De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel van de presentatie: behalen van ISO 9001:2000 certificering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel van de presentatie: behalen van ISO 9001:2000 certificering"— Transcript van de presentatie:

1 Doel van de presentatie: behalen van ISO 9001:2000 certificering
Verstrekken van ondersteunende informatie. Bewuste beslissing tot afzien 0f… behalen van ISO 9001:2000 certificering QMT/SKT/

2 Uitgangspunt. Uitbreiding van Uw Aspectsysteem naar
( 10 criteria, gericht ) naar ISO 9001:2000 normering QMT/SKT/

3 Overeenkomsten/verschillen. Aanvullingen aspectsysteem.
Agenda: Overeenkomsten/verschillen. Aanvullingen aspectsysteem. 3. Omvang extra werk. 4. Afsluiting van de presentatie. QMT/SKT/

4 Management van processen Ondernemingsresultaat
1. Overeenkomst & verschil Leiderschap 1. Beleid/ Strategie Management van processen 7. Waardering Maatschappij Ondernemingsresultaat 4. 3 Personeel 6. Waardering Personeel 2. Middelen 5. Waardering Klanten Organisatie Resultaten Feedback QMT/SKT/

5 1. Overeenkomst & verschil
Naleving rij- & rusttijden Overeenkomst: Organisatie moet voldoen aan de wet. TCB Specificatie Bedrijfsprocessen vastgelegd in criteria Verschil: Aspectsysteem = Branche gericht. Specificatie Bedrijfsprocessen NIET genormeerd ISOsysteem = Bedrijf gericht. QMT/SKT/

6 2. Aanvullingen aspectsysteem
Conclusie : Uw Aspectsysteem voldoet, in haar geheel, aan een overgroot gedeelte van ISO 9000:2000 normering !!! Uw huidige handboek kan aangevuld worden !!! QMT/SKT/

7 2.1 Indeling handboek Slechts 1 handboek nodig !!!
Indeling Criteriagericht-handboek Hfdst A Algemeen. Kwaliteitsbeleid. Verantwoordelijkheden/bevoegdheden. Voorbereiding vervoer. Uitvoering vervoer. Registratie beheer. Documenten beheer. Meetinstrumenten. Analyse/verbetering. Opleiding/kwalificaties. Klachtenbehandeling. 11. Interne audit. Slechts 1 ( Combinatie – ) handboek nodig !!! QMT/SKT/

8 2.2 Aanvullingen handboek
Hfdst A Algemeen. Momenteel vastgelegd: A1 Inhoudsopgave A2 Verklaring van uitgifte Aanvullingen onder A2. Totaal 9 managementaspecten die nu al uitgevoerd worden. Alleen nog beschrijven. Eenmalig !!! QMT/SKT/

9 Toelichting aanvullingen
A.2.1 Onderwerp & Toepassingsgebied. Alle processen & functies die kwaliteit van V.C.M besloten busvervoer direct beinvloeden. A2.2 Normatieve verwijzing. Verwijzing naar eisen: ISO norm. IRU regelgeving/criteria. QMT/SKT/

10 A.2.3 Kwaliteitszorgproces
Continue verbetering van het kwaliteitsmanagement. Directie verantwoordelijkheid Klanten eisen Klanttevredenheid Management van middelen Meting , Analyse verbetering Voorbereiding vervoer Uitvoering van vervoer QMT/SKT/

11 A.2.3 Kwaliteitszorgproces
Procesresutaten: Voorbereiding vervoer. Uitvoering vervoer. Gegevens verwerking. Checklist Tijdig beschikbaar; voor opdracht vereist personeel, materieel en documenten. Logboek Passagiers ( VCM ) tijdig afgeleverd. Vereiste documenten ingevuld. Tacho,etc. Analyses; rij-/rusttijden, registraties. QMT/SKT/

12 A.2.3 Kwaliteitszorgproces
Proceseigenaren: Voorbereiding vervoer. Uitvoering vervoer. Gegevens verwerking. Planner Planning PZ Personeel. Inzetbaarheid Monteur Materieel. Chauffeur Planner QMT/SKT/

13 A.2.4 Uitsluitingen/scope
Uitsluitingen vermelden: Artikel 7.3 ( ISO ) Ontwerp & Ontwikkeling. Artikel ( ISO ) Geldigheidsverklaring van processen etc. Vrijgave procedure. Artikel ( ISO ) Instandhouding van het product. Verpakking, opslag en bescherming niet van toepassing. QMT/SKT/

