De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen inzake E-government in de sociale sector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen inzake E-government in de sociale sector"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen inzake E-government in de sociale sector
Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuurder Smals Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website KSZ: Eigen website: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 Plan van de uiteenzetting
verwachtingen van de burgers en de ondernemingen en wensen van de overheid kritische succesfactoren en belangrijkste hinderpalen hoe de gewenste resultaten bereiken ? respect van een aantal basisprincipes inzake de omgang met informatie maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen samenwerking en streven naar toegevoegde waarde goede onderliggende architectuur een voorbeeld van een basisdienst: gebruikers- en toegangsbeheer stand van zaken van E-government in de sociale sector prioriteiten voor de volgende jaren mogelijke rol van de VDAB besluit: beoogde voordelen

3 Wat verwachten burgers en ondernemingen ?
geïntegreerde diensten afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, start van een onderneming, …) over overheidsniveau’s, overheidsdiensten en private instanties heen niet louter passieve, maar ook actieve inbreng (zelfbediening-zelfsturing) afgestemd op de eigen processen met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten zo mogelijk automatisch verstrekt performant en gebruiksvriendelijk aangeboden betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch, …) respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

4 Wat wil de overheid ? burgers en ondernemingen die tevreden zijn omdat ze een dienstverlening krijgen die voldoet aan hun verwachtingen kostenbeheersing voor alle betrokkenen optimaliseren van de efficiëntie van de werking van de overheidsdiensten en de private instanties met opdrachten van algemeen belang maximaliseren van de effectiviteit van het beleid bevorderen van de sociale inclusie

5 Kritische succesfactoren
E-government als een structureel hervormingsproces procesherziening integratie van de back-office voor de automatische toekenning van diensten geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau breed maatschappelijk draagvlak vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken quick wins in combinatie met een visie op lange termijn focus op een meer efficiënte en effectieve dienstverlening en beleidsvoering eerder dan op de strijd tegen fraude

6 Kritische succesfactoren
inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren wettelijk kader dat principes inzake strategisch informatiebeheer afdwingbaar maakt oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en coördineren

7 Belangrijkste hinderpalen
zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid een gemiddeld project in de openbare sector is ingewikkelder dan een gemiddeld project in de private sector, omwille van een groter aantal stakeholders (politici, ambtenaren, belangengroepen, kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, ander overheidsdiensten, andere overheidsniveaus, …) de uitvoering in een minder stabiele omgeving een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesherziening in de openbare sector is er doorgaans weinig financiële marge voor innovatie

8 Belangrijkste hinderpalen
tussenpersonen zien de ontwikkeling van E-government soms als een bedreiging tekort aan competenties en kennis bij de overheid => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de overheidsdiensten en de instellingen van sociale zekerheid nood aan een radicale cultuurverandering binnen de overheid van hiërarchie naar netwerken afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de organisatie van de overheid empowerment ipv loutere dienstbaarheid belonen van ondernemerschap binnen de overheid ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input

9 Hoe dit bereiken ? respect van een aantal basisprincipes inzake de omgang met informatie in de overheid modellering van informatie eenmalige inzameling en hergebruik van informatie beheer van informatie uitwisseling van informatie beveiliging van informatie maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen dé uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde goede onderliggende architectuur

10 Modellering van informatie
informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit definitie van informatie-elementen definitie van kenmerken van informatie-elementen definitie van relaties tussen informatie-elementen de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

11 Eenmalige inzameling en hergebruik
informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, …) de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instantie die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

12 Beheer van informatie een functionele taakverdeling wordt afgesproken omtrent welke instantie welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie elke instantie is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instantie die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling

13 Beheer van informatie elke instantie die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instanties informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

14 Uitwisseling van informatie
eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden informatie wordt enkel uitgewisseld met akkoord van de betrokkene of wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van de instantie die over de informatie beschikt of de instantie die de informatie nodig heeft of de dienstenintegrator (zie lager) de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling

15 Uitwisseling van informatie
de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor de automatische toekenning van rechten de voorinvulling bij informatie-inzameling de informatieverstrekking aan de betrokkenen

16 Beveiliging van informatie
persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hogervermelde voorwaarden is voldaan de toegangsmachtigingen zijn publiek

