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

44 Wat verandert er voor de toezichthouder? (7)
Wat is Integrale handhaving? Het uitvoeren van toezicht op meerdere taakvelden en met meerdere bestuurslagen en het bereiken, met zonodig toepassing van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke middelen, dat de regelgeving wordt nageleefd. De integraliteit heeft vooral betrekking op de afstemming, coördinatie en/of gezamenlijkheid van de handhavingsactiviteiten door de verschillende handhavende disciplines zodat handhaving één geheel wordt. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

45 Wat verandert er voor de toezichthouder? (8)
Integrale aanpak niet vanzelfsprekend Integraal toezichtsprotocol noodzakelijk, daardoor: Duidelijkheid over instrumenten en inzet van die instrumenten Duidelijkheid over werkprocessen in detail 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

46 Wat verandert er voor de toezichthouder? (9)
Protocol leidt tot: helderheid uit te voeren werkzaamheden betrokken medewerkers en organisaties duidelijkheid over autorisaties en mandaten duidelijkheid over keuze- en beslismomenten Evalueer regelmatig de samenwerking en stel die zonodig bij 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

47 Wat verandert er voor de toezichthouder? (10)
4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

48 Wat verandert er voor de toezichthouder? (11)
Vanaf 1 juli 2009 is de Awb gewijzigd (4e tranche). Vijf nieuwe definities: Overtreding Overtreder Bestuurlijke sanctie Herstelsanctie Bestraffende sanctie Zie pag.178 e.v. Juridische leidraad 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

49 Wat verandert er voor de toezichthouder? (12)
Verder acht nieuwe materiële bepalingen: Herstelsanctie Bestraffende sanctie Wettelijke grondslag x x Rechtvaardigingsgronden x x Geen dubbele herstelsanctie x Preventieve herstelsanctie x Meerdaadse samenloop x x Minimumeisen sanctiebeschikking x x Bestemming verbeurde gelden x x Zwijgrecht en cautie x 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

50 Wat verandert er voor de toezichthouder? (13)
Strafrechtelijke handhaving van Wabo-voorschriften is gekoppeld aan de Wed, via omschrijving van artikel 1a Wed Let op verschillen tussen strafrecht en bestuursrecht en dus ook tussen de toezichthouder en de opsporingsambtenaar Keuze wel of niet BOA Bestuurlijke keuze/wens Flexibiliteit in organisatie Soms het een, soms het andere instrument, soms allebei 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

51 Omgevingsloket online
Module Toezicht en Handhaving

52 Het omgevingsloket online en het toezicht
Omgevingsloket online kent (nog) geen aparte rol voor toezichthouder (en handhaver) Wel is het mogelijk dat de toezichthouder de dossiers online raadpleegt en de aanvrager doorverwijst naar het omgevingsloket online. Binnen de e-learning wel een aparte module: 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

53 Omgevingsloket online bestaat uit:
Vergunningcheck Hiermee gaat de aanvrager na of hij verplicht is een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Aanvraagformulier Hiermee stelt de aanvrager zijn vergunningaanvraag op. Dossiermodule Hierin verrichten medewerkers van het bevoegd gezag hun werk. Deze module bestaat uit een aanvraagdossier en een behandeldossier Vanaf hier vooral werken met de handleiding voor de coördinator en behandelaar, daarin wordt alle stap voor stap uitgelegd 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

54 Omgevingsloket online: informatie
Het Omgevingsloket online ondersteunt het bevoegd gezag bij: het geven van informatie aan burgers en bedrijven over vergunningen het uitvoeren van een check of een vergunning nodig is het indienen van een vergunningaanvraag: digitaal op papier het behandelen van de vergunningaanvraag 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

55 Omgevingsloket online – toezicht en handhaving
Het Omgevingsloket online heeft geen archieffunctie voor verleende vergunningen De toezichthouder en handhaver moeten weten: dat via Omgevingsloket online een vergunningcheck kan worden gedaan en een aanvraag kan worden ingediend hoe aanvragen en bijbehorende bescheiden kunnen worden ingezien 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

