De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GON BuBaO De Hagewinde T3 en T7

Verwante presentaties


Presentatie over: "GON BuBaO De Hagewinde T3 en T7"— Transcript van de presentatie:

1 GON BuBaO De Hagewinde T3 en T7
Directie: Mw. Goorix Frieda GON-coördinatoren: De Meyer Mireille , Robberecht Philippe, Van Driessche Daisy GON-begeleid(st)ers: De Clerck Iefke, De Prez Els, Deroo Esméralda, Hofman Lieve, Lemiere Evelien, Marquenie Veerle, Matthijs Mieke, Rowies Leen, Steenacker Lutgart , Van Gheluwe Vanessa, Van Hooste Els, Van Laere Hilde, Van Santvliet Esther, Vanderschueren An, Willems Tina, Ysewijn Kathleen VZW Scholen De Hagewinde: BuBaO De Hagewinde - Torenstraat LOKEREN / of GON: 09/

2 Wat is GON ? ‘GON’ is een samenwerkingsverband tussen het
‘gewoon’ en ‘buitengewoon’ onderwijs. Leerlingen met een beperking volgen les in het gewoon onderwijs. Zij worden in de school van het gewoon onderwijs tijdens de school-uren ondersteund door een leerkracht of paramedicus uit het buitengewoon onderwijs (GON-begeleider) om de beperking die hun functioneren hindert te overwinnen. Hoe die begeleiding concreet wordt ingevuld, volgt later.

3 Wie begeleiden wij ? Vanuit BuBaO De Hagewinde begeleiden wij : leerlingen met een gedrags- en/of emotionele beperking Deze lln. moeten minimum 9 maanden buitengewoon onderwijs genoten hebben (type 3). leerlingen met ASS De meerderheid van deze leerlingen heeft nooit in het BuO gezeten. (attest type 7). Dit in het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. BuBaO De Hagewinde heeft reeds een jarenlange ervaring in het individueel en klassikaal begeleiden van leerlingen met ASS, zowel in de eigen school als in de gastscholen (GON).

4 Aanmeldingsprocedure
CLB van de gastschool, ouders of de gastschool zelf richten een aanvraag tot directie of coördinatoren van BuBaO De Hagewinde vóór 10 juni 2010. De leerling komt op de aanmeldingslijst, afhankelijk van regio-afspraken. Een aanmeldingsdossier wordt bezorgd aan het CLB; deze stuurt dit zo spoedig mogelijk ingevuld terug. Het aanmeldingsdossier wordt doorgenomen door de GON-coördinatie. Wanneer de GON-begeleiding wordt goedgekeurd, krijgen de ouders een bevestigingsbrief, die ondertekend moet teruggezonden worden. De GON-begeleiding kan opgestart worden...

5 Vereiste documenten T 7 – Autismespectrumstoornissen
Een professionele diagnose ASS : door een (kinder)psychiater, door het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) of door een referentiecentrum ‘autisme’. Belangrijk hierbij zijn: juiste identiteitsgegevens van het kind, vermelding van naam en functie van de diagnosesteller en diens handtekening. Attest type 7, opgemaakt door het CLB of gemachtigde instantie. Inschrijvingsverslag, opgesteld door het CLB of gemachtigde instantie met vermelding van en motivatie bij de aard van de beperking. T3 – Gedrags- en emotionele stoornissen Attest type 3, opgemaakt door het CLB of gemachtigde instantie.

6 Het integratieplan In september richten we een opstartvergadering in, waarop alle betrokken partijen uitgenodigd worden. Tijdens die vergadering wordt het integratieplan opgesteld : hierin staat een omschrijving van de beperking van de leerling, de specifieke onderwijsnoden en ondersteuning die zal geboden worden, hulp en eventuele aanpassingen die zullen gebeuren,... Dit plan wordt ter goedkeuring ondertekend door de 4 partijen die in de integratie voorzien : Ouders Gastschool CLB van de gastschool Dienstverlenende school De voorgaande vereiste documenten en het integratieplan moeten vóór 1 oktober op de dienstverlenende school aanwezig zijn!