17 Beveiliging van informatie
elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

18 Hergebruik van basisbouwstenen
netwerken: internet, intergemeentelijke of provinciale netwerken, FedMAN, extranet van de sociale zekerheid, … unieke identificatiesleutels onderling verbonden middlewares met bijhorende basisdiensten authentieke bronnen voor identificatiegegevens van natuurlijke personen (Rijksregister en KSZ-registers), ondernemingsgegevens (Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)), loon- en arbeidstijdgegevens (RSZ), gegevens over het sociaal statuut (KSZ), … portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten (vb. E-box voor ondernemingen op het portaal van de sociale zekerheid) multimodale contactcentra met customer relationship management tools

19 Hergebruik van basisbouwstenen
Diensten integrator (Corve, Easi-wal, …) GOD GOD Extranet gewest of gemeenschap Diensten repository Diensten integrator (KSZ) Diensten repository ISZ Extranet sociale zekerheid ISZ Internet Gemeente FOD ISZ VPN, Publi-link, VERA, … POD Diensten repository FEDMAN Diensten integrator (FEDICT) Stad Provincie FOD Diensten repository

20 Dé uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde
een optimale dienstverlening aan de burgers vereist samenwerking tussen alle betrokkenen overheidsdiensten van alle overheidsniveaus burgers, ondernemingen en hun dienstverleners tussenpersonen en belangenverenigingen vanuit een gemeenschappelijke visie, maar met voluntarisme en pragmatisme om die visie te concretiseren vanuit een streven naar toegevoegde waarde voor de gebruikers van de diensten waarbij mekaars bevoegdheden weliswaar worden gerespecteerd, maar waarbij niet primair wordt geredeneerd in termen van bevoegdheden, maar in termen van waardecreatie voor de gebruikers met een afgesproken verdeling van taken, waarbij de taken worden toebedeeld aan degene die daartoe het best geplaatst is en over de meeste competenties beschikt

21 Dé uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde
vanuit een multidisciplinaire aanpak procesoptimalisatie juridische coördinatie ICT-technische coördinatie informatieveiligheid veranderingsbeheer communicatie, coaching en vorming gebaseerd op volwaardig overleg, met wederzijds respect en in wederzijds vertrouwen met een maximale transparantie, oa door de publicatie van de verslagen van alle relevante stuurgroepen, werkgroepen en overlegplatformen catalogen met de beschrijving van de functionaliteiten van de basisbouwstenen en de authentieke bronnen

22 Goede onderliggende architectuur
dienstgeoriënteerde architectuur (SOA – Service Oriented Architecture) gelaagd gebaseerd op open standaarden of minstens open specificaties gebaseerd op componenten modulair flexibel uitbreidbaar

23 Dienstgeoriënteerde architectuur
“Service Oriented Architecture (SOA) is a paradigm for organizing and utilizing distributed capabilities that may be under the control of different ownership domains. It provides a uniform means to offer, discover, interact with and use capabilities to produce desired effects consistent with measurable preconditions and expectations. Enterprise architects believe that SOA can help businesses respond more quickly and cost-effectively to the changing market conditions. This style of architecture promotes reuse at the macro (service) level rather than micro levels (eg. objects). It also makes interconnection of existing IT assets trivial.” (OASIS Reference Group)

24 Gelaagde architectuur
Presentatie Toepassingen Businessdiensten Basisdiensten Gegevens

25 Open specificaties en open standaarden
open specificatie: specificatie die voldoende is om een volledig functionerende toepassing te schrijven en vrij is van juridische beperkingen die de verspreiding en het gebruik bemoeilijken open standaard: open specificatie die goedgekeurd is door een onafhankelijke standaardenorganisatie voornaamste internationale, onafhankelijke standaardenorganisaties International Organization for Standardization (ISO) ( World Wide Web Consortium (W3C) ( OASIS (

26 Open specificaties en open standaarden
voorbeelden karaktersets interconnectie uitwisseling van berichten uitwisseling van documenten opslag van berichten opslag van documenten compressie van documenten beveiliging zie bijvoorbeeld Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf

27 Componenten welafgebakende, autonoom functionerende componenten
die op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur onderling en met externe componenten interopereren via open standaarden zodat een maximale flexibiliteit bestaat om andere componenten aan te sluiten om componenten toe te voegen om componenten te vervangen door andere componenten om componenten te hergebruiken voor andere doeleinden in functie van de evoluerende behoeften de evoluerende technologische mogelijkheden zonder impact op de bestaande componenten met beroep op open concurrentie voor de uitbouw van de aan te sluiten, toe te voegen of te vervangen componenten