56 Informatie geven met Omgevingsloket online
Klanten komen via verschillende kanalen (telefonisch, balie, internet) met vragen over vergunningen of meldingen De klant kan voorbereid worden op een aanvraag door samen na te gaan: Wie de aanvrager is (burger, bedrijf, gemachtigde?) Waarvoor wil de aanvrager een aanvraag doen? Wil de aanvrager zelf de vergunningcheck invullen of samen met iemand van bevoegd gezag? Weet de aanvrager al welke documenten bij de aanvraag gevoegd moeten worden (indieningsvereisten)? Wil de aanvrager een aanvraag op papier doen of digitaal (en is daarbij ondersteuning nodig)? Ondersteuning bij geven van antwoorden: Antwoord voor bedrijven of Overheid heeft antwoord 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

57 Vergunningcheck of direct door naar Aanvraag
4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

58 Vergunningcheck met Omgevingsloket online
De vergunningcheck bestaat uit drie onderdelen: Locatie opgeven (ivm lokale regels) Werkzaamheden kiezen Vergunningplicht checken. De vergunningcheck geeft uitsluitsel over: Of een vergunning of melding nodig is Welke lokale regels van toepassing zijn De vereisten die er zijn voor het indienen van een aanvraag of melding 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

59 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

60 Selecteer werkzaamheden
Bouwen 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

61 Selecteer werkzaamheden (2)
Terrein inrichten of veranderen Specialistische werkzaamheden Overige werkzaamheden 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

62 Vergunningcheck in Omgevingsloket online
De vergunningcheck kan gebruikt worden voor: het genereren van een checklist op maat (uitkomsten opslaan in pdf) het genereren van een papieren aanvraagformulier (een formulier `op maat´ toegesneden op de benodigde vergunningen) Het is ook mogelijk een aanvraag te doen zonder eerst de vergunningcheck te doorlopen. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

63 Checklist op maat 4 april 2017
Opleidingstraject Wabo seminars module 6

64 Uitkomst check Doorzetten naar de aanvraag Downloaden 4 april 2017
Opleidingstraject Wabo seminars module 6

65 Bijlagen inzien Klik op een bijlage, pagina met detailgegevens wordt getoond 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 65

66 Bijlagen inzien (2) Klik op icoon met het papier achter “Open bestand in viewer”. Bijlage opent in eReview in een nieuw venster. Dit kan enige tijd duren 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 66

67 Bijlagen inzien (3) Het speciale bewerkingsprogramma
voor bijlagen opent in een nieuw venster. 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 67

68 Bijlagen inzien (4) Het bewerkingsprogramma laat de bijlage zien zoals deze is toegevoegd via Omgevingsloket online Dit originele document kan niet worden gewijzigd. Het is voorzien van een (nog) lege presentatielaag Het is met eReview mogelijk om bijlagen lokaal (op de eigen computer) op te slaan. 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 68

69 Aanvraag inzien in Omgevingsloket online
Ga naar de homepage voor het bevoegd gezag en log in als behandelaar • Kies voor het tabblad 'De aanvragen'. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

70 Aanvraag inzien (2) Er verschijnt een overzicht van alle aanvragen. Via de link 'Mijn aanvragen' ziet de behandelaar alleen de aanvragen die aan hem zijn toegewezen. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

71 Aanvraag inzien (3) Klik op een aanvraag om
het behandeldossier te openen Via de tabbladen kan de behandelaar alle onderdelen van de aanvraag bekijken: de aanvraag de aanvrager bijlagen adviezen of notities 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

72 Samenvatting Inhoudelijk:
Toezicht en handhaving zijn een onmisbaar element in de Wabo Toezicht en handhaving hebben veel verschillende dimensies, het gaat niet alleen om integratie, maar ook om de kwaliteitsslag Gebruik de mogelijkheden die het omgevingsloket online het bevoegd gezag biedt en leer van de verschillende ervaringen en publicaties 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

73 Gebruik de microfoon aub
Vragen Stel uw vragen Gebruik de microfoon aub Vragen mogen ook schriftelijk ingediend worden Feedback via Kennisplein 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

