De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick off meeting Bijbel-in-1-jaar Eindhoven, 1 September 2009 video.mp4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick off meeting Bijbel-in-1-jaar Eindhoven, 1 September 2009 video.mp4."— Transcript van de presentatie:

1 Kick off meeting Bijbel-in-1-jaar Eindhoven, 1 September 2009 video.mp4

2 2 Even voorstellen

3 3 Agenda •Waarom zou ik meedoen? –Opzet project –Doelen –Iets over de Bijbel •Leesrooster –Opzet –Ideeën •Avonden –Waar/wanneer –Indeling avonden –Sprekers, wie wat •Huishoudelijke zaken –Commitment –Wat levert het op –Bijbels •Sneak preview •Vragen •Inschrijven en biertje

4 4 Opzet : doelen •Kennisvergroting •Waar komen wij nu vandaan –Cultuur/rechtspraak/normen en waarden/politiek •Begrip •Oordeel •En dan….

5 5 Opzet: doelen •Gestoeld op project uit Houten •Jongeren  geloof(-sgroei) •Studenten zijn bezig met levensvragen •De Bijbel houdt zich hier ook mee bezig •Deze 2 dingen willen we bij elkaar brengen

6 6 Opzet: wie zijn betrokken •IFES – regionale en lokale leiding en leden –Ichthus –CSFR •Navigators •Studentenpastoraat •PGE, NGK, CGK, dominees, gemeenteleden •RK-kerk – bisschop, pastoor •NBG

7 7 Opzet: oblaten •Toegewijden •Meelezers  het volle pond. •Email - vragen

8 8 Opzet: wat concreet •Elke week 1,5 uur lezen •Balans NT – OT – genres •Meditatief vs doorlezen •39 weken = 4 kwartielen, per kwartiel 7-8 x BB –Vakanties niet –Tentamenweken niet •1x per week BB 1 uur

9 9 Iets over de Bijbel: “Oude Testament” (TeNaCh)(TeNaCh) Wet De Wet (vertaling van het Hebreeuwse Thora, zoals deze teksten in het jodendom heten) wordt ook wel Pentateuch of de vijf boeken van Mozes genoemd. De Pentateuch is gegroepeerd rondom de Tien Geboden in Exodus 20 of Deuteronomium 5, en bevat uitwerkingen van de tien leefregels. Deze leefregels zijn verbonden aan de verhalen over het begin van het joodse volk en hun uittocht uit Egypte naar het "beloofde land". Omdat vroeger werd (en door sommigen nog steeds wordt) aangenomen dat Mozes de schrijver is van de Thora, wordt de Thora ook wel de (vijf) boeken van Mozes genoemd. De boeken zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.ThoraPentateuchTien GebodenExodusDeuteronomiumMozesGenesisExodusLeviticusNumeri Deuteronomium Geschiedenis Geschiedenis omvat de boeken Exodus, Jozua, Richteren, Ruth, I Samuël, II Samuël, I Koningen, II Koningen, I Kronieken, II Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther. Deze bevatten de geschiedenis van het volk Israël.ExodusJozuaRichterenRuthI SamuëlII SamuëlI Koningen II KoningenI KroniekenII KroniekenEzraNehemiaEstherIsraël Poëzie en wijsheid Omvat de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied. Deze bevatten gedichten, spreuken en andere handelingen, bijvoorbeeld, een liedverzameling in het boek Psalmen en wijsheidsliteratuur zoals het boek Prediker.JobPsalmenSpreukenPredikerHoogliedPsalmenPrediker Grote profeten De boeken Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël en Daniël. Deze, alsook de kleine profeten, bevatten de verhalen van de joodse profeten en hun pogingen het volk (en de koning) op het rechte pad te houden in de naleving van de leefregels uit de Thora. Feitelijk hoort Klaagliederen bij de poëtische boeken (hier direct boven), maar is direct achter het boek van de profeet Jeremia geplaatst, die ook gezien wordt als de schrijver van dit boek.JesajaJeremiaKlaagliederenEzechiëlDaniëlprofeten Kleine profeten HoseaHosea, Joël, Amos (boek), Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.JoëlAmos (boek)ObadjaJonaMichaNahumHabakukZefanja HaggaiZachariaMaleachi

