De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het communicatiebeleid en imago van de gemeente Zwevegem doorgelicht. Onderzoeksrapport in opdracht van de Gemeente Zwevegem 9 juli 2008 Promotor: Prof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het communicatiebeleid en imago van de gemeente Zwevegem doorgelicht. Onderzoeksrapport in opdracht van de Gemeente Zwevegem 9 juli 2008 Promotor: Prof."— Transcript van de presentatie:

1 Het communicatiebeleid en imago van de gemeente Zwevegem doorgelicht. Onderzoeksrapport in opdracht van de Gemeente Zwevegem 9 juli 2008 Promotor: Prof. Dr. Katia Segers Onderzoeker: Nick Resmann CEMESO (Centrum voor Media- en Cultuurstudies)

2 2 1/ AUDIT 1.1. Audit van de communicatiestrategie 1.2. Audit van de communicatiemiddelen 1.3. Audit van de communicatiestructuur

3 3 1.1. AUDIT van de communicatiestrategie  Gemeentebestuur is sterk bewust van het belang van communicatie (Cfr. o.a. onderzoekstraditie)  Aanwezigheid stuurgroep communicatie is vrij uniek in Vlaanderen*  Belang van communicatie, overleg, coördinatie en integratie van diensten wordt onderkend, maar niet consequent toegepast  De wil is aanwezig op de meeste echelons en diensten om het communicatiebeleid te verbeteren * Bron: Pinakes

4 4 1.1. AUDIT van de communicatiestrategie Maar: geëxpliciteerde strategie ontbreekt  Geen duidelijke visie inzake informatie en communicatie  Wel besef dat dit er moet komen  Nood aan een integraal en strategisch communicatieplan Strategie vandaag hoofdzakelijk gericht op informeren burger,niet op participatie aan het beleid Verouderde, starre visie op relatie bestuur - burger: - Bestuur moet ‘luisterend oor’ zijn, niet altijd reageren, maar wel boodschap meebrengen - Wringt met huidige discours m.b.t. de ‘open bedrijfscultuur’

5 5 1.2. AUDIT van de communicatiemiddelen  INVENTARISATIE en EVALUATIE van de interne communicatiemiddelen  Algemene bevindingen:  Kwaliteit van de middelen bijzonder sterk (in bijzonder ICT-infrastructuur)  Grote kwantiteit en diversiteit middelen MAAR:  Toegankelijkheid: niet iedereen heeft computer ter beschikking en bepaalde applicaties zijn niet toegankelijk voor sommigen  Gebrek aan kennis van de mogelijkheden  Leidt tot onderbenutting en tot ondermaats kwalitatief gebruik

6 6 1.2. AUDIT van de communicatiemiddelen  INVENTARISATIE en EVALUATIE van de externe communicatiemiddelen  Algemene bevindingen:  Kwantiteit: ruim aanbod aan externe middelen  Kwaliteit:  Inhoudelijk degelijk  Missen eenvormigheid door gemis aan centrale sturing: copyright en lay-out worden niet verzorgd door communicatiedienst  Huisstijl ontbreekt !  Complementariteit  De talrijke bestaande middelen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd

7 7 1.3. AUDIT van de communicatiestructuur Algemene bevindingen m.b.t. structuur en communicatieflow:  Positieve evolutie: van nattevingerwerk (Ad hoc samenkomsten, initiatief van individuele medewerkers gemeente, niet gestuurd, geen uniformiteit, niet dienstoverschrijdend, verantwoordelijkheid bij burgemeester en secretaris, uitvoerend comité: in principe coördinerend werk op vlak van communicatie, maar in praktijk vooral voorbereidend werk CBS) naar structurele aanpak (opzetten van nieuwe structuren zoals managementteam, stuurgroep communicatie, vrijetijdsoverleg, redactieraad Welzijn,..., initiatief vanuit de leden van de nieuwe structuren (vaak diensthoofden) en in principe vanuit alle werknemers, pogingen tot sturing en coördinatie, uniformiteit als doelstelling, meer dienstoverschrijdend werken, verantwoordelijkheid bij burgemeester en secretaris  Maar: huidig communicatiebeleid mist nog coherentie  Potentieel is aanwezig: structuren zijn opgezet, maar nog zoeken naar invulling  Implementatie nieuwe structuren is niet volledig afgerond: geen plaats in organogram en nog zoeken naar ideale samenstelling, werking & takenverdeling  Vooral communicatiedoorstroming van en naar alle echelons verloopt niet optimaal  Sturing noodzakelijk  Communicatiedienst niet optimaal gewaardeerd en gevaloriseerd  Geen aparte plaats in het organogram  Geen centrale plaats in het organogram als onderdeel van dienst cultuur

