De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentie ontwikkelend leren en leerplantoelichting stw November 2013 1dpbbrugge november 20139-7-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentie ontwikkelend leren en leerplantoelichting stw November 2013 1dpbbrugge november 20139-7-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Competentie ontwikkelend leren en leerplantoelichting stw November 2013 1dpbbrugge november 20139-7-2014

2 Waarom deze toelichting? Doelgroep nieuwe leraren Aangepast leerplan 2012 en servicedocument juni 2011 Componentoverschrijdende en graadoverstijgende toelichting vanuit de ‘col’visie! 2dpbbrugge november 20139-7-2014

3 Dagorde Waarom dit leerplan? Visie op leren Studierichtingprofiel Lessentabel Integrale opdrachten Bronnen Servicedocument Evalueren Geïntegreerde proef Leerplandoelstellingen van de verschillende componenten 3dpbbrugge november 20139-7-2014

4 Waarom dit leerplan? Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, diversiteit … 4dpbbrugge november 20139-7-2014

5 Waarom dit leerplan? Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: gebaseerd op een holistisch dynamisch en emancipatorisch mensbeeld en op het sociaal-constructivisme = begeleiden van het leren leren in de ruime zin van het woord, leren omgaan met kennis, leren van en met elkaar… 5dpbbrugge november 20139-7-2014

6 Waarom dit leerplan? Vernieuwing stw 1 september 2005: start vernieuwing met 20 projectscholen Ondertussen zijn alle scholen ingestapt en is leerplan opnieuw aangepast, zie nieuw leerplan september 2012! (aanpassing NWT !) 66dpbbrugge november 20139-7-2014

7 Wat is leren( =veranderen= betekenis geven) Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘ is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet adhv smart criteria met waarom en bijsturing) heeft effect van 0.80 samen met de juiste les-start (motivatie, linken…): groot effect met min inspanning Belang van het leren van leerstrategieën dus consequenties voor het onderwijzen … 7dpbbrugge november 20139-7-2014

8 8 Ik leer - 10%van wat ik lees -20 % van wat ik hoor -30% van wat ik zie -50% van wat ik zie en hoor -70% van wat ik bespreek -80% van wat ik doe -90% van wat ik uitleg of toon (William Glaser) dpbbrugge november 20139-7-2014

9 9 Visie op leren Leren in samenhang: competentieontwikkelend leren (verbond): -samenspel kennis, vaardigheden, attitudes in een welbepaalde situatie -ontwikkelen = groeien in kunde = leren Belangrijk dat leerlingen de samenhang tussen theorie en praktijk, tussen de verschillende componenten, tussen kennis, vaardigheden en attitudes ervaren! dpbbrugge november 20139-7-2014

10 Studierichtingsprofiel 1 Situering: wisselwerking mens, voeding en milieu. Vier componenten: SW, NW, V en E! 2 Beginsituatie: geslaagd in eerste graad Astroom èn brede interesse / ofwel in tweede graad stw (of andere aso of tso richting) 3 Vorming vanuit christelijk mensbeeld: verbondenheid! 10dpbbrugge november 20139-7-2014

11 Studierichtingsprofiel 4 Competenties en waarom! C1 Binnen een welomschreven opdracht sociaal wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken C2 Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren/maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden 11dpbbrugge november 20139-7-2014

12 Studierichtingsprofiel C3 Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep C4 Eigen leren/studieloopbaan in handen nemen 12dpbbrugge november 20139-7-2014

13 Studierichtingsprofiel 5 Doorstromingsgerichte studierichting Na de tweede graad stw - studiegebied personenzorg of andere Na de derde graad stw - Se-n-se opleidingen, HBO5 verpleegkunde, graduaat orthopedagogie … - bachelor in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector … 13dpbbrugge november 20139-7-2014