14 A.2.4 Uitsluitingen/scope
ISO 9001 : 2000 Managementsysteem Art. nr. Titel IRU systeem Uitbreiding 8.2.2 Interne audit. Format PC 1.3, 4.1.1 5.1, 5.2 6.0 , 6.1 6.2 , 6.2.1 5.2.1 8.2.21 Bewaking & meting van processen. QMT/SKT/

15 A.2.6 Planning Kwaliteitsman. systeem
1 keer per jaar : Interne audit. Externe follow-up audit. Directiebeoordeling.( analyses ) Groepswerkoverleg. Klanttevredenheidsonderzoek. Maandelijks : Analyse tachograaf gegevens. QMT/SKT/

16 A.2.7 Interne communicatie.
Schriftelijk : Interne mededelingen. Logboek. Reisverslagen/ritstaten. Vertreklijsten/checklist. Mondeling : Groepswerkoverleg. Functioneringsgesprekken. QMT/SKT/

17 Tbv realisatie vervoerseisen, vastleggen gebruiksdoel van:
A.2.8 Infrastructuur. Tbv realisatie vervoerseisen, vastleggen gebruiksdoel van: Globale termen !!! Stalling,onderhoud Kantoren, bedrijfshallen. Planning,Administr. Computers, software. Documentatie, voorschriften. Touringcars,aanhangw.wasstraat Voertuigen. Hulpmiddelen. QMT/SKT/

18 Verwijzing naar Risico-inventarisatie ( Medibus ) of
A.2.9 Werkomgeving. Verwijzing naar Risico-inventarisatie ( Medibus ) of “ Handboek Preventiemedewerker “ waarin de werkplekken van de functio-narissen, betrokken bij het kwaliteits-zorg proces zijn beschreven. QMT/SKT/

19 A.4. Overzicht formulieren Km systeem.
Benaming. Versiecode. Logboekcodekaart. Fo. 4.1/90403/b Chauffeurshandboek. Wi. 4.1/40813/c Ritopdracht. ( reisverslag ) Fo /90403/b Procedure nummer Beheer & wijziging Coördinator KZ QMT/SKT/

20 Onderzoek klantentevredenheid. Soorten klanten: Opdrachtgevers.
Passagiers. Procedure. * Steekproef passagiers, soorten ritten. * 100% opdrachtgevers. Analyse. Directie beoordeling QMT/SKT/

21 Specifiek. Meetbaar. Acceptabel. Reëel. Tijdgebonden.
1.5. Kwaliteitsdoelstellingen. Consistent met kwaliteitsbeleid. Jaarlijks formuleren. Brandstofkosten pendel SMART principe: Specifiek. XX % reductie Meetbaar. Niet strijdig met wetgeving Acceptabel. Reëel. Praktisch haalbaar resultaat ( M & T ) Tijdgebonden. QMT/SKT/

22 2.2. Betrokkenheid directie.
Vermeld; aantoonbaarheid van nauwe betrok-kenheid van de directie door verwijzing A.2 Verklaring van uitgifte: A Kwaliteitszorgproces. Continue voldoen aan wet-/regelgeving en eisen van klant. A Planning Kwal. managementsysteem Directiebeoordeling, beschikbaar stellen van middelen. QMT/SKT/

23 2.3. Directievertegenwoordiger.
Bedrijfsleider, Planner. K.A.M – functionaris. Bevoegdheden: Vaststellen, invoeren , onderhouden KM- processen. Rapportage van prestaties Kwaliteits-zorgproces aan directie. Bevorderen bewustzijn in organisatie; continue voldoen aan eisen van klanten passagiers en overheid. QMT/SKT/

24 3.0.1 Output planning/voorbereiding. Verwijzing naar checklist
Inzetbaar voor vervoersopdracht: Geschikt, vereist onderhouden materieel, overeengekomen inrichting. Geschikte, vereist opgeleide chauffeur, voldoende rusttijd voorafgaande aan rit. Vereiste materieel-, reis- en persoonlijke documenten . Verwijzing naar checklist Meetbaar Vrijgave/overnamelijst QMT/SKT/