8 8 2.1. IMAGOANALYSE: Sterktes  Zwevegem is welvarend  Volgens burgers springt Zwevegem het meest in het oog omwille van:  Cultuur: veel en goede culturele activiteiten  Sport: zeer uitgebreide infrastructuur en veelheid aan sportverenigingen (olympisch zwembad, terreinen,...)  Aantrekkelijke bibliotheek met ruim aanbod en organisatie van activiteiten; is ook aantrekkingspool voor omliggende gemeenten  Ruim onderwijsaanbod, ook voor bijscholing, en goede communicatie rond aanbod  Aanwezigheid industrieën en werkgelegenheid 2. IMAGOANALYSE

9 9 2.1. IMAGOANALYSE: Sterktes  Kwaliteit van de dienstverlening  Snelle verwerking en vlotte bediening loketdiensten  Dienstverlening op zaterdag  Gegarandeerde dienstverlening in deelgemeenten wordt sterk gewaardeerd  Mooi uitgebouwd containerpark, ruime openingsuren, wel betalend, maar ‘paradepaardje’  Dienstverlening brandweer  Laagdrempelige en informele karakter van de dienstverlening in deelgemeenten  Laagdrempelige en goed benaderbare jeugddienst

10 10 2.1. IMAGOANALYSE: Sterktes  Verenigingen  Actief verenigingsleven  Verenigingen worden betrokken bij beleid  Ruime inspraak verenigingen in Transfoproject  Adviesraden hebben inspraak: schakel tussen burger en bestuur  Steun vanuit gemeente voor jeugd en evenementen  Feestloket biedt goede ondersteuning voor fuiven,...

11 11 2.1. IMAGOANALYSE: Sterktes  Aangename, kwalitatieve infokrant  Aantrekkelijk ogende website  Systeem van meldingskaarten: vrij uniek in Vlaanderen en werkt goed voor eenvoudig op te lossen zaken (kapotte straatlampen, verstopte riolen,...)  Kans om te participeren via meldingskaarten, raden, onderzoek,...  Initiatieven  Rond milieu: belgerinkel naar de winkel, kippenaankoop, compostmeester, klimaatfietstocht,...  Actie ‘Proper Zwevegem’ geeft positief beeld aan gemeente

12 12 2.2. IMAGOANALYSE: Zwaktes  Communicatie  Rond openbare werken: niet op voorhand noch persoonlijk inlichten van buurtbewoners  Het ‘hoe en waarom’ van beleidsbeslissingen en -daden ontbreekt  Te weinig in ‘mensentaal’  Onvolledige informatie  Dienstverlening:  Openingsuren loketten niet aangepast aan werkende mensen  Diensten zitten verspreid: teveel aparte huisjes  Te weinig pro-actief: opkuisen, niet voorkomen  Jeugd  Aantal plaatsen sportkampen heel beperkt  Geen activiteiten/faciliteiten voor 12-18 jarigen: vallen uit de boot  Geen fuifzaal voor jeugd  Ondersteuning feestloket niet aangepast aan noden jeugdverenigingen: bureaucratische, logge werking bij aanvragen,...  Ambtelijke imago van gemeentepersoneel; te weinig jobrotatie en geen gevoel van coherentie

