De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring plan Rusland/DU

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring plan Rusland/DU"— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring plan Rusland/DU
EXPORTcommissie Commission EXPORT Monitoring plan Rusland/DU Exportcommissie Febev –

2 TIMING Principieel akkoord met FAVV en definitief analyse plan
Mei Principieel akkoord met FAVV en definitief analyse plan Accord de principe avec l’AFSCA et Plan définitif Juni Aanpassing instructiebundel Contract tussen Febev en bedrijf Selectie laboratoria Adaptation recueil d’instruction Contrat entre Febev et entreprise Sélection des laboratoires 1st Juli Begin analyseplan Nieuwe instructiebundel (ACS!) Certificatie op basis van deelnemingbewijs aan het monitoring (contract) Begin van inspectie => (aanwezigheid van contract of eigen monitoring). Début du plan d’analyse Nouveau recueil d’instruction Certification sur base de la preuve de participation au monitoring (contrat) Début des inspections (présence du contrat ou monitoring propre).

3 TIMING Juni – Juli- Aug Ontwikkeling Databank monitoringplan (verdeling analyses en beheer van resultaten) Implementatie monitoringplan RU/DU in ACS van operatoren Développement base de données du monitoring (répartition des analyses et gestion des résultats) Implémentation du plan de monitoring RU/UD dans l’ACS des opérateurs. 1 oct 1ste driemaandelijkse resultaten van monitoringplan beschikbaar voor het FAVV en operatoren. 1er résultats trimestriels du plan de monitoring mis à disposition de l’afsca et opérateurs. 1 nov Jaarlijks hernieuwen van de “aanvraag” (Bundel 32) Renouvellement de la demande annuel d’agrément (Recueil 32) Jan 2013 1ste evaluatie van het systeem 1ère évaluation du système

4 Contract met Febev Deelname Monitoring plan Rusland/DU
Volmacht op individuele resultaten van het Nationaal plan FAVV (Foodweb => My Febev) Vrijgeven confidentialiteit van analyseresultaten Monitoringplan voor FEBEV, FAVV en voor uw klant(en). T Participation au Plan de Monitoring Russie/UD Procuration sur les résultats du plan d’analyse national AFSCA (Foodweb => My Febev) Libération de confidentialité des résultats d’analyses plan Monitoring pour FEBEV, AFSCA et pour votre/vos client(s). Toegang individuele resultaten leveranciers = op basis van een wederzijdse toelating !!! Accès aux résultats individuels du fournisseur = sur base d’une autorisation mutuelle

5 Contract met Febev 57 deelnemers = 57 participants =
42 exporterkenning RU 15 exporterkenning in aanvraag of tijdelijk opgeheven 14 VarkensSH (4 in afwachting) 1 RunderSH (in afwachting) 2 PluimveeSH 30 VarkensUitsnijderijen (7 in afw) 4 PluimveeUIT 5 Vleeswaren (3 in afwachting) 57 participants = 42 agrément export RU 15 agrément export en demande ou temporairement suspendu 14 AB porcs (4 en attente) 1 AB Bovin (en attente) 2 AB volaille 30 Atelier découpe porcs (7 en att) 4 AD volaille 6 Charcuterie (3 en attente)

6 Contract met Febev Bedrijven in afwachting keuze: Op wachtlijst: T
Pas deelnemen eens effectief op de RU lijst => Opgelet, effectieve export slechts mogelijk na deelname aan een volledig trimester van analyses! => vertraging van minstens 3 maanden! 2. Als leverancier: Beperkte deelnamekost Onmiddellijk export mogelijk na verschijnen op gesloten lijst RU Verandering statuut van leverancier naar exporteur.

