De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paradijsthese Gedachten over het paradijs,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paradijsthese Gedachten over het paradijs,"— Transcript van de presentatie:

1 Paradijsthese Gedachten over het paradijs,
het ontstaan en het voortbestaan. Schepping Zondvloed Herschepping Voorzienigheid Eind goed, al goed

2 Eind goed, al goed Aan de huidige bedeling komt een einde.
Daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zal die overgang abrupt zijn? We hebben nagedacht over de jongste dag. Het nieuwe Jeruzalem zal dan neerdalen en een worden met de vernieuwde aarde. Daarna zullen de graven opengaan en iedereen zal een onvergankelijk lichaam ontvangen. Dan zal blijken dat elk mens eeuwigheidswaarde heeft. Elk mens ontvangt een prachtig nieuw verheerlijkt lichaam. Elk mens houdt echter zijn eigen identiteit. Het nieuwe lichaam wordt als het ware gevuld met wat de mens het meest eigen is, zijn geest. Zo is er naast vernieuwing sprake van continuïteit. Ons leven hier en nu heeft al eeuwigheidswaarde. Na de jongste dag leven wij verder in een andere vernieuwde hoedanigheid. Wij blijven wie we zijn. Alleen we krijgen wel een grandioos nieuw lichaam.

3 Een nieuw lichaam, gevuld met een ‘oude’ geest.
Kan dat goed gaan? Al eerder heb ik laten zien dat er op dat moment opnieuw gekozen zal moeten worden. Allen die nog niet vóór God hebben gekozen, krijgen een tweede kans. Onder een zeer moeilijke omstandigheid, want op dat moment laat God Satan los. God geeft weliswaar een tweede kans, maar Hij maakt het lastig. Het moet een keus worden die welgemeend is en van harte gaat. Het resultaat van deze tweede kans is dat slechts enkelen zich voegen in het kamp van de heiligen, en dat verreweg de meesten zich massaal aaneensluiten om gezamenlijk op te trekken tegen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. (Openbaring 20:9) Velen kiezen opnieuw fout. Hun oude identiteit, hun oude geest speelt hun nog parten. Kan dit zo blijven?

4 Kan God deze vijandige houding accepteren?
Nee! We lezen: Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. (Openbaring 20:9) Wat gebeurt hier? Nog maar net hebben ze een nieuw lichaam ontvangen, en worden ze nu compleet met lichaam en ziel verteerd? Of verteert dat vuur uit de hemel slechts dat deel van hun geest dat slecht is? Ik moet hierbij denken aan de volgende twee teksten: Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. (Exodus 3:2) Over de engelen zegt Hij: ‘Die Zijn engelen inzet als windvlagen, en Zijn dienaren als een vlammend vuur. (Hebreeën 1:7)

5 Nu zijn engelen geesten, die zodra zij de strijd aangaan dit bij voorkeur op een geestelijke manier doen. Daarom, denk ik, dat de massale opstand tegen het kamp van de heiligen en de geliefde stad op een geestelijke manier beslecht wordt. De hemelse legerscharen vallen op een geestelijke manier aan en dwingen alle ongelovigen in de vuurpoel. Deze dwang is zo alomvattend, dat er terecht gezegd kan worden dat al de opstandelingen in de vuurpoel zullen worden gegooid. (Openbaring 20:14) Na de opstand, denk ik, worden alle opstandige gevoelens verteerd. Maar daarmee stopt het niet, de engelen gaan door. De vuurpoel, denk ik, is een geestelijk reinigingsbad. De engelen nemen alle opstandelingen nog verder onder handen. In die vuurpoel maken de engelen de dienst uit. Al die opstandelingen, die zojuist een verheerlijkt lichaam hebben ontvangen, krijgen een geestelijke reinigingsbeurt.

6 Bij al die opstandelingen werkt het verstand weer optimaal.
Dit omdat ze een fenomenaal werkend nieuw lichaam hebben ontvangen. Alleen die oude identiteit moet ongebogen worden. Daarmee gaan de engelen aan de slag. Misschien wel met inschakeling van de heiligen. Want van de heiligen staat immers geprofeteerd dat zij over vele volken zullen heersen. Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal Ik macht geven over alle volken. (Openbaring 2:26) Alleen, het is niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren. Het kan ook zijn dat dit pas zal plaatsvinden, nadat alle opstandelingen gereinigd zijn. Want ik ga ervan uit dat het geestelijk reinigingsbad een tijdelijk gebeuren is. Op een gegeven moment zal iedereen schoon zijn, de waarheid inzien en God loven.

7 Dit idee, dat de vuurpoel een geestelijk reinigingsbad is waar iedereen na verloop van enige tijd brandschoon uitkomt, baseer ik o.a. op de volgende teksten: Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit Mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat Ik spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij Mij zweren. (Jesaja 45:23) ‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer -, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ (Romeinen 14:11) Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. (Filippenzen 2:10) Wie zou U, Heer, niet vereren, Uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen, want Uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ (Openbaring 15:4)

8 Pas nadat de gerechtvaardige daden van God geopenbaard zijn, zullen alle volken zich voor Hem neerbuigen. Pas nadat de boeken (Openbaring 20:12) zijn opengegaan, komen ook de ongelovigen tot inkeer. Niet allemaal direct, velen pas na een geestelijk reinigingsbad. Met een groot verstand en met subliem gevoelsleven zijn Gods gerechtvaardige daden door iedereen op waarde in te schatten. Hierbij moet ik denken aan Nebukadnessar, die op een gegeven moment zei: ‘Het is waar, Uw God is de God der Goden en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen. (Daniël 2:47) Als zo’n grote geest, in een gevallen wereld, tot de erkenning van Gods macht komt, zou dan niet iedereen met het nieuw lichaam tot erkenning van Gods macht kunnen komen, en Hem gaan loven. Ik denk, dat juist dat ons geopenbaard is.

9 In totaal zijn er drie momenten geopenbaard waarop iedereen iets groots krijgt te zien en daarop zal reageren: Bij Jezus’ terugkomst op de wolken Bij het openen van de boeken Na het reinigingsbad, na de vuurpoel

10 Over het eerste moment lezen we het volgende:
Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. (Openbaring 1:7) Ik denk, dat als Jezus terugkomt op de wolken iedereen, ook allen die gestorven zijn, ook degenen die Hem daadwerkelijk doorstoken hebben, Hem zullen zien neerdalen. Dan zullen de gelovigen (op enkele na) opgenomen worden, en alle volken die op de aarde achterblijven zullen dan terecht weeklagen. Dit weeklagen van alle volken is geen uiting van bekering, maar is veel meer een gevolg van hun ontzetting. De opname van de gemeente zal geen enkele achterblijver onberoerd laten.

11 Over het tweede moment lezen we het volgende:
Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. (Openbaring 20:12) Velen veronderstellen dat dit het moment is, als iedereen voor Gods rechterstoel staat, dat alle knie zich zal buigen. Iedereen zal dan instemmen met Gods rechtvaardig oordeel. De ongelovigen en de kwaadwilligen zullen daarna worden afgevoerd naar de vuuroven (= vuurpoel), waar ze zullen jammeren en knarsetanden. (Matteüs 13:42 en 50; Lucas 13:28-30)

12 Ik zie tijdens dit tweede moment, geen mogelijkheid waarbij alle knie zich zal buigen, en elke tong God zal loven. Eerder heb ik dit wel gedacht. Ik dacht dat bij het openen van de boeken iedereen zo duidelijk met het eigen leven en met de heilsgeschiedenis geconfronteerd zou worden, dat iedereen tot inkeer zou komen. Een inkeer, gebaseerd op een overdadige bewijslast. Een inzicht, dat God zowel rechtvaardig, als lankmoedig als barmhartig is. Ik dacht dus, zoals velen, dat op dat moment iedereen God zou gaan loven. Weliswaar maar een kort moment. Want daarna zouden alle ongelovigen worden afgevoerd om hun rechtvaardige straf te ondergaan. Voor eeuwig. Maar op deze gedachte kom ik terug. Het is inlegkunde. Nergens staat dat dit het moment is dat alle knie zich zal buigen en elke tong God zal loven.

