De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderraad Mariaschool Ulft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderraad Mariaschool Ulft"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderraad Mariaschool Ulft
Schooljaar Taak: De ouderraad heeft als taak de belangstelling en betrokkenheid van ouders / verzorgers bij de school te onderhouden en bevorderen. - het zijn van contactpersoon tussen ouders/verzorgers en school het (mede) organiseren van diverse activiteiten en evenementen het informeren over en betrekken van ouders/verzorgers hierbij het organiseren van de jaarlijkse ouderavond het incasseren en beheren van de ouderbijdrage De Organisatie: de ouderraad bestaat uit 11 ouders/verzorgers van kinderen die op de Mariaschool zitten ouderraadsleden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar de ouderraad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden de mogelijkheid van aspirant-leden is aanwezig (aanvullend aan de 11 genoemde leden) Planning: elk jaar een algemene ouderavond, met verslag van alle georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar, een financieel jaarverslag en begroting voor het komende schooljaar, gekoppeld aan een interessant thema, in afstemming met het lerarenteam - 2-maandelijkse, openbare ouderraadsvergaderingen, data staan vermeld in de schoolgids

2 Overzicht commissies Schooljaar2012 - 2013
Commissies met personele invulling (elke commissie heeft een ‘kartrekker’ – K-, een back up – B- en evt. meer leden – x -) carmen (4) chantal (3) don (2) frank ilse (5) jolanda joyce mariël martine monique peter tanja yvonne teamlid Bestuur secr. vice secr. vice vz. vice penn vz. penn. Activiteiten x B K corlet Avond4d claudia Catering X nvt Kleding Lief & Leed veronie Luizen yvette Ouderavond Oud papier Schoolfoto michel Schoolreisje Sinterklaas Speelplein Sponsor Verkeer ‘K’ jessica

3 Bestuur het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. de secretaris en voorzitter bepalen gezamenlijk de agenda voor de eerstkomende OR vergadering. het bestuur heeft 1x per jaar een onderhoud met de directie over de lopende zaken binnen de school en zoveel vaker als door directie of O.R. voorzitter nodig wordt geacht . het bestuur organiseert samen met de directie de algemene ouderavond. Leden: voorzitter (mariël) vice voorzitter (frank) secretaris (carmen) vice secretaris (chantal) penningmeester (yvonne) vice penningmeester (jolanda)

4 Activiteiten commissie
Heeft als taak het (mede) coördineren en organiseren van extra activiteiten Wat moet er zoal gebeuren: bedenken en uitvoeren van een ludieke activiteit opstellen draaiboek afstemmen met commissie catering regelen en inzetten van hulpouders bij diverse activiteiten 1x per 2 jaar kerstmarkt en 2e jaar een andere activiteit verzorgen welkomstpakket nieuwe leerlingen (cd met mariaschoollied en info ouderraad) Leden: 7 ouderraadleden (yvonne / carmen / jolanda / mariël / peter / frank / monique) - 1 lid van de cateringcommissie (martine) lid van het lerarenteam (corlet holthausen) Planning: afhankelijk van ideeën, initiatieven OR heeft kant en klaar concept, rekening houdend met de belastbaarheid van de teamleden op dat moment.

5 Avondvierdaagse commissie
Heeft als taak het verzorgen van de loopgroepen en opleuken van het inhalen Wat moet er zoal gebeuren: opstellen draaiboek afstemmen met school drank en iets lekkers inkopen en na afloop uitdelen (locatie: voor de bieb en zwarte plein op zaterdag) - inzetten helpers op zaterdag zakjes snoep / bloemen uitdelen zorgen voor leuke aankleding voor het inhalen Leden: 3 ouderraadleden (peter / yvonne / chantal) 1 lid van het lerarenteam (claudia) Planning: voorjaar: aftrap, wat te doen bij het inhalen juni: avondvierdaagse, 4 avonden

6 Catering commissie Heeft als taak het verzorgen van eten en drinken bij diverse gelegenheden, hieronder verder toegelicht Wat moet er zoal gebeuren: bestellen, boodschappen doen en klaar zetten van eten / drinken bij: kerstontbijt strooigoed voor strooimorgen Sinterklaas, inhaaldag Sinterklaas diverse activiteiten (zoals schoolspeeldag) café op vrijdagmiddag in de jaarlijkse projectweek verzorgen van koffie en thee tijdens jaarlijkse algemene ouderavond regelen en inzetten van hulpouders bij diverse activiteiten opstellen van draaiboek met soort versnaperingen en hoeveelheden per gelegenheid Leden: 5 ouderraadleden (martine / yvonne / monique / tanja / joyce) Planning: - oktober: algemene ouderavond / projectweek dec: kerst nov/dec: sint - ?

