De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio najaarsvergadering 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio najaarsvergadering 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Regio najaarsvergadering 2013
Tijdens deze ALV willen we jullie vanuit de KNHS informeren over een aantal belangrijke zaken die momenteel spelen. In eerste instantie over de voortgang van de herstructurering binnen de KNHS en daaruit voortvloeiend de mogelijkheden die de recreatiesporter biedt voor verenigingen. En tot slot een aantal praktische zaken die gewijzigd zijn of gaande zijn vanuit onze afdelingen binnen de KNHS. Regio Limburg Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager

2 Agenda Herstructurering KNHS - organisatie
Recreatiesport bij de verenigingen Introductie basislidmaatschap verenigingen Ledenbehoud & ledenwerving samen doen Nieuws vanuit de KNHS werkorganisatie Nationaal Hippisch Centrum ICT Veilig Sportklimaat / Sportief Besturen Visie op jeugd 2014 KNHS Opleidingen

3 Herstructurering Missie KNHS
Bevorderen dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. En daarbij lid zijn van de KNHS. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in alles wat we doen centraal. Zoals iedereen in de vorige vergaderingen al heeft kunnen horen, zijn de ontwikkelingen omtrent het opnieuw structureren van de KNHS-organisatie de afgelopen maanden doorgegaan. Toch is dit iets wat wellicht niet steeds de aandacht heeft bij de verenigingen. Daarom willen we eerst weer even met elkaar delen, waar we als KNHS voor staan en wat onze doelen zijn. Wat gebeurd er verder in onze omgeving en hoe kunnen we daar het beste op inspelen? Dit alles is de aanloop naar een nieuwe structuur, die we vervolgens zullen toelichten. Ons uitgangspunt is het meerjarenbeleidskader tot 2016, waarin onze missie (ons uitgangspunt voor ons handelen) als volgt is geformuleerd: (zie sheet) Bevorderen dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. En daarbij lid zijn van de KNHS. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in alles wat we doen centraal. Dit in een duidelijke doelstelling en richting waaraan we werken naar buiten toe, voor onze leden. Maar hiervoor moet er intern ook wat gebeuren en veranderen… (volgende sheet) Input: MJBK KNHS pag. Afdeling: MT - herstructurering

4 Drie interne doelen Kwaliteit van de sport verbeteren Deelnemers, jureren, opleiden, besturen, talentontwikkeling, VSK Distributie van de sport optimaliseren Beginnende en herintredende ruiters, ouders, ruiters zonder pony/ paard Efficiency sportorganisatie verbeteren De juiste mensen op de juiste plek en inspelen op een veranderende markt… herstructureren Onze 3 belangrijkste hoofddoelen bij de KNHS wil ik graag even toelichten: Om onze missie te kunnen bereiken, zijn er drie belangrijke routes bepaald die ons dichterbij onze missie kunnen brengen. 1. Kwaliteit van de sport verbeteren Allereerst blijft kwaliteit in de sport een zeer belangrijk onderdeel voor alles wat we doen. En daarmee bedoelen we niet alleen kwaliteit van deelnemers tijdens de wedstrijden, maar ook kwaliteit van jureren, kwaliteit van opleiden, - van besturen, - van talentontwikkeling en kwaliteit van een veilig sportklimaat. 2. Distributie van de sport optimaliseren Als we die kwaliteit als basis uitgangspunt nemen, dan moeten we vervolgens zorgen dat onze sport toegankelijk is, niet alleen voor die beginnende wedstrijdruiter, maar ook voor de herintredende wedstrijdruiter en ook voor de ouders die altijd met onze jeugdruiters meegaan en de ruiters die even geen wedstrijden rijden, maar wel buitenritten maken en bij de vereniging betrokken willen blijven. Is onze sport nog toegankelijk genoeg voor de veranderende omgeving? Een goed voorbeeld is misschien dat er steeds minder pony’s worden aangeschaft, waardoor de jeugd minder wedstrijden rijdt. Kunnen we hier iets mee als verenigingen of in de samenwerking met commerciële sportaccommodaties? Bijvoorbeeld aanbod van lease pony’s, verenigingspaarden o.i.d.. Goed om met elkaar over te spreken en plannen te maken. 3. Efficiency sportorganisaties verbeteren Uiteindelijk is het belangrijk dat wat we met elkaar bespreken, ook op de juiste plek gebeurd en door kundige mensen met verstand van zaken. Hierdoor kunnen eerder besluiten worden genomen en kun we sneller inspringen op veranderingen in de markt. Is dit is al zo op bestuurlijk niveau bij de verenigingen? Zitten de juiste mensen wel op bepaalde bestuursfuncties en helpen ze hiermee de vereniging? Maar ook de interne organisatie van de KNHS is onder de loep genomen en heeft een verbeterslag nodig. Dit noemen we de herstructurering. Dit past binnen ons doel om de efficiency van sportorganisatie te verbeteren. Deze herstructurering wordt ook ingezet door hoe de omgeving om ons heen veranderd… (volgende sheet) Input: MJBK KNHS pag. Afdeling: MT - herstructurering