13 Over het derde moment lezen we niets.
Ik heb aangegeven dat ik denk dat de vuurpoel een in hoofdzaak geestelijk reinigingsbad is, dat slechts tijdelijk zal bestaan. Hiermee wijk ik af van de gangbare mening, waarbij wordt verondersteld dat de vuurpoel de definitieve strafplaats is. Het eindstation, voor eeuwig. Maar ik denk, dat nergens anders in de hele heilsgeschiedenis de bekende teksten over het feit dat alle knie zich zal buigen en dat alle tong God zal loven een betere plaats kan krijgen dan juist hier. Na de reiniging in de vuurpoel zal iedereen zich buigen en God loven. God geeft als het ware elke ongelovigen nog een derde kans. Driemaal is scheepsrecht. Een derde kans, die iedereen zal benutten.

14 Als uitgangspunt van de these heb ik mij voorgenomen om zo groot mogelijk over God te denken.
Dit uitgangspunt blijkt moeilijker dan ik had verwacht. Ik ben een heel eind meegegaan met de gangbare mening dat elke ongelovige een eeuwige straf wacht. Op dit moment kan ik daarin, in die eeuwige straf, Gods grootheid en Zijn liefde en barmhartigheid niet zien. [Maar omdat dit tegen de gangbare mening ingaat, wacht ik elke weerlegging met spanning af] God is echt groter dan we denken. Iedere ongelovige krijgt zelfs een derde kans. Daarna zal hij tot inkeer komen en gaan geloven. Hij zal alsnog, op het allerlaatste moment, Jezus Christus als zijn HEER erkennen en aanbidden. Buiten Jezus Christus om is er geen verlossing. Iedereen zal dit eeuwenlang blijven erkennen.

15 De poel van vuur en zwavel versus de vuurpoel
In het voorgaande ben ik ervan uitgegaan dat de vuurpoel iets heel anders is dan de poel van vuur en zwavel. De vuurpoel heb ik opgevat als een in hoofdzaak geestelijk reinigingsbad. Maar wat moeten we ons voorstellen bij de poel van vuur en zwavel? Allereerst weten we dat Satan en het beest en de valse profeet tezamen zullen worden gegooid in die poel van vuur en zwavel. Tot in eeuwigheid zullen ze daarin worden gepijnigd. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid, (Openbaring 20:10) Ik denk dat ook in deze tekst met het vuur engelen worden aangeduid. Alleen hier verrichten zij geen reinigingswerk, want dat zou onbegonnen werk zijn. Hier bewaken en binden zij de duivel, het beest en de valse profeet. Jezus laat via Zijn engelen hier Zijn macht gelden.

16 Het brandende zwavel is een teken van gruwelijke pijniging.
Pijniging op een in hoofdzaak geestelijke manier, want de duivel, het beest en de valse profeet zijn geesten. De poel van vuur en zwavel is waarschijnlijk geen fysieke grootheid. Deze poel van vuur en zwavel zou een plek kunnen krijgen aan de grens van de kosmos of zelfs daarbuiten. Naast de vuurpoel en de poel van vuur en zwavel spreekt de Bijbel ook een keer over de vuurpoel met brandende zwavel. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood. (Openbaring 21:8) De verklarende bijzin ‘dat is de tweede dood’, zet ons op het spoor dat hier de vuurpoel mee bedoeld is.

17 Over de tweede dood lezen we het volgende:
Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden. (Openbaring 2:11) Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen. (Openbaring 20:6) Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. (Openbaring 20:14)

18 Mijn interpretatie van deze teksten is dat de tweede dood overeenkomt met de vuurpoel.
Wie in de vuurpoel gegooid wordt, komt daardoor in de tweede dood. De eerste dood is de dood waarin alle ongelovigen belanden na hun sterven. Zij komen dan wel in het dodenrijk (= hel) of in de dood (= zielenslaap), ze existeren daarin wel omdat iedereen eeuwigheidswaarde bezit. Maar ze zijn daarbij wel buitengesloten van het echte leven met God. Ze zijn echt dood. Iedereen die in de hel komt, wacht daar helse smarten. Gruwelijk! Op de jongste dag zal iedereen uit het dodenrijk en de dood worden verlost om voor Gods rechterstoel te verschijnen. Daarmee komt er een einde aan de eerste dood.

19 In de tweede dood vindt ook een buitensluiting plaats
In de tweede dood vindt ook een buitensluiting plaats. Iedereen die belandt in de vuurpoel krijgt geen toegang tot het nieuwe Jeruzalem. Tijdens de tweede dood existeren de opstandelingen wel, maar ze moeten Gods heerlijkheid ontberen. Ze zijn echt dood. Iedereen in de vuurpoel zal worden gereinigd. Dat kan zeker pijn doen, omdat in de vuurpoel ook brandend zwavel aanwezig is. Ik denk dat de reiniging in de vuurpoel heel effectief zal zijn, maar over de tijdsduur durf ik geen uitspraak te doen. Deze reinigingsperiode kan langer duren dan de duur van het paradijs. Wie zal het zeggen?

20 Hel = Gehenna = uiterste duisternis
De Gehenna is de woonplaats van Satan. Het is een plek waar Satan het een lange tijd voor het zeggen heeft gehad en zijn gang kon gaan. Alleen na Christus’ overwinning aan het kruis werd Satan geketend voor duizend jaar. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaar. (Openbaring 20:2) Ik denk, dat Satan met name in de hel beperkingen zijn opgelegd. Daar is hij geketend, omdat hij niet alles mag doen met zijn slachtoffers. Want die slachtoffers wacht een eerlijk proces. Zij zullen voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. In de daaraan voorafgaande hechtenis in de hel mag de straf nooit groter worden dan de straf die God uiteindelijk zal uitspreken. Dit voorarrest staat onder Gods bestuur. De Satan kan zelfs in de hel niet doen wat hij wil. Ook daar is hij slechts een hark in Gods hand. (uitspraak Luther)

21 In de Gehenna brandt een vuur dat niet dooft, een eeuwigbrandend vuur.
De hel is een verschrikkelijk oord, waar de wormen blijven knagen. In de uiterste duisternis zal iedereen jammeren en knarsetanden. De Gehenna is een oord om rekening mee te houden. Elf maal wordt in de Bijbel de Gehenna genoemd. Het is met name Jezus zelf die de Gehenna ter sprake bracht. Als waarschuwing! Gangbaar is het idee dat de Gehenna eeuwigdurend is. Immers er brandt een eeuwigdurend vuur, en de wormen blijven knagen. Dat zal zeker zo blijven, alleen de Gehenna raakt leeg. Op de jongste dag zullen alle doden opstaan. Dan zullen allen die hun voorarrest in de Gehenna hebben moeten doormaken, verschijnen voor de rechterstoel van God. Daarna zal de Satan zich laten verlokken om, zodra hij uit zijn gevangenis (=Gehenna) wordt losgelaten, de volken te verleiden.

