De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exportcommissie Febev – 29.08.12 EXPORTCOMMISSIE COMMISSION EXPORT MONITORING PLAN RUSLAND/DU.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exportcommissie Febev – 29.08.12 EXPORTCOMMISSIE COMMISSION EXPORT MONITORING PLAN RUSLAND/DU."— Transcript van de presentatie:

1 Exportcommissie Febev – 29.08.12 EXPORTCOMMISSIE COMMISSION EXPORT MONITORING PLAN RUSLAND/DU

2 TIMING Mei Principieel akkoord met FAVV en definitief analyse plan Accord de principe avec l’AFSCA et Plan définitif Juni Aanpassing instructiebundel Contract tussen Febev en bedrijf Selectie laboratoria Adaptation recueil d’instruction Contrat entre Febev et entreprise Sélection des laboratoires 1st Juli Begin analyseplan Nieuwe instructiebundel (ACS!)  Certificatie op basis van deelnemingbewijs aan het monitoring (contract) Begin van inspectie => (aanwezigheid van contract of eigen monitoring). Début du plan d’analyse Nouveau recueil d’instruction  Certification sur base de la preuve de participation au monitoring (contrat) Début des inspections  (présence du contrat ou monitoring propre).

3 TIMING Juni – Juli- Aug Ontwikkeling Databank monitoringplan (verdeling analyses en beheer van resultaten) Implementatie monitoringplan RU/DU in ACS van operatoren Développement base de données du monitoring (répartition des analyses et gestion des résultats) Implémentation du plan de monitoring RU/UD dans l’ACS des opérateurs. 1 oct 1ste driemaandelijkse resultaten van monitoringplan beschikbaar voor het FAVV en operatoren. 1 er résultats trimestriels du plan de monitoring mis à disposition de l’afsca et opérateurs. 1 nov Jaarlijks hernieuwen van de “aanvraag” (Bundel 32) Renouvellement de la demande annuel d’agrément (Recueil 32) Jan 2013 1 ste evaluatie van het systeem 1 ère évaluation du système

4 Contract met Febev Deelname Monitoring plan Rusland/DU Volmacht op individuele resultaten van het Nationaal plan FAVV (Foodweb => My Febev) Vrijgeven confidentialiteit van analyseresultaten Monitoringplan voor FEBEV, FAVV en voor uw klant(en). T Participation au Plan de Monitoring Russie/UD Procuration sur les résultats du plan d’analyse national AFSCA (Foodweb => My Febev) Libération de confidentialité des résultats d’analyses plan Monitoring pour FEBEV, AFSCA et pour votre/vos client(s). Toegang individuele resultaten leveranciers = op basis van een wederzijdse toelating !!! Accès aux résultats individuels du fournisseur = sur base d’une autorisation mutuelle

5 Contract met Febev T 57 deelnemers = 42 exporterkenning RU 15 exporterkenning in aanvraag of tijdelijk opgeheven 14 VarkensSH (4 in afwachting) 1 RunderSH (in afwachting) 2 PluimveeSH 30 VarkensUitsnijderijen (7 in afw) 4 PluimveeUIT 5 Vleeswaren (3 in afwachting) 57 participants = 42 agrément export RU 15 agrément export en demande ou temporairement suspendu 14 AB porcs (4 en attente) 1 AB Bovin (en attente) 2 AB volaille 30 Atelier découpe porcs (7 en att) 4 AD volaille 6 Charcuterie (3 en attente)

6 Contract met Febev T Bedrijven in afwachting keuze: 1.Op wachtlijst: Pas deelnemen eens effectief op de RU lijst => Opgelet, effectieve export slechts mogelijk na deelname aan een volledig trimester van analyses! => vertraging van minstens 3 maanden! 2. Als leverancier: Beperkte deelnamekost Onmiddellijk export mogelijk na verschijnen op gesloten lijst RU Verandering statuut van leverancier naar exporteur.

