De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

QMT/SKT/8108-01 Doel van de presentatie: Verstrekken van ondersteunende informatie. Bewuste beslissing tot afzien behalen van ISO 9001:2000 certificering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "QMT/SKT/8108-01 Doel van de presentatie: Verstrekken van ondersteunende informatie. Bewuste beslissing tot afzien behalen van ISO 9001:2000 certificering."— Transcript van de presentatie:

1 QMT/SKT/8108-01 Doel van de presentatie: Verstrekken van ondersteunende informatie. Bewuste beslissing tot afzien behalen van ISO 9001:2000 certificering 0f…

2 QMT/SKT/8108-02 Uitgangspunt. Uitbreiding van Uw Aspectsysteem ( 10 criteria, gericht ) naar ISO 9001:2000 normering

3 QMT/SKT/8108-03 Agenda: 1. O vereenkomsten/verschillen. 2. A anvullingen aspectsysteem. 3. Omvang extra werk. 4. Afsluiting van de presentatie.

4 LeiderschapLeiderschap OrganisatieResultaten 1. Beleid/ Strategie 3 Personeel 2. Middelen 6. Waardering Personeel 7. Waardering Maatschappij 5. Waardering Klanten Management van processen 4. QMT/SKT/8108-04 1. Overeenkomst & verschil OndernemingsresultaatOndernemingsresultaat Feedback

5 QMT/SKT/8108-05 Overeenkomst: Organisatie moet voldoen aan de wet. Verschil: • Aspectsysteem = Branche gericht. ISOsysteem = Bedrijf gericht. Naleving rij- & rusttijden Specificatie B edrijfsprocessen vastgelegd in criteria Specificatie Bedrijfsprocessen NIET genormeerd TCB 1. Overeenkomst & verschil

6 2. Aanvullingen aspectsysteem Conclusie : Uw Aspectsysteem voldoet, in haar geheel, aan een overgroot gedeelte van ISO 9000:2000 normering !!! QMT/SKT/8108-06 Uw huidige handboek kan aangevuld worden !!!

7 2.1 Indeling handboek QMT/SKT/8108-07 Indeling Criteriagericht-handboek • Hfdst A Algemeen. 1. Kwaliteitsbeleid. 2. Verantwoordelijkheden/bevoegdheden. 3. Voorbereiding vervoer. 4. Uitvoering vervoer. 5. Registratie beheer. 6. Documenten beheer. 7. Meetinstrumenten. 8. Analyse/verbetering. 9. Opleiding/kwalificaties. 10. Klachtenbehandeling. 11. Interne audit. Slechts 1 ( Combinatie – ) handboek nodig !!!

8 2.2 Aanvullingen handboek QMT/SKT/8108-08 Hfdst A Algemeen. Momenteel vastgelegd: A1 Inhoudsopgave A2 Verklaring van uitgifte Aanvullingen onder A2. Totaal 9 managementaspecten die nu al uitgevoerd worden. Alleen nog beschrijven. Eenmalig !!!

9 Toelichting aanvullingen Toelichting aanvullingen A.2.1 Onderwerp & Toepassingsgebied. Alle processen & functies die kwaliteit van V.C.M besloten busvervoer direct beinvloeden. A2.2 Normatieve verwijzing. Verwijzing naar eisen: •ISO norm. •IRU regelgeving/criteria. QMT/SKT/8108-09

10 A.2. 3 Kwaliteitszorgproces QMT/SKT/8108-10 Continue verbetering van het kwaliteitsmanagement. Meting, Analyse verbetering Management van middelen Directie verantwoordelijkheid Voorbereiding vervoer Uitvoering van vervoer Uitvoering van vervoer Klanten eisen Klanttevredenheid

11 QMT/SKT/8108-11 Procesresutaten:  V V V Voorbereiding vervoer.  U U U Uitvoering vervoer.  G G G Gegevens verwerking. Tijdig beschikbaar; voor opdracht vereist personeel, materieel en documenten. Passagiers ( VCM ) tijdig afgeleverd. Vereiste documenten ingevuld. Analyses; rij-/rusttijden, registraties. Checklist Tacho,etc. Logboek A.2. 3 Kwaliteitszorgproces

12 QMT/SKT/8108-12 Proceseigenaren:  V oorbereiding vervoer.  U itvoering vervoer.  G egevens verwerking. Planning Inzetbaarheid • Personeel. • Materieel. Planner PZ Monteur Chauffeur Planner A.2. 3 Kwaliteitszorgproces

13 A.2. 4 Uitsluitingen /scope QMT/SKT/8108-13 Uitsluitingen vermelden: Artikel 7.3 ( ISO ) Ontwerp & Ontwikkeling. Artikel 7.5.2 ( ISO ) Geldigheidsverklaring van processen etc. Artikel 7.5.5 ( ISO ) Instandhouding van het product. Verpakking, opslag en bescherming niet van toepassing. Vrijgave procedure.