22 Satan kan, denk ik, op meerdere plaatsen tegelijk zijn.
Maar zijn bewegingsvrijheid wordt steeds meer ingeperkt. Allereerst wordt hem, na Jezus’ overwinning, de toegang tot de hemel ontzegd. Hij wordt geketend en krijgt daardoor in de hel weinig bewegingsvrijheid. Hij wordt op de aarde geworpen, maar door het gebed van alle heiligen en van de zielen onder het altaar heeft hij ook daar beperkte bewegingsvrijheid. Alleen op het moment dat hij uit zijn gevangenis wordt losgelaten, krijgt hij weer meer vrijheid terug. Hij krijgt de kans om alle volken te verleiden. Grotendeels zal hij daarin slagen. Maar daarna is het over. Hij zal afgevoerd worden naar de poel van vuur en zwavel. De Satan zal nooit geen toegang meer krijgen tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ook zal hij nooit meer in de Gehenna kunnen komen. Zijn huis wordt hem ontzegd. Alles wat hij had, wordt hem ontnomen. Hij zal geen enkele invloed meer krijgen. Tot in eeuwigheid.

23 De Gehenna raakt leeg. Zal deze daarna nog blijven bestaan? Ik denk het wel, tijdelijk, als gedenkteken. Wij herdenken alle slachtoffers van concentratiekampen. Dan doen we o.a. om het idee te voeden, dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Ik denk, dat daarom de Gehenna nog een tijdlang zal blijven bestaan. Ons verleden zal ons moeten blijven prikkelen om het goede te doen. Ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen we geen robots worden. We zullen telkens bewust moeten kiezen. Het verleden zal een lange tijd vormend aanwezig zijn. De boeken zullen opengaan, en van het verleden zullen we iets leren. Dit zal, denk ik, een heel leerproces zijn. Een leerproces dat niet op de jongste dag zal worden afgerond.

24 Pas na dit leerproces zal alles echt voorbij zijn.
Als een gebouw klaar is, en zo goed gebouwd is dat er nooit geen onderhoud meer nodig zal zijn, dan kunnen alle bouwtekeningen weg. Zo zullen er aan het einde van het leerproces, wat gelijktijdig zal eindigen met de grote geestelijke reiniging in de vuurpoel, geen gedachten meer opkomen aan wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Dit stoel ik op de volgende teksten: Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. (Openbaring 21:4) Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. (Jesaja 65:17)

25 Over deze laatste tekst schrijft Randy Alcorn het volgende:
Jesaja 65:17 wordt vaak geciteerd als bewijs dat we ons in het eeuwige leven niets zullen herinneren van ons huidige leven. Deze tekst moet echter gelezen worden in de context. Dit vers is verbonden met het vorige, waarin God zegt: ‘’ Dan zal alle ellende van vroeger vergeten zijn, verborgen voor Mijn ogen.’ Hier is geen sprake van letterlijk geheugenverlies, alsof de alwetende God Zich het verleden niet zou kunnen herinneren. Het is net als toen God zei: ‘Ik zal (…) nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan’(Jer. 31:34). Dat betekent niet dat God een slecht geheugen heeft, maar dat Hij ervoor kiest om onze zonden uit het verleden niet op te halen en ze ons niet aan te rekenen. In het eeuwige leven zullen we niet in beslag genomen worden door zonden of problemen en God evenmin. We zullen in staat zijn om ervoor te kiezen om niet terug te denken en stil te staan bij dingen die de vreugde van de hemel zouden verminderen. Dat is niet hetzelfde als het laten verdwijnen van onze herinneringen of het opdoeken van onze relaties. Als we vergeten dat we hopeloze zondaars waren, hoe zouden we dan de inhoud en de betekenis van Christus’ verlossende werk voor ons op waarde kunnen schatten?

26 De betekenis van de Gehenna zal blijvend herinnerd worden.
Vooral zij die tijdelijk in de Gehenna zullen worden opgenomen, zullen later daarvan kunnen getuigen. De Gehenna is een soort TBS-instelling. Opstandelingen worden daarin Ter Beschikking gesteld aan Satan. Het is een afschuwelijk oord, waarin zij de gevolgen van Satans daden aan de lijve zullen ervaren. Het zal louterend werken. Iemand die daaruit ontslagen wordt, zal nooit meer daarnaar terugverlangen. In de Gehenna bestaan geen reclasseringsprogramma’s. Satan duwt je eerder nog dieper de modder in. Wie uit de Gehenna komt, komt er niet schoon uit. Dat blijkt op de jongste dag. Velen die zojuist uit de Gehenna zijn ontslagen komen opnieuw in opstand. Daarna worden zij afgevoerd naar de vuurpoel. In de vuurpoel wordt wel gewerkt met reclasseringsprogramma’s. De engelen werken zo effectief, dat iedereen na enige tijd een nieuw leven zal kunnen beginnen.

27 Alle ongelovigen die tot geloof zijn gekomen
De weg van ongelovig naar gelovig, van oude aarde naar de nieuwe aarde Oude aarde Ongelovigen 1e dood Gehenna Zielenslaap 2e dood Vuurpoel Kamp van de heiligen Nieuwe aarde Alle ongelovigen die tot geloof zijn gekomen

28 De Gehenna is een onderdeel van Gods plan om ongelovigen tot inkeer te brengen.
God straft nooit zinloos. Gods toorn keert zich tegen de zelfvernietiging van mensen. Gods toorn beoogt het heil van alle mensen. God schakelt Satan in om mensen te straffen, om hen zo te laten weten van welk onheil Hij hen zal redden. Aan den lijve zullen ze Satans wreedheid voelen. In de Gehenna zullen ze kennismaken met de grote Gruwel, Satan. Satan zal daar gebonden zijn, omdat hij anders helemaal doorslaat. Maar ook een gebonden Satan is een en al gruwel. Ieder zal een proportionele straf ondergaan, zowel in hevigheid als in tijd. Uiteindelijk zal blijken dat God, ook al geeft Hij dit straffen grotendeels uit handen, rechtvaardig is en ieder die straf geeft die hem toekomt.

29 De vuurpoel Na de Gehenna wacht voor velen de vuurpoel.
Dit omdat ze de tweede kans niet benutten. De vuurpoel is, denk ik, een in hoofdzaak geestelijk reinigingsbad waar iedereen geheel gereinigd zal uitkomen. Tegenwoordig staat de geesteswetenschap hoog aangeschreven. Er is al veel deskundigheid voorhanden om allerlei ontspoorden een nieuw levensvooruitzicht te geven. De deskundigheid waar God over beschikt, is vele malen groter dan wat wij nu voor handen hebben. God zal die deskundigheid inzetten. Wellicht via zijn engelen, maar misschien ook wel via de heiligen die vanuit het nieuwe Jeruzalem uitgezonden zullen worden. Maar hoe dan ook, Gods plan zal niet falen. Iedereen zal de vuurpoel gereinigd verlaten. Pas dan zal alle knie zich buigen en alle tong God loven.

30 Late-alverzoening Na de vuurpoel volgt uiteindelijk de alverzoening. Een late-alverzoening. Over alverzoening werd al in de vroege Kerk gesproken, onder andere door Origenes. Telkens heeft de hoofdstroom in de kerk dat idee afgewezen. Vanuit tal van redenen is de alverzoening altijd gezien als een ketterij. Ik wil niet dat met deze dwaalleer het nieuwe idee over de uiteindelijke alverzoening wordt geassocieerd. Vandaar de term: late-alverzoening De late-alverzoening onderscheidt zich op één wezenlijk punt van de gangbare leer van de alverzoening. De gangbare leer van alverzoening gaat er vanuit dat na een (louterings)fase in het vagevuur of het uitboeten van een straf in de hel iedereen uiteindelijk gered zal worden. Alle mensen zullen tenslotte verzoend worden met God. Bij de late-alverzoening, zoals ik het mij voorstel, komt hier een wezenlijke stap tussen: in de vuurpoel zullen allen eerst gereinigd moeten worden en Jezus als hun HEER moeten aannemen. Niemand kan ooit in de hemel komen zonder geloof en bekering. Die tussenstap is noodzakelijk.