25 4.0.1 Beheersing levering van dienst. Uitvoering vervoersopdracht
Ritopdracht: info over de reis, eisen. Handboek Chauffeur. Procedure: Uitvoering reisopdracht. Verwijzing naar hfdst 3.0.1 Meetbaar resultaat Logboek. Ritopdracht. Overige reisbladen. QMT/SKT/

26 4.0.2 Beheer eigendommen derden.
Bagage passagiers Chauffeur: Beheert bagage in de touringcar. Maakt passagiers attent op meenemen. Controleert op achtergebleven eigendommen. Logboek, ritopdracht. Bedrijf: Bezorgt eigendommen terug aan passagier. QMT/SKT/

27 5.2.1 Meting/bewaking uitvoering vervoer.
Status en kwaliteit vd processen aantoonbaar Voertuigdossiers, keuringsrapporten. Vertrekstaat, Logboek, ritopdracht. Rapporten Interne & Externe audits. Rapporten STO, IVW. Functioneringsgesprekken. Directie beoordeling. QMT/SKT/

28 7.0 Meetinstrumenten. Beheersing bewakings-/meetapparatuur.
Tachograaf en Snelheidsbegrenzer. Directie = verantwoordelijk voor vervanging, ijking,reparatie en bescherming tegen fraude ( verzegeling ) Chauffeur = verantwoordelijk voor melding storingen, voorgeschreven gebruik. Reeds aanwezig Procedure keuring/ijking. QMT/SKT/

29 9.0 Personeelmanagement. Procedure Sollicitatie Dienstverband
Introductie Opleiding Functionerings gesprekken Einde Dienstverband QMT/SKT/

30 11.0 Interne controle KZ-proces.
Interne audit: 1 x per jaar, volgens procedure. Gestructureerde vraagstelling. Resultaten meetbaar. Verbeteringsacties. Huidige “ Format Procescontrole “ Advies. Vraagstelling per criterium in de delen van het Kwaliteitszorgproces: Management ( Wat is beschreven ? ). Uitvoering ( Vertel wat u doet als…? ). Registratie ( Lijsten, Logboek ). QMT/SKT/

31 11.0 Interne controle KZ-proces.
Directiebeoordeling: 1 x per jaar, volgens procedure. Kwaliteitsbeleid. Kwaliteitsdoelstellingen. Onderzoek naar verbeteringen. Noodzaak wijziging KM-systeem. Naar verwijzen. En dusdanig uitvoeren. Input, verslaglegging en output voldoen aan artikel 5.6 e.v van ISO 9001:2000 norm QMT/SKT/

32 3.0 Omvang extra werk. “Eenmalige” uitbreiding Kwaliteitshandboek.
met voornoemde artikelen. 1 keer per jaar uitvoeren van: Klantentevredenheidsonderzoek. Interne audit. Opstellen Directiebeoordeling. QMT/SKT/

33 In nagenoeg dezelfde tijd als Verlengingsaudit !!!
3.0 Omvang extra werk. Motivatie: Huidig handboekgedeelte reeds bekend ( tenminste 5 keer getoetst ) Weinig extra tijd vergt beoordeling van: + Aanvulling handboek. + Intern auditrapport. + Directiebeoordeling. Tijd voor interviews blijft hetzelfde. ISO certificering door huidige instantie: U.. Bent klant van C.I. !!! Stellingname Qm+T In nagenoeg dezelfde tijd als Verlengingsaudit !!! QMT/SKT/

34 4.0 Afsluiting presentatie.
Meerwaarde Keurmerk t.ov. ISO 9001:2000 Continue en branchegerichte verbetering van de grondhouding >> V.C.M. vervoer ISO 9000:2000 Continue bedrijfsgerichte verbetering van nakoming van afspraken met de klant(en) Behoud en toename van image Touringcar als veiligste vervoermiddel. QMT/SKT/

35 4.0 Afsluiting presentatie.
Terugkoppeling op doel van de presentatie. Heeft dit aan Uw verwachting beantwoord ? Verstrekken van ondersteunende informatie tbv het nemen van een bewuste beslissing tot afzien of behalen van ISO 9001:2000 certificering QMT/SKT/

36 Veel veilige en rendabele kilometers toegewenst !!!
4.0 Afsluiting presentatie. Bedankt voor Uw aandacht. Veel veilige en rendabele kilometers toegewenst !!! QMT/SKT/


Download ppt "Doel van de presentatie: behalen van ISO 9001:2000 certificering"

Verwante presentaties


Ads door Google