14 Competentiedoelen binnen de tweede graad – C1: werken met afgebakende onderzoeksvragen, een werkplan opstellen, informatie zoeken uit één bron, een onderzoek uitvoeren en de resultaten beoordelen, rapporteren, resultaten voorstellen, uitvoering van een onderzoek evalueren. – C2: uit een aanbod een activiteit/maaltijd/gerecht kiezen voor een doelgroep; een werkplan maken; een activiteit uitvoeren/maaltijd bereiden; uitvoering van een activiteit evalueren. – C3: een onderwerp afbakenen; een korte mondelinge presentatie voorbereiden; een korte mondelinge presentatie geven met ondersteuning van één of meerdere opgegeven hulpmiddelen; een korte mondelinge presentatie evalueren. – C4: eigen leren in handen nemen, samenwerken, reflecteren, omgaan met feedback, oriënteren op derde graad. 14dpbbrugge november 20139-7-2014

15 Competentiedoelen binnen de derde graad – C1: leerling bakent zelf onderzoeksvragen af, een werkplan opstellen, informatie zoeken uit meerdere bronnen, een onderzoek uitvoeren en de resultaten beoordelen, rapporteren, resultaten voorstellen en een eigen mening formuleren, uitvoering van een onderzoek evalueren. – C2: een gepaste activiteit/maaltijd/gerecht kiezen voor een doelgroep; een werkplan maken; een activiteit uitvoeren/een maaltijd bereiden, anticiperen op de doelgroep; uitvoering van een activiteit evalueren. – C3: een onderwerp afbakenen; een langere mondelinge presentatie voorbereiden; een langere mondelinge presentatie geven met ondersteuning van zelfgekozen hulpmiddelen, het beantwoorden van vragen van toehoorders; een langere mondelinge presentatie evalueren met hulp van toehoorders. – C4: eigen leren in handen nemen, samenwerken, reflecteren, omgaan met feedback, oriënteren op verdere (studie)loopbaan. 15dpbbrugge november 20139-7-2014

16 16dpbbrugge november 20139-7-2014

17 Integrale opdrachten Context -doelgroepen: eigen leeftijdsgenoten + kleine groep gezonde individuen Groeilijn -Lln werken onder begeleiding van lerarenteam -Lln leren keuzes maken 17dpbbrugge november 20139-7-2014

18 Integrale opdrachten Competenties in de tweede/derde graad STW: -verschillende fasen/doelen in competenties liggen vast in leerplan! -duidelijke groeilijn of cesuur tss tweede en derde graad 18dpbbrugge november 20139-7-2014

19 Integrale opdrachten COL en leren in samenhang = IO! -IO wordt opgebouwd vanuit één of meerdere competenties met inhoudelijke integratie vanuit twee of meer componenten -Begeleid / gecoacht door multidisciplinair team -V en E zijn middel tot COL èn Lpd V en E binnen IO -Lpd NW en SW worden verwezenlijkt binnen eigen uren: enkel voorbereiding, illustraties, uitdieping en integratie met andere componenten… binnen IO -Kans tot integratie van basisvorming 19dpbbrugge november 20139-7-2014

20 20 Bronnen en informatie Leerplannen: www.vvkso.be (publicaties – lessentabellen-elektronische ontsluiting)www.vvkso.be Website verbond: http://personenzorg.vvkso.be http://personenzorg.vvkso.be http://plastischeopvoeding.vvkso.behttp://plastischeopvoeding.vvkso.be Website DPB, www.dpbbrugge.be, secundair, websites begeleiding, personenzorg (stw), natuurwetenschappenwww.dpbbrugge.be Lerarenteam stw op school dpbbrugge november 20139-7-2014

21 21 Servicedocument juni 2011 Servicedocument = hulpmiddel voor scholen Deel 1: werken met integrale opdrachten Deel 2: doelenboek met competenties en lpd V en E Planningsinstrument /raamplan Doelenboek en groeimap voor leerlingen Evaluatieinstrument voor team en lln dpbbrugge november 20139-7-2014

22 22 Servicedocument dpbbrugge november 20139-7-2014

23 23 Servicedocument studierichtingprofiel 4 competenties competentiedoelen competentiehandelingen en evaluatiecriteria (waarneembaar: kennis, houding, vaardigheden, proces, product) dpbbrugge november 20139-7-2014

24 24 Servicedocument Competentiedoel en competentiehandeling Voorbeeld: Competentie 1 Competentiedoel: ‘De leerling zoekt informatie en krijgt een bronvermelding’. Competentiehandeling: in een welbepaalde IO betekent dit concreet: - je zoekt informatie over kinderrechten en je krijgt de benaming van de webpagina. - je zoekt informatie over kinderrechten en je krijgt de bronvermelding van een artikel uit de krant. dpbbrugge november 20139-7-2014