7 Terugsturen Info In My FEBEV Dans My FEBEV
Monitoring RU = Individuele en sectorresultaten + individuele resultaten van de leverancier BE (contract) Monitoring autocontrole = Anoniem overzicht sectorresultaten Nationaal plan FAVV = Samenvatting van de resultaten van het jaarverslag + individuele resultaten (+leverancier BE ( wederzijdse toelating)). Via Foodweb : Nationaal plan FAVV = Individuele resultaten (ook via My Febev op termijn). Dans My FEBEV Monitoring RU = Résultats sectoriels et individuels + résultats individuels du fournisseur BE (contrat) Monitoring autocontrôle = Résultats sectoriels. Plan national AFSCA = Synthèse des résultats du rapport annuel + résultats individuels (+ fournisseurs BE (contrat)). Via Foodweb : Plan national AFSCA = Résultats individuels (aussi via My febev).

8 Terugsturen Info Demo

9 Exportcommissie Febev – 23.05.12
MonitoringPlan Rusland/DU Op vraag van het FAVV, hebben we begin juli al onze methode herzien AQL methode => FAVV wetcom methode « Producten / gevaren" combinaties Grootte van de loten De bemonstering moet representatief zijn, 'at random‘ De analysefrequentie is bepaald en de bemonstering statistisch ondersteund Het plan moet regelmatig worden herbekeken, zelfs gecorrigeerd, rekening houdend met de resultaten van eerdere analyses Exportcommissie Febev –

10 1 « Producten / gevaren" combinaties

11 2 Grootte van de loten Microbiologische analyses
Specific per group Met theoretische loten van 20 T (niet van toepassing voor het beheer van NC) op basis v. het geëxporteerde volume: Varkensvlees: T/jaar => 2250 loten Pluimveevlees : T/jaar => 180 loten Vleesproducten : T/jaar => 100 loten Rundvlees: T/jaar => 150 loten Paardenvlees => 50 loten Toxische elementen, antibiotica, pesticiden en dioxinen. in slachthuizen voor de hele keten – verdeling tussen varkens, runderen, paarden en gevogelte Met theoretische loten van 1 slachtdag (niet van toepassing voor het beheer van NC) => hetzij slachthuizen = 5000 loten.

12 3 De bemonstering moet representatief zijn, 'at random‘
Uitgevoerd door de labo Quality Partner Volgens een driemaandelijkse planning In het slachthuis op elke “RU-waardig” karkas Staalname VOLGENS NORM ISO (diepe spier op karkas) Bij de exporteur (uitsnijderij, (KF), vleeswaren) zoveel mogelijk op DU producten Staalname VOLGENS NORM ISO (in diepe spier op stukvlees met een “voor-branden”)

13 4 De analysefrequentie is bepaald en de bemonstering statistisch ondersteund

14 5 Regelmatig herziening van het plan

15 Exportcommissie Febev – 23.05.12
MonitoringPlan Microbiologie Inrichtingen voor vleesproducten Exportcommissie Febev –

16 Exportcommissie Febev – 23.05.12
MonitoringPlan Microbiologie Limieten per productcategorie, Limites par catégorie de produits Exportcommissie Febev –

17 MonitoringPlan Microbiologie Verdeling van de analyses

18 Exportcommissie Febev – 23.05.12
MonitoringPlan Microbiologie Verdeling van de analyses Exportcommissie Febev –

19 Exportcommissie Febev – 29.08.12
Gestion des non-conformités Beheer van non-confirmiteiten A) Microbiolische parameters Exportcommissie Febev –

20 Exportcommissie Febev – 29.08.12
Gestion des non-conformités Beheer van non-confirmiteiten Exportcommissie Febev –

21 Exportcommissie Febev – 29.08.12
Gestion des non-conformités Beheer van non-confirmiteiten B) Contaminenten en residuen Exportcommissie Febev –

22 Exportcommissie Febev – 29.08.12
Gestion des non-conformités Beheer van non-confirmiteiten Exportcommissie Febev –


Download ppt "Monitoring plan Rusland/DU"

Verwante presentaties


Ads door Google