74 De sleutel tot succes: Seminars Wabo-opleiding
Module 6 Toezicht en Handhaving Hoe toepassen in uw eigen organisatie

75 Hoe toepassen Zet de drie hulpmiddelen in:
E-learningtool Juridische leidraad (Het juridisch praktijkhandboek) Materiaal uit de seminars VROM-handreiking uitrol per groep: Provincie Gemeente Adviseurs Job aid: didactische tips in negen stappen 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

76 Handreiking, bijvoorbeeld voor gemeenten:
Hoe toepassen (2) Handreiking, bijvoorbeeld voor gemeenten: Keuzen vooraf: Omvang gemeente/groepen mensen Wel of minder voorbereid op komst Wabo Welke specifieke veranderingen meenemen Opleiding inrichten per rol (baliemedewerker) of anders Algemene informatie plenair en rest per module 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

77 Naam bijeenkomst Doel Voor wie Wat
Kickoff / bv in raadszaal of restaurant. Opening door wethouder Tijdsduur: 1 uur Gezamenlijke start van Wabo-opleiding; Laatste stap in voorbereiding op werken met de Wabo Alle Wabo-medewerkers stand van zaken invoering Wabo - doel opleiding, programma opleiding, introductie Wabo en kennismaking met e-learning en juridisch handboek Introductie van module X Tijdsduur: 1,5 uur Verdieping op de inhoud door per module plenair informatie over te dragen (PowerPoint en e-learning) Medewerkers per rol / per module Wat verandert er door de Wabo in jouw werk / in jouw rol Hoe heeft onze gemeente de Wabo geïmplementeerd (werkprocessen, voorbeeldbrieven etc.) Werken met vragen in module X Verdieping op de inhoud door groepjes casus en vragen te behandelen. Aan de hand van praktijkvragen en discussie kennisdelen en kennis verankeren Haal even de handreiking van VROM erbij, want daar staan ook suggesties in voor de aanpak bij de Provincie of adviseurs (bijvoorbeeld waterschappen) 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

78 Hoe toepassen (3) Wabo in negen stappen op het netvlies:
Ik hier?! Trek de aandacht! Stel vooraf leerdoelen op Hoe zat het ook alweer? Ophalen van voorkennis Presentatie van de leerstof Begeleiden van het leerproces Hoe zat het ook alweer? Oproepen van het geleerde Feedback geven Evalueren is ook leren! Het geleerde toepassen in de praktijk 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

79 Ik hier?! Trek de aandacht!
Probeer de aandacht naar je toe te trekken. Deelnemers vragen zich af: ‘Wat heb ik eraan’. Doe bijvoorbeeld een gewaagde uitspraak. Dit kan een aanzet zijn tot nadenken.. en nieuwsgierigheid motiveert immers om te leren. Hiermee houd je de aandacht vast! Geef een voorbeeld van de situatie nu: veel vergunningen voor één project; deelnemers herkennen dit; laat een foto zien van een project uit de eigen omgeving. Dat levert reacties op. Gebruik dat als een ‘ijsbreker’. Je hebt de beschikking over de sheets, het handboek en de e-learningtool. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

80 Stel vooraf leerdoelen op
Maak duidelijk wat de deelnemer aan deze ‘cursus’ heeft. Wat weet hij straks meer dan nu? Schijf het op of projecteer het. In de PowerPoint van de seminars is dit al verwerkt. Je kunt deze nog aanscherpen voor je eigen organisatie. De deelnemers leren sneller als zij dit direct kunnen vertalen naar hun eigen werk. Sluit daar op aan! Herkenbaarheid en de grote opbrengst van de cursus maakt een deelnemer actief. Het zal vooral gaan om kennisoverdracht. Doceren of vertellen is minder effectief. De deelnemers kunnen zelf lezen. Dus lees niet voor! De werkvorm zal vooral een combinatie zijn van vertellen en praktisch vertalen. Betrek daarin de deelnemers. Vraag én geef voorbeelden. Maak gebruik van de voorbeelden op de sites van VROM. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

