De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Zekerheid bij aanschaf van geïntegreerde zorgoplossingen Hans Meijerink 27-09-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Zekerheid bij aanschaf van geïntegreerde zorgoplossingen Hans Meijerink 27-09-2012."— Transcript van de presentatie:

1 0 Zekerheid bij aanschaf van geïntegreerde zorgoplossingen Hans Meijerink 27-09-2012

2 1 • Het continu nagaan of alle functies in de keten vanaf de aansluiting van het medische apparaat tot aan de draadloze ontvanger en weer terug naar de centrale apparatuur nog werkt. • Uitval van één (deel)systeem leidt nooit tot het verlies van alle functionaliteit. Uitval of storing dient te allen tijde door het systeem gemeld te worden en procedureel te worden opgevolgd. Certificeren binnen een ziekenhuis

3 2 Certificeren omvat Eenduidige taal over - Systeemveiligheid (risicoanalyse) - Hoe en wat (opleiding) - Verantwoordelijkheden (analyse systeemlogging) - Uitvoerende taken (logboek) - Afspraken ziekenhuis en leverancier (wie is waarvoor verantwoordelijk) Beheersbare procedures - Betrouwbaarheid (regulair, correctief en preventief onderhoud) - Design (eenduidige uitvoering toegepaste componenten) - Opbouw systeem (duidelijke installatie instructies) - Ingebruikname (eenduidige instructie voor gebruikers) - Gebruik (het monitoren van het juiste gebruik van het systeem) - Storing/onderhoud (testprocedure voor goede werking) Organisatiestructuur - Projectmanagement - Servicemanagement - Documentatie

4 3 Zorglabel voor zorg- rust- en verpleeghuizen

5 4 Opzet van een “IP” oplossing 4 mediGraph / Medilog DB / CallEscalator Station y central Subnet Station x PSA/DECT/ GrDi LAN LON / Audio LON LON / Audio (Channel 6) Switch GNCS

6 5 Zorglabel Waarom: • Doel is om kwaliteit in de zorgsector te waarborgen. • De klant meer zekerheden bieden.

7 6 Zorglabel Door wie: De VEBON zorg is een vereniging van leveranciers van producenten resp. importeurs van zorgsystemen. Voor VEBON leden geldt dat zij een duidelijke kwaliteit en continuïteit op de markt van zorgsystemen nastreven. Een VEBON onderneming moet minimaal 5 jaar op de Nederlandse markt actief zijn t.a.v. het leveren van zorgsystemen binnen de gezondheidsmarkt en dient een staat van dienst te hebben van bewezen kwaliteit.

8 7 Zorglabel Voor wie: De eindgebruiker in de zorgsector, zoals zorg-, rust- en verpleeghuizen. Met het zorglabel wordt beoogd een voor de gehele sector bepalend kwaliteitsniveau te realiseren, aantoonbaar en transparant voor de eindgebruiker.

9 8 Eisen van organisatie • Producten: – Moeten aan alle eisen en normen voldoen • Opleiding – Regelmatig een passende training voor alle medewerkers – Het training van de gebruikers en installateurs – Het trainen van eventuele inhuurkrachten • Verkoop – Gebruik maken van “checklist” – Standaard leveringsvoorwaarden hanteren – Elke opdracht bevestigen

10 9 Checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem -1 Gaat het om:  Nieuwbouw  Renovatie  Vervanging van het zorgcommunicatiesysteem  Uitbreiding van het zorgcommunicatiesysteem Onder welke categorie valt uw organisatie?  Verzorgingshuis  Woonzorgcomplex  Seniorenwoningen  Verpleeghuis  Ziekenhuis  Psychiatrisch ziekenhuis  Instelling voor doven  Justitiële inrichting  Tbs kliniek  Thuiszorgorganisatie  Anders, namelijk …………….. Is de aanbesteding:  Compleet  Of gaat het om ze delen van de aanbesteding *) *) Het betreft de volgende delen: •……………………………………………………………………… Naam bedrijf Straat en nummer Postcode en plaats Postbusnummer Postcode en plaats Telefoonnummer Faxnummer Website E-mail adres Contactpersoon

11 10 Checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem -2 FunctiesAantal personen Verplegingsdienst Bewakers ………………………………………………. Gaat het om:  Communicatie/signalisatie binnen bestaande infrastructuur(op bestaande bekabeling) of  Nieuwe communicatie/signalisatie infrastructuur. Op welke manier wilt u signaleren? •…………………….……………………………….. •……………………………………………………… Dient het systeem aan een branchelabel te voldoen?  Ja  Nee Hoe dient de afhandeling te geschieden?  Centraal  Decentraal  Intern  Extern  Ambulant  Anders, namelijk ……………………………………………………………….. Omvang systeem? ……aantal bedden ……aantal patiënten ……aantal bewoners Welke functies zullen actief zijn met de gevraagde oplossing en hoeveel personen betreft dit? Door wie wordt alarm opgevolgd? En met hoeveel personen? •……………………………………… …………..