31 Bij doordenking van deze tussenstap hoop ik, dat voor- en tegenstanders van de alverzoening elkaar gaan vinden. Ik denk dat het een groot misverstand is om te denken dat in de hel (Gehenna) mensen alsnog tot bekering kunnen komen. Dit geldt zeker voor de periode vóór de jongste dag. De boeken zijn dan nog gesloten. Niemand heeft dan nog de volle openbaring van de heilsgeschiedenis kunnen inzien. Niemand op aarde, maar ook niemand in de hel. In de hel blijft het donker, omdat niemand enig licht binnen kan brengen. Allen die binnenkomen hebben Christus niet echt gekend, en zullen dan ook niet van Hem kunnen getuigen. In de hel blijft het hoe dan ook, donker. Ik denk dan ook niet dat door het ondergaan van een pijnlijk proces mensen inzicht zullen krijgen in hun eigen zondigheid en zich tot God zullen bekeren. De hel is de uiterste duisternis, en geen enkel mens zal daar het licht zien.

32 Na de jongste dag wordt alles anders.
Alle doden zullen opstaan en voor hen zullen de boeken opengaan. Alle ongelovigen zullen de hel verlaten en zij zullen echt opstaan. Zij zullen echt inzicht krijgen in hun eigen leven en aan hen zal de hele heilsgeschiedenis tot in alle finesses worden geopenbaard. Allereerst geeft Hij elke ongelovige een nieuw onvergankelijk lichaam, met alle vermogens waarover de eerste Adam kon beschikken. Alle ongelovigen ontvangen een prachtig lichaam met een gezond verstand. Een gezond verstand om verantwoord te kunnen kiezen. Alleen iedere ongelovige krijgt wel zijn oude identiteit terug. De ervaring uit het verleden blijft meetellen. Op dat moment mag hij kiezen. Een herkansing. We kennen inmiddels het vervolg (een profetie). Velen komen in opstand en worden daarop afgevoerd naar de vuurpoel. Niet naar de hel, maar naar de vuurpoel. Niet in handen van Satan, maar in handen van engelen.

33 Zo is sprake van een wezenlijk verschil tussen alverzoening en de late-alverzoening.
Ik denk dat de volgende argumenten die gebaseerd zijn op Bijbelteksten en die tegen de alverzoening zijn ingebracht, niet opgaan voor de late-alverzoening. Laten we de belangrijkste argumenten bekijken. Alleen ieder die in Jezus Christus gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Alleen ieder die zich met Jezus Christus laat verzoenen, komt in de hemel. Velen zijn geroepen, slechts weinigen uitverkoren. God heeft mensen bestemd voor de ondergang. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten. Interpretatie Matteüs 18:8-11, over het eeuwigbrandend vuur. Interpretatie Marcus 9:43-49, over het vuur dat niet dooft. Jezus bidt slechts voor hen die door de Vader aan Hem gegeven zijn. Een kleine hel maakt van Jezus een kleine Redder. Als alles goed komt, waar spannen we ons dan nog voor in?

34 Alleen ieder die in Jezus Christus gelooft, ontvangt het eeuwige leven.
In de volgende tekst is dit te lezen: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon geeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16) Hier staat duidelijk dat het evangelie naar alle mensen uitgaat, maar alleen effect heeft voor wie oprecht gelooft! Het offer van Christus is toereikend, oneindig van waarde, afdoende, om de wereld te redden van Gods toorn! Maar alleen door een levend geloof krijg je deel aan de verzoening.

35 Alleen ieder die in Jezus Christus gelooft, ontvangt het eeuwige leven
Alleen ieder die in Jezus Christus gelooft, ontvangt het eeuwige leven. (vervolg) Bij de late-alverzoening poneer ik dat ongelovigen na hun sterven nog een tweede kans krijgen. Ze zullen opstaan en voor Gods rechterstoel verschijnen. Ze zullen worden afgevoerd naar de vuurpoel en geestelijk gereinigd worden. Ze zullen met de hele heilsgeschiedenis geconfronteerd worden. Ze zullen daardoor veranderen. Ze zullen opnieuw mogen kiezen en dan van harte de goede keus doen. Niet onder dwang, maar overweldigd door de glasheldere openbaring van Gods liefde. De late-alverzoening gaat niet buiten de mens om. De mens moet eerst veranderen, voordat hij toegang kan krijgen tot God. De mens moet eerst heilig zijn, voordat hij tot de heilige God kan naderen. Zonder een waar geloof waarbij je van harte God looft, is er geen toekomst.

36 Alleen ieder die zich met Jezus Christus laat verzoenen, komt in de hemel.
We lezen: Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons Zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden komen. (2 Korintiërs 5:20-21) Het laat u met God verzoenen is méér dan het accepteren van de mededeling: je bent verzoend! Het is een echte vereniging met Hem: Jezus in ons, en wij In Hem! Tijdens de late-alverzoening, denk ik, vind alsnog zo’n proces plaats. In de vuurpoel vindt niet alleen een geestelijk reinigingsproces plaats, maar er wordt ook opbouwwerk verricht. De verzoening wordt uitgestald. Tenslotte, het kan zeker enige tijd, jaren, misschien wel eeuwen duren, voordat iedereen die verzoening aanneemt. Maar God is geduldig, Hij bereikt Zijn doel!

37 Velen zijn geroepen, slechts weinigen uitverkoren
We lezen: Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. (Matteüs 22:14) Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het Lam.(Openbaring 7:9) In Matteüs lezen we een waarschuwende profetie. In Openbaring zien we dat een onafzienbare menigte gered gaat worden. Het is duidelijk dat God geen openheid geeft over het percentage dat gered gaat worden. God houdt de spanning erin. Hij waarschuwt en bemoedigt. In beide verzen gaat het over de periode vóór de jongste dag. Wat er na de jongste dag gaat gebeuren, lezen we pas aan het einde van Openbaring.

38 God heeft mensen bestemd voor de ondergang.
We lezen: God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die Hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat Hij Zijn toorn ook wil tonen en Zijn macht kenbaar wil maken. (Romeinen 9:22) Gods uitverkiezing laat ons zien dat God alle touwtjes in handen heeft. Zo ook in deze tekst. Maar Gods uitverkiezing heeft een doel: Hij wil Zijn macht kenbaar maken. Op de jongste dag gaan de boeken open en pas dan zal iedereen Gods uitverkiezing kunnen begrijpen. Pas dan wordt het mogelijk dat opgestane mensen daarin Zijn grootheid gaan erkennen. Met name als het gaat om al degenen die God bestemd heeft voor de ondergang.

39 God heeft mensen bestemd voor de ondergang. (vervolg)
Gods uitverkiezing gaat niet buiten het doen en laten van mensen om. Maar dat onderwerp laat ik nu even liggen. Belangrijk is dat we zien dat God de regie van Zijn heilsplan in handen heeft. Hij laat figuranten optreden om Zijn heilsplan bekend te maken. Die figuranten, en ook alle toeschouwers, behouden daarbij een eigen verantwoordelijkheid. In elke rol zal de eigen inbreng doorslaggevend blijken te zijn. Iedereen krijgt, ondanks de rol die hij/zij te spelen heeft (uitverkiezing), na wedergeboorte, een kans om te kiezen en om de HEER lief te hebben. Uit louter genade reikt God iedereen, die Hij bereikt met de oproep van geloof en bekering, deze kans aan. Pas na de jongste dag krijgen alle ongelovigen een kans om te kiezen. Met de boeken open, waarin de hele heilsgeschiedenis tot leven wordt gebracht. Dan zal iedereen inzien, dat tot op dat moment alle straf terecht is geweest.

40 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten.
We lezen: God is inderdaad rechtvaardig: Hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de HEER, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt Hij in vlammend vuur en omringd door engelen, door wie Hij Zijn macht manifesteert; dan straft Hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van Zijn kracht en majesteit. (2 Tessalonicenzen 1:6-9) Ik denk dat we hier iets zien van de terugkomst van de HEER net voor de grote verdrukking. Jezus zal dan terugkomen en de gemeente zal Hem tegemoet gaan. De achterblijvers zullen worden gestraft. Voor hen verschijnt de HEER in vlammend vuur en omringd door engelen.

