De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forum btw Hasselt 31 mei 2012 Antwerpen 4 juni 2012 Gent 11 juni 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forum btw Hasselt 31 mei 2012 Antwerpen 4 juni 2012 Gent 11 juni 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Forum btw Hasselt 31 mei 2012 Antwerpen 4 juni 2012 Gent 11 juni 2012

2 1 AFTREK BTW (deel 8) 1.1 Wagen niet ingeschreven op naam vennootschap
Is er aftrek van btw op autokosten als de wagen niet ingeschreven werd op naam van de vennootschap? Volgens DIV mag een wagen ingeschreven worden zowel op naam van de eigenaar als op naam van de voornaamste gebruiker; De wagen werd ingeschreven op naam van de zaakvoerder van de vennootschap, de voornaamste gebruiker De wagen werd verkocht door de natuurlijke persoon aan de vennootschap en er is een verkoopfactuur opgemaakt; ook worden er voordelen van alle aard aangerekend en de wagen wordt afgeschreven Conclusie: de aftrek van btw kan niet geweigerd worden enkel en alleen op basis van de inschrijving bij de DIV (Vr. en Antw., Senaat, G.Z – Vr. nr. M015, sen Hatry, 30 april 1998)

3 1.2 Handelsgeschenken/publiciteit
Een muziekzender deelt gratis kledij uit en trekt de btw daarop af. Betwisting door btw-administratie. Belastingplichtige voert aan dat de kledij was aangekocht met de bedoeling de naambekendheid van de muziekzender te bevorderen: de uitgedeelde kledij is publiciteitsmateriaal. Volgens Europees Hof is “publiciteit”: het verspreiden van een boodschap die bestemd is om de consument te informeren over het bestaan en de kwaliteiten van een product of dienst, met het oog op het bevorderen van de verkoop (arrest , zaken C-68/92, C-69/92 en C-73/92)

4 1.2 Vervolg Volgens Eur. Hof dient aan begrip “diensten op het gebied van reclame” een eenvormige communautaire interpretatie worden gegeven: publiciteit kan door alle middelen gebeuren en ook personen kunnen als reclamedragers fungeren. Dat publiciteit de belangrijkste drijfveer was wordt aangetoond: De kledij werd verspreid op een grootschalig media-evenement uitgezonden voor verschillende televisiezenders; Aan het evenement werd door de media veel aandacht gegeven De kledij, met logo van de muziekzender, werd enkel uitgedeeld aan eigen medewerkers en aan bekende gasten

5 1.2 Vervolg Het Hof van Cassatie heeft zich al bij de Europese rechtspraak aangesloten (arresten 8 april 2005 en 11 maart 2010): er is sprake van publiciteit als de activiteit hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft een eindkoper in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen. De nagestreefde doelstelling is essentieel. Het is enkel van belang of de reclame rechtstreeks of onrechtstreeks op de eindkoper gericht is (Antwerpen 6 september 2011, FK 11/18, blz. 515, Fisc. Act. 11/37, 16)

6 1.3 Kosten logies, spijzen en dranken versus publiciteitskosten
Standpunt btw-administratie: De btw op cateringkosten is nog altijd niet aftrekbaar, ook als die kosten gemaakt worden in het kader van een publicitair evenement: de weigering tot aftrek van kosten voor logies, spijzen en dranken, zoals bedoeld in art. 45, § 3, 3° W.Btw blijft gelden Adm. aanvaardt wel dat er geen sprake is van “kosten van onthaal” als de belastingplichtige kan aantonen dat de kosten niet louter zijn gemaakt voor het creëren van een algemene gunstige atmosfeer ten overstaan van de onderneming, maar dat “zij de directe verkoop beogen of worden gemaakt met het oog op publiciteit voor welbepaalde producten of diensten”. Voor het vervolg: zie rechtspraak (Besl. E.T dd 2 december 2011)

7 1.4 Gemengde belastingplicht
Bevestiging van de stelsels algemeen verhoudingsgetal en werkelijk gebruik. Bewering dat het verhuren/verpachten/verkopen van gronden en gebouwen geen “economische activiteit” is voor hem en dat die goederen en diensten geen gebruik kennen voor een handeling die van btw vrijgesteld is, kan in casu niet. Het Hof stelt dat de activiteit wel degelijk behoort tot de “economische activiteiten” van de belastingplichtige (Antwerpen, 31 mei 2011)

8 1.5 Geen integrale aftrek op “bijhorend terrein” voor gemengde belastingplichtige
Aftrek van btw voor “gemengde kosten “ door een gemengde belastingplichtige kan niet integraal, vermits er geen aftrek van btw kan zijn voor handelingen die niet met btw werden belast. Wanneer de aan- en verkoop van een “bijhorend terrein” niet met btw heeft plaatsgevonden, dient het recht op aftrek te worden beperkt in verhouding tot het aandeel van vrijgestelde handelingen van een gemengde belastingplichtige (Cass. 20 oktober 2011, rolnr. F N)

9 1.6 Overdracht artikel 11 – herziening btw
De eigendomsoverdracht van de goederenvoorraad en de winkeluitrusting van een detailhandel, samen met de verhuur voor onbepaalde tijd van de winkelruimte aan de verkrijger, waarbij de huurovereenkomst door beide partijen op korte termijn kan worden opgezegd is onderworpen aan artikel 11 W.btw, mits de overgedragen goederen volstaan zodat een autonome economische activiteit kan voortgezet worden (EHvJ dd. 10 november 2011, Schriever, zaak C-444/10)