10 10 Iets over de Bijbel: “Nieuwe Testament” Evangeliën Vier Evangeliën, waarin de geboorte, het doen en laten, de vrijwillige dood, de opstanding van Jezus Christus en de verlossing door dit offer zijn beschreven: Evangelie naar Matteüs, Evangelie van Marcus, Evangelie van Lucas en Evangelie van Johannes. De eerste drie evangeliën vertonen veel overeenkomsten en worden daarom ook wel de Synoptische Evangeliën genoemd (synopsis betekent samen bekeken; als je ze naast elkaar legt vallen de overeenkomsten in thema, indeling of woordgebruik op). Het vierde evangelie, dat van Johannes, heeft een heel eigen karakter, vermoedelijk omdat het pas tientallen jaren later geschreven is.Evangeliën Jezus ChristusEvangelie naar MatteüsEvangelie van MarcusEvangelie van LucasEvangelie van JohannesSynoptische Evangeliën Geschiedenis van de eerste christenen Bevat de Handelingen van de ApostelenHandelingen van de Apostelen De brieven van de Apostelen Hierin opgenomen de brief van Paulus aan de Romeinen, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, brief van Paulus aan de Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timoteüs, 2 Timoteüs, Titus, De Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.brief van Paulus aan de Romeinen1 Korintiërs2 Korintiërsbrief van Paulus aan de GalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudas Openbaring De openbaring van Johannes is eigenlijk de Openbaring aan Johannes. Johannes geeft aan dat het hem door en engel is geopenbaard.

11 11 De betrouwbaarheid van de bijbel •Waren de schrijvers van de bijbel betrouwbaar? –bijna alle schrijvers beweren òf ooggetuigen te zijn òf nauwkeurig onderzoek te hebben gedaan òf uit naam van God te spreken –eerlijkheid is in de bijbel een hoge eis; 9 e van de 10 geboden –NT: korte tijd (zo'n 30-60 jaar) tussen de gebeurtenissen rond Jezus & verslagkorte tijd (zo'n 30-60 jaar) •Zijn de beschreven gebeurtenissen echt gebeurd? –resultaten van opgravingen; deze spreken niet altijd voor zich  interpretatie –voorbeeld: •oude veronderstelling dat 5 boeken van bijbel nooit in Mozes' tijd geschreven kon zijn, want "Israëlieten kenden pas vanaf 500 voor Christus het schrift" •echter: opgravingen in Syrië  stad met hoge beschaving van vóór 2300 voor Christus inclusief schrift (17.000 kleitabletten), dat was dus zo'n 1000 jaar voor Mozes –  onwaarschijnlijk dat Mozes – met opvoeding aan Egyptisch hof – niet kon schrijven –deze kleitabletten vermeldden o.a. Sodom en Gomorra –is de bijbel op betrouwbare manier overgeschreven? •aantal handschriften + afwijkende kopieën •laatste OT-bijbelboek = 400 voor Christus; overeenstemming met Dode Zee rollen!

12 12 De betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament, b.v. wat we over Jezus weten •De Romeinen Tacitus (direct) & Suetonius (indirect); de Jood Josephus (37 nC): Nu was er ongeveer in die tijd een wijze man, Jezus. Als we hem tenminste een man mogen noemen, want hij verrichte wonderen - hij was een leraar van wie de mensen met plezier de waarheid aannamen. Hij trok vele Joden aan en ook velen van de heidenen. Hij was [de] Christus; en toen Pilatus hem, op aanraden van enkele vooraanstaande mensen uit ons midden, had veroordeeld tot het kruis, liet hij degenen die hem lief hadden niet in de steek, want hij verscheen weer levend aan hen op de derde dag. De profeten van God hadden dit voorspeld, evenals tienduizend andere wonderlijke dingen over hem. De groep Christenen, genoemd naar hem, bestaan tot op de dag van vandaag. schrijver of werkwanneer geschreven oudste exemplaar afstand in tijd aantal exemplaren Herodotus: Geschiedenis488-428 v. Chr.900 n. Chr.1300 jaar 8 Thucydides: Geschiedenis460-400 v. Chr.900 n. Chr.1300 jaar 8 Tacitus: Historiën / Annales100 n. Chr.1100 n. Chr.1000 jaar 20 Caesar's Gallische Oorlogen 58-50 v. Chr.900 n. Chr.950 jaar9-10 Livius: Romeinse Geschiedenis 59 v. Chr. - 17 n. Chr. 900 n. Chr.900 jaar20 Nieuwe Testament40-100 n. Chr.130 n. Chr. delen 350 n. Chr. geheel 300 jaar5000 Grieks; 10.000 Latijn; 9.300 overig Bron

13 13 Samenstelling van de bijbel

14 14... en some more statistics voor de liefhebbers

15 15 Ideeën achter het leesrooster •Het gaat om het ontdekken van samenhang  zoveel mogelijk de volgorde van de boeken (volgens NBG/NBV), daarnaast in thema •Per hoofdblok zowel OT als NT in ongeveer dezelfde verhouding •Chronologie handhaven tenzij… •Van sommige boeken is het achter elkaar lezen niet vol te houden  een meditatief lezen-stroom van 1 hoofdstuk per dag gedurende het hele jaar (273 dagen), hierdoor komen ook "saaiere" boeken tot hun recht •Herhaling van zetten voorkomen

16 16 Meditatief lezen •Meditatief lezen = nadenken over de betekenis van een verhaal •Hoe: beantwoordt de vraag –wat zegt dit verhaal over de persoon van God? OF –welke waarden worden in dit verhaal belangrijk gevonden? •Voorbeeld: Lucas 21 –Jezus voorspelt de toekomst (Jeruzalem verwoest zo’n 40 jaar later) –adviseert om altijd te bidden

17 17 Materiaal en ideeën bij het bijbellezen www.downloadbijbel.nl Olive Tree Bible SoftwareBible Je kunt de Bijbel lezen, maar begrijp je het ook?