28 Gegevens en informatie
persoonsgegevens volgens taakverdeling opgeslagen en beheerd in onderling complementaire authentieke gegevensbanken niet-persoonsgebonden informatie modulair en up to date opgeslagen in algemeen toegankelijke content management systemen met gestandaardiseerde metadata, gebaseerd op gestandaardiseerde thesauri met scheiding van inhoud, metadata en vorm (hergebruiken, niet herschrijven) onderwerpbaar aan automatische reïndexatie

29 Gegevens en informatie
beleids- en onderzoeksondersteunende informatie door samenbrengen van gegevens uit operationele systemen in datawarehouses met benaderingsmogelijkheden van gegevens via verschillende dimensies en granulariteitsgraden met krachtige exploratie-, analyse- en visualisatietools bij voorkeur in real time (on line analytical processing – OLAP)

30 Basisdiensten component die een generieke dienst aanbiedt aan elke businessdienst die ze wil gebruiken toegevoegde waarde besparing op ontwikkelings- en exploitatiekost: develop once, use many biedt de ontwikkelaars van businessdiensten de mogelijkheid om zich op de businessdiensten te concentreren coherentie voor de gebruikers over de onderscheiden toepassingen heen vergemakkelijkt het aanbod en de monitoring van processen en procesketens

31 Basisdiensten gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars elektronische handtekening transformatie van formaten ticketing en ontvangstmelding time stamping routing statusbeheer orchestratie logging persoonlijke pagina customer relation management (CRM) ...

32 Basisdiensten user & access mgt electronic signature ticketing/
receipt transfor-mation orches-tration logging personal pages

33 Businessdiensten en toepassingen
ontwikkeling van businessdiensten door coördinatie van componenten en gebruik van de basisdiensten ontwikkeling van toepassingen afgestemd op de behoeften van de onderscheiden soorten gebruikers door coördinatie van businessdiensten waarbij dezelfde componenten en basisdiensten kunnen worden gebruikt worden voor het ontwikkelen van verschillende businessdiensten, en dezelfde businessdiensten voor het ontwikkelen van verschillende toepassingen

34 Toepassingen Clients Application Application Application
Exposed services Enterprise Service Bus Orchestration Orchestration Enterprise Application Integration Consulted services Providers Application Application Application

35 Toepassingsintegratie via web services
Web service: softwarecomponent die een eenduidig zelfbeschreven functionaliteit aanbiedt en gedistribueerd aangeroepen wordt door gebruik te maken van standaard internettechnologie web services repository (WSDL) (opzoeken web service) UDDI UDDI (registratie web service) XML/SOAP XML/SOAP web services client web services provider XML/SOAP

36 Toepassingsintegratie in federale overheid
middlewareomgevingen Enterprise Application Integration omgeving in sociale sector, beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Universal Messaging Engine (FEDICT), met evolutie naar Federal Service Bus CommunicatieCentrum van de Federale Fiscaliteit (CCFF) in uitbouw in de FOD Financiën Enterprise Application Integration omgeving in uitbouw in de FOD Justitie in het kader van het Fenix-project onderling verbonden netwerken extranet van de sociale zekerheid tussen actoren in de sociale sector FEDMAN tussen federale overheidsdiensten extranets van andere overheidsniveaus internet en daarop virtuele private netwerken

37 Presentatie-integratie: portaalsites
web sites met geïntegreerde presentatie van informatie, bij voorkeur beheerd in content management systemen transacties met single log on of single sign on eventueel ondersteund door customer relation management tools

38 Presentatie-integratie: portaalsites
gepersonaliseerd, intentiegericht of doelgroepgericht gepersonaliseerd look & feel en interface inhoud (enkel relevante informatie en transacties) gepersonaliseerde ondersteuning, bvb. gebruik van beschikbare persoonsgegevens contextgevoelige hulp aangepast aan de gebruiker (bvb. tekst, mondelinge uitleg, hulp bij het gebruik van elektronische devices, procesbegeleiding, ...) eigen taal aangepast vocabularium on-line simulaties intentie- of doelgroepgericht gebeurtenissen (vb. geboorte, huwelijk, opstart van een bedrijf, ...) levensdomeinen (vb. cultuur, sport, ...) sociale status (vb. werknemer, werkloze, gepensioneerde, ...) of bedrijfssector doelgroepbenadering