41 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten. (vervolg 1)
Lastiger is het om de tekst ‘Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van Zijn kracht en majesteit’ goed te duiden. Laten we hiervoor eerst eens kijken naar een andere tekst: En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf, en nu liggen ze daar als afschrikkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur. (eeuwig vuur; NBG-1951) Judas 1:7 Ik denk dat de inwoners van Sodom en Gomorra op de jongste dag zullen opstaan en dat op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen litteken meer te zien zal zijn van het eens verwoeste Sodom en Gomorra. Vanuit Openbaring ga je dus anders tegen deze tekst aankijken. De straf is niet eeuwig, want God grijpt in.

42 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten. (vervolg 2)
Iets dergelijks communiceert God wel meer in de Bijbel. Kijk eens naar de teksten die Paulus in Romeinen 9: aanhaalt: Wat mijn volk niet was, zal Ik Mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal Ik Mijn geliefde noemen. En waar tegen hen gezegd is: “Jullie zijn Mijn volk niet,” zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. Om Paulus’ behandeling van deze teksten te begrijpen, moeten we bedenken dat, volgens het Nieuwe Testament, oudtestamentische profetieën vaak een drievoudige vervulling hebben. De eerste is onmiddellijk en letterlijk (in de geschiedenis van Israël), de tweede bemiddelend en geestelijk (in Christus en zijn kerk) en de derde ultiem en eeuwig (in Gods voltooide koninkrijk). [Citaat uit ‘De boodschap van de Romeinen’ van John Stott, blz. 311]

43 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten. (vervolg 3)
Op grond van het bovenstaande denk ik aan de volgende interpretatie van de tekst ‘Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van Zijn kracht en majesteit’: Het betreft hier de situatie waarbij Jezus terugkomt en de gemeente wordt opgenomen. Tegen alle achterblijvers wordt gezegd dat ze eeuwig zullen worden verstoten. Ze zullen de grote verdrukking ingaan, en dat zal voor hen een eeuwigheid schijnen. Maar uiteindelijk zal de grote verdrukking voorbij gaan. De jongste dag zal aanbreken! De tekst moet vanuit Openbaring geïnterpreteerd worden. Zoals we het OT alleen kunnen begrijpen vanuit het NT, zo zijn vele teksten niet goed te begrijpen dan alleen uit Openbaring.

44 Interpretatie Matteüs 18:8-11, over het eeuwigbrandend vuur.
We lezen in Matteüs 18:8-11 het volgende: En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen en twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden. Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Vader. (Noot: andere handschriften hebben een extra vers: ‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te reden wat verloren was.’)

45 Interpretatie Matteüs 18:8-11, over het eeuwigbrandend vuur
Interpretatie Matteüs 18:8-11, over het eeuwigbrandend vuur. (vervolg 1) In deze tekst in Jezus aan het woord vóór Zijn overwinning aan het kruis. Op dat moment had Hij Satan nog niet verslagen en was het eeuwigbrandend vuur in de Gehenna realiteit. Jezus preekt hier niet alleen tegen de omstanders maar ook tegen zichzelf. Als Hij de Satan niet zal overwinnen, dan blijft de Gehenna een eeuwigdurende realiteit. Jezus realiseert zich dit beter dan wie dan ook. Daarom nuanceert Hij hier de Gehenna niet. Hij gaat hier niet op vooruit lopen, en alvast aangeven dat na Zijn overwinning alles anders wordt. Hij vertelt hier niet dat na Zijn overwinning Satan gebonden wordt, en dat Satan zelfs in de Gehenna beperkingen zullen worden opgelegd. Omdat zelfs daar Jezus alle macht krijgt en Zijn recht zal handhaven. Jezus vertelt hier ook niet dat na de jongste dag Satan in een poel van vuur en zwavel gegooid gaat worden, en dat hij vanaf dat moment geen enkel mens meer kan verleiden. Exit Satan.

46 Interpretatie Matteüs 18:8-11, over het eeuwigbrandend vuur
Interpretatie Matteüs 18:8-11, over het eeuwigbrandend vuur. (vervolg 2) Jezus houdt zich hier nog niet bezig met wat komen gaat. Jezus richt zich op Zijn taak. Vandaar, denk ik, dat hier alle nadruk moet komen te vallen op dat ene extra vers dat in enkele handschriften voorkomt: De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

47 Interpretatie Marcus 9:43-49, over het vuur dat niet dooft.
Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbaar vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen te worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Niemand heeft zoveel keer gesproken over de Gehenna als Jezus. Hij stond er alleen voor om aan de eeuwigdurende realiteit van de Gehenna een einde te maken.

48 Interpretatie Marcus 9:43-49, over het vuur dat niet dooft. (vervolg)
Dit vers sluit af met de zin: Iedereen moet met vuur gezouten worden. Niemand kan zonder vuur, zonder straf. Een proportionele straf is rechtvaardig en een zegen. Niemand kan zonder straf, noch zonder strafdreiging. Vandaar dat Jezus na Zijn overwinning de Gehenna nog tijdelijk intact laat. De Gehenna blijft een afschrikwekkend oord, waar je niet wilt komen. Ook gelovigen, deels behept met de oude mens, hebben straf en strafdreiging nodig. Het kan anders zomaar dat ze God verlaten, zich aan de kerk onttrekken, en gaan doen wat goed is in eigen ogen. Dan gaat het zout zijn kracht verliezen. Dat wil Jezus hoe dan ook voorkomen!

49 Jezus bidt slechts voor hen die door de Vader aan Hem gegeven zijn.
We lezen: Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn. (Johannes 17:9) Jezus selecteert en conformeert zich daarbij aan Gods uitverkiezingsplan. Jezus kwam in eerste instantie voor het volk Israël. Daar richtte Hij zich op. Alleen een enkele keer hielp Hij een heiden. (Matteüs 15) God werkt van klein naar groot. Het woord wordt geplant en moet daarna over de hele wereld worden verkondigd. Jezus bidt voor hen die dit werk gaan doen, en in de tijd gezien zal Hij gaan bidden voor allen die Hij wil bereiken. Jezus houdt zich aan een stappenplan. Wat later komt, komt later in zicht.

50 Een kleine hel maakt van Jezus een kleine Redder.
“Wanneer mensen spreken over een kleine hel, is dat omdat ze denken dat ze slechts kleine zonden hebben, en omdat ze geloven in een kleine Redder” - Charles Spurgeon. Als het geloof z’n angel verliest, verliest het ook zijn glans. De hel is een vreselijke realiteit tot aan de jongste dag. Velen ondergaan op dit moment ondraaglijke pijnen in de hel. Velen zullen, zelfs met de huidige kennis, de hel verkiezen boven de hemel. Afschuwelijk, want daarmee negeren zij al Jezus’ waarschuwingen. Dan gaat gelden: Wie niet horen wil, zal het voelen. De hel is meer dan afschuwelijk. Het is één grote hel. Gelukkig dat we een grote Redder hebben om allen, op de jongste dag, uit deze grote hel te verlossen.

51 Als alles goed komt, waar spannen we ons dan nog voor in?
Waarom zal je nog naar de kerk gaan, als alles toch goed komt? Waarom zal je je opofferen, als uiteindelijk alles goed komt? Waarom zal je nog geloven? Waarom? Waarom reageerde die oudste zoon zo? (Lucas 15) Was hij jaloers op de jongste zoon, die zo van het leven had kunnen genieten? Of ging het die oudste zoon om de erfenis? Zou hij deze opnieuw moeten delen met zijn jongere broer? Hoe kleiner het aantal erfgenamen, hoe groter de erfenis! Hoe minder mensen er behouden zullen worden, hoe meer ze te verdelen zullen hebben! Spelen, onderhuids, deze gedachten een rol?

