De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemersbijeenkomst Univé Regio +

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemersbijeenkomst Univé Regio +"— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemersbijeenkomst Univé Regio +
Integriteit en……… Ondernemersbijeenkomst Univé Regio +

2 Onderwerpen Wat is integriteit Voorbeeldfunctie
Gedragsregels / kenbaarheidvereiste Bedrijfsfraude / interne fraude Schending van gedragscodes Gevolgen van integriteitschendingen voor onderneming Voorkomen van interne fraude en integriteitschending Spelregels bij onderzoek Onderzoeksbureaus Identiteitsfraude Spooknota’s

3 Wat is integriteit Definitie:
Handhaven van algemene, professionele, sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hier van af te wijken. Integriteit volgens Jiskefet?

4 Voorbeeldfunctie Leidinggevenden, eigenaren maar ook bepaalde functies hebben een voorbeeldrol Denk hierbij aan: Naleving werktijden Gebruik en internet Privé gebruik bedrijfsauto Gebruik van alcohol op het werk Rijden onder invloed Etc.

5 Gedragsregels kenbaarheidvereiste
Binnen de onderneming geldende gedragsregels en protocollen moeten kenbaar gemaakt worden aan personeel denk hierbij aan: en internetprotocol Protocol toegangscontrole Protocol camerabewaking Regeling nevenwerkzaamheden Regeling gebruik bedrijfsmiddelen Regeling aannemen geschenken Screeningsprotocol

6 Voorbeelden Beelden opnemen van personen op niet voor publiek toegankelijke plaatsen is strafbaar gesteld in artikel 139f W.v.Sr.(misdrijf), tenzij de aanwezigheid kenbaar is gemaakt. Lezen van s werknemer kan worden aangemerkt als computervredebreuk als dit wederrechtelijk gebeurt artikel 138a W.v.Sr.. Wederrechtelijkheid kan worden opgeheven als mogelijkheid hiertoe kenbaar is gemaakt.

7 Bedrijfsfraude / interne fraude
Onder bedrijfsfraude of interne fraude wordt verstaan fraude gepleegd door personeel van uw bedrijf, waarbij uw bedrijf benadeeld wordt.  Aanleiding Verdoezelen van gemaakte fouten Oppoetsen van eigen prestaties Omkoping (passief / actief) Financieel eigen voordeel  Rancune tegenover het bedrijf of collega's luiheid bedrijfscultuur

8 Voorbeelden Valse of vervalste bonnen in de kas doen om geldonttrekkingen te verbergen Met tankpas van bedrijfsauto eigen auto voltanken Diefstal van arbeidstijd door omzeilen werktijdregistratiesystemen Meenemen van bedrijfsgoederen voor privégebruik Stelen van klanten Omkoping ter verkrijgen van opdracht Aannemen van steekpenningen

9 Schenden van gedragsregels
Hierbij kan worden gedacht aan: Bovenmatig gebruik van en internet voor niet zakelijke doeleinden Schade aan bedrijf toebrengen door social media Bovenmatig privébellen met mobiele telefoon werkgever Verrichten van nevenwerkzaamheden die strijdig zijn met bedrijfsbelang werkgever

10 Voorbeelden Inkoper van onderneming heeft zelf een onderneming op het terrein waar werkgever inkoopt Medewerker heeft een bedrijf wat concurrerend is met dat van werkgever Medewerker is boos op werkgever en uit dit via twitter Medewerker heeft in vakantie € 2.000,-- aan kosten gemaakt met mobiele telefoon

11 Gevolgen voor bedrijf Mogelijkheid van imagoschade
Verhoging van kosten Te dure inkoop van goederen Verminderde arbeidsproductiviteit Onrust op de werkvloer Kans op juridische procedures Afnemende moraliteit

12 Voorkomen Geef voorlichting aan medewerkers Zorg voor functiescheiding
Bijvoorbeeld Boekhouder/administrateur geen kasbeheerder Magazijnmeester houdt niet de magazijnvoorraadadministratie bij Voer protocollen in en maak deze kenbaar Zorg voor AO en IC maatregelen Administratieve organisatie en Interne Controle Wees open en eerlijk bij ontdekte incidenten Screen personeel bij indiensttreding en tussentijds

13 Spelregels bij ‘eigen’ onderzoek
Handelen op basis van subsidiariteit en proportionaliteit Subsidiariteit Gebruik het minst zware onderzoeksmiddel (Bijvoorbeeld geen verborgen camera’s als bewijs ook met administratief onderzoek kan worden verkregen) Proportionaliteit Onderzoeksmiddel moet in verhouding staan tot ernst van het vergrijp (Bijvoorbeeld bij verdenking van lekken van geheime bedrijfsinformatie is onderzoek van mailbox geoorloofd)

14 Spelregels bij ‘eigen’ onderzoek
Fair play Geen uitlokking Handel met inachtneming van protocollen Geen onnodige schending van privacy Geen observatie in privésfeer tenzij strikt noodzakelijk Toepassen van beginselen van hoor en wederhoor Leg onderzoekshandelingen en resultaten vast

15 Onderzoeksbureaus Interne fraude / bedrijfsfraude heeft voor de politie helaas geen prioriteit. Goede onderzoeksbureaus Interseco Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Bedrijfsrecherche, integriteitonderzoek, Cameraobservatie

16 Onderzoeksbureaus Fox-IT Olof Palmestraat 6 2616 LM Delft 015-2847999
Digitaal forensisch onderzoek ICT-beveiliging Nederland kent veel onderzoeksbureaus (veel kaft onder het koren). Let erop dat bureau een vergunning heeft van Ministerie van Justitie

17 Identiteitsfraude / Identiteitsdiefstal
Veel voorkomend EU-identiteit is veel geld waard Verblijf en vrij reizen in Europa Mogen werken in Europa (geen tewerkstellingsvergunning) Kan BSN-nummer aanvragen bij fiscus Recht op uitkering Vervalsing van documenten neemt af Gebruik maken van echt document van een look a like

18 Identiteitsfraude / Identiteitsdiefstal
Identiteitdiefstal Stelen van persoonsgegevens Gebruikersnamen Wachtwoorden Digi-d inlogcodes Met als doel onder de identiteit van iemand anders het plegen van fraude als fake aankopen, aanvragen uitkering, aanvragen toeslagen etc.

19 Hoe te voorkomen Wees kritisch bij controle persoon en id-document
Controleer het nummer van het id-document Vraag de persoon naar persoonlijke gegevens Controleer IP-adres bij twijfel met eerder IP-adres van klant Bel bij twijfel met de klant of klant ook werkelijk besteld heeft

20 Acquisitiefraude Zijn eigenlijk spooknota’s Twee voorbeelden
Kenmerken: Is eigenlijk een aanbieding en geen factuur Aanbiedingen voor vermeldingen in bepaalde (bedrijfs)gidsen Aanbiedingen voor wazig automatiseringsproduct Domeinnamen internet eindigen vaak op extentie .biz Datumaanduiding vaak jaar-maand-dag Twee voorbeelden

21 Hoe te voorkomen Wees kritisch lees document goed
Kijk bij twijfel op Betaal alleen als u zeker bent Doe altijd melding bij het fraudemeldpunt ook als u niet benadeeld bent.

22 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Ondernemersbijeenkomst Univé Regio +"

Verwante presentaties


Ads door Google