5 Wat gebeurt er om ons heen?
Eén van de voordelen die bij een efficiënt ingerichte sportorganisatie horen, is de mogelijkheid sneller in te spelen op veranderingen in de markt. En die markt veranderd wel degelijk. De gemiddelde leeftijd in Nederland stijgt en de jeugd in de sport zal daardoor mede afnemen. De trend is vergrijzing en ontgroening en een daling van de bevolking met 30%. Groeiende sporten zijn die, die zich richten op de 40-plus mensen. En binnen de paardensporter rijdt deze groep met name recreatief. Zoals het nu lijkt zullen ook het aantal paardensporters in 2021 drastisch verminderd zijn. Dus is het slim te kijken wat het profiel van een paardensporter nu is en wat het zou kunnen zijn…. We vergelijken de wedstrijdsporter met de recreatiesporter… (volgende sheet) Input: MJBK KNHS pag. Afdeling: MT - herstructurering

6 Wedstrijd verband Dressuur. 109. 423 – 86% Springen. 38
Wedstrijd verband Dressuur – 86% Springen – 30% Eventing – 6% Voltige – 6% Mennen – 5% Endurance – 4% Aangespannen – 2% Aangepaste sport – 1% Hier zie je de verdeling van onze wedstrijdruiters over verschillende disciplines. In 2006 stonden er nog ruiters als wedstrijdsporter genoemd. In 2011 zijn dit er al met de toevoeging van de F-proeven als wedstrijdsport. De meesten hiervan rijden dressuur (86%) en springen (30%) in wedstrijdverband. (De KNHS heeft circa startpashouders). (In 2011 waren er actieve paardensporters). Input: ZKA Paardensportonderzoek 2011, online te bestellen voor € 25. Afdeling: MT - herstructurering

7 Recreatief verband Dressuur. 256. 283 – 60% Buiten rijden. 251
Recreatief verband Dressuur – 60% Buiten rijden – 59% Springen – 37% Buiten mennen – 10% Mennen – 9% Voltige – 7% Aangespannen – 4% Eventing – 1% Endurance – 1% Aangepaste sport – 1% Maar de groep recreatieve paardensporters is groter met sporters, deze groep is stabiel sinds 2006. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de ruiters de paardensport beoefent in recreatief verband. 75% van de wedstrijdsporters, rijdt ook recreatief. Reden te meer om ook aandacht te gaan besteden aan de recreatieve paardensport, aangezien dit onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De meeste paardensporters (wedstrijd- en recreatie) beoefenen meerdere disciplines (gem. 1,6 disciplines). Als we dus ons begrip van paardensporter (incl. recreatiesport) verbreden en betrekken bij onze wedstrijdsport dan werken we aan een verbetering van de toegankelijkheid (distributie) van de sport. Daarbij hebben we onze leden heel hard nodig om de paardensport bestaansrecht te geven en onze verenigingen levendig te houden. 75% van de wedstrijdruiters blijkt uit onderzoek ook recreatiesport te doen, dus we hoeven hier geen onderscheid te maken, maar we kunnen ons aanbod beter afstemmen op die dubbelrol van de paardensporter. Onze focus komt dan meer te liggen in de disciplines van bixie tot topsport en recreatie …. (volgende sheet) Afdeling: MT - herstructurering

8 Meer doen met minder Van 42 naar 24 commissies door instellen: Fora
Technische commissies Bondsatletencommissie Vervallen van: Disciplinecommissies Topsportcommissies Wedstrijdplatform Begeleidingscommissies onderwijs Belangenverenigingen Menplatform Recreatiesportplatform We gaan meer doen met minder. Dus de Ledenraad wordt uitgedund (van 40 naar 20) en onder meer het wedstrijdplatform komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komen er disciplinefora. Nu heb je een wedstrijdplatform en ledenraad, die discipline-breed over alles moeten kunnen meepraten. Dat maakt het soms lastig om zaken goed door te spreken en besluiten te nemen. Daarom is bedacht om in discipline-fora te gaan werken en daarnaast Technische commissies te vormen als sportinhoudelijke adviescommissies van de fora’s. De forumleden worden gekozen door de Regio, die de verenigingen vertegenwoordigen. Het forumlid zal voor zijn discipline de brug in communicatie zijn van en naar het sportveld in de regio. Waarbij we inzetten op verbetering van de inbreng vanuit het veld naar de KNHS in de breedtesport, dus van Bixie tot topsport (volgende sheet). pag. Afdeling: MT - herstructurering