14 QMT/SKT/8108-14 ISO 9001 : 2000 Managementsysteem Art. nr. Titel IRU systeem Uitbreiding 8.2.2 1 Bewaking & meting van processen. 5.2.1 8.2.2Interne audit. 1.3, 4.1.1 5.1, 5.2 6.0, 6.1 6.2, 6.2.1 FormatPC A.2. 4 Uitsluitingen /scope

15 QMT/SKT/8108-15 1 keer per jaar : • Interne audit. • Externe follow-up audit. • Directiebeoordeling.( analyses ) • Groepswerkoverleg. • Klanttevredenheidsonderzoek. Maandelijks : Analyse tachograaf gegevens. A.2. 6 Planning Kwaliteitsman. systeem

16 QMT/SKT/8108-16 Schriftelijk : • Interne mededelingen. • Logboek. • Reisverslagen/ritstaten. • Vertreklijsten/checklist. Mondeling : • Groepswerkoverleg. • Functioneringsgesprekken. A.2. 7 Interne communicatie.

17 QMT/SKT/8108-17 A.2. 8 Infrastructuur. Tbv realisatie vervoerseisen, vastleggen gebruiksdoel van: Kantoren, bedrijfshallen. Computers, software. Documentatie, voorschriften. Globale termen !!! Stalling,onderhoud Planning,Administr. Voertuigen. Hulpmiddelen. Touringcars,aanhangw.wasstraat

18 QMT/SKT/8108-18 A.2. 9 Werkomgeving. Risico-inventarisatie Verwijzing naar Risico-inventarisatie ( Medibus ) ( Medibus ) of “ Handboek Preventiemedewerker “ “ Handboek Preventiemedewerker “ waarin de werkplekken van de functio- narissen, betrokken bij het kwaliteits- zorg proces zijn beschreven.

19 QMT/SKT/8108-19 A.4. Overzicht formulieren Km systeem. Beheer & wijziging Coördinator KZ b Fo. 3.3. 3 / 90403/ b Ritopdracht. ( reisverslag ) c Wi. 4.1/40813/ c Chauffeurshandboek. b Fo. 4.1/90403/ b Logboekcodekaart. Versiecode. Benaming. Procedure nummer

20 QMT/SKT/8108-20 1.4. Klantentevredenheid. Onderzoek klantentevredenheid.  Soorten klanten: • Opdrachtgevers. • Passagiers.  Procedure. * Steekproef passagiers, soorten ritten. * Steekproef passagiers, soorten ritten. * 100% opdrachtgevers. * 100% opdrachtgevers.  Analyse. Directie beoordeling

21 QMT/SKT/8108-21 1.5. Kwaliteitsdoelstellingen.  C onsistent met kwaliteitsbeleid. Jaarlijks formuleren.  S MART principe:  S pecifiek.  M eetbaar.  A A A Acceptabel.  R eëel.  T T T Tijdgebonden. Brandstofkosten pendel Niet strijdig met wetgeving Praktisch haalbaar resultaat ( M& T) XX % reductie

22 QMT/SKT/8108-22 2.2. Betrokkenheid directie. Vermeld; aantoonbaarheid van nauwe betrok- kenheid van de directie door verwijzing A.2 Verklaring van uitgifte: A.2.3 Kwaliteitszorgproces. Continue voldoen aan wet-/regelgeving en eisen van klant. A.2.6 Planning Kwal. managementsysteem Directiebeoordeling, beschikbaar stellen van middelen.

23 QMT/SKT/8108-23 2.3. Directievertegenwoordiger. K.A.M – functionaris. Bevoegdheden: Vaststellen, invoeren, onderhouden KM- processen. Rapportage van prestaties Kwaliteits- zorgproces aan directie. Bevorderen bewustzijn in organisatie; continue voldoen aan eisen van klanten passagiers en overheid.  Bedrijfsleider, Planner.