52 Als alles goed komt, waar spannen we ons dan nog voor in? (vervolg)
De late-alverzoening ontkent het bestaan van de hel niet. Alleen op de jongste dag zal iedereen de hel verlaten. Zij die dan opnieuw verkeerd kiezen, zullen worden gegooid in de vuurpoel. Iedereen zal daar geestelijk worden gereinigd. Dit proces kan geestelijk zeker veel pijn oproepen. Niemand hoeft hier verlangend naar uit te zien. Zeker ook, omdat dit wel een lang proces kan worden. De late-alverzoening poneert dat na de rechtvaardige straf (in de hel) een reinigingsproces volgt. God zal eerst proportioneel straffen, waarop Hij een periode zal laten volgen waarin alle ongelovigen nog een herkansing zullen krijgen. God straft proportioneel. Daarom is die straf ook eindig.

53 Laten we vervolgens enkele teksten nalopen die direct het idee van de late-alverzoening ondersteunen: Alle volken op aarde zullen gezegend worden. (Genesis 12:3) Eén mens is voor alle mensen gestorven. (2 Korintiërs 5:14-15) Door één Mens worden alle mensen gerechtvaardigd. (Romeinen 5:18) God ontfermt zich over allen (Romeinen 11:32) Jezus brengt verzoening voor de hele wereld. (1 Johannes 2:2) Alle tong zal van harte belijden dat Jezus Christus is Heer. (Romeinen 14:11) Alles wordt verzoend. (Kolossenzen 1:20)

54 Alle volken op aarde zullen gezegend worden. (Genesis 12:3)
We lezen Genesis 12:3b in enkele verschillende vertalingen: Alle volken op de aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. * noot: Ook mogelijk is de vertaling: Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. (NBV) en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (HSV) en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (NBG-1951) Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen, (WBV) Toentertijd woonden rondom Abraham naar schatting 70 volken. Zouden deze in de zegen gaan delen? Wat zou Abraham daarover hebben gedacht?

55 Alle volken op aarde zullen gezegend worden. (Genesis 12:3) (vervolg)
Deze tekst is vrij fundamenteel omdat dit motief terugkomt, ook bij de latere aartsvaders. (Gen. 18:18; 26:4 /Isaak; 28:14/Jacob) In Galaten 3:14 wordt op deze belofte teruggrepen. We lezen: Zo zouden door Hem (Jezus Christus) alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen. Gods zegen is alleen te ontvangen door het geloof. Alleen door het geloof ontvangt iemand een nieuw leven, gevuld met de Geest. Hoe kunnen nu alle volken gaan delen in de zegen van Abraham? Dat kan alleen als ze een herkansing krijgen. In Gods openbaring zit een ontwikkeling. De sluier wordt steeds verder weggenomen. In Openbaring is de plot te vinden dat duidt op herkansing.

56 Eén mens is voor alle mensen gestorven. (2 Korintiërs 5:14-15)
We lezen: Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één Mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Jezus is voor alle mensen gestorven. Dit feit zou elke levende zo moeten aanspreken dat hij niet langer voor zichzelf maar voor Hem gaat leven. Het idee dat alle ongelovigen een herkansing zullen krijgen, maakt het offer van Christus nog groter dan velen nu al denken. Hij is inderdaad voor iedereen gestorven, dat zal effect hebben. Op de jongste dag zullen de boeken opengaan, en wie het nog niet wist, kan dan alsnog aan de slag.

57 Door één Mens worden alle mensen gerechtvaardigd. (Romeinen 5:18)
We lezen: Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Door de overtreding van Adam zijn wij allen onder het oordeel gekomen. Door de rechtvaardigheid van Jezus Christus worden allen vrijgesproken. Nu staat dit vers ingeklemd tussen de verzen 15 en 19. Daarin wordt allen nog al eens vertaald met velen. (HSV en NBG-1951) Exegeten stellen vervolgens dat we het tweede ‘allen’ in vers 18 moeten lezen als “velen”. Velen, als al degenen die met Jezus Christus verbonden zijn. Zo kan je de late-alverzoening wegexegetiseren.

58 God ontfermt zich over allen (Romeinen 11:32)
We lezen: Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Ook de allergrootste heilige faalt. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, David, Salomo, Jesaja, Simson. Alle in de Bijbel genoemde koningen en profeten gingen vaak, doch zoals vermeld minstens één keer in de fout. Alleen Jezus Christus zondigde geen enkele keer. God heeft dit zo gewild, en heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoor- zaamheid. Op dit moment is een deel van Israël onbuigzaam (vers 25), maar op een zeker moment zal heel Israël worden gered (vers 26). God zal Zijn barmhartigheid aan ieder mens bewijzen, en Hij zal zeker heel Israël redden.

59 Jezus brengt verzoening voor de hele wereld. (1 Johannes 2:2)
We lezen: Hij (Jezus Christus) is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. In Johannes 1:29 lezen we het volgende: De volgende dag zag hij (Johannes de Doper) Jezus naar zich toe komen en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’

60 Alle tong zal van harte belijden dat Jezus Christus is Heer
Alle tong zal van harte belijden dat Jezus Christus is Heer. (Romeinen 14:11 en Filippenzen 2:10) We lezen: ‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer -, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven’ (Romeinen 14:11) Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. (Filippenzen 2:10) En verder lezen we: Elk schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. (Openbaring 5:13)

61 Alle tong zal van harte belijden dat Jezus Christus is Heer
Alle tong zal van harte belijden dat Jezus Christus is Heer. (vervolg) (Romeinen 14:11 en Filippenzen 2:10) Ik kan mij goed voorstellen dat in de hel de gestraften alsnog God zullen erkennen. Dat in de hel de gestraften hun knie voor God zullen buigen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat in de hel de gestraften al jammerend en knarsetandend God kunnen loven. Evenmin kan ik mij voorstellen dat de gestraften in de hel God alle eer en lof kunnen doen toekomen, tot in eeuwigheid. Zo’n hartsverandering in een dergelijke omgeving, dat lijkt mij onmogelijk. Vandaar dat de gangbare exegese, denk ik, opnieuw bekeken moet worden.

62 Alles wordt verzoend. (Kolossenzen 1:19-20)
We lezen: In Hem (Jezus Christus) heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op de aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis. Alles wordt verzoend.(NBV) Alle dingen worden verzoend. (NBG-1951) Alle wezens worden verzoend. (WBV) Om de betekenis van “alles” hier goed te verstaan, lezen we vers 16 en 17: In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde, Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

63 Alles wordt verzoend. (Kolossenzen 1:19-20) (vervolg)
Ik denk dat met alles de hele schepping wordt bedoeld. Alles wat door Jezus geschapen is. Dat alles zal Jezus Christus door Zijn bloed met God verzoenen. Dit lezen we ook in Efeziërs 1:8b-10: Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Ergens las ik de opvatting dat onder dit alles ook de Satan begrepen moet worden. Dan zou uiteindelijk ook Satan verzoend worden met Jezus. Ik denk dat dit niet klopt. Satan valt buiten de schepping. Satan zal worden gegooid in een poel van vuur en zwavel, tot in eeuwigheid.