9 Vereenvoudiging adviesstructuur
Met als resultaat een korte lijn tussen de KNHS en de paardensporter, de KNHS is jouw paardensportbond. Door een vereenvoudiging van de adviesstructuur willen we dus met kortere lijnen kunnen communiceren, beleid maken en beslissingen kunnen nemen, waarbij de Paardensporter centraal staat. Het forumlid vertegenwoordigd haar leden in de regio binnen een disciplineforum. pag. Afdeling: MT - herstructurering

10 Van A naar ... Wat is geweest: Advies Vino werkgroep aan bestuur
Besluit herstructurering Informatierondes Regio’s Informatie ALV’s nu Wat volgt: Statutenwijziging Formatie: Technische Commissies Fora (keuze foraleden door regio) Adviescommissies Ledenraad We hebben dus een advies gehad vanuit de Vino werkgroep naar het KNHS bestuur. Het besluit tot herstructurering is daarmee definitief genomen. Hierna heeft het MT informatierondes door het land gedaan bij de Regiobesturen en Kringen. Aangezien Utrecht geen kringen heeft, zijn daar ook alle voorzitters van de verenigingen uitgenodigd. Nu worden in de komende twee maanden ook alle verenigingen geïnformeerd op de ALV’s met opvolging door de regio betreffende de keuze van de foraleden. pag. Afdeling: MT - herstructurering

11 Wat verandert er in de Regio?
Bestaande KNHS-regio’s blijven gehandhaafd Regio bepaalt of en met hoeveel kringen wordt gewerkt Voorzitter van het regiobestuur wordt digitaal verkozen door alle leden van de regio, dus ook de recreatiesporter. Een ‘Accommodaties’ zetel in het bestuur wordt aanbevolen. Recreatieve sporter wordt vertegenwoordigd in de KNHS-Regio door portefeuille Recreatie in bestuur. Het regiobestuur hanteert een 3-jarige beleidscyclus met een efficiënte en representatieve beleidsvorming. Belangrijk argument om de regio’s in stand te houden zijn de provinciale kampioenschappen, die bij de paardensporters zeer populair zijn Uit dit besluit blijkt de verplichting, dat iedere regio een portefeuillehouder recreatiesport in het regiobestuur moet opnemen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens om een goede belangenbehartiging voor de recreatiesporters te bewerkstelligen. (Omdat deze omvangrijke doelgroep in de nieuwe organisatiestructuur geen rechtstreekse vertegenwoordiging meer in de Ledenraad heeft). Tot de kerntaken behoren verder: educatie, evenementen en communicatie. Het verdient aanbeveling daarvoor bestuurlijke portefeuillehouders aan te stellen. De subwerkgroep realiseert zich hoe moeilijk het is stemmers te mobiliseren, maar beschouwt dit wel als een kans om met de juiste middelen het lidmaatschap onder de aandacht van de leden te brengen. pag. Afdeling: MT - herstructurering

12 80% maakt ritten in de vrije natuur
80% van de paardensporters rijdt recreatief en maakt ritten in de natuur. Maar die paardensporters kunnen ook fanatieke wedstrijdruiters zijn. Paardensport, wedstrijden en recreatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het handig om dit ook in onze structuur terug te laten komen en dus ook bij verenigingen. Kijk maar eens waarom ruiters eigenlijk lid zijn van een vereniging…. Wij rijden ook wedstrijden! Film Actieplan Buitensport Film Paard&Leven Dag:

13 Waarom lid van een vereniging?
Hier zie je dat de meeste ruiters lid zijn van een vereniging om wedstrijden te kunnen rijden, maar de rest is dus ook lid voor de gezelligheid en de sociale contacten en voor de lessen en evenementen. Deze laatste groep hoeven geen wedstrijdruiter te zijn, maar ze rijden wel…. Dus recreatieruiters zijn wel degelijk geïnteresseerd in het lidmaatschap bij een rijvereniging! Met een gevarieerder aanbod, kun je dus op een hele positieve manier werken aan ledenbehoud en ledenwerving op je vereniging. We hebben wat mogelijkheden op een rijtje gezet … (volgende sheet)

14 Recreatiesport aanbodmogelijkheden
Paard & Leven dag, vb: Enjoy the ride ritten Cursus Paard & Welzijn Ruiter- en menbewijs Impulswedstrijden Bixie wedstrijden of Bixie dag Paard & Leren Spel (live) Oefen- en onderlinge wedstrijden Maar er is meer mogelijk.. Longeerlessen Training in grondwerk – horsemanship Ruiterfitness BBQ’s en nieuwjaarsfeest Klaverjas avonden Clinics en demonstraties Check waar behoefte aan is bij de vereniging? Dit is een hele lijst met mogelijkheden, maar iedere vereniging is anders en daarom is het goed, samen met het bestuur en je leden te kijken wat je nu eigenlijk als vereniging wilt zijn en wat een passend aanbod is. Probeer via een enquête te achterhalen waar de leden behoefte aan hebben. En willen ze echt alleen maar een startpas via jouw vereniging en wedstrijden rijden, zonder vrijwilliger te zijn of binding te hebben met de vereniging? Vraag je dan af of je dus alleen een wedstrijdorganisatie en administratiekantoor wilt zijn voor leden en kijk welke financiële vergoeding daar dan tegenover moet staan. Als je geen vrijwilligers hebt, zul je mensen moeten betalen om een wedstrijd te organiseren. Willen de leden daar dan ook in bijdragen? Vooralsnog is de paardensport (en alle sport) toch voornamelijk mogelijk door vrijwilligers. pag. Afdeling: Recreatie