24 QMT/SKT/8108-24 3.0. 1 Output planning/voorbereiding. Inzetbaar voor vervoersopdracht: Geschikt, vereist onderhouden materieel, overeengekomen inrichting. Geschikte, vereist opgeleide chauffeur, voldoende rusttijd voorafgaande aan rit. Vereiste materieel-, reis- en persoonlijke documenten. Verwijzing naar checklist Meetbaar Vrijgave/overnamelijst

25 QMT/SKT/8108-25 4.0. 1 Beheersing levering van dienst. Ritopdracht: info over de reis, eisen. Handboek Chauffeur. Verwijzing naar hfdst 3.0. 1 Meetbaar resultaat  L ogboek.  R itopdracht.  O verige reisbladen. Procedure: Uitvoering reisopdracht. Uitvoering vervoersopdracht

26 QMT/SKT/8108-26 4.0. 2 Beheer eigendommen derden. Chauffeur: Bagage passagiers Beheert bagage in de touringcar. Maakt passagiers attent op meenemen. Controleert op achtergebleven eigendommen. Bedrijf: Bezorgt eigendommen terug aan passagier. Logboek, ritopdracht.

27 QMT/SKT/8108-27 5.2. 1 Meting/bewaking uitvoering vervoer. Status en kwaliteit vd processen aantoonbaar  V oertuigdossiers, keuringsrapporten. ertrekstaat, Logboek, ritopdracht.  R apporten Interne & Externe audits. apporten STO, IVW.  Directie beoordeling.  F unctioneringsgesprekken.

28 QMT/SKT/8108-28 7.0 Meetinstrumenten.  B eheersing bewakings-/meetapparatuur. Tachograaf en Snelheidsbegrenzer. Directie = verantwoordelijk voor vervanging, ijking,reparatie en bescherming tegen fraude ( verzegeling )  P rocedure keuring/ijking. Chauffeur = verantwoordelijk voor melding storingen, voorgeschreven gebruik. Reeds aanwezig

29 QMT/SKT/8108-29 9.0 Personeelmanagement. Sollicitatie Dienstverband Introductie Functionerings gesprekken Einde Dienstverband Opleiding ProcedureProcedure

30 QMT/SKT/8108-30 11.0 Interne controle KZ-proces. Interne audit: • 1 x per jaar, volgens procedure. • Gestructureerde vraagstelling. • Resultaten meetbaar. • Verbeteringsacties. Advies. Vraagstelling per criterium in de delen van het Kwaliteitszorgproces: M • Management ( Wat is beschreven ? ). U • Uitvoering ( Vertel wat u doet als…? ). R • Registratie ( Lijsten, Logboek ). H u i d i g e “ F o r m a t P r o c e s c o n t r o l e “

31 QMT/SKT/8108-31 11.0 Interne controle KZ-proces. Directiebeoordeling: • 1 x per jaar, volgens procedure. • Kwaliteitsbeleid. waliteitsdoelstellingen. • Onderzoek naar verbeteringen. • Noodzaak wijziging KM-systeem. Input, verslaglegging en output voldoen aan artikel 5.6 e.v van ISO 9001:2000 norm • N• Naar verwijzen. • En dusdanig uitvoeren.

32 3.0 Omvang extra werk. QMT/SKT/8108-32  “ Eenmalige” uitbreiding Kwaliteitshandboek. met voornoemde artikelen.  1 keer per jaar uitvoeren van:  Klantentevredenheidsonderzoek.  Interne audit.  Opstellen Directiebeoordeling.

33 3.0 Omvang extra werk. QMT/SKT/8108-33 ISO certificering door huidige instantie: In nagenoeg dezelfde tijd als Verlengingsaudit !!! Stellingname Qm + T Stellingname Motivatie:  Huidig handboekgedeelte reeds bekend ( tenminste 5 keer getoetst )  W Weinig extra tijd vergt beoordeling van: + Aanvulling handboek. Intern auditrapport. + Directiebeoordeling.  T Tijd voor interviews blijft hetzelfde. U.. Bent klant van C.I. !!!

34 4.0 Afsluiting presentatie. QMT/SKT/8108-34 Behoud en toename van imageTouringcar als veiligste vervoermiddel. als veiligste vervoermiddel. Meerwaarde Keurmerk t.ov. ISO 9001:2000 Continue en branchegerichte verbetering van de grondhouding >> V.C.M. vervoer ISO 9000:2000 Continue bedrijfsgerichte verbetering van nakoming van afspraken met de klant(en)

35 4.0 Afsluiting presentatie. QMT/SKT/8108-35 Verstrekken van ondersteunende informatie tbv h hh het nemen van een bewuste beslissing tot afzien of b bb behalen van ISO 9001:2000 certificering Terugkoppeling op doel van de presentatie. Heeft dit aan Uw verwachting beantwoord ?

36 4.0 Afsluiting presentatie. QMT/SKT/8108-36 Bedankt voor Uw aandacht. Veel veilige en rendabele kilometers toegewenst !!!


Download ppt "QMT/SKT/8108-01 Doel van de presentatie: Verstrekken van ondersteunende informatie. Bewuste beslissing tot afzien behalen van ISO 9001:2000 certificering."

Verwante presentaties


Ads door Google