De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanslagjaar 2011 - Inkomsten 2010 05.05.2011 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanslagjaar 2011 - Inkomsten 2010 05.05.2011 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg 1."— Transcript van de presentatie:

1 Aanslagjaar Inkomsten Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg 1

2  Om geldig te zijn moet de aangifte : ◦ tijdig zijn ingediend  Uiterlijk 30 juni van het aanslagjaar. Bij voorkeur in te dienen bij “ scanningscentrum Gent “ ◦ correct ingevuld zijn ◦ ondertekend zijn ( zowel deel 1 alsook deel 2 )  Bij niet naleving van deze vereisten, kunnen sancties worden opgelegd Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg2

3 Eerst de voorbereiding in te vullen, daarna de gegevens op de originele aangifte overbrengen : 1. code bestaat uit 6 cijfers 2. Gebruik zwarte of donkerblauwe balpen 3. Cijfers die niet tot verwarring kunnen leiden 4. Hoofdletters gebruiken 5. Verbetering via correctievloeistof / gebruik van een andere lijn 6. Volgorde is van geen belang 7. Enkel codes overbrengen die op uw voorbereiding voorkomen Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg3

4  Sinds AJ 2009 moet u geen bijlagen meer versturen met uw aangifte  U moet de bijlagen zorgvuldig bijhouden tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk  Administratie kan evenwel ten allen tijde de bijlages op eenvoudig verzoek opvragen aan de belastingplichtige Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg4

5  Internationaal bankrekeningnummer = IBAN  Bijhorende identificatiecode van uw bank = BIC  Zie internet : MyMinFin  CONTROLEER STEEDS HET REKENINGNUMMER Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg5

6  A. Persoonlijke gezinssituatie aanduiden: alleenstaand, gehuwd, gescheiden, …  B. Aantal kinderen / personen die bij u inwonen op 1 januari 2011 en die u fiscaal ten laste heeft  C. Handicap + 66% Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg6

7  deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar (2011). ◦ Gezinsleden overleden in 2010 die als ten laste werden opgegeven voor AJ 2010 (ink 2009), zijn ook voor dit AJ nog ten laste.  Grens bestaansmiddelen= maximaal € 3.537,50 bruto of € netto  Belast als alleenstaande ◦ Inkomsten kinderen: max. € netto (€ bruto). ◦ Kind zwaar gehandicapt: max. € netto (€ bruto) ◦ niet bezoldigd worden door de belastingplichtige (vooral voor zelfstandigen ) Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg7

8  Zijn geen bestaansmiddelen : ◦ kinderbijslag, studiebeurzen en premies voorhuwelijkssparen ◦ eerste schijf van € (normale) onderhoudsuitkeringen, die een kind ten laste ontvangt ◦ tegemoetkomingen aan personen met een handicap van 66% of meer ◦ bezoldigingen, vergoedingen werkloosheid en ziekte, die een mindervalide van +66% ontvangt, omdat hij / zij tewerkgesteld is in een beschermde werkplaats.  deze bezoldiging zelf is in hoofde van de gehandicapte wél belastbaar Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg8

9 ◦ achterstallig onderhoudsgeld ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing ◦ de eerste schijf van € verdiend als jobstudent ◦ de eerste schijf van € pensioenen verworven door ouders, grootouders, broers en zussen, telkens ouder dan 65 jaar Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg9

10  AJ 2011 verhoging belastingvrije som met € ◦ indien een ascendent (ouder of grootouder) of een zijverwant tot en met de 2e graad (broer, zus, schoonbroer, schoonzus) fiscaal ten laste is ◦ moet leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op 1.1. aj  Geen bestaansmiddelen ◦ De eerste schijf van € aan pensioen Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg10

11  1 ouder + 65 jaar op : Belastbaar pensioen – = of kleiner : TEN LASTE  2 ouders + 65 jaar op : Belastbaar pensioen voor elk – = resultaat of kleiner : 2 TEN LASTE resultaat tussen en : 1 TEN LASTE resultaat groter dan : 0 TEN LASTE Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg11

12 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg12  Vanaf AJ 2006 is ‘eigen’ woning enkel belastbaar en aan te geven : ◦ indien nog aangifte van intresten van een lening afgesloten vóór of herfinanciering  geen K.I. meer opgeven ◦ voor de nieuwe leningen afgesloten vanaf , ◦ die onder het nieuwe stelsel vallen