15 Recreatiesport in de regio & bij verenigingen
Integratie van de wedstrijdsport & recreatiesport Iedere paardenliefhebber mogelijkheden bieden binnen de vereniging (passend sportaanbod) Betekent: cultuuromslag, kennisopbouw en structuur- of organisatieverandering Wat levert het op? Sterke, actieve, levendige vereniging Mogelijkheid tot ledengroei Meer aanbod van vrijwilligers (uit onderzoek blijkt dat wedstrijdruiters zelf nauwelijks vrijwilliger zijn in de sport). Ook aanbod voor ruiters die (tijdelijk) stoppen met de wedstrijdsport Organisatorische aanpassing Flexibele contributiestructuur passend bij afname diensten. Zoals wel/ niet wedstrijden, instructie (groep & privé), stalling en daarop wisselende contributie als: wedstrijdlid (in- en ex. Lessen), instructielid, niet rijdend lid, familielid, recreatielid, vrienden van de vereniging (vaak goede pool van actieve vrijwilligers). In het jaarplan 2013 staat de volgende doelstelling: Dicht bij de leden: recreatiesport in de regio en bij de vereniging In de herstructurering van de KNHS is integratie van wedstrijdsport en recreatiesport ook als doel neergezet op het niveau van de regio’s, mendistricten en verenigingen. Daarmee kan elke paardensporter dicht bij huis op een voor zijn of haar passende wijze de sport beoefenen. Dit vereist de komende jaren niet alleen een organisatorische aanpassing, maar vooral ook een cultuuromslag en kennisopbouw in de regio. In 2013 wordt er samenwerking gezocht met regio’s en mendistricten om de recreatieve activiteiten van de KNHS meer regionaal te promoten. Dit draagt tevens bij aan de cultuuromslag. pag. Afdeling: Recreatie Afdeling: Recreatie

16 Contributie bij vereniging, denk aan basisleden!
Advies: Maak speciaal aanbod voor basisleden. - familie van een jeugdlid - tijdelijk geen paard - rijden geen wedstrijden - doen graag vrijwilligerswerk - horen graag bij de club - BBQ’s, nieuwjaarsborrels, activiteiten, buitenritten Iemand die dus bijvoorbeeld zijn/haar startpas opzegt, hoeft helemaal niet te stoppen met zijn/haar verenigingslidmaatschap! Vaak heb je als vereniging nog voldoende te bieden aan de niet-wedstrijdruiters. Schrijf op wat je deze basisleden te bieden hebt en recreatieleden en spreek hier een passende contributie voor af. Zo werk je op een positieve manier aan ledenbehoud. Zie ook Adviessheet contributie opbouw verenigingen. Basislid € 25,00 KNHS-lidmaatschap € 17,75 Verenigingsbijdrage basislid € 7,25 (administratie en deelname activiteiten) Optioneel Accommodatie gebruik € .. Instructie gebruik € .. Startpas* € .. Gelimiteerde startpas* € .. Abonnement maandblad Paard & Sport per half jaar € .. Abonnement maandblad Paard & Sport per jaar € .. Advies verenigingen: Binnen de vereniging kun je ook een speciaal aanbod hebben voor de basisleden. Deze mensen zijn misschien familie van een jeugdlid, hebben tijdelijk even geen paard of rijden geen wedstrijden, maar rijden wel mee in de lessen of doen graag vrijwilligerswerk, horen graag bij de club en zijn graag bij de jaarlijkse BBQ’s, nieuwjaarsborrels, mogelijke vieringen en andere activiteiten betrokken, zoals buitenritten en onderlinge wedstrijden. Iemand die dus bijvoorbeeld zijn/haar startpas opzegt, hoeft helemaal niet te stoppen met zijn/haar verenigingslidmaatschap. Vaak heb je als vereniging nog voldoende te bieden aan de niet-wedstrijdruiters. Schrijf op wat je deze basisleden te bieden hebt en recreatieleden en spreek hier een passende contributie voor af. Zo werk je op een positieve manier aan ledenbehoud. Basislid € 25, 00 KNHS-lidmaatschap € 17,75 Verenigingsbijdrage basislid € 7,25 (administratie en deelname activiteiten) pag. Afdeling: Functioneel Beheer Afdeling: Accountmanagement