10 1.7 Datum van levering van goederen ontbreekt
De datum van de levering van de goederen op de factuur is noodzakelijk om de inning van BTW en de controle daarop door de btw-administratie mogelijk te maken (is de bevestiging van eerdere uitspraken Hof van Cassatie) Gezien gebrek aan bewijs van kwade trouw wordt de boete herleid tot 10 % (Brussel, 15 september 2011, rolnr. 2008/AR/634

11 1.8 Aftrek btw op bedrijfsmiddelen
Hoofdprincipes van beslissing nr. E.T. 119,650 blijven bestaan: De aftrek van btw op bedrijfsmiddelen dient onmiddellijk beperkt te worden tot het beroepsgedeelte; Daarna is er geen btw meer verschuldigd op het eventueel voordeel van alle aard Indien gekozen wordt voor toepassing van deze regels zijn ze voor de belastingplichtige ook van toepassing vanaf het jaar 2011

12 1.8 Vervolg Dit betekent concreet:
Indien gekozen wordt voor toepassing opgeschorte beslissing is ze van toepassing vanaf het jaar 2011 voor alle bedrijfsmiddelen Voor gehuurde wagens: aftrek beperken tot maximaal de helft en het privégebruik wordt belast via voordeel alle aard Voor onroerende goederen dient de nieuwe wetgeving toegepast te worden Bij verkoop personenwagen is er maar 50 % btw verschuldigd op de verkoopprijs (indien 50% in aftrek werd gebracht)

13 1.9 Aftrek btw vóór inschrijving vennootschap
Aftrek van btw kan voor investeringsuitgaven die vennoten hebben gedaan vooraleer de vennootschap werd opgericht en ingeschreven, indien deze voor de vennootschap en met het oog op de economische activiteit werden verricht Zelfs in het geval dat de factuur, opgesteld vóór de oprichting van de vennootschap, werd opgesteld op naam van de vennoten van de vennootschap (E.H.v.J., arrest 1 maart 2012, zaak C-280/10, Kopalnia)

14 1.10 Verruiming aftrek en herziening
Vanaf 1 januari 2012 kan de belastingplichtige zonder recht op aftrek ingevolge handelingen van art. 44, recht op herziening van de aftrek uitoefenen, als hij voor diezelfde handelingen belastingplichtige wordt met recht op aftrek (zie regeling notarissen en gerechtsdeurwaarders) (K.B. 9 januari 2012 tot wijziging K.B. nr. 3)

15 1.11 Uitgangspunt herzieningstijdvak
Voor de onroerende bedrijfsmiddelen moet steeds als uitgangspunt van het herzieningstijdvak de 1ste januari van het jaar waarin die bedrijfsmiddelen in gebruik worden genomen Voor de andere bedrijfsmiddelen kan het hoofd van het btw-controlekantoor voorschrijven dat het uitgangspunt begint te lopen op 1 januari van het jaar waarin een bedrijfsmiddel werd in gebruik genomen in de gevallen waarin de herziening “dreigt te vervalsen”. Zelfde kan bij optie door de belastingplichtige, mits voorafgaandelijke vergunning door het btw-controlekantoor. Inwerkingtreding: voor bedrijfsmiddelen die vanaf in gebruik zijn genomen (Beslissing dd. 27 maart 2012, nr. E.T )

16 1.12 Optie voor het “werkelijk gebruik”
Volgens het Hof van Cassatie is er geen enkele bepaling die verduidelijkt op welk moment de aanvraag voor het werkelijk gebruik moet worden ingediend Bijgevolg kan de aanvraag voor het eerst worden geformuleerd in antwoord op een regularisatie-opgave waarbij het gebrek aan een eerdere goedkeuring bekrachtigd wordt (Cass. 10 februari 2012, rolnr. F F)

17 1.13 Woon-werkverkeer Woon-werkverkeer kan enkel voor “bedrijfsdoeleinden” zijn als: Het gaat over “werkelijke” kosten Door een werkgever gedragen als verplichting ingevolge collectieve arbeidsovereenkomst Via gemeenschappelijke vervoermiddelen (Vr. en Antw., Kamer, Z , nr. 057, Vr. nr. 197, Brotcorne dd. 15 februari 2012)

18 1.14 Aftrek btw bij invoer Aftrek btw bij invoer is niet afhankelijk van voorafgaande betaling van de btw door de belastingplichtige (E.H.v.J., dd. 29 maart 2012, zaak C-414/10)

19 1.15 Aankoop trofee bij kansspel
Internationaal tennistornooi geeft als “prijs” een diamanten racket Quid aftrekbaarheid btw? Hof van Beroep: Er wordt geen deelnemingsgeld gevraagd: er is geen “bezwarende titel”; handeling in principe buiten btw-werkingssfeer Weddenschappen, loterijen, kans- en geldspelen zijn vrij van btw ingevolge art. 44, § 3 W.btw: alle spelen, competities of wedstrijden, waarbij de deelnemers een creatieve bijdrage moeten leveren (Antwerpen, 17 januari 2012, Fiscale Koerier, 12/06, blz. 330)

20 2 Leveringen en diensten (deel 3) 2.1 Artikel 11 W.btw
De overdracht van een bedrijfsafdeling kan met toepassing van artikel 11 W.Btw, ook zonder de overdracht van cliënteel (Ruling van 21 september 2010)