81 Hoe zat het ook alweer? Ophalen van voorkennis
De deelnemers hebben ongetwijfeld al enige kennis over de Wabo. Vraag de deelnemers of en wat er bekend is. Sluit aan bij die kennis door kort daarnaar te verwijzen. Dat kan aan de hand van een concreet probleem; daardoor voorkom je dat het een karakter krijgt van ‘overhoren’. Laat de deelnemers voorbeelden geven. Zorg ervoor dat je deze informatie niet herhaalt! Gebruik de informatie in de verdere uitwerking door daarnaar te verwijzen. Maak ook gebruik van de verschillende besluitvormingsmomenten in uw organisatie. Ook dat levert herkenning op. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

82 Presentatie van de leerstof
Denk vooraf goed na over wat je wilt bespreken en over de manier waarop je de cursus wilt inrichten. Zoek een logische volgorde. Werk vooral met kernpunten, schema’s e.d. De deelnemers hebben zelf (wet)teksten om te lezen. Herhaal niet wat al op papier staat. Je zou voorafgaand aan de cursus kunnen vragen om iets te lezen; bijvoorbeeld een folder van VROM over de hoofdlijnen van de Wabo. Handig is om te beginnen met een korte toelichting op het programma. Bespreek daarna de kernpunten en ga dan dieper op de stof in. Een logische volgorde in de behandeling is het proces van de Wabo, de 6 modules zijn juist daarom zo opgebouwd. Geef tijdens de bespreking veel voorbeelden. Je kunt het materiaal gebruiken uit de casuïstiek, de juridische leidraad en je eigen praktijk. Maak gebruik van de goede dingen die al bestaan. Gebruik links naar schema’s en filmpjes uit de PowerPoint. De e-learningtool kan helpen bij het uitleggen van een situatie. Eindig met een samenvatting. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

83 Begeleiden van het leerproces
Het aanbieden van informatie aan de deelnemers leidt niet vanzelf tot ‘leren’. De deelnemers moeten de gelegenheid hebben om het te verwerken. Het beste is om de deelnemer zelf actief bezig te laten zijn met de informatie. Dat kan bijv. door erover na te denken, vragen te stellen of te laten stellen, informatie opzoeken, verband zoeken met wat al bekend is. Gun jezelf stiltes. Dat geeft de deelnemer gelegenheid na te denken en te toetsen of hij alles heeft begrepen. Vraag dat ook aan de deelnemers. Probeer niet op alle vragen zelf te antwoorden. Maak een mix waarin ook de deelnemers nadrukkelijk een rol hebben. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

84 Hoe zat het ook alweer? Oproepen van het geleerde
Het is belangrijk dat de deelnemer het geleerde ook in praktijk kan brengen. Oefening baart kunst, tenslotte! Geef bijvoorbeeld een opdracht die veel lijkt op wat je net hebt uitgelegd. Maak deze opdrachten daarna telkens iets moeilijker. Doe dat vooral met korte opdrachten. Laat de deelnemer (of groepjes) eerst zelf uitzoeken en geef de ruimte om aan de slag te gaan. Volg het proces en controleer of er onduidelijkheden zijn. Zorg voor een goede nabespreking; deelnemers geven eerst antwoord, aanvulling van andere deelnemers en daarna jijzelf. De casuïstiek uit de seminars of de E-learning kun je hier voor gebruiken. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

85 Feedback geven Als de deelnemer heeft verteld wat zijn oplossing is, dan is het belangrijk dat hij nauwkeurig te horen krijgt wat fout is en wat goed. Het lijkt vaak vanzelfsprekend dat de deelnemer de nieuwe informatie goed verwerkt. Benoem de fouten en geef suggesties en verbeteringen. Ook de goede dingen moeten worden benoemd. Dat stimuleert. Vaak zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Leg dat dan ook uit. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