17 Oproep: vacatures regioconsulenten
Onze KNHS regioconsulenten adviseren & ondersteunen bij het verbeteren van de bestaande voorzieningen voor ruiters en menners in het buitengebied. Zij zijn daarbij gesprekspartner voor overheden, rijverenigingen, maneges, terreinbeheerders en andere relevante organisaties. Wij hebben momenteel 3 vacatures in de volgende regio’s: 1. Zeeland 2. Zuid Holland 3. Overijssel Meer info op KNHS website: Of bel met de KNHS-afdeling Recreatiesport: – Jouw regioconsulent De KNHS regioconsulent is er voor jou. Bij hem of haar kun je terecht om knelpunten of praktische problemen te melden die je tegenkomt tijdens het buitenrijden. Denk aan een onveilige situatie in het verkeer, een spoorwegovergang die afgesloten wordt zodat je het bos niet meer in kunt of een slecht onderhouden ruiter- of menpad. Of misschien wil je ervoor zorgen dat er nu eindelijk dat ene verbindingspad in jouw gemeente komt. De regioconsulent is het aanspreekpunt voor onder andere gemeente, provincie, waterschap en terreineigenaren en kan jouw melding dus bespreekbaar maken. Klik op de afbeelding voor een groter overzicht van de regioconsulenten (PDF). Wat jouw regioconsulent voor je doet: De natuur openhouden voor de paardensport Als meldpunt fungeren voor problemen met ruiter- en menpaden Terreineigenaren ondersteunen bij de aanleg van ruiter- en menroutes Lobbyen voor veiligheid van ruiters en menners in het verkeer bij lokale overheden Onderhouden van contacten met lokale terreineigenaren, gemeenten en andere overheden. Maak kennis met jouw regioconsulent pag. Afdeling: Opleidingen Afdeling: Recreatie

18 Samen naar meer leden! Afdeling: Communicatie
Ledenaantallen lopen terug Voornaamste redenen: Stoppen met paardrijden Stoppen met wedstrijden Geen wedstrijden meer op vereniging Waarom stoppen ruiters met sport? Niet meer leuk Geen progressie, geen winstpunten Onvrede vereniging/ bestuur/ officials Financiële redenen Wat kunnen wij doen? Sport leuker en breder maken (recreatie..) Kwaliteit in instructie, wedstrijdopbouwend Goed verenigingsbestuur Werken aan Veilig Sportklimaat (officials) Zorgen voor financiële tegemoetkoming >> Kortingsaanbod voor leden Om onze doelen te kunnen behalen hebben we elk KNHS-lid hard nodig. Hetzelfde geldt voor de verenigingen. Ook uw vereniging heeft leden nodig om inkomsten te genereren, deelnemers op wedstrijden te krijgen en voldoende vrijwilligers te werven die de wedstrijdsport en vele verenigingsactiviteiten mogelijk maken. Continue aanwas en behoud van leden houdt de verenigingen gezond. In de huidige tijd wordt dit steeds lastiger. Daarom voeren wij actief marketingbeleid op ledenbehoud en –groei. We vinden het belangrijk om onze verenigingen hierbij te betrekken. Tenslotte zijn nieuwe verenigingsleden ook nieuwe KNHS-leden! We informeren u graag over de nieuwe ledenwervingscampagne die binnenkort van start gaat en op welke wijze u hieraan kunt deelnemen. De actie houdt het volgende in:   Word nu lid van de KNHS of maak iemand lid en betaal pas vanaf 1 januari Elk nieuw lid ontvangt een leuk welkomstgeschenk We verloten vijf exclusieve PK zadeldekken onder alle aanmeldingen. Bij een lidmaatschap inclusief Paard&Sport wordt het abonnement pas vanaf 1 januari 2014 in rekening gebracht. Aanmelden kan zowel via de vereniging als individueel. De actie loopt van 1 oktober t/m 31 december 2013 Posteractie Ter ondersteuning van de actie bieden we u graag een poster aan waarmee u in uw eigen omgeving aandacht kunt vestigen op deze aantrekkelijke aanbieding. Daarnaast kunt u een link plaatsen op uw website ( die verwijst naar de online actiepagina. Indien u meer posters wilt ontvangen dan kunt u deze opvragen via pag. Afdeling: Communicatie