21 2.2 BTW op handelingen notarissen en gerechtsdeurwaarders
Vanaf 1 januari 2012 zijn de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders aan btw onderworpen. Voor beide “nieuwe” btw-belastingplichtigen zijn bijzondere reglementeringen en commentaren voorzien (W , B.S )

22 2.3 Ligplaatsen voor boten aan btw onderworpen
Een VZW die de watersport bevordert is door art. 44, § 2, 3° W.btw vrijgesteld. Volgens de adm. is evenwel met btw belastbaar: het ter beschikking stellen van een ligplaats voor een boot, evenals het bergen van de boten tijdens de winter op eigen terrein. Het Hof bevestigt de stelling van de btw-administratie. Volgens het Hof zijn ligplaatsen als “stalling” of “parkeerruimte” te beschouwen, terwijl dit geen dienstverstrekking is die nauw samenhangt met de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding, die vrijgesteld zijn. (Gent, 24 mei 2011, Fiscoloog 1269, blz. 12)

23 2.4 Sporttrainers Cursussen tennis, dans, …op geregelde en zelfstandige wijze: principieel aan btw onderworpen Vrijstelling art. 44, § 2, 4° W.btw mogelijk indien het gaat om beroepsopleiding door vzw, waarbij ontvangsten uit vrijgestelde werkzaamheid enkel dienen tot dekking van de kosten ervan Vrijstelling art. 44, § 2, 3° mogelijk voor vzw van exploitant van sportinrichting en inrichting voor lichamelijke opvoeding die diensten verricht voor personen die er aan lichamelijke ontwikkeling of sport doen, indien de ontvangsten uitsluitend gebruiken tot dekking van de kosten

24 2.4 Vervolg Sportieve activiteit: elke sportbeoefening in de gewone betekenis, ttz een activiteit die de lichamelijke ontplooiing bevordert, die wordt verricht onder de vorm van een spel, een wedstrijd en inspanning, waarvan het beoefenen een planmatige training evenals het eerbiedigen van bepaalde regels en disciplines veronderstelt. Sportieve dans valt daaronder. Wanneer een fysiek persoon lessen geeft in een instelling die onderwijs verstrekt, bestaat er normalerwijze een band van ondergeschiktheid tussen de fysieke persoon en de instelling, zodat niet voldaan is aan het criterium van de “zelfstandigheid” en er in die relatie geen btw verschuldigd is (Parl. Vr. nr. 715 , Mw. Wiaux, dd. 5 april 2005)

25 2.5 IC-levering voertuigen
Bewijs IC-levering: bewijs dat het goed de grens heeft overschreden en zijn bestemming in de andere lidstaat bereikt heeft. Inschrijvingsbewijzen buitenland, op naam van derden, zijn geen bewijs van de echtheid van het vervoer buiten België. Ook een door de koper ondertekende verklaring dat het voertuig buiten België zal worden gebracht is geen bewijs dat het ook gebeurd is Factuur en betaling vormen evenmin bewijs, aldus Hof De belastingambtenaar mag een zekere gestrengheid aan de dag leggen bij de beoordeling van de bijeen te brengen bewijzen (Cass., 20 oktober 2011, rolnr. F N)

26 2.6 Onroerende verhuur of exclusief gebruiksrecht
Een vennootschap sluit “bewoningsovereenkomsten” af voor een gebouw waarvan ze samen met drie zustervennootschappen eigenaar is. De cessionaris mag zijn activiteiten in het gebouw uitoefenen zonder dat hij een bijzonder recht op één of ander deel van het gebouw heeft. Er is een verdeling op basis van de oppervlakte, en niet geografisch. Alle vennootschappen kunnen hun activiteit op elke locatie binnen het gebouw uitoefenen, op voorwaarde dat ze de toegekende capaciteit niet overschrijden. Volgens btw-administratie is dit een onroerende verhuur.

27 2.6 Vervolg Volgens Europees Hof (arrest 18, ): is onroerende verhuur als de overeenkomst in hoofdzaak de passieve terbeschikkingstelling inhoudt van ruimten of oppervlakten in gebouwen, tegen een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop. Volgens Hof: Er zijn drie afzonderlijke overeenkomsten, zonder onderlinge verwijzing Een belastingplichtige heeft het recht zijn activiteit zodanig te structureren dat de omvang van zijn belastingschuld beperkt blijft Het gebruiksrecht wordt gemotiveerd door het vooruitzicht op herstructurering binnen de groep, zodat vermeden wordt dat de ruimtes onmiddellijk zouden moeten verlaten worden bij verkoop

28 2.6 Vervolg Het feit dat de 4 betrokken vennootschappen verbonden zijn kan het bestaan van de afzonderlijke juridische persoonlijkheid van elk van hen en de juridische gevolgen, niet ontkrachten Conclusie Hof: geen onroerende verhuur, want er is geen “exclusief” gebruiksrecht Wordt waarschijnlijk vervolgd (beroep adm) (Brussel, 15 juni 2011, rolnr. 2001/AR/020 )

29 2.7 Gezinstherapeuten Prestaties door psychiater, als arts, is vrij van btw ingevolge art. 44, § 1, 2° W.btw Prestaties door psycholoog zijn vrijgesteld als de psycholoog de vereiste beroepstitel heeft en ingeschreven is op de lijst van de commissie van psychologen (besl. E.T dd ) (Vr. en Antw., Kamer, , nr. 053, Vr. nr. 97, Van der Maelen, dd. 16 januari 2012)