64 Late-alverzoening en kerkgang
Als alles toch goed komt, waarom zou je dan nog naar de kerk gaan? Zo zou je kunnen reageren. Alleen, wie dat zegt, begrijpt niets van een liefdesband. Een liefdesband vereist wederkerigheid. God schenkt liefde en Hij vraagt ons om Zijn liefde te beantwoorden. Een groot deel van het Oude Testament draait om dit thema. Als Israël zich van God afkeert, dan noemt God dat afgoderij en hoererij. Zo erg vindt Hij dat. Je liefste gaat om met een hoer. Afschuwelijk. Wie God heeft leren kennen en Hem daarna de rug toekeert, die zal daar dubbel voor moeten boeten. Daarom zal Ik hen eerst dubbel laten boeten voor hun wandaden en zonden, omdat ze mijn land hebben vol gezet met die gruwelijke en levensloze afgodsbeelden en het zo hebben ontwijd. (Jeremia 16:18)

65 In de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) wordt de goedheid van de vader door de oudste zoon niet begrepen. Wie de kerk verlaat, omdat de Vader uiteindelijk alles goed laat aflopen, heeft evenzo niets van de goedheid van de Vader begrepen. Want nergens anders is het beter dan bij Vader. Nergens anders ondervind je een grotere liefde dan bij Vader. Nergens anders heb je een betere toekomst, dan bij Vader. Preken met hel en verdoemenis kunnen mensen aan de kerk binden. Maar echte liefde laat zich niet dwingen. Vandaar dat in de prediking niet het accent op de straf moet komen te liggen, maar op de liefde. Dit, terwijl de straf niet ongenoemd mag blijven. Want elke gelovige is nog behept met de ‘oude’ mens, die van tijd tot tijd zeker aangesproken zal moeten worden met een hel-en-verdoemenispreek. De late-alverzoening laat veel ruimte over voor strafprediking. Tot aan de jongste dag zal de hel bestaan, en voor velen wacht de grote verdrukking.

66 Late-alverzoening en evangelisatie
Velen ervaren een grote verlegenheid, zodra er over de hel gesproken moet worden. Zodra je als gelovige wordt uitgedaagd om over de toekomst van alle ongelovigen te spreken, dan wordt het lastig. Want de hel, als altijddurende, gruwelijke straf, is moeilijk te verkopen. Want ergens vinden velen die straf te heftig en te lang, zinloos en buitenproportioneel. Een helse eeuwigdurende straf, vinden velen, past niet bij een liefdevolle God. De gangbare mening roept hoe dan ook grote verlegenheid op. Hoewel we niet op Gods rechterstoel willen plaatsnemen, denken we ondertussen wel dat miljarden mensen in de hel terecht zullen komen. De verkondigers van het evangelie brengen een blijde boodschap met een dikke zwarte rand. Wie zich niet bekeert, snijdt elke band met God door en zal het verder zonder Hem moeten doen. In de hel, in de uiterste duisternis.

67 De late-alverzoening laat een ander beeld zien.
God is rechtvaardig en straft altijd proportioneel. Niet te heftig, maar met de juiste maat. Niet eeuwigdurend, maar tijdelijk. Niet zinloos, maar met het oog op de toekomst. Na de jongste dag krijgen alle ongelovigen een herkansing. De tot dan ondervonden straf zal hen op dat moment nog heugen. In het licht van de geopende boeken zullen ze na enige tijd hun straf als een terechte straf gaan erkennen. Velen zullen in de vuurpoel nog een aanvullende geestelijke reiniging moeten ondergaan. Iets wat zeker ook pijn kan doen. Maar uiteindelijk zullen ze hun knie buigen voor God en met hun tong Hem loven. Eind goed, al goed.

68 Late-alverzoening en voorzienigheid
Heeft God voorzien dat alles goed komt? Zo ja, dan valt goed te begrijpen dat tijdens Gods raad, voor de grondlegging van de wereld, alle drie personen van de goddelijke drie-eenheid hebben ingestemd met alle mogelijke scenario's. Zo nee, dan is moeilijk te begrijpen dat de liefdevolle God miljarden mensen in een eeuwigdurende hel laat terecht komen. Ik denk, dat God de late-alverzoening in Zijn plan heeft opgenomen. Maar Hij heeft het in Zijn woord min of meer verborgen. In het Oude Testament was Jezus’ komst eveneens min of meer verborgen. Hoeveel mensen hebben Hem verwacht? De Wijzen uit het Oosten werden genegeerd, niemand trok vanuit Jeruzalem met hen mee naar Bethlehem. Niemand! Tijdens Jezus’ leven hebben maar weinigen de relatie kunnen leggen vanuit de toen bekende Talmoed naar de komst van Jezus als de Messias. Min of meer heeft God de profetie verborgen, er lag een sluier over. Een sluier, die alleen met de kracht van de Heilige Geest wordt weggenomen.

69 Over de late-alverzoening ligt eveneens een sluier.
Misschien is het wel een dwaling. Kan iemand die geen theoloog is goud uit de Bijbel delven? Kan dat? Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. (2 Tim 3:16) God is rechtvaardig. Ik denk dat de gangbare mening, waarbij God miljarden mensen voor eeuwig verdoemt in de hel, terecht veel weerstand oproept. Zo’n voorstelling gaat lijnrecht in tegen het liefdevolle karakter van God. Anderzijds is het wél zo dat iedere despoot, iedere foute religieuze leider, iedereen die Jezus Christus verwerpt, een passende straf zal krijgen. God is rechtvaardig!

70 Bij de late-alverzoening ga ik ervan uit dat er geen uitval zal zijn.
Elke manager zal opgetogen zijn als een productieproces geen uitval kent. Elke diamantslijper zal opgetogen te zijn als hij erin slaagt om alle stenen te slijpen zonder dat er één in stukjes uiteenvalt. Maar ja, geen uitval kent ook een schaduwzijde. De producten worden minder zeldzaam, en daardoor goedkoper. Als God miljarden mensen verloren laat gaan, dan betekent dat alle gelovigen, die wel behouden worden, grotere waarde zullen krijgen. Allen die uit het louteringsvuur gered worden krijgen meer waarde, als blijkt dat lang niet iedereen gered wordt. Vanuit het ‘product’ gezien, vanuit de gelovige gezien, is uitval geen probleem. Zeker als je weet dat je behouden bent. Je bent van grote waarde. Kijk maar naar het aantal uitvallers! ???

71 Deze redenering, vanuit de gelovige gezien, klopt niet.
Want dan kijken we met de ogen van de oudste zoon. (Lucas 15) Die oudste zoon, die liever had gezien dat zijn vader zijn jongere broer de deur had gewezen. In plaats daarvan laat zijn vader voor die broer een feestmaal aanrichten. Het lijkt wel of die broer zijn vader meer aan het hart gaat. De oudste zoon kan er niet blij mee zijn. Zo’n broer, die zo verkeerd geleefd heeft, die moet toch afgewezen worden! Zo’n Vader! Eindeloze genade! We kunnen er moeite mee hebben. Zo kunnen we moeite hebben met de late-alverzoening. Stel je voor, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kom je iedereen weer tegen. Ook die beroerde kerel, ook die hoer, ook zij die hier jouw leven hebben verwoest. Geeft God hen allen een herkansing? Een herkansing waarvoor ieder slaagt?

72 Late-alverzoening en beeldvorming
God is rechtvaardig, maar het beeld wat wij daarvan hebben, wijkt sterk af van de huidige praktijk van onze rechtspraak in Nederland. In ons rechtssysteem moet elke straf zin hebben. Een levenslange straf beperken we in de meeste EU-landen tot maximaal 20 jaar. Een psychisch gestoorde krijgt een passende behandeling. Een kind wordt anders beoordeeld dan een volwassenen. Enzovoort. Ons rechtssysteem is fijnmazig en heel gedifferentieerd. Het beeld, dat wij van Gods rechtvaardigheid hebben gecreëerd, is veel meer zwart-wit. Hemel of hel. Weliswaar zijn in de hemel veel gradaties en ook in de hel zullen de verschillen groot zijn, maar tussen hemel en hel ligt een grote kloof. Zo ongeveer communiceren we het gangbare beeld. De beeldvorming over Gods rechtvaardigheid roept veel weerstand op!