86 Evalueren is ook leren! Misschien vind je het raar om collega’s een toets af te nemen. Het geeft hen echter wel de zekerheid en bevestiging dat zij de lesstof hebben begrepen en daar ook iets mee kunnen doen. Je kunt vragen stellen en opdrachten geven. In deze fase gaat het vooral om de vraag of de deelnemers het resultaat hebben bereikt, dat bij stap 2 is geformuleerd. De Juridische leidraad Wabo is een mooi document om de deelnemers een aantal zoekopdrachten te geven. Zij betrekken dan de lesstof en de leidraad als naslagwerk. Ook de e-learning kent een eindtest. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

87 Het geleerde toepassen in de praktijk
Het is belangrijk dat voortdurend een relatie wordt gelegd met de praktijk van de deelnemers. Je hebt daarvoor voorbeelden gebruikt, je kent de werksituatie en hebt opdrachten gegeven die de toepassing duidelijk maken. De deelnemers kennen het bestaan van het handboek en de e-learningtool. Laat deze cursus niet als een eenmalig iets bestaan. Het zou goed zijn om de deelnemers met een praktijkopdracht weg te laten gaan. Een nabespreking daarvan zou kunnen tijdens een zgn. terugkombijeenkomst of via een bespreking. Als dat goed loopt is de kans op ‘transfer’ het grootst. Wij wensen je veel succes om het geleerde in praktijk te brengen! 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

88 Vragen? Voor vragen of meer informatie staan onze programmamanagers voor je klaar: Piet Deenen Tel. 06 – Harry Ploeg Tel. 06 – Marloes van Peer Tel. 06 – Marieke van Leeuwen Tel. 06 – Engbert de Jong Tel. 06 – 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

89 Gebruik de documentatie van VROM:
Hoe toepassen Gebruik de documentatie van VROM: Infobladen Omgevingsvergunning (Minimale vereisten Wabo, Omgevingsloket online, Wabo en archiefbeheer, Toezicht en handhaving) Reikwijdte Omgevingsvergunning De Waterwet en de Wabo Handreiking Handhaving Wetteksten Wabo en Bor/Mor Aansluitprocedure voor Omgevingsloket online, fase 1,2,3 Handreikingen voor gebruik van Omgevingsloket online Winst met de Wabo – de omgevingsvergunning voor de bouw 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

90 De sleutel tot succes: Seminars Wabo-opleiding
Module 6 Toezicht en Handhaving Casus

91 Casus Module 6 Toezicht en Handhaving
Beschrijving: Anna de Vries is directeur van een chocoladefabriek in de gemeente X. Het bedrijf beschikt over een omgevingsvergunning van de provincie Y. U bent werkzaam bij de gemeente en belast door het college van BenW met het toezicht op de naleving van de Wabo. U loopt op een mooie zonnige woensdagmiddag langs de fabriek en ziet bouwactiviteiten op het terrein plaatsvinden. U besluit eens te gaan kijken. Tijdens uw rondgang ziet u dat er een grote loods gebouwd wordt en dat daarvoor 6 bomen zijn gekapt. De opzichter staat u te woord en geeft aan dat dit een haastklus betreft en dat hij weinig tijd heeft. Hem is niets bekend over een vergunning voor het bouwen of kappen. 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

92 Vragen Vraag 1: Reactie: Wat zou u doen?
Dat hangt af van de urgentie van de situatie en de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met Provincie. Uitgegaan wordt van een situatie die geen direct optreden vereist. U bent als toezichthouder namens de gemeente bevoegd om toezicht te houden. In eerste instantie moet worden nagegaan of er vergunningplicht op grond van de Wabo of anderszins bestaat. Contact opnemen met de Provincie en met de rechthebbende op de zaak ligt ook voor de hand. Op basis daarvan kan dan worden bepaald welk traject moet worden ingezet: legaliseren, het op minnelijke wijze beëindigen van de situatie of handhaven. 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 92

93 Vragen (2) Vraag 2: Op welke wijze zou u -in deze casus- gebruik
maken van het Omgevingsloket online? Reactie: Het omgevingsloket online heeft geen aparte rol en rechten voor de toezichthouder. Wel heeft de toezichthouder inzage in het aanvraag- en behandeldossier om de status van een eventuele procedure te kunnen vaststellen. Ook moet de toezichthouder enige kennis hebben van de vergunningcheck en aanvraagmodule. 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 93