19 Nationaal Hippisch Centrum
Nieuw dak Willem Alexander hal Begin 2014 officiële overdracht WA-hal aan KWPN. Laatste aanpassingen in Beatrixhal, maar is al in gebruik. Evenementenhal: fundament, houten spanten, dak, bakranden. Nieuwe stallen in gebruik sinds de zomer, deze zijn ruim, licht en hebben een fris klimaat. De paddocks en stapmolens zijn geplaatst en in gebruik. Bouw verblijfaccommodatie Er is het afgelopen half jaar heel hard doorgewerkt aan de bouw van het Nationaal Hippisch Centrum. De stallen zijn tijdens de Paardendagen en de Hippiade al volop gebruikt. De reacties zijn heel goed, de boxen zijn ruim en licht en er heerst een lekker fris klimaat in de stallen. Begin volgend jaar dragen we de Willem Alexanderhal over aan het KWPN. We zijn nu bezig om de laatste aanpassingen te doen. Je moet dan denken aan bekabeling, de geluids- en alarminstallatie om de Beatrixhal in gebruik te nemen. De grootste klus is de nieuwe evenementhal. Fundamenten, spanten en dak zijn geplaatst. Beton gestort op de kelder van het horecagedeelte. De bakranden zijn gezet. Tijdens de Harry’s Horse Zomerinstructieweken hebben de deelnemers nog op de ‘camping’ geslapen in bungalowtenten. Volgend jaar slaapt iedereen in de nieuwe verblijfsaccommodatie. Ook deze begint al aardig vorm en inhoud te krijgen. Afdeling: Accommodaties

20 Verzekering via KNHS Verzekering via KNHS
Dekkingslimieten :  €   ,00       max. per aanspraak €        ,00       max. per verzekeringsjr. Sublimiet opzicht :   €    ,00       per aanspraak €      ,00       per verzekeringsjaar Eigen riscio: €   500,00       per aanspraak voor schade aan zaken Voor wie: verenigingen/stichtingen etc. die voldoen aan het lidmaatschap van de KNHS en KNHS licentiehouders. Voordelen: Scherpe premiestelling Iedere deelnemende vereniging is automatisch verzekerd, Extra dekking voor opzicht Dekking toegespitst op de activiteiten die binnen de KNHS en voorheen VVCO plaatsvinden. Combinatie Meeùs en Interpolis/Eureka concern heeft een jarenlange ervaring met de paardensport en de schade afwikkeling. Voor wie: verenigingen/stichtingen etc. die voldoen aan het lidmaatschap van de KNHS en KNHS licentiehouders. Individuele leden van de KNHS zijn NIET meeverzekerd. Voordelen: Scherpe premiestelling Iedere deelnemende vereniging is automatisch verzekerd, Extra dekking voor opzicht Dekking toegespitst op de activiteiten die binnen de KNHS en voorheen VVCO plaatsvinden. Combinatie Meeùs en Interpolis/Eureka concern heeft een jarenlange ervaring met de paardensport en de schade afwikkeling. Het lijkt misschien dat de bouw van het Nationaal Hippisch Centrum stil ligt. Maar niets is minder waar. Er is heel hard doorgewerkt. De stallen zijn de laatste weken tijden de Paardendagen en de Hippiade al volop gebruikt. De reacties zijn heel goed, de boxen ruim en licht en er heerst een lekker fris klimaat in de stallen. Begin volgend jaar dragen we de Willem Alexanderhal over aan het KWPN. We zijn nu bezig om de laatste aanpassingen te doen. Je moet dan denken aan bekabeling, de geluids- en alarminstallatie. Dat kan nu de oude Beatrixhal in gebruik is. Ik vind dat het er strak en mooi uitziet. De grootste klus is de nieuwe evenementhal. Daarvan liggen de fundamenten te wachten op de gelijmde houten spanten die we vanaf 17 september plaatsen. Begin deze week hebben we het laatste beton gestort op de kelder van het horecagedeelte. De bakranden zijn gezet dus de contouren van deze enorme hal zijn echt zichtbaar. Vorige week tijdens de Hippiade en gisteren tijdens de Rabo Talentendag was er veel publiek op het terrein. Ik zie het in gedachten al helemaal voor me hoe het volgend jaar zal zijn. Dan kijken we vanaf het balkon van het restaurant op het buitenterrein. Afgelopen maanden hebben de deelnemers van de Harry’s Horse Zomerinstructieweken het volgens mij prima naar hun zin gehad op de ‘camping’ waar ze in bungalowtenten sliepen. Volgend jaar slaapt iedereen in ons overnachtingsgelegenheid. Er wordt nu gewerkt aan de fundering. Ik houd je op de hoogte.