7 Terugsturen Info Dans My FEBEV Monitoring RU = Résultats sectoriels et individuels + résultats individuels du fournisseur BE (contrat) Monitoring autocontrôle = Résultats sectoriels. Plan national AFSCA = Synthèse des résultats du rapport annuel + résultats individuels (+ fournisseurs BE (contrat)). Via Foodweb : Plan national AFSCA = Résultats individuels (aussi via My febev). In My FEBEV Monitoring RU = Individuele en sectorresultaten + individuele resultaten van de leverancier BE (contract) Monitoring autocontrole = Anoniem overzicht sectorresultaten Nationaal plan FAVV = Samenvatting van de resultaten van het jaarverslag + individuele resultaten (+leverancier BE ( wederzijdse toelating)). Via Foodweb : Nationaal plan FAVV = Individuele resultaten (ook via My Febev op termijn).

8 Terugsturen Info Demo

9 Exportcommissie Febev – 23.05.12 MonitoringPlan Rusland/DU 1. « Producten / gevaren" combinaties 2. Grootte van de loten 3. De bemonstering moet representatief zijn, 'at random‘ 4. De analysefrequentie is bepaald en de bemonstering statistisch ondersteund 5. Het plan moet regelmatig worden herbekeken, zelfs gecorrigeerd, rekening houdend met de resultaten van eerdere analyses Op vraag van het FAVV, hebben we begin juli al onze methode herzien AQL methode => FAVV wetcom methode

10 1 « Producten / gevaren" combinaties

11 2 Grootte van de loten a. Microbiologische analyses  Specific per group  Met theoretische loten van 20 T (niet van toepassing voor het beheer van NC)  op basis v. het geëxporteerde volume: a.Varkensvlees: 45.000 T/jaar => 2250 loten b.Pluimveevlees : 3.600 T/jaar => 180 loten c.Vleesproducten : 2.000 T/jaar => 100 loten d.Rundvlees: 3.000 T/jaar => 150 loten e.Paardenvlees => 50 loten b. Toxische elementen, antibiotica, pesticiden en dioxinen.  in slachthuizen voor de hele keten – verdeling tussen varkens, runderen, paarden en gevogelte  Met theoretische loten van 1 slachtdag (niet van toepassing voor het beheer van NC) => hetzij 15 +3 + 2 slachthuizen = 5000 loten.

12 3 De bemonstering moet representatief zijn, 'at random ‘ Uitgevoerd door de labo Quality Partner Volgens een driemaandelijkse planning In het slachthuis op elke “RU-waardig” karkas  Staalname VOLGENS NORM ISO 17604 (diepe spier op karkas) Bij de exporteur (uitsnijderij, (KF), vleeswaren)  zoveel mogelijk op DU producten  Staalname VOLGENS NORM ISO 6887-2 (in diepe spier op stukvlees met een “voor-branden”)

13 4 De analysefrequentie is bepaald en de bemonstering statistisch ondersteund

14 5 Regelmatig herziening van het plan

15 Exportcommissie Febev – 23.05.12 MonitoringPlan Microbiologie Inrichtingen voor vleesproducten

16 Exportcommissie Febev – 23.05.12 MonitoringPlan Microbiologie Limites par catégorie de produits Limieten per productcategorie,

17 MonitoringPlan Microbiologie Verdeling van de analyses

18 Exportcommissie Febev – 23.05.12 MonitoringPlan Microbiologie Verdeling van de analyses

19 Exportcommissie Febev – 29.08.12 Gestion des non-conformités Beheer van non-confirmiteiten A) Microbiolische parameters

20 Exportcommissie Febev – 29.08.12 Gestion des non-conformités Beheer van non-confirmiteiten

21 Exportcommissie Febev – 29.08.12 Gestion des non-conformités Beheer van non-confirmiteiten B) Contaminenten en residuen

22 Exportcommissie Febev – 29.08.12 Gestion des non-conformités Beheer van non-confirmiteiten


Download ppt "Exportcommissie Febev – 29.08.12 EXPORTCOMMISSIE COMMISSION EXPORT MONITORING PLAN RUSLAND/DU."

Verwante presentaties


Ads door Google