De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE nieuwe toezichtsarchitectuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE nieuwe toezichtsarchitectuur"— Transcript van de presentatie:

1 DE nieuwe toezichtsarchitectuur
Limburgse verzekeringskring Jean-Paul Servais Voorzitter CBFA - Voorzitter IPISC (ESMA) - Professor ULB 03/02/2011

2 OVERZICHT A. De hertekening van het toezicht in Europa
B. De hertekening van het toezicht in België (wet van 11 juli 2010) Algemeen kader Het Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële instellingen (CSRSFI) Naar een Twin-Peaks-model in België Maatregelen ter verhoging van verhoging van beleggers-bescherming Belangrijke bepalingen opgenomen in ontwerp volmacht-KB C. Verdere verhoging van de bescherming van de financiële consument 03/02/2011

3 De hertekening van het toezicht in Europa
Macro-prudential supervision European Systemic Risk Board (ESRB) Micro-prudential info Information and data risk (summary or collective) & recommandations Micro-prudential supervision European Banking Authority (EBA) European Insurance & Occupational Pensions Authority (EIOPA) European Securities & Markets Authority (ESMA) Joint Committee National Banking Supervisors (NBB) National Insurance & Pension Supervisors National Securities Supervisors (new CBFA) 03/02/2011

4 B. De hertekening van het toezicht in België
Wet van 2 juli 2010 gewijzigd bij wet van 6 januari 2011 Oprichting van het Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële Instellingen (CSRSFI) Bijzondere machten voor Twin-Peaks model Maatregelen om beleggersbescherming te verhogen Maatregelen om bescherming van financiële consument verder te verhogen 03/02/2011

5 De wet van 2 juli 2010 - algemeen kader
Nationale evolutie (in harmonie met de oprichting van Europese autoriteiten en in het verlengde van tendenzen vastgesteld in de Euro zone) de toenadering tussen macro- en microprudentieel toezicht was reeds aangevat onder de wet van 2 augustus 2002 met de oprichting van het Comité voor Financiële Stabiliteit < 2011: prudentieel toezicht en toezicht op de gedragsregels uitgeoefend door dezelfde ploegen > 2011: toezicht op de gedragsregels gescheiden van prudentieel toezicht vanaf 2011: fusie tussen micro- en macroprudentieel toezicht 03/02/2011

6 + 1 persoon aangeduid door minister
De wet van 2 juli Het CSRSFI (1) Het Comité voor Systeemrisico's en systeem-relevante Financiële Instellingen Autonome instelling met rechtspersoonlijkheid Samenstelling CSRSFI DC NBB DC CBFA + 1 persoon aangeduid door minister 03/02/2011

7 De wet van 2 juli 2010 - Het CSRSFI (2)
SCRSFI - Opdracht Bij te dragen tot het behoud van de stabiliteit van het financiële systeem Het monitoren van het financiële systeem om te kunnen tussenkomen bij mogelijke bedreigingen Het adviseren van de federale overheid De coördinatie van het crisisbeheer Het toezien op de systeemrelevante financiële instellingen (15 instellingen) Het zich verzekeren van de informatie-uitwisseling Bij te dragen tot de opdrachten van de Europese Raad voor Systeemrisico's 03/02/2011

8 De wet van 2 juli 2010 - Het CSRSFI (3)
Specifieke bevoegdheden van het CSRSFI m.b.t. de systeemrelevante financiële instellingen Alle huidige beslissingsbevoegdheden waarover de CBFA beschikt, plus Vetorecht voor belangrijke strategische beslissingen Het recht om bijzondere verplichtingen op te leggen inzake solvabiliteit, liquiditeit, risicoconcentratie en risicoposities wanneer negatieve impact op stabiliteit En het recht om bijzondere rapportering te vragen 03/02/2011

9 De wet van 2 juli 2010 - Het CSRSFI (4)
Organisatie van CSRSFI Berust op de diensten van CBFA en NBB, ieder voor wat hun respectievelijke bevoegdheden betreft: Bereiden de beslissingen van het CSRSFI voor en voeren ze uit Verrichten van inspecties Deelnemen aan internationale colleges van toezichthouders van de verschillende betrokken systeemrelevante financiële instellingen 03/02/2011

10 De wet van 2 juli 2010 - basis voor "Twin Peaks" (1)
Artikel 26 van de wet "Teneinde de structuren inzake het toezicht op de financiële sector te laten evolueren, neemt de Koning, door middel van een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, alle nodige maatregelen teneinde o.a. de opdrachten van de NBB uit te breiden met het toezicht van prudentiële aard op verschillende financiële instellingen Bevoegdheid voor Koning om maatregelen te nemen tot 31 maart 2011 Ontwerp volmacht KB wordt binnenkort voorgelegd aan Ministerraad. 03/02/2011

11 De wet van 2 juli 2010 - basis voor "Twin Peaks" (2) (*)
(Her)verzeke-ringsonder-nemingen Beursven-nootschappen Vereffenings-instellingen Banken (1) Prudentieel toezicht NBB Toezicht op de gedragsregels, de productregels en de marktregels CBFA ICB-beheervennoot-schappen Vennootschappen voor vermogensbeheer Tussen-personen (*) specifieke regeling voor pensioenfondsen 03/02/2011