21 Mijn KNHS verenigingen & digitaal inschrijven
Online inschrijven Internationale Wedstrijden in gebruik. Mijn KNHS Verenigingen in HTML 5 volop in ontwikkeling en op schema. Aanmaken vraagprogramma’s door wedstrijdorganisatoren en online inschrijvingen beheren. Testen gestart in oktober: Planning is begin 2014 live incl. digitaal inschrijven. Online betalen van de inschrijvingen is nog onderwerp van interne discussie i.v.m. verplichting van derdenrekening. Begin 2014 start KNHS met testen van het onderdeel verenigingen leden. Hiermee kunnen verenigingen hun leden en verenigingsgegevens beheren. Mijn KNHS Leden HTML5 • Sinds september weer een aparte Internationale deelnemerslijst beschikbaar die goed is ontvangen. • Online inschrijven voor Internationale Wedstrijden in gebruik genomen. Mijn KNHS Verenigingen HTML 5 • Volop in ontwikkeling en op schema. • KNHS start met testen op 15 oktober van het onderdeel wedstrijdorganisatie bestaande uit het aanmaken van vraagprogramma’s door wedstrijdorganisatoren en online inschrijvingen beheren. • Streven is begin volgend jaar live incl. online inschrijven. • Online betalen van de inschrijvingen is nog onderwerp van interne discussie ivm verplichting van derdenrekening. • Begin volgend jaar start KNHS met testen van het onderdeel verenigingen leden. Hiermee kunnen verenigingen hun leden en verenigingsgegevens beheren. SEPA • Backoffice is gereed voor SEPA (Single Euro Payment Area) • Als gevolg daarvan stapt KNHS volledig over op FiNBOX icm betaal . Informatie over FiNBOX is terug te lezen op • Inmiddels is ook een mailingcampagne gestart bestaande uit een drietal mailingen. De eerste twee mailingen zijn gedaan de laatste zal zijn rond 1 november. Vanaf dan gaat de campagne starten in onze mediamix. pag. Afdeling: ICT

22 KNHS in het veld, de accountmanagers
Projecten Regio beleidskaders + redactietool Verenigingsmonitor (opzet & resultaten) Herstructurering en inrichting KNHS Preventie Wilde Wedstrijden Ledenwervingsactie Licenties wedstrijdorganisaties (VVCO) Evenementen Regionale Bestuurdersdagen Rabo Regionale Talentendagen Regiokampioenschappen Bijscholingen Concours 3.5 Introductiedag nieuwe regiobestuurders Bestuurdersdag landelijk Ondersteuning verenigingen Bestuursessies t.b.v. beter sportbestuur Accommodatieverplaatsing en dan? Nieuw verenigingsplan en invulling thema’s: bestuur, wedstrijden, instructie, vrijwilligers, jeugd, ledenwerving, etc. Intern Slimmer werken Kennisbank opzetten Afdeling: Accountmanagement

23 Veilig Sportklimaat - de workshops
Besturen met een Visie Regiobesturen & Mendistricten 3 workshopavonden per regio Noord, Oost, Midden en Zuid Stip op de horizon Onderzoek omgeving/ markt Doelstellingen in de regio Contouren beleidsplan maken Uitvoering: Bureau Koerseigen Boek: Besturen met een Visie Sportief Besturen Verenigingsbesturen 1 workshopavond per vereniging Door het hele land Knelpunten bespreken Leren van elkaar Wat kunnen we afspreken Uitvoering trainers KNHS getraind door bureau Ten Have Change Management Begin vorig jaar zijn we gestart met het thema Veilig Sportklimaat. Dit wordt sportbreed gedaan vanuit het NOC*NSF en is door vele sportbonden opgepakt. Vorig jaar hebben we hiervoor al onze ergernissen in de sport geïnventariseerd. Dit jaar hebben de workshops Besturen met een Visie en Sportief Besturen uitgezet. Besturen met een Visie is er voor regiobesturen en mendistricten om door middel van het gezamenlijk bepalen van een stip aan de horizon voor de regio en een plan te maken hoe dit uit te voeren, ook beter te kunnen werken aan een veilig sportklimaat. Vervolgens is dit traject nu uitgezet door verenigingen uit te nodigen voor de workshops Sportief Besturen, waarbij de insteek iets meer vanuit de praktijk is naar het bestuur toe. Dus wat gaat er nu niet goed, waar loop je tegenaan als bestuur en hoe gaan jullie hier nu mee om? Hoe kun je van elkaar leren? En kun je de omgang binnen de vereniging ten aanzien van veiligheid en respect in de sport samen vastleggen, afspreken of bepalen in een document of ALV? We hebben nu twee rondes met workshops in In 2014 starten er weer nieuwe workshops Sportief Besturen, waarvoor u zich dan alsnog kunt inschrijven. Afdeling: Accountmanagement