12 11 Checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem -3 Verzorgingshuis (eventueel met aanleunwoningen): Bereik alarmafhandeling (alleen invullen indien mobiele alarmafhandeling gewenst) Wilt u overal in het gebouw mobiel oproepen kunnen afhandelen?  Ja / □ Nee Indien u beschikt over aanleunwoningen, wilt u dit gebouw dan ook voorzien van de mogelijkheid oproepen af te handelen Of gebeurt dit alleen in het verzorgingshuis?  Ja / □ Nee FunctiesReacties Dient het systeem voorzien te zijn van spraak luisterverbinding?  Ja  Nee Dienen er externe installaties (brandmelding, CV, hydrofoor) gekoppeld te worden op het systeem?  Ja, aantal benodigde contacten bedraagt: ……………. ……….  Nee Dient het systeem puur voor alarmcommunicatie of ook voor het genereren van service meldingen?  Ja  Nee Dienen er op woningniveau individuele zaken gekoppeld te worden op de zorgcommunicatie unit? Ja, te weten  Bewegingsmelder  Rookmelder  Pulstrekschakelaars  Pulsdrukschakelaars  Akoestische melder  Extra draadloze zender ………………………….  Nee

13 12 Checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem -4 Wijkfunctie Registratie oproepen Welke zaken dienen volgens u geregistreerd te worden?  Tijdstip oproep gemaakt door bewoner  Tijdstip oproep aangekomen Tijdstip einde oproep  Tijdstip aankomst zorgverlener  Oproepcode (zender, rookmelder, rode knop, etc.)  Technische meldingen  Andere zaken, zoals……… Dient er een Management Informatie Systeem aanwezig te zijn, zodat statistieken eenvoudig geanalyseerd kunnen worden?  Ja  Nee Levert u diensten in de wijk? Zo ja, is alarmering hier een onderdeel van? Of heeft u plannen dit te gaan opzetten?  Ja  Ja  Nee  Nee Indien u alarmeringsdiensten levert in de wijk, wilt u dan verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van alarmoproepen? Ja, afhandeling oproepen  via mobiel toestelverzorging  via meldcentrale bij receptie of zusterpost  via externe meldcentrale  Nee Wilt u geleverde diensten bij uw cliënten in de wijk registreren? Ja, registratie via  tijdstip aankomst dienstverlener  tijdstip vertrek dienstverlener  soort dienst  wie heeft de dienst geleverd  anders,namelijk …………………………..  Nee

14 13 Checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem -5 Zonering Andere vertrekken Zijn er buiten de woningen andere vertrekken, zoals logeerkamers, recreatiekamers, liften, waar een oproepmogelijkheid aanwezig dient te zijn? Soort vertrekAantal Spraak gewenst (ja/nee)  Ja  Nee  Lift  Voordeur  Logeerkamer  Recreatiezaal  Toiletgroepen  Gangen  Overige, namelijk  …………………………… Zijn er specifieke zorgverleners verantwoordelijk voor specifieke cliënten? (bijvoorbeeld zorgverlener 1 verantwoordelijk voor eerste verdieping, zorgverlener 2 voor de tweede etage, etc.  Ja …… zones tijdens de spitsuren …….zones tijdens de daluren ……. tijdshifts betreft dit (Bijv. 3: ochtend, middag en avonddienst)  Nee

15 14 Checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem -6 Hebben uw huidige bewoners de beschikking over een individueel telefoonabonnement bij individuele providers?  Ja  Nee Zijn uw bewoners bereid het abonnement op te zeggen en een abonnement bij uw organisatie af te sluiten?  Ja  Nee Zo nee, zullen ze dit wel doen indien zij een lager tarief betalen en attent worden gemaakt op andere voordelen van bewonerstelefonie, zoals gratis intern telefoneren?  Ja  Nee Zo ja, zou u dan zelf als telefonie provider willen optreden of wilt u dit liever uitbesteden?  Ja  Nee Hoeveel (kantoor en overige ruimten) telefoonaansluitingen zijn er benodigd buiten de bewonersaansluitingen?  Ja  Nee Bewonerstelefonie Achtervang Indien u interne alarmafhandeling doet, bent u geïnteresseerd in een achtervangcentrale t.b.v. back-up?  Ja / □ Nee Aanvullende gegevens Wanneer dient het systeem in werking te treden? Datum ……………………….. Het karakter van uw organisatie …………………………………………………………………… Omschrijving van de werkwijze van de organisatie …………………………………………………………………… Wat volgens u verder nog van belang kan zijn voor de offerte aanvraag ……………………………………………………………………