13 WIJZIGINGEN : NIEUWE RUBRIEKEN ◦ Rubrieken en : B. werkloosheidsuitkeringen ◦ Rubrieken en : C. ziekteuitkeringen ◦ Rubrieken en : D. vervangingsinkomsten ◦ Rubrieken en : D. vervangingsinkomsten ◦ Rubrieken en : D. vervangingsinkomsten ◦ Rubrieken en : E. brugpensioenen Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg13 Bedragen over te nemen van de fiches , , , , , en

14 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg14

15 Bijkomend zelf aan te vullen: Code *255 –vrijstelling woon-werkverkeer  Vergoedingen als betaling of terugbetaling van woon- werkverplaatsingenafgelegd met het openbaar gemeenschappelijk vervoer (trein, tram, bus, …) of het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: volledig vrijgesteld  Vergoedingen als betaling of terugbetaling van woon- werkverplaatsingen afgelegd met de wagen, motor, … (ander dan onder eerste punt vermelde vervoermiddelen): 350 EUR vrijgesteld  GEEN VRIJSTELLING INDIEN WERKELIJKE KOSTEN WORDEN BEWEZEN (CODE *258) ! Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg15

16 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg16 ZiekenfondsAJ 2011 Christelijke Mutualiteiten0 De Voorzorg3,00 Liberale Mutualiteiten0 Onafhankelijke Mutualiteiten3,00 Neutrale Mutualiteiten0 Hulpkas0 WN’s NMBS: 18€ wordt rechtstreeks van het loon afgehouden

17 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg17 totale bedrag van de tussenkomsten Vermeld hier het totale bedrag van de tussenkomsten die u in 2010 van uw werkgever(s) hebt verkregen in de door u betaalde aankoopprijs van een nieuwe privé-pc en eventueel randapparatuur, een internetaansluiting en een internetabonnement. Op uw fiche(s) zijn die tussenkomsten met code 240 gemerkt. vrijstelling vermelde tussenkomsten kunnen geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld op voorwaarde dat: - de werkgever van wie u de tussenkomsten hebt verkregen op geen enkel ogenblik zelf eigenaar van de pc, enz. is geweest; - totaal van uw bezoldigingen (code of ) niet meer bedraagt dan EUR. Indien beide voorwaarden zijn vervuld, mag u hier het bedrag van de vrijgestelde tussenkomsten vermelden. De vrijstelling is gelijk aan het vermelde bedrag, begrensd tot 760 EUR.

18 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg18

19 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg19 Bedragen over te nemen van de fiches , , en – Bijkomend zelf aan te vullen: Code *223 –niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen

20 Werkelijk ontvangen bedrag aan te geven onder de rubrieken en/of Uitgezonderd :  Eerste schijf van € per kind  Achterstallige onderhoudsuitkeringen ingevolge gerechtelijke beslissing Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg20

21 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg21 Werkelijk betaald bedrag aan te geven onder de rubrieken en/of NIEUW :  Feitelijke gescheiden ( gezamenlijke aangifte ) : betaalde onderhoudsuitkeringen aan de andere partner zijn aftrekbaar op voorwaarde dat de andere partner melding maakt van de ontvangen onderhoudsuitkeringen

22 o Uitgaven gedaan voor kinderen JONGER dan 12 jaar o Uitgaven gedaan voor kinderen JONGER dan 18 JAAR en zwaar gehandicapt  Meer dan 80 % lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met 7 tot 9 punten van de graad van zelfstandigheid gemeten aan de hand van KB  Een totaal van minstens 15 PUNTEN, vastgesteld volgens de medisch-sociale schaal overeenkomstig het KB  maximum aftrekbare bedrag per oppasdag en per kind = € 11,20 ( is sinds 2002 onveranderd )  vermelden 100% van de gedane betalingen - code Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg22

23  regels inzake aftrekbaarheid voor de nieuwe leningen, afgesloten na ◦ komen samen in aanmerking voor de aftrek enige, eigen woning  betaalde bestedingen  dit zijn: intresten, kapitaalaflossingen en premie individueel afgesloten levensverzekering, die uitsluitend dient voor de wedersamenstelling of de waarborg van een hypothecaire lening, Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg23

24 ◦ Aftrek: begrensd tot € per belastingplichtige ◦ Gedurende de eerste 10 jaren wordt dit bedrag verhoogd met:  € 690  € 70 indien men op 1 januari na het afsluiten van de hypothecaire lening minstens 3 kinderen ten laste heeft.  later een derde kind: toch geen recht op verhoging.  binnen de eerste 10 jaren minder dan 3 kinderen ten laste  toeslag vervalt niet Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg24