39 Portaalsites: niet tussenpersonen leveranciers personeel gebruikers
burgers ondernemingen partners PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie Een portaal is een toegangspoort op het web tot zoveel mogelijk informatie en transacties. Probleem is dat verschillende overheidsinstanties elk een portaal maken, en daarbij doorgaans enkel toegang geven tot eigen informatie en transacties. De gebruiker (burger, onderneming, tussenpersoon, …) moet dan weer naar verschillende portalen om alle informatie en transacties te kunnen verrichten die betrekking hebben op een bepaalde gebeurtenis, zoals de geboorte van een kind. In de sociale zekerheid zijn we er alvast in geslaagd om ervoor te zorgen at alle informatie en transacties aangeboden door de instellingen van sociale zekerheid via één portaal toegankelijk zijn. Maar we willen verder gaan. We willen zorgen dat de informatie en de transacties beschikbaar in de sociale zekerheid ook toegankelijk zijn via andere portalen dan het portaal van de sociale zekerheid, en bepleiten dat andere overheidsniveaus en –instellingen hetzelfde doen. Op die manier wordt de gebruiker het best gediend. business intelligence content management content management business intelligence back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen directory back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen directory

40 Portaalsites: wel tussenpersonen leveranciers personeel klanten
burgers ondernemingen partners PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie business intelligence back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen directory content management content management directory back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen business intelligence

41 Presentatie-integratie: contact center
multimodaal bereikbaar: telefoon, , formulier op portaal, … ondersteund door customer relation management tool Telefoon Internet @ Contactcenter Eranova OISZ Intern FOD

42 Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen
entiteit: iemand die of iets dat moet kunnen worden geïdentificeerd, zoals een natuurlijk persoon, een onderneming, een vestiging van een onderneming, een machine of een toepassing attribuut: een deeltje informatie over een entiteit identiteit: een uniek nummer of een reeks attributen van een entiteit dat toelaat om eenduidig te weten wie de entiteit is; een entiteit heeft één en slechts één identiteit kenmerk: een attribuut van een entiteit, ander dan de attributen die de identiteit van de entiteit bepalen, zoals een hoedanigheid, een functie in een bepaalde organisatie, een beroepskwalificatie,...; een entiteit kan verschillende kenmerken hebben mandaat: een recht verstrekt door een geïdentificeerde entiteit aan een andere geïdentificeerde entiteit om in zijn naam en voor zijn rekening welbepaalde (juridische) handelingen te stellen

43 Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen
registratie: het proces waarbij de identiteit van een entiteit, een kenmerk van een entiteit of een mandaat met een voldoende zekerheid wordt vastgesteld, vooraleer middelen ter beschikking worden gesteld aan de hand waarvan de identiteit, een kenmerk of een mandaat kunnen worden geauthentiseerd of geverifieerd authenticatie van de identiteit: het proces waarbij wordt nagegaan of de identiteit die een entiteit beweert te hebben om gebruik te kunnen maken van een elektronische dienst, de juiste identiteit is; authenticatie van de identiteit kan geschieden op basis van een controle van kennis (vb. een paswoord) bezit (vb. een certificaat op een elektronisch leesbare kaart) biometrische eigenschappen een combinatie van één of meerdere van deze middelen

44 Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen
verificatie van een kenmerk of een mandaat: het proces waarbij wordt nagegaan of een kenmerk of een mandaat die een entiteit beweert te hebben om gebruik te kunnen maken van een elektronische dienst, effectief een kenmerk of een mandaat van deze entiteit is; verificatie van een kenmerk of een mandaat kan geschieden op basis van dezelfde soort middelen als deze gebruikt voor de authenticatie van de identiteit na authenticatie van de identiteit van een entiteit, door de raadpleging van een gegevensbank (authentieke bron) waarin kenmerken of mandaten m.b.t. een geïdentificeerde entiteit worden opgeslagen autorisatie: een toelating voor een entiteit om een welbepaalde verwerking te verrichten of een welbepaalde dienst te gebruiken autorisatiegroep: een groep van autorisaties

45 Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen
rol: een groep van autorisaties of autorisatiegroepen gerelateerd aan een welbepaalde dienst role based access control (RBAC): een methode waarbij de toewijzing van autorisaties aan entiteiten geschiedt via autorisatiegroepen en rollen, om het beheer van de autorisaties en de toewijzing ervan aan entiteiten administratief te vereenvoudigen Autorisatie Entiteit Rol Dienst (groep)