13 13 2.2. IMAGOANALYSE: Zwaktes  Gevoelens van onveiligheid door:  Politiehervorming en evolutie tot Mira-zone  Afwezigheid lokaal politiekorps  Gebrek aan controles  Duurt zeer lang (+30 min) eer politie ter plaatse: komen van Waregem (ong. 18 km)  Klein groepje rondhangende jongeren die voor overlast zorgen (op fuiven, in park, op straat,...)  Gevoel van straffeloosheid (roekeloos rijgedrag,...)  Initiatieven rond verkeersveiligheid te kleinschalig: mist visie en weinig communicatie  Crisiswoningen boven serviceflats problematisch  Veel leegstand in winkelstraat => winkelen in Zwevegem niet aantrekkelijk  Idee dat meldingskaarten verticaal worden geklasseerd  Participatie  Afwezigheid van participatie en inspraak individuele burgers bij beleid  Problematiek centrum-periferie: te weinig aandacht voor deelgemeenten

14 14 2.3. IMAGOANALYSE: Mogelijkheden  Transfo biedt mogelijkheden en geeft positieve uitstraling aan gemeente  Burgers meer inlichten  Transparantie vergroten  Redenen opgeven waarom iets kan/niet kan  Persoonlijk aanschrijven van betrokkenen bij openbare werken, wegenwerken,...  Creatie ombudsdienst binnen de communicatiedienst  Bibliobus goede piste om dienstverlening in de deelgemeenten te verzekeren  Centralisatie dienstverlening zorgt voor vereenvoudiging  Uitbreiden van de openingsuren gemeentediensten, rekening houdend met werkende inwoners  Informatie op maat: meer werken met themabrochures per doelgroep  Uitbreiden website  Burgers meer bevragen en betrekken  Systeem meldingskaarten beter opvolgen: burgers geregeld inlichten, via persoonlijk schrijven, over de staat van hun melding  Jobrotatie bij gemeentepersoneel creëert nieuwe dynamiek

15 15 3/ AANBEVELINGEN  Aanbevelingen naar optimaliseren van de interne en externe communicatie 3.1. Inzake communicatiestrategie 3.2. Inzake communicatiemiddelen 3.3. Inzake communicatiestructuur

16 16 3.1. AANBEVELINGEN inzake communicatiestrategie  Ontwikkelen van een duidelijke visie op informatie en communicatie  Neerschrijven van een integraal en strategisch communicatieplan  Centraal stellen van communicatie als onderdeel van het beleid  Via oprichting communicatiedienst op managementniveau  Ontwikkelen van duidelijke, herkenbare huisstijl  Reflecteren op continue basis over strategie en middelen  Via stuurgroep

17 17 3.1. AANBEVELINGEN inzake communicatiestrategie  Op continue basis overleggen en coördineren  Formaliseren van overleg en coördinatie in de structuren  Vlotte interne communicatie en samenwerking  Integratie van diensten  Dienstoverschrijdend werken  Plannen en afstemmen van (communicatie-)beleid  Transparantie  Via creëren transparantie in adviesraden, grote beleidsbeslissingen,...  Klemtoon op de redenen: waarom iets nodig is  Aanpak: hoe het zal worden aangepakt  Actieve communicatie neemt zorgen en ongerustheid weg en bezorgt gemeente dynamisch imago

18 18 3.1. AANBEVELINGEN inzake communicatiestrategie  Consultatie van alle betrokken partijen bij beleidskeuzes  Identificeren van (prioritaire) doelgroepen naar wie externe communicatie zich specifiek moet richten  Stimuleren van participatie van individuele burgers, groeperingen, verenigingen en andere relevante stakeholders aan het beleid  Organiseren van participatie: structureel kader voorzien voor burgerparticipatie  Inlichten is slechts 1 aspect van interactie met burger: ideeën van onderuit halen, mensen mee laten beslissen (keuzes aanbieden bij heraanleg pleinen,...), kortom, realiseren van tweerichtingsverkeer  Informatie op maat: communicatie naar doelgroepen  Evaluatie van gemaakte keuzes en implementatie

19 19 3.2. AANBEVELINGEN inzake communicatiemiddelen Interne communicatiemiddelen: Algemene aanbevelingen  Toegankelijkheid vergroten: computer ter beschikking stellen van alle werknemers (elk gemeentepersoneelslid moet toegang kunnen hebben tot ICT-infrastructuur)  Gebruik stimuleren door organiseren van informatiesessies, opleidings- en vormingspakketten en via promotie, enthousiasmering en courant gebruik  Kwantiteit externe communicatiemiddelen is voldoende hoog  Kwantiteit niet verhogen, wel optimaliseren en rationaliseren  Crossmediale aanpak  Complementariteit middelen  Infokrant en website als sterkhouders  Systematisch doorverwijzen  Inwoners via infokrant naar website gidsen: kort artikel in infokrant met verwijzing naar uitgebreidere versie op website  Promotie voor infokrant op website  Nieuwe themabrochures en flyers meegeven met infokrant  Vereist strategische planning en afstemming