94 Vragen (3) Vraag 3: Bij terugkomst op kantoor besluit uw teamleider
dat een integrale toezichts- en handhavingsactie bij dit bedrijf wenselijk is. Hoe zou u dat aanpakken? Welke wet- en regelgeving wordt overtreden? Wie gaat u betrekken? Hoe gaat u vervolgens te werk? 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 94

95 Vragen (4) Reactie: Ook dit hangt af van de afspraken die met de Provincie zijn gemaakt. Het is goed mogelijk dat de gemeentelijke ambtenaren in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Provincie hun toezichtstaken uitvoeren (dubbele aanwijzing). Naar verwachting zal een team worden samengesteld van deskundigen op de aspecten: bouw, milieu, kappen en brandveiligheid, omdat dit ook de aspecten zijn die mogelijk overtreden worden. Indien het een eenvoudige case is, kan het ook zijn dat minder toezichthouders in staat zijn om het dossier verder af te handelen. 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 95

96 Vragen (5) Vraag 4: Stel de gemeente, de provincie en het OM willen allemaal een sanctie opleggen. Welke sancties zouden opgelegd kunnen worden en hoe gaat dat in zijn werk? Reactie: In dit geval is de Provincie bevoegd gezag voor de handhaving. De gemeente kan niet zelfstandig handhaven. Het strafrecht is een onafhankelijk domein t.o.v. het bestuursrecht en het staat het OM dus vrij om eventueel een proces-verbaal op te laten maken. Waarschijnlijk zijn er afspraken gemaakt tussen OM en de bevoegde bestuursorganen over de afstemming. 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 96

97 Vragen (6) Vraag 5: Hoe kan op korte termijn worden ingegrepen?
Reactie: Dat kan op verschillende manieren. Door het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang of een dwangsom. Ook kan de Officier van Justitie stillegging van de activiteiten als een voorlopige maatregel opleggen. 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 97

98 Vragen (7) Vraag 6: Noem drie verschillen tussen de last onder
dwangsom en de last onder bestuursdwang Reactie: last onder dwangsom last onder bestuursdwang - financiële prikkel - feitelijk beëindigen overtreding - niet in spoedeisende - ook in spoedeisende situaties situatie - altijd schriftelijk - soms achteraf schriftelijk 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 98

99 Vragen (8) Vraag 7: Noem enkele belangrijke verschillen tussen
tussen de bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten en de strafrechtelijke handhavingsinstrumenten Reactie: Bestuursrecht Strafrecht - reparatoir van aard - punitief van aard - overtreding staat centraal - schending norm centraal - medewerkingsplicht - verschoningsrecht 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 99

100 Vragen (9) Vraag 8: Welke bestuursorganen kunnen coördinatie van
handhaving afdwingen? Reactie: College van Gedeputeerde Staten en de Minister van VROM. Zie juridische leidraad pag 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 100

101 Vragen (10) Vraag 9: Noem een aantal bevoegdheden van de Toezichthouder Reactie: Die zijn opgenomen in de art. 5:11 tot en met 5:20 van de Awb. Zie voor een overzicht de juridische leidraad pag 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 101

102 Vragen (11) Reactie: Vraag 10:
Noem een aantal bevoegdheden van de Opsporingsambtenaar Reactie: Zie de juridische leidraad pag 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 102

103 Vragen (12) Vraag 11: Wat zijn de belangrijkste consequenties van de wijziging van de Awb voor het werk van de toezichthouder? Reactie: Verschillende nieuwe begrippen hebben hun intrede gedaan, mede als gevolg van het opnemen in de Awb van het instrument bestuurlijke boete. Meer dan voorheen zal er voorafgaand aan de inzet van een sanctiemiddel moeten worden nagedacht over de aanpak, de samenloop, de rechten van de overtreder en de procedure. Zie juridische leidraad pag.178 e.v. 4 april 2017 4 april 2017 Opleidingstraject Wabo seminars module 6 103


Download ppt "De sleutel tot succes: Seminars Wabo-opleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google