46 Elektronische identiteitskaart

47 Elektronische identiteitskaart (EID)
weerhouden functies visuele en elektronische identificatie van de houder elektronische authenticatie van de identiteit van de houder d.m.v. de techniek van de digitale handtekening plaatsen van elektronische handtekening d.m.v. de techniek van de digitale handtekening geen opslag van andere elektronische gegevens, maar bevorderen van gecontroleerde toegang tot gegevens via netwerken, met de elektronische identiteitskaart als toegangsinstrument vermijden van perceptie van kaart als ‘big brother’ vermijden van verlies van veel gegevens bij verlies van de kaart vermijden van nood tot veelvuldige updating van de kaart

48 digitale handtekening
CA CA publieke sleutel publieke sleutel digitale handtekening Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 48 Beveren, 15 maart 2007

49 EID – enkele begrippen authenticatiecertificaat: authenticatie van de identiteit – gebruik vereist de ingave van een paswoord, eenmaal per sessie handtekeningcertificaat: plaatsen van een juridisch geldige elektronische handtekening – gebruik vereist de ingave van een paswoord telkens een elektronische handtekening wordt geplaatst gemeenten vervullen de functie van registratie-autoriteit (RA): ‘loket' waar certificaat wordt aangevraagd en dat nagaat of de opgegeven identiteit juist is; zo ja, keurt ze aanvraag goed, en meldt dit aan certificatie-autoriteit Certipost vervult de functie van certificatie-autoriteit (CA): produceert op basis van de informatie die ze van de RA heeft verkregen een certificaat, dat ze verbindt met een sleutelpaar en dat aangeeft wat dat sleutelpaar voortaan bewijst, en beheert dat certificaat

50 Elektronische identiteitskaart
1. Compose message 3. Generate signature 5. Collect certificate 2. Compute hash 4. Collect signature 6. Send message Matching triplet? Alice Alice 6 1 7 hash 1 6 hash CRL 8 2 2 5 4 Alice 3, 4 5 3 Alice Bob 1. Receive message 3. Check CRL/OCSP 5. Fetch public key 7. Compute reference hash 2. Inspect certificate 4. Check certificate 6. Fetch signature Hash, signature, public key match?

51 Elektronische identiteitskaart
elektronische identificatie en authenticatie van de identiteit van de natuurlijke personen ouder dan 12 jaar die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters elektronische handtekening van die personen nog nood aan een oplossing voor de elektronische identificatie en authenticatie van de identiteit van de personen jonger dan 12 jaar die niet in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn aanvullingen zijn ook nodig voor een volledig, geïntegreerd gebruikersbeheer, bvb. verificatie van relevante kenmerken (vb. geneesheer, notaris, …) van een natuurlijke persoon verificatie van een mandaat tussen een rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop een elektronische dienst betrekking heeft en de persoon die deze dienst gebruikt autorisaties tot het gebruik van de diensten

52 Policy Enforcement Model
Actie op toepassing Actie GEWEIGERD Policy op toepassing Gebruiker Toepassing Toepassing TOEGESTAAN ( PEP ) Actie op toepassing Beslissings Beslissings aanvraag antwoord Informatie Vraag / Ophalen Policy Antwoord Policies Beslissing ( PDP ) Informatie Vraag / Antwoord Autorisatie beheer Policy Administratie Policy Informatie Policy Informatie ( PAP ) ( PIP ) ( PIP ) Beheerder Policy Authentieke bron Authentieke bron repository

53 Policy Enforcement Point (PEP)
onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en de omgeving de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials meegeven Actie op toepassing Actie GEWEIGERD Policy op Gebruiker Toepassing toepassing TOEGESTAAN Toepassing Actie ( PEP ) op toepassing Beslissings Beslissings aanvraag antwoord Policy Beslissing ( PDP )

54 Policy Decision Point (PDP)
op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s) (PAP) de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP) de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en doorsturen naar het PEP Policy Toepassing ( PEP ) Beslissings Beslissings aanvraag antwoord Informatie Policy Vraag / Ophalen Antwoord Policies Beslissing ( PDP ) Informatie Vraag / Antwoord Policy Administratie Policy Informatie Policy Informatie ( PAP ) ( PIP ) ( PIP )

55 Policy Administration Point (PAP)
omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP Autorisatie Ophalen beheer PAP Policies PDP Beheerder Policy repository