25 25 Servicedocument Competentiehandeling en evaluatiecriteria: SMART-i geformuleerd (specifiek, meetbaar, aantrekkelijk, realistisch, tijdsgebonden, inspirerend) Voorbeeld: Competentie 2 Competentiedoel: Op basis van een werkmodel activiteiten en gerechten/maaltijden voor een kleine groep bereiden (= ook leerplandoelstelling) Competentiehandeling(en): SMART-i - je bereidt in 30 minuten een pastagerecht voor 2 volwassen personen. - je volgt nauwgezet het gekregen recept. dpbbrugge november 20139-7-2014

26 26 Servicedocument Bijhorende evaluatiecriteria  Je werkt binnen de tijd  Je werkt volgens het recept  Je werkt volgens de afgesproken normen inzake veiligheid en hygiëne (HACCP)  De pasta en groenten zijn bijtgaar  De pastasaus heeft een herkenbare Provençaalse smaak  Je legt uit waarom dit gerecht al dan niet voldoet aan de eisen van een volwaardige maaltijd voor 2 volwassenen  Je bevraagt de tevredenheid van jouw doelgroep inzake hun smaak- en textuurervaringen van het pastagerecht  … Aantal criteria selecteren in functie van haalbaarheid! dpbbrugge november 20139-7-2014

27 27 Servicedocument Voorbeeld: Competentie 3 C doel: ‘De leerling geeft een korte (max.2 min) mondelinge presentatie C handeling: je stelt je resultaten van een onderzoek in 2 minuten voor aan je klasgenoten Ec1: de resultaten worden correct weergegeven (= inhoud) Ec2: de presentatie verloopt volgens een vooraf afgesproken werkmodel Ec3: de leerling houdt oogcontact Ec4: de leerling spreekt AN dpbbrugge november 20139-7-2014

28 Servicedocument IO kijkwijzer 1 Beginsituatiebepaling 2 Vertrekken vanuit 1 of meerdere competentie(s) met competentiedoelen 3 Linken met leerplandoelstellingen voeding en/of expressie en/of natuurwetenschappen en /of sociale wetenschappen (min 2 componenten integreren) 4 Opdracht formuleren in zijn geheel/samenhang vanuit keuze 1 en 2 5 Opdracht en doelen formuleren in leerlingentaal (vanuit 1, 2 en 3)(met inbegrip van context en doelgroep) 6 Aandacht voor de deelaspecten van de uitvoering= competentiehandeling (leeractiviteiten, timing, werkwijze, materiaal en middelen, aantal personen) 7 Evaluatiecriteria (vertrekkend vanuit 1, 2 en 3 en in concrete handelingen) 8 Reflectie o. a. gebonden aan de evaluatiecriteria 9 Scenario voor leraren (timing, wie doet wat, hoe, werkvorm, begeleiding, materiaal en middelen, evaluatie) 28dpbbrugge november 20139-7-2014

29 Evalueren Evaluatie = - autonomie van de school - verantwoordelijkheid directie en team IO Evalueren bestaat zowel uit het continu begeleiden van leerlingen in het ontwikkelen van hun competenties als uit het op vastgestelde tijdstippen beoordelen van de competentieontwikkeling 29dpbbrugge november 20139-7-2014

30 Begeleidende evaluatie Begeleidend evalueren als IO team door: observerend aanwezig te zijn stimulerend en bevestigend tussen te komen stil te leggen, bij te sturen waar nodig coaching van de lerende, concrete en onmiddellijke feedback en feedforward voortgang bijhouden, soort portfolio en reflectie,in een veilig en uitnodigend klimaat van geloof in groei- mogelijkheden van leerlingen … zodat leerlingen zicht krijgen op + in handen nemen van eigen leerproces! 30dpbbrugge november 20139-7-2014