73 Laten we nu eerst een tekst lezen waarin Gods oordeel wordt genuanceerd:
Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. (Lucas 12:48) In de vorige presentatie over de voorzienigheid heb ik in een diagram (dia 54) een indicatief beeld geschetst. In dat diagram heb ik de situatie net ná de jongste dag weergegeven. De situatie waarbij velen in de vuurpoel gegooid zullen worden. Later zullen ze er gereinigd uitkomen. Die situatie geef ik weer in een daarop volgend diagram.

74 Jezus De nieuwe hemel en en de nieuwe aarde Satan Positie →
Aantal mensen → De vuurpoel Satan

75 Jezus Positie → De nieuwe hemel en en de nieuwe aarde Aantal mensen →

76 Het is maar een diagram, het is niet zeker dat allen die eerst in de vuurpoel zullen worden gegooid, later een ondergeschikte plaats zullen innemen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want Gods woord blijft gelden: Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. (Matteüs 19:30, 20:8, 20:16, Marcus 10:31 en Lucas 13:30) De ongelovige buurman/buurvrouw/collega kan later een betere positie ontvangen, dan waar wij op dit moment aan denken. God is soeverein. God zoekt het verlorene, totdat Hij het vindt. (Lucas 15:4-10) God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. (1 Timoteüs 2:4)

77 Eind goed, al goed. In de vorige presentatie over de voorzienigheid heb ik een schets gegeven van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin ik het nieuwe Jeruzalem, de vuurpoel en de poel van vuur en zwavel een plaats heb gegeven. Dat was het moment net na de jongste dag. Nadat alle ongelovigen gereinigd zijn en zo veranderd zijn dat zij de HEER erkennen en loven, zal de vuurpoel verdwijnen. Ook zal dan op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen plaats meer zijn voor de poel van vuur en zwavel. Ook die zal verdwijnen, tot diep in de kosmos, denk ik.

78 Ik denk, dat de vuurpoel en de poel van vuur en zwavel aan de onderkant van de nieuwe aarde te vinden zullen zijn. Zo zal, denk ik, de situatie net ná de jongste dag zijn. het nieuwe Jeruzalem de vuurpoel de poel van vuur en zwavel

79 Na de reiniging zal, denk ik, de vuurpoel en de poel van vuur en zwavel verdwijnen.
het nieuwe Jeruzalem

80 Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde wordt alles veel beter dan we ons nu kunnen voorstellen.
Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. (Lucas 6:21) Citaat uit het boek van Randy Alcorn (blz. 249): Als je denkt dat het leven in Gods nieuwe universum saai zal zijn, heb je het gewoon nog niet begrepen. Denk eens aan de bloemen die botanisten zullen bestuderen (en waarvan ze zullen genieten), of de dieren die zoölogen zullen onderzoeken (en waar ze mee zullen spelen). Talentvolle astronomen zullen misschien wel van het ene naar het andere sterrenstelsel reizen om de wonderen van Gods schepping te bestuderen. Een bestaan zonder lichaam zou misschien saai zijn, maar onze opstanding tot een nieuw, fysiek leven op de nieuwe aarde zal het definitieve einde zijn van elke vorm van verveling.

81 Wij mensen hebben eeuwigheidswaarde.
Onze geest blijft eeuwig doorleven. Na de jongste dag ontvangen we een nieuw fysiek lichaam. Op dat moment gaat er een nieuwe periode van start. Maar die periode is niet voor iedereen gelijk. We zagen dat zij die in opstand komen, vervolgens in de vuurpoel gegooid zullen worden. Dat reinigingsproces kan een hele tijd duren. Een hele periode. Maar ook aan die periode zal een einde komen. Elke knie zal zich buigen en God loven. Op dat moment start er een volgende periode. Zo zullen er, denk ik, nog vele spannende periodes volgen. Aan het leven met God komt geen einde. Eigenlijk is het opschrift ‘Eind goed, al goed’ verwarrend. Want er zal geen einde zijn. Wel het einde van een bepaalde periode. Maar vervolgens start het volgende tijdperk. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.

82 In Openbaring wordt veel onthuld.
Ondanks veel studie, ligt er over Openbaring nog een sluier. Niet elke tekst kunnen we nu al begrijpen. Er blijft nog veel over om over na te denken. Mijn insteek is de interpretatie dat: de geliefde stad = het nieuwe Jeruzalem. Deze interpretatie lost volgens mij veel problemen op. Gods rechtvaardigheid is beter te begrijpen, omdat God slechts proportioneel straft. Hij straft op een manier die wij aankunnen, waar we gevoelig voor zijn en wat zeker effect zal sorteren. Want allen die in de hel gestraft zullen worden, zullen die ervaring meedragen. Ook als ze vervolgens in de vuurpoel gegooid zullen worden. Dan kunnen ze tot bezinning komen. Dan kunnen ze de geopende boeken inzien.

83 Gods voorzienigheid is beter te begrijpen, omdat uiteindelijk alles goed komt.
Ik denk wel eens dat het internet is uitgevonden om ons de Bijbel beter te laten begrijpen. Internet blijft doorgaans goed werken, ook al treden er onderweg enkele storingen op. Via alternatieve routes bereiken ons de opgevraagde websites. Zulke herstelmogelijkheden zitten ook ingebouwd in cellen. Steeds beter krijgen we inzicht in de DNA-structuren. Zie o.a. het werk van Peter Borger. Via de wetenschap krijgen we steeds meer inzicht op de grootheid van onze God. Van te voren had Hij het herstelprogramma voor de zondeval al klaarliggen. Mocht het gebeuren, dan stond Jezus voor ons klaar. Zijn liefde is zo groot dat Hij aan ons de mogelijkheid gaf om echt te kiezen. Bij de foute keus zou Hij voor herstel zorgen. Ook al zou Hij mens moeten worden, en als mens de weg van kribbe naar kruis moeten afleggen. Jezus koos ervoor, terwijl de Vader het tijdstip bepaalde waarop Hij Zijn Zoon de wereld in stuurde.

84 Interpretaties Sommige teksten kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Goede interpretaties kunnen we naast elkaar laten staan. Ook kun je interpretaties diepergaand beoordelen, en aan de interpretaties waarbij Gods grootheid het meest uit de verf komt een hogere status geven. Vele teksten uit met name Openbaring kennen heel wat interpretaties. In mijn interpretaties heb ik Gods grootheid zichtbaar willen maken, en meerdere vragen proberen te beantwoorden. Het oordeel hierover is aan theologen en geïnteresseerde lezers.

85 Stellingen Zoals Genesis 1 gelezen moet worden vanuit Genesis 2 en zoals het Oude Testament gelezen moet worden vanuit het Nieuwe Testament, zo moet ook het evangelie (deels) gelezen worden vanuit Openbaring. Gods rechtspraak is superieur aan de Nederlandse rechtspraak, omdat God altijd passend straft en daarna zo nodig elk een traject laat doorlopen waar hij/zij volledig vernieuwd uit zal komen. Gods uitverkiezing is ons geopenbaard om ons duidelijk te maken dat God uitkomt bij Zijn vooraf bepaalde doel. Gods plannen falen niet. Iedereen zal behouden worden. God laat geen uitval toe.

86 Ik moet in mijzelf het verlangen naar mijn werkelijke vaderland
levend houden, een land dat ik pas na mijn dood zal vinden; ik mag dit verlangen nooit laten ondersneeuwen of opzij duwen; ik moet het mijn belangrijkste levensdoel maken om onderweg te zijn naar dat andere land en anderen te helpen hetzelfde te doen. ( C.S. Lewis)

87 Gods verhaal gaat eeuwig door, waarbij ieder hoofdstuk nog mooier zal zijn dan het vorige.


Download ppt "Paradijsthese Gedachten over het paradijs,"

Verwante presentaties


Ads door Google