20 20 3.3. AANBEVELINGEN inzake communicatiestructuur  Algemeen:  Positieve evolutie inzake uitbouw nieuwe structuren verder zetten  Formaliseren communicatiestructuren:  Bepalen van de positie van communicatiedienst in het organogram  Duidelijk stellen van de onderlinge relatie van communicatiedienst en overleg- en coördinatiemechanismen (managementteam, stuurgroep communicatie, redactieraad welzijn, vrijetijdsoverleg,...)  Samenstelling herbekijken  Herwaarderen en valoriseren communicatiedienst

21 21 3.3. AANBEVELINGEN inzake communicatiestructuur: Communicatiedienst  In detail:  Uitbouwen volwaardige communicatiedienst  Plaats binnen het organogram  Volwaardige dienst op bestuursniveau  Niet onder cultuurdienst  Dicht bij beleid  Onmiddellijk onder secretaris  Informatie uit eerste hand

22 22 3.3. AANBEVELINGEN inzake communicatiestructuur: Communicatiedienst  Taken communicatiedienst  Afstemmen van beleid: op hoogte zijn van alle beleidsterreinen  Op hoogte zijn van alle dossiers en hun belang  Onmiddellijk coördinerend kunnen optreden  Implementeren input vanuit stuurgroep  Verzorgen en coördineren externe communicatie  Infokrant, website, persberichten, teletekst, brochures,...  Afstemmen communicatiemiddelen  Ombudsfunctie  Intern  Extern  Opvolgen meldingskaarten

23 23 3.3. AANBEVELINGEN inzake communicatiestructuur: Managementteam (MAT)  Cruciale rol binnen interne communicatie  Brugfunctie tussen werknemers en bestuur waarmaken (cfr. Decreet lokaal-sociaal beleid)  Doorstroom informatie van en naar lagere echelons optimaliseren  Informeren werknemers via diensthoofden  Vragen, suggesties en opmerkingen van werknemers opnemen in MAT-vergaderingen  Feedback naar werknemers over input  Garandeert dagdagelijkse doorstroom communicatie

24 24 3.3. AANBEVELINGEN inzake communicatiestructuur: Stuurgroep Communicatie  Stuurgroep Communicatie als thinktank, reflectiekamer  Schept beleidskader voor implementatie door communicatiedienst  Reflecteert over communicatiedoelstellingen en intern en extern communicatiebeleid  Denkt na over prioritaire doelgroepen, kanalen, afstemmen middelen,...  Verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering huisstijl

25 25 3.3. AANBEVELINGEN inzake communicatiestructuur  Opzetten van intensieve buurtwerking  Ook in deelgemeenten  Door aanstellen gemakkelijk aanspreekbare wijkverantwoordelijken, met telefoonnummers in infoblad  Op regelmatige basis organiseren van wijkvergaderingen, hoorzittingen en buurtfeesten

26 26 Algemeen besluit  Wil tot ernstig nemen van communicatie en reeds goede aanzetten gegeven  Transfo ideale katalysator voor uitbouw toerisme, communicatie en dynamisch imago van de gemeente  Verdere nood aan geëxpliciteerde strategie, uitgewerkt in integraal en strategisch communicatieplan  Optimaliseren, rationaliseren en afstemmen van externe communicatiemiddelen met oog voor complementariteit  Uitbouwen volwaardige communicatiedienst op bestuursniveau, geleid door adviseurduo  Formaliseren en werkbaar maken nieuw opgezette structuren  Ontwikkelen van duidelijk herkenbare huisstijl


Download ppt "Het communicatiebeleid en imago van de gemeente Zwevegem doorgelicht. Onderzoeksrapport in opdracht van de Gemeente Zwevegem 9 juli 2008 Promotor: Prof."

Verwante presentaties


Ads door Google