31 Reflecteren Reflecteren = leerplan- en competentiedoelstelling Noodzakelijk in leerproces Model van Korthagen Rol leraar (coach) - rol leerling (lerende) Belang van de reflectielussen: het in kaart brengen van de voortgang en voortgang/coachinggesprekken. Zie website DPB Brugge: document + sjabloon 31dpbbrugge november 20139-7-2014

32 Reflecteren 9-7-201432dpbbrugge november 2013

33 33 Beoordelende evaluatie Beoordelend evalueren als IO team door: -afstemmen van begeleidend en beoordelend evalueren -op verschillende momenten adhv criteria - bepalen of de doelen bereikt zijn die vooropgesteld waren voor een bepaalde periode -verstaanbare tussentijdse rapporten -advies voor delibererende klassenraad: geslaagd of niet geslaagd op het einde van het schooljaar! - Rest: autonomie school !! dpbbrugge november 20139-7-2014

34 34 De geïntegreerde proef Via de GIP wordt geëvalueerd of een leerling de competenties, zoals deze worden omschreven in het profiel van de studierichting, verworven heeft Leren via IO en kiezen voor een leerproces waar leren in samenhang vooropstaat, is op zich al integraal en geïntegreerd werken dpbbrugge november 20139-7-2014

35 35 De geïntegreerde proef Betrekken van externe deskundige Belang van communicatie over GIP naar leerlingen en ouders toe (bij aanvang van schooljaar) dpbbrugge november 20139-7-2014

36 Leerplandoelstellingen van de verschillende componenten Expressie Natuurwetenschappen Sociale wetenschappen Voeding 36dpbbrugge november 20139-7-2014

37 Expressie 37dpbbrugge november 20139-7-2014

38 Natuurwetenschappen 38dpbbrugge november 20139-7-2014

39 Sociale wetenschappen Leerplan sociale wetenschappen ongewijzigd Lpd sw moeten in sw bereikt en geëvalueerd worden. Voorbereiding, uitdieping, inoefenen kan in IO. IO kan rond inhoud van sw in samenhang met andere componenten en i.f.v. competentieontwikkeling opgebouwd worden. Voorbereiding competentie ontwikkelend leren en IO 39dpbbrugge november 20139-7-2014

40 Sociale wetenschappen Belang werkwoorden in lpd Accenten: - ondersteunende kennis cfr studie van.. - toepassingsniveau….naar eigen leefwereld.. - werkmodellen als ondersteuning - begeleid oefenen en vaardig worden in communicatie, samenwerken… - onderzoeken - reflecteren en feedback geven - eigen leerproces Belang van horizontaal en verticaal vakgebonden en vakoverschrijdend overleg 40dpbbrugge november 20139-7-2014

41 41 Sociale wetenschappen Tweede graadDerde graad DS 1: Verkennen van eigen mogelijkheden als leerling binnen STW DS 6: Verkennen van eigen mogelijkheden als leerling na STW dpbbrugge november 20139-7-2014

42 42 Sociale wetenschappen DS 2: Verduidelijken van leerprocessen DS 3: Passend communiceren in verschillende situaties DS 4: Waarnemen en observeren van menselijk gedrag en interacties DS 2: Onderzoeken hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt DS 3: Schetsen van de samenhang van de elementen die een rol spelen in het pedagogische handelen en van de wederzijdse beïnvloeding waarbinnen het pedagogisch handelen plaatsvindt. DS4: In kaart brengen welke factoren “gedrag” beïnvloeden en de relatie met leren illustreren. dpbbrugge november 20139-7-2014

43 43 Sociale wetenschappen DS 5: Omgaan met rechten en plichten als jongeren DS 6: Verkennen en illustreren van de diversiteit tussen mensen DS 5: In kaart brengen hoe men als mens deel uitmaakt van de samenleving De mens en zijn gedrag als uitgangspunt dpbbrugge november 20139-7-2014

44 Voeding Voeding is een middel tot COL Context Opdrachten Equivalent van 2 uur/ week Eigen lpd 2 de graad – 3de graad, moeten ook geëvalueerd worden! Kader = gezonde voeding: NVGP –B, actieve voedingsdriehoek 44dpbbrugge november 20139-7-2014