16 15 •Projecten –Na opdracht projectplanning maken in overleg met de klant. –Opleveringsprotocollen maken en archiveren –Geeft bij oplevering een certificaat af •Service –Zorg vooraf voor een 24/7 regeling. –Klachten dienen binnen een maand opgevolgd te zijn –Aankondiging van “last buy” moment (end of live / end of service) –10 jaar functie garantie –Backwards compatible Eisen van organisatie

17 16 Werkwijze Sales checklist Specificatie opstellen Oplossing definiëren RealisatieOnderhoud Integrale oplossingen & Beheer Organisatie (Procedures) Installaties

18 17 Naleving criteria • De vastgelegde en vermelde criteria moeten aantoonbaar worden nageleefd door de leden van de sectie zorgsystemen; • Voor alle criteria is aangegeven op welke wijze dit kan worden aangetoond; • Als leden menen een alternatieve wijze te hebben om een criterium aan te tonen dan kan deze wijze worden voorgelegd aan de sectie; • Als de sectie dit alternatief acceptabel vindt wordt het alternatief toegevoegd aan dit document. Aanvullende criteria: - Gegarandeerde projectcontinuïteit in geval van faillissement; - Continuïteitsfonds waar klanten in geval van faillissement gebruik van kunnen maken. In relatie tot criterium 2 een solvabiliteitseis voor een lid als voorwaarde waaronder een project door een lid aan de klant kan worden aangeboden. Verificatiecommissie en arbitragemogelijkheid in geval er over een bepaald project dat onder zorglabel wordt geleverd een niet oplosbare discussie met de klant is waarbij een civielrechtelijke procedure ongewenst is.

19 18 Verificatie Het VEBON bureau verifieert of aan alle eisen wordt voldaan en kan dit zo nodig uitbesteden aan een derde. De eisen worden allemaal initieel geverifieerd. Vervolgens kunnen er jaarlijks steekproefsgewijs een aantal criteria geverifieerd worden. In geval van klachten van derden over naleving van enig criterium zal dit criterium in het bijzonder worden geverifieerd. Mocht de wijze waarop leden invulling gegeven aan deze criteria wijzigen dan worden deze wijzigingen aan het VEBON bureau ter verificatie voorgelegd.

20 19 Tot slot Vragen?

21 20 Compleet geïntegreerde oplossingen Tyco Fire & Security levert complete oplossingen voor: • Brandbeveiliging en blusgassen • Handbrandblusmiddelen • Verpleeg (medische) oproepsystemen • Personenzoek- en dectsystemen • Camera-observatie • Inbraakbeveiliging • CCTV en monitoring • Toegangscontrole • (Zorg)communicatie en persoonsbeveiliging • Elektronische artikelbeveiliging (EAS) • Branddetectie en alarmering • PA en ontruiming

22 21 • Dirk van Humbeeck • Sr. Account Manager Zorg • TYCO Integrated Solutions • Humaniteitslaan 241A • 1620 Drogenbos - België • Telefoon +32 (0)12 - 467 7811 • Fax +31 (0)12- 466 0534 • Mobiel +32 477 75 77 23 • dvanhumbeeck@tycoint.com dvanhumbeeck@tycoint.com • www.adtfireandsecurity.nl www.adtfireandsecurity.nl Contact TYCO • Hans Meijerink • Applicatie manager zorgsystemen • TYCO Integrated Solutions • Laan van Diepenvoorde 9-14 • 5582 LA Waalre - Nederland • Telefoon +31 (0)88 - 2602600 • Fax +31 (0)88 - 260 2449 • Mobiel +31 (0)6 - 21856684 • hmeijerink@tycoint.com hmeijerink@tycoint.com • www.adtfireandsecurity.nl www.adtfireandsecurity.nl


Download ppt "0 Zekerheid bij aanschaf van geïntegreerde zorgoplossingen Hans Meijerink 27-09-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google