24 Visie op jeugd 2014 Basismotivatie kinderen in de paardensport
plezier leren sporten presteren erkenning Volgend jaar staat er het één en ander te veranderen op het gebied van jeugd binnen de KNHS .Nu is het ongeacht leeftijd tegen wie je moet rijden op wedstrijden. Een jongen van 12 op een pony in de B, kan rijden tegen een meisje van 7 in de B. Maar een meisje van 16 op een paard, kan rijden tegen een man van 45 in de M. Dit is eens goed onder de loep genomen, waarbij we als eerste zijn gaan redeneren vanuit de basismotivatie van kinderen in de paardensport. Met stip op 1, staat plezier. Plezier in de sport is voor kinderen van heel hoog belang, daarbij vinden kinderen het leuk om te leren en vooruitgang te boeken. Ze willen graag sporten en hebben daarin een zekere mate van prestatiedrang. Uiteindelijk vind ieder kind het fijn om erkenning te krijgen voor hetgeen hij/zij leert. We moeten dus zorgen dat de sport zo is ingericht dat kinderen alle ruimte krijgen om deze onderdelen terug te vinden in de sport en niet juist het tegenovergestelde voelen. Dat brengt ons op de volgende aandachtspunten en actiepunten….. pag. Afdeling: Sportontwikkeling

25 De jeugd is onze toekomst
KNHS Visie op jeugd + Plan van Aanpak Jeugdpanel Ontwikkelen jeugdproeven Jeugdaanbod Bixie rijden Diploma rijden met veulendiploma Paard(en)Leren spel Regio, kringen, verenigingen Zichtbaar maken van de paardensport Organiseren jeugd-evenementen Begeleiden ouders & ruiters Inzetten van Bixie, diplomarijden, Paard(en)Leren spel Overkoepelende visie Jeugd en Plan van Aanpak Jeugdpanel bestaat uit ruiters (kids zelf) en eventueel begeleid door ouders Er komt geen jeugdforum (was wel voorgesteld). Doelstellingen bij de regio + resultaat Pilot Brabant > jeugdplan Diploma rijden met Bixie bieb > mag ook op manege met Veulendiploma (dan hoef je nog geen lid te zijn), daarna Diploma A, B, C. Dit is vanaf 6 jaar. pag. Afdeling: Sportontwikkeling

26 Sportontwikkeling Doelstelling 2014: Zo min mogelijk reglementswijzigingen. B-springen op stijl > reglementswijziging ingegaan op 1 oktober 2013 Bitloos rijden > B t/m L2 > voorstel naar Wedstrijdplatform en Ledenraad ZZ-licht > positieve ervaringen in de breedtesport, ZZL nu in de buurt te rijden > uit onderzoek blijkt dat het niveau gelijk is gebleven > uit onderzoek blijkt ook dat het aantal starts is fors gestegen (aanvulling met cijfers door Arjen) pag. Afdeling: Talentontwikkeling

27 KNHS Opleidingen in nieuwe structuur
Vooropleiding of toelatingsexamen + voltige Basissport Wedstrijd Sport (oude niveau 4) Module eigen vaardigheid + aangepast + mennen Module lesgeven Allround lessen Westernlessen Les aangepaste sport Groepslessen en privéles Organisatie activiteiten Specialisatie: Dressuur Springen Western (nieuw!) Wedstrijd- begeleiding Module Horsemanship Er zijn twee richtingen: basissport en wedstrijdsport. Je kunt kiezen voor de ‘basissport’, waarbij je wordt opgeleid in het geven van allround rijlessen, westernlessen of lesgeven aan mensen met een beperking. Je geeft zowel groepslessen als privélessen, organiseert activiteiten voor ruiters etc. Daarnaast kun je kiezen voor de ‘wedstrijdsport’, waarbij je je specialiseert in het geven van dressuurlessen, springlessen of westernlessen en het begeleiden van ruiters op wedstrijden. De opleiding Western wordt voor het eerst in de geschiedenis van de KNHS gegeven. De KNHS opleiding tot instructeur bestaat uit verschillende modules op het gebied van rijden, lesgeven en omgang met paarden. Elke module wordt gegeven door een expert, zodat de cursist de beste docenten krijgt om uiteindelijk een goede instructeur te worden. De cursussen worden regionaal gegeven in kleine groepen. Alle groepen komen zes dagen samen in Ede op de Nieuwe Heuvel. Instructeur Paardensport Onderstaand zie je voor welke uitstroomrichtingen en doelgroepen je kunt kiezen als instructeur paardensport. Instructeur Paardensport - wedstrijdsport Instructeur Paardensport - basissport Instructeur Paardensport - voltige Instructeur Paardrijden - gehandicapten Instructeur Paardensport - mennen Vorig jaar is de KNHS gestart met de vooropleiding die leidt tot het diploma ‘Aspirant-Instructeur’. Hiervoor volg je 7 modules, deze moet je binnen 3 jaar hebben afgerond en dan krijg je de bevoegdheid tot Aspirant-instructeur. Deze opleiding blijft voortbestaan bij de MBO-instellingen die deze vooropleiding mogen geven en aftoetsen. Daarnaast blijft de KNHS directe examens uitschrijven voor de modules. De directe examens voor de komende periode zullen in september 2013, februari 2014 en juni 2014 plaatsvinden. pag. Afdeling: Opleidingen


Download ppt "Regio najaarsvergadering 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google