12 - Prudentieel toezicht
De wet van 2 juli basis voor "Twin Peaks" - Bevoegdheidsverdeling ratione materiae (3) - Prudentieel toezicht - Toezicht op de financiële stabiliteit - Markttoezicht - Producttoezicht - Gedragstoezicht - Vergunning of inschrijving tussenpersonen - Financiële vorming 03/02/2011

13 De wet van 2 juli 2010 - basis voor "Twin Peaks" - Bevoegdheidsverdeling ratione personae (4)
Prudentieel toezicht - Kredietinstellingen - (Her)verzekeringsondernemingen - Beursvennootschappen - Vereffeningsinstellingen - verrekeningsinstellingen Gedragstoezicht -Verzekeringsinstellingen - Beleggingsondernemingen - ICB beheervennootschappen - pensioeninstellingen 03/02/2011

14 De wet van 2 juli 2010 - Verhoging beleggersbescherming (1)
Oprichting van een afzonderlijke dienst die instaat voor de naleving van de gedragsregels (art. 54 van de wet van 2 augustus 2002) Verdere specialisatie van de ploegen Gepaste verhoging van de effectieven Aangepaste en evolutieve toezichtsmethodologie 03/02/2011

15 De wet van 2 juli 2010 - Verhoging beleggersbescherming (2)
"Tracabiliteit" van financiële producten waarbij de "new CBFA" de be-voegdheid krijgt om de nodige reglementen te nemen om: De distributie van bepaalde producten met een hoog risico voor retailcliënten te verbieden Beperkingen of strikte voorwaarden op te leggen bij de commercialisering ervan Spiegelbevoegdheden voor ESMA Mogelijkheid om MiFID uit te breiden tot de verzekeringsproducten tak 21 en 23 met als doel Transparantie van vergoedingsstructuren Regels inzake advies (zorgplicht) Beroepsverenigingen zullen daarbij geconsulteerd worden 03/02/2011

16 De wet van 2 juli 2010 - Verhoging beleggersbescherming (3)
Toekenning aan de CBFA van nieuwe bevoegdheden voor een a priori toezicht op de publiciteit met betrekking tot rekeningen geopend bij financiële instellingen Positieve ervaring van de CBFA voor wat ICB's betreft Uitbreiding van de huidige regels inzake publiciteit bij uitgiftes die op Belgisch grondgebied gebeuren en die niet publiek zijn 03/02/2011

17 Belangrijke bepalingen voorzien in volmacht-KB (1)
De verdeling van bevoegdheden tussen NBB en CBFA in de diverse sectorale wetten en in de organieke wetten Tussenpersonen blijven onder de bevoegdheid van de "new CBFA" - verdere uitbouw van toezicht op andere tussenpersonen in financiële sector Registratie van Compliance officers van financiële instellingen bij "new CBFA" Regime van erkende revisoren die de "new CBFA" moeten bijstaan in hun toezichtsopdracht op de naleving van gedragsregels 03/02/2011

18 Belangrijke bepalingen voorzien in volmacht-KB (2)
"New CBFA" bevoegd om bij te dragen tot de financiële vorming van beleggers en spaarders doel: informatie-assymetrie tussen de aanbieder van diensten en producten en de cliënten te verkleinen vormt ook onderdeel van takenpakket van Europese toezichtsautoriteiten new CBFA zal optreden als een katalysator meerwaarde voor spaarder, belegger, maatschappij en economie 03/02/2011

19 C. Verdere verhoging van bescherming van financiële consument (1)
Principeakkoord over de versterking van de consumentenbescherming bij het verstrekken van financiële diensten Coördinatie van klachtenbehandeling in de diverse sectoren Nieuwe toezichtsinstrumenten zoals "mystery shopping" CBFA bevoegd voor a priori toezicht op publiciteit inzake alle financiële producten en diensten Statuut van vermogensadviseur /financiële planner Statuut van hypotheekmakelaar 03/02/2011

20 a priori controle publiciteit
C. Verdere verhoging van bescherming van financiële consument (2) nieuwe statuten Vergunning/ inschrijving a priori controle publiciteit Opvolging wetgeving Kredietmakelaars CBFA FOD Economie Kredietgevers Hypotheek-ondernemingen Hypotheekmakelaars Verzekerings-tussenpersonen Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten "Financial Planners / vermogensadviseurs" 03/02/2011

21 BESLUIT A. De hertekening van het toezicht in Europa
B. De hertekening van het toezicht in België (wet van 11 juli 2010) Algemeen kader Het Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële instellingen (CSRSFI) Naar een Twin-Peaks-model in België Maatregelen ter verhoging van verhoging van beleggersbescherming Belangrijke bepalingen opgenomen in ontwerp volmacht-KB C. Verdere verhoging van de bescherming van de financiële consument 03/02/2011


Download ppt "DE nieuwe toezichtsarchitectuur"

Verwante presentaties


Ads door Google