7 Kledinginzameling commissie
Heeft als taak het coördineren van kledinginzameling Wat moet er zoal gebeuren: contactpersoon naar textiel inzamel service observatie container en omgeving ouders informeren jaarlijks na de zomervakantie terugkoppeling naar ouderraad Leden: 1 ouderraadlid + back up (carmen / ilse) 1 lid van het lerarenteam met sleutel (monique) Planning: wekelijks legen container flyer voor alle oudste kinderen na elke zomervakantie af en toe in de blauwe brief aankaarten

8 Lief & leed commissie Heeft als taak het verzorgen van een attentie aan het team bij lief & leed Wat moet er zoal gebeuren: afstemmen met contactpersoon lief & leed van het team (veronie) overzicht maken van jubilea en gedenkwaardige momenten (huwelijk, geboorte ed) overzicht maken van attenties, welk bedrag en/of attentie voor welk moment attentie verzorgen Leden: 1 ouderraadlid (ilse) 1 teamlid (veronie) Planning: jaaroverzicht per schooljaar afstemmen met veronie van adhoc momenten

9 Luizencontrole commissie
Heeft als taak het controleren op luizen en meewerken aan preventiemaatregelen Wat moet er zoal gebeuren: regelen en inplannen van hulpouders voor het controleren en kammen van alle schoolkinderen structurele controle (zie: planning) en in actie komen na melding van hoofdluis contactpersoon voor GGD i.v.m. cursussen e.d. data communiceren naar ouders d.m.v. briefjes en aankondiging in schoolgids en zo nodig via de nieuwsbrief informeren resultaten bespreken en indien nodig leerkracht en ouders informeren en opnieuw controleren luizencapes inkopen en onderhouden Leden: 2 ouderraadleden als coördinator (martine, monique) 1 hulpouder: marian finkenflügel Planning: elke woensdag na de zomer- en kerstvakantie (en zo nodig na een vakantieperiode van 2 weken, totdat het ‘luizenvrij’ is GGD cursus onder de aandacht brengen bij de ‘nieuwe moeders’ en zo nodig inschrijven eind schooljaar capes verzamelen en in zakken opbergen, evt. herstellen en bijbestellen

10 Ouderavond commissie Heeft als taak het organiseren van de jaarlijkse ouderavond Wat moet er zoal gebeuren: opstellen draaiboek jaarvergadering: financiële verantwoording / jaarverslag bedenken thema / idee voor presentatie na de pauze afstemmen met school en externe presentator datum prikken en communiceren naar ouders en team uitnodiging verzenden naar ouders en team afstemmen met commissie catering Leden: bestuur ouderraadleden (mariël vz / carmen secr / yvonne pm) rest ouderraad aanwezig alle leden van het lerarenteam zijn aanwezig Planning: voorjaar: ideeën rondom invulling komende ouderraad jaarvergadering september: voorbespreking door het bestuur oktober: ouderraad jaarvergadering

11 Oud Papier commissie Heeft als taak het maandelijks inzamelen van het oud papier om zo geld in te zamelen voor de Ouderraad. Wat moet er zoal gebeuren: contactpersoon voor handbalvereniging UGHV en gemeente afstemmen via coördinator handbalvereniging UGHV regelen en inzetten van vrijwilligers; een verklaring laten invullen verzorgen van voldoende info en instructiemateriaal nieuwe vrijwilligers + een verklaring laten invullen - jaarplanning maken met data, namen , telefoonnummers en aangeven van evt. vervangers Leden: 1 ouderraadlid & back up (mariël / ilse) Planning: elke 4e zaterdag van de maand, begin 08:30 uur tot 11:30 uur. vertrek vanaf kantine sporthal IJsselweide 1 keer per jaar rooster afstemmen met coördinator UGHV (B. Rözer)