30 2.8 Verkoop personenwagen
Volgens “opgeschorte” beslissing E.T : slechts met 50 % te belasten bij doorverkoop personenwagen. Bij verkoop aan bv euro: btw op euro Opname in btw-aangifte: mogelijkheden Idem bij onttrekking (opgelet: normale waarde) Eventueel herziening in voordeel Volgens telefonische mededeling: Kan ook minder dan 50 % zijn (begrip: opname in het bedrijfspatrimonium) Bij doorverkoop auto, aangekocht zonder btw, is er 100 % op prijs aan te rekenen

31 2.9 Toestand belasten “voordelen”
besl. ET dd : opgeschort door besl. ET /2 dd , maar de “beginselen van de beslissing blijven onverminderd geldig” Voor het jaar 2011 mocht hetzelfde als jaar 2010 toegepast worden (vooral van belang voor personenwagens) Conclusie voor onroerende bedrijfsmiddelen: aftrek onmiddellijk beperken tot beroepsgebruik en daarna geen voordelen meer te belasten met btw (t.b.s. aan zaakvoerder = onroerende verhuur en geeft geen recht op aftrek) Conclusie voor roerende bedrijfsmiddelen, andere dan personenwagens: idem

32 2.9 Vervolg “voordelen” - Conclusie voor personenwagens: nog onzekerheid, maar zekere principes blijven, zoals: 1° verrekening “woon-werkverkeer”: is privaat verkeer 2° Terbeschikkingstelling tegen betaling aan zaakvoerder, bestuurder, personeel, wordt beschouwd als een “roerende verhuur” en is te belasten met 21% btw 3° Belastingplichtige heeft keuze om vanaf het jaar 2011 zich te beroepen op nieuw artikel 45, § 1quinquies en dit toe te passen: de opgeschorte beslissing is volledig van toepassing 4° Begrip “opname in het bedrijfsvermogen” is van toepassing

33 3 Bewijsmiddelen (deel 13) 3
3 Bewijsmiddelen (deel 13) 3.1 Bewijskrachtige boekhouding (kortingen/klantenkaart) Een vennootschap: Schrijft ontvangsten op niet-genummerde losse bladen; Verkopen boven250 euro wordt niet apart en identificeerbaar genoteerd; Kortingen m.b.t. klantenkaarten worden niet afzonderlijk geboekt; de klantenkaarten vermelden enkel het jaar van de verkopen, zonder datum, ook geen datum voor verlenen korting van 5% na reeks van 10 aankopen; Geen aparte boeking prijsverminderingen in de koopjesperiode, en geen andere bewijsstukken hiervoor Conclusie adm.: geen bewijskrachtige boekhouding met herberekening omzet op basis van de forfaitaire regeling die geldt voor de sector (kleinhandel textiel)

34 3.1 Vervolg Volgens het Hof:
Een boekhouding moet aan de vereiste van “controleerbaarheid” voldoen: dit is een feitenkwestie (wegen de tekortkomingen zwaar genoeg om de boekhouding volledig te verwerpen) In het dagontvangstenboek is een afzonderlijke inschrijving noodzakelijk, of een globale inschrijving indien kan verwezen worden naar verantwoordingsstukken met nauwkeurige melding van de prijs en de aard van de verkochte goederen; vanaf 250 euro per verkocht stuk is een aparte inschrijving vereist Er bestaan geen expliciete wettelijke bepalingen over de vermeldingen op klantenkaarten en over de bij te houden informatie voor verleende kortingen: belangrijk is de datum waarop de klant de korting geniet en detaillering daarvan

35 3.1 Vervolg Inzake de principes van “behoorlijk bestuur”: een burger kan niet verwachten dat de administratie tegen de wettelijke regels in, over de jaren heen een onregelmatige boekhouding als bewijskrachtig zou blijven beschouwen Bevestigt, gezien het voorgaande, het standpunt van de btw-administratie (Antwerpen, 6 september 2011, Fiscale Koerier 11/18, blz. 518)

36 3.2 Ophalen gegevens van computer door fiscus
Fiscus mag bij een onderzoek in de beroepslokalen kasten opentrekken en alle documenten in die kast onderzoeken, zonder toestemming belastingplichtige. Aan art. 63, 1° lid, 1° wordt door rechtbank een brede interpretatie gegeven: er mag ook kopie worden genomen van de informatica-gegevens (Rb. Brugge, 26 oktober 2011)(Idem Rb. Brussel, 17 januari 2012)

37 3.2 Vervolg Ook recht op “inhouding” boeken en stukken ingevolge art. 61 §2 W.btw tegen afgifte van een ontvangstbewijs NIET voor boeken die niet zijn afgesloten Boeken in een geïnformatiseerd systeem: een kopie dient voorgelegd te worden onder de door de btw-ambtenaar gewenste vorm (Zie ook Vr. en Antw., Kamer, , nr , Vr. nr. 198, Brotcorne, dd. 15 februari 2012)

38 3.3 Motorvoertuigen: vermeldingen op factuur
- Art. 226 BTW-richtlijn 2006/112/EG Motorvoertuigen moeten geïndividualiseerd worden, via merk, model, jaartal, cilinderinhoud, motorsterkte, carrosseriemodel, chassisnummer, datum 1° in verkeerstelling, voor werken: nummerplaat Deze gegevens zijn niet te talrijk of technisch of overdreven Bij ontbreken: geldboete van 25 tot euro (K.B. 44) (Vr. nr. 14, Mw. Wouters, 14 december 2011, Vr. en Antw., Kamer, , nr. 049)