56 Policy Information Point (PIP)
ter beschikking stellen aan het PDP van informatie voor het beoordelen van de autorisation policies (authentieke bronnen met kenmerken, mandaten, …) Informatie Vraag/ PDP Antwoord Informatie Vraag/ Antwoord PIP 1 PIP 2 Authentieke bron Authentieke bron

57 Principe van "cirkels van vertrouwen"
doel vermijden van onnodige centralisatie vermijden van onnodige bedreigingen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vermijden van meervoudige identieke controles en opslag van loggings methode: taakverdeling tussen de bij elektronische dienstverlening betrokken instanties met duidelijke afspraken inzake wie welke authenticaties, verificaties en controles verricht aan de hand van welke middelen en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van de verrichte authenticaties, verificaties en controles op een veilige wijze elektronisch worden uitgewisseld wie welke loggings bijhoudt hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op eigen initiatief van een controle-orgaan of n.a.v. klacht, een volledige tracing kan geschieden van welke natuurlijke persoon welke dienst of transactie m.b.t. welke burger of onderneming wanneer, via welk kanaal en voor welke doeleinden heeft gebruikt

58 Stand van zaken een netwerk tussen openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW RVA Gebruikers Internet FedMAN Isabel NIC Backbone RSZ KSZ

59 Sociale sector in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) de sociale bijstand de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van bijvoorbeeld de aanvullende pensioenen (tweede pijler) de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …)

60 Stand van zaken een unieke identificatiesleutel
voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van persoonsgegevens in authentieke vorm elektronische transacties en gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing hetzij via een geïntegreerd portaal

61 Stand van zaken een geïntegreerd portaal met
informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid elektronische transacties voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties een E-box voor elke onderneming en een persoonlijke pagina voor elke professional in de sociale sector een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met e-teams workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg) een datawarehouse arbeidsmarkt met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning

62 Stand van zaken een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s) Telefoon Internet @ Eranova FOD SZ RSZ

63 Het verwijzingsrepertorium
basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers functies routering van informatie preventieve toegangscontrole automatische mededeling van gewijzigde gegevens geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

64 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector
toegang tot persoonsgegevensbanken interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische mededeling van wijzigingen voorbeelden verwijzingsrepertorium van de KSZ en sectorale verwijzingsrepertoria rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens) werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie) individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in massa op vraag en automatische overmaking van attesten rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrageverminderingen attesten m.b.t. migrerende werknemers

65 Bestaande diensten voor de ondernemingen
39 transacties van toepassing tot toepassing en op het portaal van de sociale zekerheid 4 soorten elektronische aangiften met een maximaal multifunctioneel karakter onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) (RSZ(PPO)) kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens (DMFA) (RSZ(PPO)) aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid, …) zich voordoet (FAO en arbeidsongevallenverzekeraars, FBZ, RIZIV en ziekenfondsen, RVA en werkloosheidskassen) overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werfmelding (RSZ) mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging en verbetering van aangiften, en van het eigen personeelsbestand (RSZ(PPO))

66 Bestaande diensten voor andere actoren
1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat 2 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers 1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT verificatie van het recht op sociaal telefoontarief

67 Enkele cijfers en resultaten
de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector vindt plaats aan de hand van 190 soorten elektronische berichten, gedefinieerd na procesoptimalisatie omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) onderlinge gegevensuitwisselingen op papier tussen de actoren in de sociale sector zijn afgeschaft in 2006 werden 511 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren gegevensuitwisselingen werden uitgespaard 50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn afgeschaft en 1,1 miljoen aangiften per jaar worden vermeden in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid, die samen 4,6 miljoen maal per jaar gebruikt worden, is het aantal rubrieken verminderd tot gemiddeld één derde van de voorheen bestaande rubrieken

68 Enkele cijfers en resultaten
omzeggens alle soorten aangiften door de ondernemingen kunnen elektronisch worden verricht in 2006 werden door de ondernemingen 17,9 miljoen elektronische aangiften verricht, waarvan 98% van toepassing tot toepassing het personeelsregister is afgeschaft in alle ondernemingen het contact center Eranova wordt maandelijks gemiddeld maal gecontacteerd op basis van een bevraging van het federaal planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

69 Bekroond met United Nations Public Service Award

70 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor de actoren in de sociale sector, zoals het repertorium van de gezinsbijslagen het pensioenkadaster de Kruispuntbankregisters uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge consistentie van de onderscheiden persoonsgegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een bevraging van de actoren in de sociale sector 40-tal gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ

71 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen, …) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet) instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen externe preventiediensten steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties

72 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
voorbeelden van nieuwe elektronische attesten elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de pensioen- en solidariteitsinstellingen die een sectoraal of bedrijfspensioenplan beheren (loon- en arbeidstijdgegevens) elektronische uitwisseling van gegevens m.b.t. ernstige arbeidsongevallen tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen en de externe preventiediensten elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de gemeenschappen en gewesten, o.m. m.b.t. de berekening van premies en vergoedingen, de toekenning van studiebeurzen,… elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de sociale huisvestingsmaatschappijen, o.m. m.b.t. (vervangings)inkomens

73 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
verruiming van de dienstverlening voor OCMW’s elektronische uitwisseling van alle gegevens noodzakelijk voor de terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) van om het even welke steun (leefloon, verwarmingspremie, daklozenpremie, …) verleend door de OCMW’s uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door de OCMW’s van gegevens beschikbaar bij andere instellingen van sociale zekerheid voor de globale dienstverlening door de OCMW’s (leefloon, maatschappelijke steun, voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen, allerlei premies en subsidies, …) uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door andere actoren in de sociale sector (vb. sociale huisvestingsmaatschappijen) van informatie beheerd door de OCMW’s

74 Nieuwe diensten voor de ondernemingen
inproductiestelling en/of optimalisatie van alle herziene aangiften van sociale risico’s met het oog op een valorisatie van de vereenvoudigingsmogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E-box maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ-attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan, naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van de sociale zekerheid elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen, zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd

75 Nieuwe diensten voor de ondernemingen
front office tewerkstelling: terbeschikkingstelling op het portaal van de sociale zekerheid, de portalen van de gewesten en gemeenschappen en de portalen van de geïnteresseerde middenveldorganisaties van een geïntegreerd overzicht van alle in een concrete situatie relevante loonlastverlagende maatregelen, ongeacht de overheid waarvan ze uitgaan, de voorwaarden waaronder ze gelden en de wijze waarop ze kunnen worden aangevraagd een toepassing om, met een maximaal gebruik van de gegevens beschikbaar in het netwerk, het financieel voordeel voor de werkgever of de werkzoekende te berekenen en een elektronische aanvraag in te dienen aanzetten van de coördinatie-organen uitgebouwd rond de Kruispuntbank voor Ondernemingen tot vereenvoudiging van de informatieprocessen die ondernemingen en hun vestigingen (t.a.v. de sociale sector) dienen uit te voeren n.a.v. het zich voordoen van bepaalde evenementen in hun levensloop

76 Nieuwe diensten voor ondernemingen
vereenvoudiging van de informatiestromen i.v.m. de inhoudingen op brugpensioenen ontwikkeling van diensten voor aangifte van transnationale tewerkstelling GOTOT voor de aangifte van detachering LIMOSA voor de eenmalige, multifunctionele elektronische aangifte van alle activiteiten van buitenlandse werknemers of zelfstandigen op Belgisch grondgebied en de monitoring van deze activiteiten, met een achterliggende gemeenschappelijke gegevensbank met alle aangegeven informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland, en later ook m.b.t. arbeids- en beroepskaarten, arbeids- en verblijfsvergunningen, raadpleegbaar voor alle bevoegde diensten en statistisch exploiteerbaar stimuleren van de elektronische gegevensuitwisseling, bij voorkeur van toepassing tot toepassing aan de hand van gestructureerde berichten

77 Nieuwe diensten voor de burgers
verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut, o.a. in de water-, gas- en elektriciteitssector nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor de burgers, zoals raadplegen van een loopbaanoverzicht aanvraag (tot raming) van het pensioen raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid opvragen van de banenkaart of het tewerkstellingsattest bij de RVA

78 Nieuwe diensten voor de professionals
verdere uitbouw van de geïntegreerde elektronische samenwerkingsplatformen E-workspace & E-communities who is who kennismanagement work flow ondersteuning project en issue management agenda’s en stukken van comités en werkgroepen specifiek geïntegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de inspectiediensten aanbod van transacties op het portaal van de sociale zekerheid geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer over de platformen heen