12 Schoolfoto commissie Heeft als taak het (mede) coördineren en organiseren van de jaarlijkse schoolfoto’s Wat moet er zoal gebeuren: opstellen draaiboek, volgorde klassen data afstemmen met school en fotograaf begeleiding kinderen tijdens foto klassenfoto’s en individuele foto’s kinderen en lerarenteam uitgifte voorbeeld foto’s ontvangst, verwerken en doorgeven van bestellijsten en financiën uitgifte foto’s Leden: 3 ouderraadleden (jolanda / martine / joyce) lid van het lerarenteam Planning: dec afstemmen met school en fotograaf, data prikken voorjaar: leraren en ouders informeren dag(en) zelf: begeleiden

13 Schoolreisje commissie
Heeft als taak het (mede) coördineren en organiseren van de schoolreisjes Wat moet er zoal gebeuren: opstellen draaiboek indeling groepen en bestemming zoeken busmaatschappij regelen regelen en inzetten van hulpouders als begeleiding bijdrage schoolreisje incasseren via penningmeester Leden: 2 ouderraadleden (chantal / joyce) lid van het lerarenteam (michel) Planning: eind van het jaar: bestemmingen zoeken en vastleggen januari: busmaatschappij voorjaar: ouders informeren

14 Sinterklaas commissie
Heeft als taak het (mede) coördineren en organiseren van het sinterklaasfeest Wat moet er zoal gebeuren: opstellen draaiboek voor aankomst Sinterklaas; contactpersoon voor Sint en pieten - onderhoud van kleding en schmink strooimorgen / -middag inkopen van cadeautjes afstemmen met commissie catering rondom snoepgoed, servetten, poedersuiker etc. versieren schoolplein voor aankomst regelen beslag voor wafels (via Wesenthorst: Stephan Weijl) regelen en inzetten van hulpouders bij cadeautjes inpakken en wafels bakken Leden: - 6 ouderraadleden (ilse / tanja / mariël / peter / frank / martine) - 1 lid van het lerarenteam (monique liebrand) (sinterklaas en zwarte pieten) Planning: september aftrap voor draaiboek (‘s avonds bij iemand thuis) met de hele groep oktober: cadeautjes bestellen - november / december: cadeautjes in pakken en strooidag/activiteit 5 december: sinterklaasdag december: evaluatie (‘s avonds bij iemand thuis) met de hele groep

15 Speelplein commissie Heeft als taak de werkzaamheden op en rond het schoolplein zo goed mogelijk te laten verlopen Wat moet er zoal gebeuren: oude tegels op het schoolplein vervangen door nieuwe tegels pleinplakkers aanbrengen op het kleuterplein pleinplakkers aanbrengen op speelplein groot - vrijwilligers benaderen & catering regelen Leden: 2 ouderraadleden (peter / frank) 1 lid van het lerarenteam (michel) Planning: - tegels vervangen indien nodig

16 Sponsor commissie Heeft als taak het benaderen van (potentiële) sponsors voor schoolkrant Wat moet er zoal gebeuren: (potentiële) sponsors benaderen voor deelname (mail / telefoon?) ontvangst advertentie en facturen versturen contact met schoolkrantcommissie voorstellen omtrent gebruik sponsorgeld Leden: 3 ouderraadleden (jolanda / ilse / don) 1 lid van het lerarenteam (michel) Planning: 1 keer per jaar benaderen voor ‘jaarcontract’

17 Verkeerscommissie Contactpersoon voor verkeersaangelegenheden
Wat moet er zoal gebeuren: contactpersoon verkeersouders contactpersoon gemeente, politie en andere verkeerscommissies in gemeente deelnemen overkoepelende vergaderingen in de gemeente organisatie praktisch verkeersexamen; 10 vrijwilligers nodig initiatief nemen voor organiseren van extra verkeerslessen, ideeën voor lerarenteam diverse projecten Leden: 1 lid buiten ouderraad en 1 ouderraadlid (pieter / don) lid van het lerarenteam (jessica) Planning: 6 x per jaar vergaderen, waarvan 1 x met gemeente april: theoretisch verkeersexamen mei: praktisch verkeersexamen mei: 2 weken voor het praktisch examen: fietscontrole na zomervakantie: spandoeken ophalen/ophangen : WIJ GAAN WEER NAAR SCHOOL najaar: controle fietsverlichting


Download ppt "Ouderraad Mariaschool Ulft"

Verwante presentaties


Ads door Google