39 3.4 Aansprakelijkheid zaakvoerder betaling btw
Wanneer aangetoond wordt dat een zaakvoerder een “fout” begaat wordt deze aansprakelijk voor de btw-schulden van de rechtspersoon. Fout (zie art B.W.): wanneer ten minste twee opeisbare btw-schulden binnen een periode van één jaar niet betaald worden. Het uitblijven van de betaling is niet het gevolg van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot een gerechtelijk akkoord, een faillissement of een gerechtelijke ontbinding. Slechte economische conjunctuur of ziekte zaakvoerder worden door het Hof niet als valabele elementen beschouwd. (Antwerpen, 31 januari 2012)

40 4 Maatstaf van heffing (deel 5) 4.1 Doorrekening kosten door KBWB
De KBWB rekent aan de organisatoren van een wielerwedstrijd een bedrag aan voor het verkrijgen van een organisatievergunning. Dit bedrag is te beschouwen als een “voorschot” in de zin van art. 28, 5° W.btw indien het een loutere doorrekening van kosten betreft die de organisator contractueel of op grond van een reglement rechtstreeks verschuldigd is. De KBWB betaalt aldus in naam en voor rekening van de organisatoren (Mond. Vr. nr. 6286, mw. Carina Van Cauter dd )

41 4.2 Verkoop nieuwbouw en grond
De maatstaf van heffing voor levering (of deel ervan) met “bijhorend terrein” wordt berekend over alles wat de leverancier van het goed als tegenprestatie verkrijgt, inclusief de relevante subsidies Minimummaatstaf: de normale waarde Controle op die waarde: Adm. Patrimoniumdocumentatie (in principe de “venale waarde”) (Mond. Vr. nr. 5499, Vercamer, dd. 6 juli 2011)

42 4.3 Subsidies Enkel de subsidies of toelagen die rechtstreeks met de prijs van de handelingen verband houden maken deel uit van de maatstaf van heffing: een onderzoek van de concrete omstandigheden is vereist (het is een feitenkwestie) De “werkingstoelagen”, die een deel van de exploitatiekosten dekken, zijn niet aan btw onderworpen, zelfs al hebben ze een invloed op de kostprijs van de leveringen/diensten van het gesubsidieerd orgaan Impact op aftrek btw: werkingstoelagen, waarbij de belastingplichtige voor hun prestatie vergoed wordt, hebben geen impact op de aftrek. Een “volledige” belastingplichtige heeft geen beperking inzake aftrek. Een gemengde belastingplichtige die het algemeen verhoudingsgetal toepast : geen opname in de noemer van het algemeen verhoudingsgetal.

43 4.3 Vervolg Bij toekenning subsidies in het kader van activiteiten die geen output teweegbrengen heeft de subsidie wel een impact op de aftrek, bv. bij “gedeeltelijke” belastingplichtigen, die de algemene regel inzake het recht op aftrek moeten toepassen: aftrek volgens de bestemming van de gemaakte kosten (eventueel via verhoudingsgetal) (E.H.v.J., zaak C-25/11, dd. 16 februari 2012)

44 4.4 “Samengestelde” dienst
Bij de uitbating van een attractiepark wordt ook een parkeergelegenheid verstrekt tegen een aparte prijs, waarbij eveneens 6% btw wordt toegepast. Volgens betrokkene maakt dit slechts één dienst uit. Volgens EHvJ is het aan de nationale rechter om te bepalen of het gaat over een hoofddienst met bijkomende dienst (zaak C-49/96, Card Protection Plan, dd ) Volgens het Hof blijkt uit de werkelijke toestand dat het gaat om twee diensten, met aparte betaling en aparte verwerking in de boekhouding (Antwerpen, 10 mei 2011, rolnr. 2010/AR/121)

45 4.5 Schatting gebouw Minimummaatstaf gebouwen en werk in onroerende staat: “normale waarde” : het volledige bedrag dat een afnemer in de handelsfase waarin de levering van goederen of de dienst wordt verricht, bij eerlijke concurrentie zou moeten betalen aan een onafhankelijke leverancier of dienstverrichter op het grondgebied van het land waar de handeling belastbaar is, om de desbetreffende goederen of diensten op dat tijdstip te verkrijgen. Gebouwen: “constructiewaarde” of “bouwwaarde”

46 4.5 Vervolg Normale waarde: kan bepaald worden bij akkoord tussen belastingplichtige en btw-administratie. Zonder akkoord: gerechtelijke schatting. Schatting door 1 of 3 deskundigen (procedure in K.B. 15): beroep is thans mogelijk binnen de maand na betekening verslag De deskundige kan enkel rekening houden met de stukken die hem tijdig door de partijen bezorgd werden. De rechter moet de schatting van de deskundige kunnen toetsen, in tegenstelling met het K.B. nr. 15, waar het de rechter enkel toegestaan wordt een nieuwe schatting te bevelen. Dit is in strijd met art. 10 en 11 van de Grondwet (Cass., 24 november 2011, rolnr. F N)

47 4.6 Intercalaire interesten bij onttrekking gebouw
Volgens het Hof van Cassatie dienen de “intercalaire interesten” opgenomen te worden in de maatstaf van heffing (kostprijs) bij onttrekking van een nieuw gebouw aan de verkoop. Intercalaire interesten: o.a. interesten van leningen, aangegaan ter financiering van vaste activa, die betaald worden vanaf de verstrekking van de lening tot het moment van afwerking van de investering (interesten betaald om een project te realiseren) Niet bedoeld zijn de “verwijlinteresten” (interesten wegens laattijdige betalingen) (Cass. 19 januari 2012, nr. F N)