7 Frequentie en duur van de begeleiding
De leerling heeft per onderwijsniveau recht op 2 eenheden van 50’ per week gedurende 2 schooljaren. Voor kleuters geldt alle jaren in het K.O. De 2 schooljaren dienen niet opeenvolgend te zijn. Elk kind dat nu aangemeld wordt, heeft recht op deze vorm van begeleiding. Wanneer er nood is aan continuïteit en de begeleiding van 2 jaar verstreken is, kunnen er uren aangevraagd worden uit een extra urenpakket. Afhankelijk van de goedkeuring en het aantal uren dat we krijgen, kan de GON verder gezet worden. Momenteel kunnen we onze kinderen – die geen recht meer hebben op GON – slechts 25’/ week geven.

8 Evaluatiemomenten Tijdens het schooljaar plannen we 1 of 2 tussentijdse evaluatiemomenten en op het einde van het schooljaar een eindevaluatie. Hierbij zijn alle betrokken partijen uitgenodigd en verwachten wij ook dat ze aanwezig zijn. Op een evaluatievergadering worden: de doelstellingen, indien nodig gewijzigd of aangevuld, de vorderingen van de leerling besproken, indien nodig het GON-plan aangepast. Mochten er problemen ervaren worden, kan er door elke partij een dringend overleg aangevraagd worden.

9 ONZE GON-WERKING Aantal leerlingen huidig schooljaar: 163
Aantal kleuters: 15 Aantal leerlingen in het LO: 82 Aantal leerlingen in het SO: 62 Aantal gastscholen: 73

10 Inhoud van de GON-begeleiding
Aanmeldingsdossier Diagnoseverslag en observaties Overleg met de betrokken partijen / hulpvraag INTEGRATIEPLAN Additionele hulp: 1. Leerlinggericht 2. Leerkrachtgericht 3. Teamgericht 4. Oudergericht

11 1. Leerlinggericht individueel / klasondersteunend
Sociaal-emotionele ontwikkeling Communicatie Sociale leerverhalen Perspectiefnemingsvaardigheden Emoties leren herkennen en benoemen Bespreken van het uniek zijn van elk persoon Zorgdragers Tim en Flapoor

12 1. Leerlinggericht individueel / klasondersteunend
Klasorganisatie : Verduidelijken van ruimte, Verduidelijken van tijd, Verduidelijken van activiteiten Door middel van stappenplannen,pictogrammen, dagschema’s, time-timer, …

13 1. Leerlinggericht individueel / klasondersteunend
Schoolse vaardigheden Wij besteden aandacht aan leemtes i.v.m. schoolse vaardigheden, bekeken vanuit de autismeproblematiek. Werkblaadjes, toetsen/examens aanpassen Inzichten bijbrengen Leren leren (bv. Leren leren van Averbode, Stippestappen, Meichenbaum, …)

14 1. Leerlinggericht individueel / klasondersteunend
Vrije tijd Regels van de speelplaats visualiseren Leren samen-spelen Uitbreiden van spelaanbod Inschakelen van mogelijkheden om alleen te zijn Sticordi-maatregelen

15 2. Leerkrachtgericht Informeren en sensibiliseren van het leerkrachten- team over de problematiek van de leerling Overlegmomenten met leerkrachten Aanbieden van literatuur Tips, advies, strategieën naar aanpak toe Ingaan op vragen van de leerkracht ...

16 3. Teamgericht Informeren en sensibiliseren van het leerkrachtenteam over de problematiek van de leerling Overlegmomenten ouders, directie, zorgcoördinator,klasleerkracht, CLB, RC, TBD, leefgroep, …

17 4. Oudergericht Tijdens opstellen van het GON-plan formuleren de ouders hun prioriteiten Informatie doorgeven via mail, telefoon, heen- en weerschrift Overlegmomenten Aanbieden van literatuur, data van lezingen, …


Download ppt "GON BuBaO De Hagewinde T3 en T7"

Verwante presentaties


Ads door Google