45 Voeding 2de graad: 10 lpd, met mogelijke onderliggende doelen Lpd, let op het gebruik van werkwoorden: toelichten, gebruiken, toetsen, verduidelijken, kiezen, verantwoorden, aanpassen, bereiden,… Bereiden voor doelgroepen ( met eigen wensen, noden, …) 45dpbbrugge november 20139-7-2014

46 Voeding - 2de graad 1 een voedingsvoorlichtingsmodel toelichten 2 de samenstelling v e gerecht toetsen aan een voedingsvoorlichtingsmodel 3 de begrippen voedingsmiddelen en voedingsstoffen toelichten 4 de betekenis vanhet etiket op een verpakking toelichten ( ingrediënten, producent, herkomst, houdbaarheid, richtlijnen bewaren, recycleerbaarheid verpakking) 5 een passend product, gerecht, bereidingswijze en bewaarmethode kiezen en de keuze verantwoorden 46dpbbrugge november 20139-7-2014

47 Voeding - 2de graad 6 bestaande recepten aanpassen (hoeveelheden, keuze van ingrediënten, bereidingswijze, doelgroep) 7 op basis van een werkmodel gerechten maaltijden bereiden voor een kleine doelgroep 8 bereiding correct bewaren 9 gerechten volgens criteria presenteren en deze keuze verantwoorden 10 samen maaltijd nemen 47dpbbrugge november 20139-7-2014

48 Voeding 3de graad: 11 lpd, met mogelijke onderliggende doelen Lpd, let op het gebruik van werkwoorden: (Aanvullend 2de graad) argumenteren Bereiden voor doelgroep en context 48dpbbrugge november 20139-7-2014

49 Voeding - 3de graad 1 de relatie tussen een voedingsvoorlichtingsmodel en de achterliggende visie op gezondheid en voeding toelichten 2 een voedingvoorlichtingsmodel gebruiken om een gerecht/maaltijd samen te stellen, rekening houdende met de doelgroep en de context 3 dagvoeding samenstellen op basis van een voedingsvoorlichtingsmodel, rekening houdend met de doelgroep en context. 4 de keuze voor een bepaalde samenstelling van een gerecht/maaltijd/dagvoeding wetenschappelijk argumenteren 49dpbbrugge november 20139-7-2014

50 Voeding - 3de graad 5 de betekenis van het etiket op een verpakking toelichten 6 de keuze van een passend product, gerecht, bereidingswijze en bewaarmethode verantwoorden ( wetenschappelijk, economisch, cultureel, ethisch) 7 bestaande recepten aanpassen (hoeveelheden- keuze van ingrediënten-bereidingswijze- doelgroep) 8 op basis van een werkmodel gerechten/ maaltijden bereiden voor een kleine doelgroep 9 de relatie tussen de fasen in het bereidingsproces en voedselveiligheid toelichten 10 gerechten volgens passende criteria presenteren en de keuze verantwoorden 11 samen maaltijden nemen 50dpbbrugge november 20139-7-2014

51 ? Vragen bij de toelichtingen per component? Vragen in verband met de samenhang tussen de componenten binnen IO? Vragen in verband met de samenhang tussen component en competenties? 51dpbbrugge november 20139-7-2014

52 Brainstorm per school IO: - organisatorisch luik? - inhoudelijk naar competenties? -inhoudelijk naar de componenten? -samenhang binnen IO? -leerlijn over de IO’s heen helder voor lerarenteam èn voor leerlingen? -componentoverschrijdende samenwerking inzake horizontale en verticale afstemming, reflectie stimuleren begeleidende en beoordelende evaluatie …? 52dpbbrugge november 20139-7-2014

53 Brainstorm per school Wat zit al goed? Borgen! Wat zal moeten bijgestuurd worden? Hoe gaan we dit aanpakken, wanneer, met wie …? 53dpbbrugge november 20139-7-2014

54 Plenum Algemene vragen naar begeleiding toe? Algemene vragen naar collega’s IO toe? Schoolbezoeken zijn steeds mogelijk op vraag! Materiaal kan op voorhand doorgestuurd worden zodat er feedback kan gegeven worden! 54dpbbrugge november 20139-7-2014


Download ppt "Competentie ontwikkelend leren en leerplantoelichting stw November 2013 1dpbbrugge november 20139-7-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google