48 4.7 Verstrekken van elektriciteit aan werknemers
Firma X verstrekt aan haar werknemers elektriciteit en gas tegen gereduceerde prijzen (verplichting cao 32bis) X heeft volledig recht op aftrek btw op de aankoopfacturen van de energieleverancier In de relatie X-werknemer is de normale waarde de maatstaf van heffing, die gelijk is aan de aankoopprijs die X betaalde (Voorafgaande beslissing nr van 23 augustus 2011)

49 5 DIENSTEN (Deel 3) 5.1 Vaste inrichting
In B2B wordt in principe “de plaats waar de belastingplichtige de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd” als regel genomen Als evenwel diensten worden verricht voor een “vaste inrichting” van de belastingplichtige op een andere plaats dan de zetel, dan is de plaats van de dienst de plaats waar deze vaste inrichting zich bevindt Vaste inrichting: vaste vestiging, geen juridische entiteit, met voldoende mate van duurzaamheid en een geschikte structuur (qua personeel, technische middelen) om de voor eigen behoefte verrichte diensten te kunnen afnemen en ter plaatse te gebruiken

50 5.1 Vervolg Een “representatiekantoor” kan aldus een “vaste inrichting” zijn Bewijsvoering door dienstverrichter: vermelding van de vaste inrichting in het contract, op de bestelbon en toegekende btw-registratienummer in het land van de vaste inrichting, evenals afkomst betaling Indien onzekerheid: de dienstverrichter kan er rechtsgeldig van uitgaan dat de diensten worden verricht op de plaats waar de afnemer zijn maatschappelijke zetel heeft gevestigd (indien bv. in contacten enkel de maatschappelijke zetel, met gegevens, worden medegedeeld)

51 5.1 Vervolg Indien aan de zgn. “vaste inrichting” in het buitenland geen btw-nummer wordt toegekend, is de lidstaat waar de zetel van de economische activiteit zich bevindt bepalend. (Parl. Vr. nr. 513, Mw. Wouters, dd. 8 september 2011)

52 5.2 T.b.s. beurs- en expositiestanden
Vanaf 1 januari 2011 altijd onderworpen aan de B2B-regel (ongeacht of het beschouwd wordt als publiciteitsdienst of verhuur van roerende goederen) Het kan niet beschouwd worden als een dienst m.b.t. een onroerend goed. Enkel de diensten die bestaan in het verlenen van TOEGANG tot culturele, artistieke…..evenementen en de met de toegangverlening samenhangende diensten vinden plaats daar waar het evenement plaatsvindt. (EHvJ, 27 oktober 2011, zaak C-530/09, Inter Mark Group)

53 5.3 B2B-DIENSTEN PRINCIPE (art. 21, § 2): de plaats van de dienst, verricht voor een als zodanig handelende belastingplichtige, is de plaats waar de belastingplichtige de ZETEL van zijn economische activiteit heeft gevestigd Bij gebrek aan zetel: woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats

54 5.3 Vervolg: Probleem “vaste inrichting”
Worden B2B diensten UITSLUITEND verricht voor een “vaste inrichting” op een andere plaats dan de “zetel”: dan is de plaats van de dienst daar waar de “vaste inrichting” zich bevindt; Vaste inrichting: er moet een voldoende graad van bestendigheid en een aangepaste structuur van menselijke en technische middelen zijn om de verstrekte diensten te ontvangen en verbruiken PV 498: rekening houden met vaste inrichting via “formele elementen” (afsluiten contract, bestelbon, facturatie, betaling)

55 5.3 Vervolg: Woonplaats – Gebruikelijke verblijfplaats
Voor natuurlijke personen heeft de WOONPLAATS voorrang op de verblijfplaats, behoudens tegenbewijs dat toelaat voorrang te verlenen aan de plaats die het best belastingheffing op de plaats van het verbruik garandeert

56 5.3 Vervolg: Aansprakelijkheid dienstverrichter bij het vaststellen bij de klant van “belastingplicht” en “vestigingsplaats” De dienstverrichter “te goeder trouw” wordt ontheven van de aansprakelijkheid voor belastingplicht klant indien hij beschikt over het btw-identificatienr, de geldigheid ervan heeft nagekeken en als de normale gebruikelijke controles die gelden in het normale handelsverkeer werden verricht; Geen ontheffing van aansprakelijkheid voor de dienstverrichter voor de plaatsbepaling en/of de verplichting tot voldoening btw Voor belastingplichtigen buiten de EU: bewijs van belastingplicht klant aantonen via (btw-)NR, documenten van website fiscale adm., bestelbon, inschrijving in handels- en vennootschapsregister, attest belastingplicht…..