79 Verdere uitbouw Kruispuntbankregisters
bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het Rijksregister evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatiegegevens van alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door de actoren in de sociale sector andere overheidsdiensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten, …) andere instanties met een opdracht van algemeen belang ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid interactieve raadpleging raadpleging in massa automatische mededeling van wijzigingen

80 Vervanging SIS-kaart geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander instrument als middel voor de identificatie van de patiënt met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, …) alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

81 Evolutie datawarehouse
evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek, …) telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

82 Informatie-uitwisseling met fiscale sector
wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionali-teitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen voorbeelden door sociale sector aan FOD Financiën mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën (vb. alimentatievorderingen) door FOD Financiën aan sociale sector mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van de bestaansmiddelentoets

83 Evolutie van de authentieke bronnen
snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. geboorten wijzigingen van burgerlijke staat wijziging van gezinssamenstelling overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank Ondernemingen opname van alle relevante entiteiten activeren van de bij de Kruispuntbank Ondernemingen ingestelde coördinatie-organen uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank Ondernemingen inzake opname van verwijzingen naar en organiseren van geïntegreerde elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen

84 Ondersteuning uitbouw E-health platform
doel optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorg-verstrekking en van de veiligheid van de patiënt vermijden van overbodig administratief werk voor de patiënt, de gezondheidszorgverstrekkers en de ziekenfondsen degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid hoe ? door een goed georganiseerde elektronische informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen bij de gezondheidszorgverstrekking met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

85 Ondersteuning uitbouw E-health platform
concrete mogelijkheden gestructureerde en gestandaardiseerde elektronische opslag van minimale informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte zorgen terbeschikkingstelling aan de behandelende zorgverstrekkers van een gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van verstrekte zorgen, die elders beschikbaar is elektronische uitwisseling van gestructureerde zorgvoorschriften tussen zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten zorginstellingen elektronische toegankelijkheid voor de zorgverstrekkers van de verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering en andere relevante administratieve informatie over de patiënt over de verschillende stakeholders heen gecoördineerde en eenmalige inzameling van de informatie gericht op beleids- en onderzoeksondersteuning

86 Ondersteuning uitbouw E-health platform
bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn Kruispuntbankmodel voor organisatie en coördinatie van gegevensuitwisseling zonder onnodige centralisatie, op basis van een verwijzingsrepertorium methoden voor procesoptimalisatie instelling van een goed beveiligd platform voor de elektronische gegevensuitwisseling instelling van een door de stakeholders beheerd coördinatie-orgaan voor de uitbouw en het beheer van het platform voor de elektronische gegevensuitwisseling en de coördinatie van de procesoptimalisatie algemeen gebruikt patiëntidentificatienummer (identificatienummer sociale zekerheid ?) systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer systeem van machtigingen door een sectoraal comité opgericht binnen de CBPL elementen uit de regelgeving

87 Mogelijke rol van de VDAB
front office aanbieder van diensten aan zijn “klanten” multimodaal: rechtstreekse contacten, telefonisch, elektronisch geïntegreerd gepersonaliseerd of minstens afgestemd op de evenementen die zich voordoen tijdens de levenscyclus van de gebruiker met klemtoon op wederzijds actieve interactie aanbieder van authentieke bronnen in het netwerk van de sociale sector daartoe gepast inspelen op de mogelijkheden van een dienstgeoriënteerde ICT-architectuur en de basis- en businessdiensten aangeboden door de derden, en de interne ICT-architectuur laten evolueren naar een dienstgeoriënteerde architectuur actieve rol in de coördinatie-organen inzake E-government in de sociale sector actief meewerken aan procesoptimalisering in de sociale sector

88 Besluit: beoogde voordelen
grotere efficiëntie lagere lasten en kosten, bvb. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie minder onnodige contacten achteraf samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage-techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb. alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via om het even welk device geïntegreerde dienstverlening snellere dienstverlening vermindering van reis- en wachttijd rechtstreekse interactie met de bevoegde overheidsdienst real time feedback voor de gebruiker

89 Besluit: beoogde voordelen
grotere effectiviteit hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb. juistere dienstverlening meer gepersonaliseerde dienstverlening transparantere dienstverlening veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces minder fraudemogelijkheden nieuwsoortige diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen

90 Voor meer informatie portaal van de sociale zekerheid
website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid elektronische identiteitskaart persoonlijke website Frank Robben

91 u ! Vragen ? Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "Ervaringen inzake E-government in de sociale sector"

Verwante presentaties


Ads door Google