25 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg25 rubriek leningen gesloten vanaf ter financiering van energiebesparende uitgaven Werkelijk door u in 2010 gedragen interesten vermelden van de vanaf gesloten leningen waarvoor u recht hebt op een door de Staat toegekende interestbonificatie en die uitsluitend bestemd zijn voor het financieren van één of meer van de volgende uitgaven voor een rationeler energiegebruik in een woning waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker of huurder bent

26  Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques  voor belastingplichtigen die geen belastingen verschuldigd zijn, wordt dit omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet (inkomen van maximum EUR)  Opgelet : bij gemeenschappelijke aanslag STEEDS de rubrieken en invullen Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg26

27  belastingvermindering verleend van maximum 40% voor 2010 werkelijk betaalde uitgaven ◦ € per woning ( 3° tem. 8° ) ◦ € per woning ( 3° tem 8° + 1° tem 2° ) Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg27

28  belastingvermindering van 40 % op de werkelijke uitgaven 1.installatie van een systeem van waterverwarming dmv zonne-energie 2.plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 3.installatie van een geothermische warmtepomp 4.vervanging van oude stookketels ( ook onderhoud ) 5.uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing 6.uitgaven voor de isolatie van daken, muren, vloeren 7.uitgaven voor de plaatsing van warmteregeling centrale verwarming dmv thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling 8.uitgaven voor een energie-audit van de woning Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg28

29  om volledig voor belastingvermindering in aanmerking te komen ◦ zowel levering als de plaatsing van de materialen door een geregistreerd aannemer ◦ zelf voor het materiaal zorgen : enkel uitgaven voor de plaatsing komen in aanmerking.  werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer  bij de aangiften moeten gevoegd worden: ◦ facturen met betrekking tot de uitgevoerde werken ◦ betalingsbewijzen ◦ attesten, waarin alle betrokken aannemers, de correcte uitvoering van de werken garanderen Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg29

30 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg30 Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen Vermeld uw aandeel in de woning onder de rubrieken en ( 2 cijfers na de komma ) Huurders : aandeel in de woning door het getal 100 door het aantal huurders van de woning te delen

31 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg31 Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen NOG GEEN 5 JAAR IN GEBRUIK GENOMEN Rubriek : isolatie van daken, muren en vloeren AFGESCHAFT Rubriek : waterverwarming d.m.v. zonne-energie, zonnecelpanelen Rubriek : vervanging en onderhoud stookketels, geothermische energieopwekking,dubbele beglazing, warmteregeling en energieaudit TOTAAL BETAALD BEDRAG VERMELDEN

32 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg32 Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen 5 JAAR OF LANGER IN GEBRUIK GENOMEN Rubriek : vervanging en onderhoud stookketels,dubbele beglazing, isolatie van daken, muren en vloeren, warmteregeling en energieaudit Rubriek : waterverwarming d.m.v. zonne-energie Rubriek : zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne- energie in elektrische energie Rubriek : plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking TOTAAL BETAALD BEDRAG VERMELDEN

33 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg33 Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen Overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven  5 JAAR OF LANGER IN GEBRUIK GENOMEN  Rubriek : isolatie van daken, muren en vloeren  Rubriek : waterverwarming d.m.v. zonne-energie  Rubriek : zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne- energie in elektrische energie  Rubriek : vervanging en onderhoud stookketels, geothermische energieopwekking,dubbele beglazing, warmteregeling en energieaudit

34 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg34 Indien uw uitgaven MEER dan 1 woning betreffen Rubriek : aantal woningen waarop de uitgaven betrekking hebben Rubriek Rubriek BEPERKING(en) ZELF BEREKENEN

35  Personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus ( en )  Motorfiets of driewieler ( en )  Vierwieler ( en ) VOORWAARDEN :  Uitsluitend door elektrische motor aangedreven  Vervoer geschikt voor minstens 2 personen  Belgisch rijbewijs categorie A of B

36  Personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus : 30 % met max. €  Motorfiets of driewieler : 15 % met max. €  Vierwieler : 15 % met max. €4.540 Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van de woning : Belastingvermindering = 40 % met een maximum van € 250


Download ppt "Aanslagjaar 2011 - Inkomsten 2010 05.05.2011 Infosessie ABVV - SPa Limburg - De Voorzorg 1."

Verwante presentaties


Ads door Google