57 5.3 Vervolg: afwijkingen op B2B-regel
Dienst ivm onroerend goed Personenvervoerdiensten Evenementen (enkel toegang+ verwante dienst) Restaurant- en catering Verhuur vervoermiddel korte termijn Restaurant/catering aan boord schip, vliegtuig of trein tijdens

58 6 Tarief (deel 6) 6.1 Handelingen met mest
Volgens btw-adm is het ophalen, vervoeren en opslaan van mest, waarna de mest verspreid wordt, geen landbouwdienst en is niet aan 6% onderworpen (zie besl. E.T van ). Enkel het weghalen en uitspreiden van mest is aan 6%. Is dit een “complexe” handeling waarbij de hoofdverrichting het uitspreiden van de mest is? Volgens het Hof van Cassatie: Het is enkel omwille van het feit dat de transactie niet op één dag kan worden uitgevoerd dat een gedeelte van de mest wordt gestockeerd in een silo: het is bijgevolg een “complexe” handeling (Cass. 24 november 2011, rolnr. F N)

59 6.2 Werk in onroerende staat voor een “gedeeltelijke” belastingplichtige
Werk in onroerende staat voor gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige, die periodieke btw-aangiften indienen, is met toepassing “verlegging van de heffing” (voorheen bij “gedeeltelijke” belastingplichtige enkel indien “geleverde goederen en verstrekte diensten door de medecontractant worden gebruikt in het kader van zijn economische activiteit”) Nog altijd niet van toepassing bij volledig private werken Nieuwe beslissing is vooral van belang bij aanrekening aan openbare besturen (Besl. E.T dd 20 maart 2012)

60 6.3 Woning met schuur: verlaagd 6%-tarief?
“Oude” woning met losstaande schuur wordt gerenoveerd. De losse schuur wordt een leefruimte voor het gezin. Het verlaagd tarief bij verbouwing is van toepassing op de werken in onroerende staat die betrekking hebben op de eigenlijke woning (dus ook op een losstaande leefruimte). NIET voor werken zoals tuinaanleg, losse afsluitingen, zwembaden, sauna, midget-golfbanen, tennisterreinen en dergelijke Ook losstaande garage die behoort bij een woning kan aan 6% (Vr. en Antw., Kamer, , nr , Vr. nr. 93, De Potter, dd. 16 januari 2012)

61 6.4 Verkoop nieuwbouw of aanneming?
Een vennootschap koopt te renoveren woningen aan voor verbouwing tot 13 appartementen Er wordt een verkoopovereenkomst gesloten met kandidaat-kopers voor de verkoop van een grondgedeelte en verkoop van de gebouwde gedeelten voor renovatie Tegelijk wordt een aannemingsovereenkomst gesloten voor renovatie van de verkochte delen, met aanrekening 6% btw Volgens de btw-administratie wordt de aanneming in werkelijkheid niet gesloten tussen de kopers en de vennootschap, maar tussen de vennootschap en de verschillende “onder”aannemers. Bijgevolg kochten ze een “nieuwbouw” volgens de btw-administratie

62 6.4 Vervolg De rechtbank beoordeelt de werkelijke toestand en oordeelt dat niets de uitvoering van de aannemingsovereenkomst tussen de vennootschap en de kopers concretiseert. Geen enkel stuk wijst erop dat de kopers zich als heuse opdrachtgevers hebben gedragen. Op datum van de authentieke akte heeft de vennootschap een nieuwbouw afgeleverd, waarvoor het tarief van 21% van toepassing is (Rb. Bergen, 29 juni 2011, rolnr. 10/1833/A)

63 6.5 Overdracht van leveringsrechten van bieten
Iedere EU-lidstaat ontvangt een quotum van suikerproductie Dit quotum wordt verdeeld tussen de suikerproducerende ondernemingen die hun deel omzetten in “leveringsrechten” toegewezen aan bietenplanters-producenten Een leveringsrecht vertegenwoordigt de hoeveelheid bieten waarvoor een suikerproducerende onderneming gehouden is aan de bietenplanter de minimumprijs te storten, bepaald door EU. Een “overschot” van een leveringsrecht kan overgedragen worden naar een volgende campagne of worden verkocht Dit is een overdracht van onlichamelijke rechten en onderworpen aan 21 % btw (Beslissing nr. E.T dd. 20 maart 2012)

64 6.6 Rouwdrukwerk Een begrafenisondernemer, belast met de volledige organisatie van een uitvaart, factureert in principe zijn ganse prestatie met 6%, uitgezonderd: Verschaffen spijzen en dranken voor verbruik ter plaatse; Diensten door kelners, diensters, enz. bij verbruik ter plaatse; Diensten m.b.t. levering en plaatsing grafkelders of monumenten Bijgevolg: rouwdrukwerk is een bestanddeel van de prijs aan 6% indien het gaat om een volledige organisatie van een uitvaart (Vr. en Antw., Kamer, , nr. 055, Vr. nr. 166, Mw. Van der Auwera, dd. 1 februari 2012)

65 7 BOEKHOUDING (deel 10 en 13) 7.1 Wijziging IC-opgave
Indieners maandelijkse aangiften: indiening van maandelijkse IC-opgave Indieners kwartaalaangifte: indiening van kwartaal-IC-opgave indien het totaalbedrag per kwartaal van IC-leveringen de drempel van euro niet heeft overschreden in de loop van elk van de vorige vier kalenderkwartalen (IC-diensten worden buiten beschouwing gelaten). Kunnen ook opteren voor maandelijkse IC-opgave. Wordt drempel van euro overschreden: vanaf het daaropvolgende kwartaal overstappen naar maandelijkse IC-opgave gedurende minstens 12 maanden Forfaitaire landbouwers: jaarlijkse IC-opgave (Besl. Nr. E.T. 117,215/5 dd 16 november 2009, bijwerking )