18 18 Het rooster zelf

19 19 Het rooster zelf

20 20 Wat mag je verwachten van de sprekers •Verschillende achtergronden –Theologen/filosofen/juristen/pastoors/israël- kenners/wiskundigen/veeartsen/kinderpsychologen –CNV/OpenDoors/Navigators/Bedrijven/Univer- siteiten/kerken. •Uitleggen wat je hebt gelezen –Kader schetsen/rode lijnen trekken/wat betekent dit in die tijd/wat kunnen wij hiermee/discussie –Geen waarheidsclaims •Respect voor ieders mening

21 21 Het project: de avonden •Wekelijks bijbel-briefing BB op dinsdag van 20:00-21:00 uur –10 minuten: deelnemer presenteert samenvatting / "wat viel jou op" op eigen wijze –20 minuten: highlights van de afgelopen week door telkens andere spreker –20 minuten discussie: welke vragen roept dit op –10 minuten: sneak preview volgende keer •Biertje na? Voor wie wil.

22 Wat levert het op?  Algemene ontwikkeling. Je behoort tot degenen die het boek echt gelezen hebben.  Kennis. Uitleg over de betekenis van de Bijbel in de tijd waarin hij geschreven is.  Inzicht in je eigen ‘roots’. Cultuur, waarden, wetten, etc. zijn in West-Europa grotendeels door de Bijbel gevormd.  Levenswijsheid. De Bijbel is een boek vol ‘adviezen’, die ook nu nog relevant kunnen zijn.

23 23 Wat kost het ?  Tijd Ongeveer anderhalf uur per week lezen, 1 uur per week Bijbelbriefing.  Inzet Op minimaal 80% van de Bijbelbriefings aanwezig. Minimaal 80% van het te lezen gedeelte ook echt gelezen hebben. Actieve deelname tijdens de discussie.

24 24 Deelnemers: commitment •Tijdsbesteding –hoe ziet je tijdsbesteding er nu uit? –wat ga je er voor laten liggen  teken aan op het prijskaartje!

25 25 En dan nu…  Na de Kick-off meeting inschrijven bij Rianne. Je krijgt een leesrooster en als je er nog geen hebt: een Bijbel (NBV).  Eerste Bijbelbriefing: dinsdag 8 september 20:00. Lezen komende week: Lucas 1 t/m 7 en Genesis 1 t/m 21

26 26 Maar eerst … SNEAK-PREVIEW SNEAK-PREVIEW

27 1.1 Welk offer bracht Zacharias toen een engel aan hem verscheen? A.Brandoffer B. Zoenoffer C.Reukoffer

28 28 1.2 Wat deed Jezus om zijn 12 leerlingen goed te kunnen kiezen? A.Hij vroeg de mensen om advies B.Hij bad de hele nacht C.Hij wierp het lot

29 29 1.3 Wat is een bijbelse uitspraak? A.Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden B.Wat jij niet wil wat u geschiedt, doe dat ook aan anderen niet C.Offer jezelf op voor anderen

30 30 1.4 Wat kenmerkt volgens Jezus iemand die veel liefde laat zien? A.Weet wat een ander nodig heeft B.Weet wat het is om zelf veel vergeven te zijn C.Weet hoe met mensen om te gaan

31 31 1.5 Wanneer was er in de Bijbel voor het eerst sprake van jaargetijden? A. Bij de schepping B.Na de zondvloed C.Na de torenbouw van Babel

32 32 1.6 Sara was … A.Een halfzus van Abraham B.Een nicht van Abraham C.Geen familie van Abraham

33 Wat kun je nog meer leren komende week… •Waarom Joodse mannen besneden zijn. •Waarom Joden ook Semieten genoemd worden. •Waarom de staat Israel ligt waar hij ligt. •Waarom een week 7 dagen heeft. •‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’ •Waar de uitdrukking ‘Roepen in de woestijn’ vandaan komt. •Het verhaal achter de kerststal. En nog veel meer….

34 34 Vragen

35 35


Download ppt "Kick off meeting Bijbel-in-1-jaar Eindhoven, 1 September 2009 video.mp4."

Verwante presentaties


Ads door Google