66 7.2 Geregistreerd kassasysteem vanaf 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 verdwijnt het “btw-bonnetje” en moet een ticket van een “geregistreerd kassasysteem” afgeleverd worden door restaurants/traiteurs en hotels Eén uitzondering: de occasionele maaltijdverstrekkers (minder dan 10% van de omzet) kunnen nog ontvangstbewijzen uitreiken of tickets van voorheen vergunde kassa Geen restaurant/traiteurs: het enkel verschaffen van “lichte maaltijden” met brood (zie lijst met mogelijke eetwaren)

67 7.2 Vervolg geregistreerd kassasysteem
Volgens K.B. dd. 30 december 2009: definitie en technische voorwaarden voor het kassasysteem: Controle die de onveranderlijkheid en bewaring van de ingebrachte gegevens garandeert Gegevens moeten kunnen gecontroleerd worden door administratie De gecertificeerde kassasystemen worden gepubliceerd. Datum van invoering werd bevestigd tijdens het recent begrotingsconclaaf Vr. en Antw., Kamer, , nr , Vr. nr. 191, Mw Jadin, dd 15 februari 2012

68 7.3 Opeisbaarheid btw op factuur
De btw is verschuldigd door eenieder die op een factuur of op een als zodanig geldend stuk de btw vermeldt, zelfs indien er geen goed werd geleverd of een dienst werd verstrekt Hij wordt schuldenaar van de btw op het tijdstip van het uitreiken van de factuur of het stuk (art. 51, § 1, 3° W.btw en omzetting art. 203 Richtlijn 2006/112/EG) (Vr. en Antw., Kamer, , nr. 057, Vr. nr. 196, Brotcorne, dd. 15 februari 2012)

69 8 BOETES (deel 14) 8.1 Volledige kwijtschelding bij spontane rechtzetting
Een belastingplichtige meldt spontaan onregelmatigheden en werkt, met de administratie, praktische regelingen uit Administratie legt toch 5% boete op Hof van Beroep beslist dat artikel 3 van het K.B. nr. 41 dient toegepast te worden: de onregelmatigheden werden niet eerst vastgesteld door de administratie. Het betreft aldus een “spontane” rechtzetting (Brussel, 15 juni 2011, rolnr. 2007/AR/2734)

70 8.2 Rechter mag boete toetsen aan de wettigheid
Een administratieve sanctie die een repressief karakter heeft mag op haar wettigheid onderzocht worden door de rechter: Is de straf redelijk? Is de straf niet onevenredig met de inbreuk? Er wordt nagegaan: Zwaarte van de inbreuk Hoogte van reeds opgelegde sancties Wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld De mate waarin de adm. zelf gebonden is door de sanctie In casu wordt de opgelegde boete van 50% in beroep verhoogd naar 75% (Cass., 15 maart 2012, rolnr. F N)

71 9 Invordering (deel 15) 9.1 Bevoegdheid btw-ontvanger
btw-ontvanger is met eigen goederen verantwoordelijk voor de invordering van de verschuldigde btw Hij oordeelt autonoom of er een of ander beslag noodzakelijk is en kiest zelf het goed of loon waarop beslag gelegd wordt Moet het beginsel van de “redelijkheid” hanteren Moet, bij het bestaan van een uitvoerbare titel, altijd overgaan tot “schuldvergelijking”: in beslag nemen eventuele teruggaven bij btw, directe belastingen, registratie…. Als er geen teruggaaf gevraagd wordt in de periodieke btw-aangifte verhindert dit de schuldvergelijking (Vr. nr. 3, mw. Wouters, 13 december 2011; Vr. en Antw., Kamer, , nr. 049)

72 9.2 Ongeldige uitvoerbaarverklaring dwangbevel
Uitvoerbaarverklaring dwangbevel moet door directeur btw of zijn gevolmachtigde. In de praktijk wordt die bevoegdheid gedelegeerd naar de e.a. Inspecteurs, zonder dat de belastingplichtige dit weet. Volgens cassatie moet de fiscus het bewijs van de bevoegdheidsoverdracht leveren. Zoniet is het dwangbevel Nietig De verjaring wordt niet gestuit (Cass., 10 februari 2012, 1203/0106 en 3 maart 2011, 1103/0317)

73 9.3 Uitbreiding bevoegdheid btw-ontvangers
Vanaf 16 april 2012 kunnen btw-ontvangers rechtstreeks, zonder enige machtiging, inlichtingen vragen aan alle bankinstellingen (aanpassing artikel 62bis W.btw) Voor andere btw-ambtenaren geldt nog de beperking dat ze een voorafgaandelijke machtiging dienen te vragen aan de gewestelijke btw-directeur. Bovendien moeten alle andere wettelijke middelen, om bedoelde inlichtingen te bekomen, uitgeput zijn (Programmawet 29 maart 2012, B.S. 29 maart 2012)

74 10 Verkoop van een gebouw Enkel verkoop van “nieuwe” gebouwen (en eventueel bijhorende terreinen) kunnen aan btw onderhevig zijn Verkoop door: Een “bouwpromotor”: koper/oprichter en verkoper van nieuwe gebouwen: regeling via in te dienen periodieke btw-aangiften Een “toevallige” verkoper van gebouwen: enkel toepassing van btw mogelijk via “optie” (indiening verklaring 104/1 en vermelding in notariële akte) (Vr. nr. 288 dd 26 maart 2012, de Donnea, Vr. en Antw., Kamer, , nr. 063, blz )


Download ppt "Forum btw Hasselt 31 mei 2012 Antwerpen 4 juni 2012 Gent 11 juni 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google